1 Kings 4

1 King Solomon was king over all Israel, 1 അങ്ങനെ ശലോമോൻരാജാവു എല്ലാ യിസ്രായേലിന്നും രാജാവായി. 1 राजा सुलैमान तो समस्त इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ या।
2 and these were his high officials: Azariah the son of Zadok was the priest; 2 അവന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാർ ആരെന്നാൽ: സാദോക്കിന്റെ മകൻ അസര്യാവു പുരോഹിതൻ. 2 और उसके हाकिम थे थे, अर्यात्‌ सादोक का पुत्र अजर्याह याजक, और शीशा के पुत्र एलीहोरोप और अहिय्याह व्रधान मंत्री थे।
3 Elihoreph and Ahijah the sons of Shisha were secretaries; Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder; 3 ശീശയുടെ പുത്രന്മാരായ എലീഹോരെഫും അഹീയാവും രായസക്കാർ; അഹീലൂദിന്റെ മകൻ യെഹോശാഫാത്ത് മന്ത്രി; 3 अहीलूद का पुत्र यहोशापात, इतिहास का लेखक या।
4 Benaiah the son of Jehoiada was in command of the army; Zadok and Abiathar were priests; 4 യെഹോയാദയുടെ മകൻ ബെനായാവു സേനാധിപതി, സാദോക്കും അബ്യാഥാരും പുരോഹിതന്മാർ; 4 फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति या, और सादोक और एब्यातार याजक थे !
5 Azariah the son of Nathan was over the officers; Zabud the son of Nathan was priest and king's friend; 5 നാഥാന്റെ മകനായ അസര്യാവു കാര്യക്കാരന്മാരുടെ മേധാവി; നാഥാന്റെ മകനായ സാബൂദ് പുരോഹിതനും രാജാവിന്റെ സ്നേഹിതനുമായിരുന്നു; 5 और नातान का पुत्र अजर्याह भणडारियोंके ऊपर या, और नातान का पुत्र जाबूद याजक, और राजा का मित्र भी या।
6 Ahishar was in charge of the palace; and Adoniram the son of Abda was in charge of the forced labor. 6 അഹീശാർ രാജഗൃഹവിചാരകൻ; അബ്ദയുടെ മകൻ അദോനീരാം ഊഴിയവേലക്കാരുടെ മേധാവി. 6 और अहीशार राजपरिवार के ऊपर या, और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारोंके ऊपर मुखिया या।
7 Solomon had twelve officers over all Israel, who provided food for the king and his household. Each man had to make provision for one month in the year. 7 രാജാവിന്നും രാജഗൃഹത്തിന്നും ഭോജന പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊടുപ്പാൻ ശലോമോന്നു യിസ്രായേലിലൊക്കെയും പന്ത്രണ്ടു കാര്യക്കാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഓരോരുത്തൻ ആണ്ടിൽ ഓരോമാസത്തേക്കു ഭോജനപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊടുക്കും. 7 और सुलैमान के बारह भणडारी थे, जो समस्त इस्राएलियोंके अधिक्कारनेी होकर राजा और उसके घराने के लिथे भोजन का प्रबन्ध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपके अपके नियुक्त महीने में प्रबन्ध करता या।
8 These were their names: Ben-hur, in the hill country of Ephraim; 8 അവരുടെ പേരാവിതു: എഫ്രയീംമലനാട്ടിൽ ബെൻ-ഹൂർ; 8 और उनके नाम थे थे, अर्यात्‌ एप्रैम के पहाड़ी अेश में बेन्हूर।
9 Ben-deker, in Makaz, Shaalbim, Beth-shemesh, and Elonbeth-hanan; 9 മാക്കസ്, ശാൽബീം, ബേത്ത്-ശേമെശ്, ഏലോൻ-ബേത്ത്-ഹാനാൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബെൻ-ദേക്കെർ; 9 और माकस, शाल्बीम बेतशेमेश और एलोनबेयानान में बेन्देकेर या।
10 Ben-hesed, in Arubboth (to him belonged Socoh and all the land of Hepher); 10 അരുബ്ബോത്തിൽ ബെൻ-ഹേസെർ; സോഖോവും ഹേഫെർദേശം മുഴുവനും അവന്റെ ഇടവക ആയിരുന്നു; 10 अरुब्बोत में बेन्हेसेद जिसके अधिक्कारने में सौको और हेपेर का समस्त देश या।
11 Ben-abinadab, in all Naphath-dor (he had Taphath the daughter of Solomon as his wife); 11 നാഫത്ത്-ദോറിൽ ബെൻ-അബീനാദാബ്; അവന്നു ശലോമോന്റെ മകളായ താഫത്ത് ഭാര്യയായിരുന്നു; 11 दोर के समस्त ऊंचे देश में बेनबीनादाब जिसकी स्त्री सुलैमान की बेटी नापत यी।
12 Baana the son of Ahilud, in Taanach, Megiddo, and all Beth-shean that is beside Zarethan below Jezreel, and from Beth-shean to Abel-meholah, as far as the other side of Jokmeam; 12 അഹീലൂദിന്റെ മകനായ ബാനയുടെ ഇടവക താനാക്കും മെഗിദ്ദോവും സാരെഥാന്നരികെ യിസ്രായേലിന്നു താഴെ ബേത്ത്-ശെയാൻമുതൽ ആബേൽ-മെഹോലാവരെയും യൊക്ക്മെയാമിന്റെ അപ്പുറംവരെയുമുള്ള ബേത്ത്-ശെയാൻ മുഴുവനും ആയിരുന്നു; 12 और अहीलूद का पुत्र बाना जिसके अधिक्कारने में तानाक, मगिद्दो और बेतशान का वह सब देश या, जो सारतान के पास और यिज्रेल के नीचे और प्रेतशान से ले आबेलमहोला तक अर्यात्‌ योकमाम की परली ओर तक है।
13 Ben-geber, in Ramoth-gilead (he had the villages of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead, and he had the region of Argob, which is in Bashan, sixty great cities with walls and bronze bars); 13 ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിൽ ബെൻ-ഗേബെർ; അവന്റെ ഇടവക മനശ്ശെയുടെ മകനായ യായീരിന്നു ഗിലെയാദിലുള്ള പട്ടണങ്ങളും മതിലുകളും ചെമ്പോടാമ്പലുകളും ഉള്ള അറുപതു വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ബാശാനിലെ അർഗ്ഗോബ്ദേശവും ആയിരുന്നു, 13 और गिला के रामोत में बेनगेबेर या, जिसके अधिक्कारने में मनश्शेई याईर के गिलाद के गांव थे, अर्यात्‌ इसी के अधिक्कारने में बाशान के अगॉब का देश या, जिस में शहरपनाह और पीतल के बेड़ेवाले साठ बड़े बड़े नगर थे।
14 Ahinadab the son of Iddo, in Mahanaim; 14 മഹനയീമിൽ ഇദ്ദോവിന്റെ മകൻ അഹീനാദാബ്; 14 और इद्दा के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनैम या।
15 Ahimaaz, in Naphtali (he had taken Basemath the daughter of Solomon as his wife); 15 നഫ്താലിയിൽ അഹീമാസ്; അവൻ ശലോമോന്റെ മകളായ ബാശെമത്തിനെ ഭാര്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചു; 15 नप्ताली में अहीमास या, जिस ने सुलैमान की बासमत नाम बेटी को ब्याह लिया या।
16 Baana the son of Hushai, in Asher and Bealoth; 16 ആശേരിലും ബെയാലോത്തിലും ഹൂശയിയുടെ മകൻ ബാനാ; 16 और आशेर और आलोत में हूशै का पुत्र बाना,
17 Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar; 17 യിസ്സാഖാരിൽ പാരൂഹിന്റെ മകനായ യെഹോശാഫാത്ത്; 17 इस्साकार में पारुह का पुत्र यहोशापात,
18 Shimei the son of Ela, in Benjamin; 18 ബെന്യാമീനിൽ ഏലയുടെ മകനായ ശിമെയി; അമോര്യ രാജാവായ സീഹോന്റെയും 18 और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी या।
19 Geber the son of Uri, in the land of Gilead, the country of Sihon king of the Amorites and of Og king of Bashan. And there was one governor who was over the land. 19 ബാശാൻ രാജാവായ ഓഗിന്റെയും രാജ്യമായിരുന്ന ഗിലെയാദ്‌‌ദേശത്തു ഹൂരിന്റെ മകൻ ഗേബെർ; ആ ദേശത്തു ഒരു കാര്യക്കാരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 19 ऊरी का पुत्र गेबेर गिलाद में अर्यात्‌ एमोरियोंके राजा सीहान और बाशान के राजा ओग के देश में या, इस समस्त देश में वही भणडारी या।
20 Judah and Israel were as many as the sand by the sea. They ate and drank and were happy. 20 യെഹൂദയും യിസ്രായേലും കടൽക്കരയിലെ മണൽപോലെ അസംഖ്യമായിരുന്നു; അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കയും സന്തോഷിക്കയും ചെയ്തു പോന്നു. 20 यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकोंके समान बहुत थे, और खाते-पीते और आनन्द करते रहे।
21 Solomon ruled over all the kingdoms from the Euphrates to the land of the Philistines and to the border of Egypt. They brought tribute and served Solomon all the days of his life. 21 നദിമുതൽ ഫെലിസ്ത്യദേശംവരെയും മിസ്രയീമിന്റെ അതിർവരെയും ഉള്ള സകലരാജ്യങ്ങളെയും ശലോമോൻ വാണു; അവർ കപ്പം കൊണ്ടുവന്നു ശലോമോനെ അവന്റെ ജീവപര്യന്തം സേവിച്ചു. 21 सुलैमान तो महानद से लेकर पलिश्तियोंके देश, और मिस्र के सिवाने तक के सब राज्योंके ऊपर प्रभुता करता या और अनके लोग सुलैमान के जीवत भर भेंट लाते, और उसके अधीन रहते थे।
22 Solomon's provision for one day was thirty cors of fine flour and sixty cors of meal, 22 ശലോമോന്റെ നിത്യച്ചെലവു ദിവസം ഒന്നിന്നു മുപ്പതു പറ നേരിയ മാവും അറുപതു പറ സാധാരണമാവും 22 और सुलैमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता या, अर्यात्‌ तीस कोर मैदा,
23 ten fat oxen, and twenty pasture-fed cattle, a hundred sheep, besides deer, gazelles, roebucks, and fattened fowl. 23 മാൻ, ഇളമാൻ, മ്ളാവു, പുഷ്ടിവരുത്തിയ പക്ഷികൾ എന്നിവ കൂടാതെ തടിപ്പിച്ച പത്തു കാളയും മേച്ചൽപുറത്തെ ഇരുപതു കാളയും നൂറു ആടും ആയിരുന്നു. 23 साठ कोर आटा, दस तैयार किए हुए बैल और चराइयोंमें से बीस बैल और सौ भेड़-बकरी और इनको छोड़
24 For he had dominion over all the region west of the Euphrates from Tiphsah to Gaza, over all the kings west of the Euphrates. And he had peace on all sides around him. 24 നദിക്കു ഇക്കരെ തിഫ്സഹ് മുതൽ ഗസ്സാവരെയുള്ള സകലദേശത്തെയും നദിക്കു ഇക്കരെയുള്ള സകലരാജാക്കന്മാരെയും അവൻ വാണു. ചുറ്റുമുള്ള ദിക്കിൽ ഒക്കെയും അവന്നു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 हरिन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्की क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्यात्‌ तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे, उन सभोंपर सुलैमान प्रभुता करता, और अपके चारोंओर के सब रहनेवालोंसे मेल रखता या।
25 And Judah and Israel lived in safety, from Dan even to Beersheba, every man under his vine and under his fig tree, all the days of Solomon. 25 ശലോമോന്റെ കാലത്തൊക്കെയും യെഹൂദയും യിസ്രായേലും ദാൻമുതൽ ബേർ-ശേബവരെയും ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിലും നിർഭയം വസിച്ചു. 25 और दान से बेशॅबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपक्की अपक्की दाखलता और अंजीर के वृझ तले सुलैमान के जीवन भर निडर रहते थे।
26 Solomon also had 40,000 stalls of horses for his chariots, and 12,000 horsemen. 26 ശലോമോന്നു തന്റെ രഥങ്ങൾക്കു നാല്പതിനായിരം കുതിരലായവും പന്തീരായിരം കുതിരച്ചേവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 फिर उसके रय के घोड़ोंके लिथे सुलैमान के चालीस हज़ार यान थे, और उसके बारह हज़ार सवार थे।
27 And those officers supplied provisions for King Solomon, and for all who came to King Solomon's table, each one in his month. They let nothing be lacking. 27 കാര്യക്കാരന്മാർ ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മാസത്തേക്കു ശലോമോൻരാജാവിന്റെ പന്തിഭോജനത്തിന്നു കൂടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഭോജനപദാർത്ഥങ്ങൾ കുറവുകൂടാതെ എത്തിച്ചുകൊടുക്കും. 27 और वे भणडारी अपके अपके महीने में राजा सुलैमान के लिथे और जितने उसकी मेज़ पर आते थे, उन सभोंके लिथे भोजन का प्रबन्ध करते थे, किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती यी।
28 Barley also and straw for the horses and swift steeds they brought to the place where it was required, each according to his duty. 28 അവർ കുതിരകൾക്കും തുരഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന യവവും വയ്ക്കോലും താന്താന്റെ മുറപ്രകാരം അവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുകൊടുക്കും. 28 और घोड़ोंऔर वेग चलनेवाले घोड़ोंके लिथे जव और पुआल जहां प्रयोजन पड़ता या वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता या।
29 And God gave Solomon wisdom and understanding beyond measure, and breadth of mind like the sand on the seashore, 29 ദൈവം ശലോമോന്നു ഏറ്റവും വളരെ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും കടൽക്കരയിലെ മണൽപോലെ ഹൃദയവിശാലതയും കൊടുത്തു. 29 और परमेश्वर ने सुलैमान को बुद्धि दी, और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके ह्रृदय में समुद्र तट की बरलू के किनकोंके तुल्य अनगिनित गुण दिए।
30 so that Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the people of the east and all the wisdom of Egypt. 30 സകലപൂർവ്വ ദിഗ്വാസികളുടെയും ജ്ഞാനത്തെക്കാളും മിസ്രയീമ്യരുടെ സകലജ്ഞാനത്തെക്കാളും ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു. 30 और सुलैमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियोंऔर मिस्रियोंकी भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि यी।
31 For he was wiser than all other men, wiser than Ethan the Ezrahite, and Heman, Calcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all the surrounding nations. 31 സകലമനുഷ്യരെക്കാളും എസ്രാഹ്യനായ ഏഥാൻ, മാഹോലിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹേമാൻ, കൽക്കോൽ, ദർദ്ദ എന്നിവരെക്കാളും അവൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു; അവന്റെ കീർത്തി ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതികളിലും പരന്നു. 31 वह तो और सब मनुष्योंसे वरन एतान, एज्रेही और हेमान, और माहोल के पुत्र कलकोल, और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान या: और उसकी कीत्तिर् चारोंओर की सब जातियोंमें फैल गई।
32 He also spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. 32 അവൻ മൂവായിരം സദൃശവാക്യം പറഞ്ഞു; അവന്റെ ഗീതങ്ങൾ ആയിരത്തഞ്ചു ആയിരുന്നു. 32 उस ने तीन हज़ार नीतिवचन कहे, और उसके एक हज़ार पांच गीत भी है।
33 He spoke of trees, from the cedar that is in Lebanon to the hyssop that grows out of the wall. He spoke also of beasts, and of birds, and of reptiles, and of fish. 33 ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുമുതൽ ചുവരിന്മേൽ മുളെക്കുന്ന ഈസോപ്പുവരെയുള്ള വൃക്ഷാദികളെക്കുറിച്ചും മൃഗം, പക്ഷി, ഇഴജാതി, മത്സ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവൻ പ്രസ്താവിച്ചു. 33 फिर उस ने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हु जूफा तक के सब पेड़ोंकी चर्चा और पशुओं पझियोंऔर रेंगनेवाले जन्तुओं और मछलियोंकी चर्चा की।
34 And people of all nations came to hear the wisdom of Solomon, and from all the kings of the earth, who had heard of his wisdom. 34 ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി കേട്ട സകലഭൂപാലകന്മാരുടെയും അടുക്കൽ നിന്നു നാനാജാതിക്കാരായ പലരും അവന്റെ ജ്ഞാനം കേൾപ്പാൻ വന്നു. 34 और देश देश के लोग पृय्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलैमान की बुद्धि की कीत्तिर् सुनी यी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे।