1 Chronicles 14

1 And Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, also masons and carpenters to build a house for him. 1 സോർരാജാവായ ഹീരാം, ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെയും അവന്നു ഒരു അരമന പണിയേണ്ടതിന്നു ദേവദാരുക്കളെയും കൽപ്പണിക്കാരെയും ആശാരിമാരെയും അയച്ചു. 1 और सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत भेजे, और उसका भवन बनाने को देवदारु की लकड़ी और राज और बढ़ई भेजे।
2 And David knew that the LORD had established him as king over Israel, and that his kingdom was highly exalted for the sake of his people Israel. 2 യഹോവയുടെ ജനമായ യിസ്രായേൽ നിമിത്തം തന്റെ രാജത്വം ഉന്നതിപ്രാപിച്ചതിനാൽ തന്നെ യഹോവ യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എന്നു ദാവീദിന്നു മനസ്സിലായി. 2 और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्यिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के निमित्त उसका राज्य अत्यन्त बढ़ गया या।
3 And David took more wives in Jerusalem, and David fathered more sons and daughters. 3 ദാവീദ് യെരൂശലേമിൽവെച്ചു വേറെയും ഭാര്യമാരെ പരിഗ്രഹിച്ചു, വളരെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. 3 और यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियां ब्याह लीं, और उन से और बेटे-बेटियां उत्पन्न हुई।
4 These are the names of the children born to him in Jerusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Solomon, 4 യെരൂശലേമിൽ വെച്ചു അവന്നു ജനിച്ച മക്കളുടെ പേരുകളാവിതു: ശമ്മൂവ, ശോബാബ്, നാഥാൻ, 4 उसके जो सन्तान यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उनके नाम थे हैं : अर्यात्‌ शम्मू,शोबाब, नातान, सुलैमान;
5 Ibhar, Elishua, Elpelet, 5 ശലോമോൻ, യിബ്ഹാർ, എലീശൂവ, എൽപേലെത്ത്, 5 यिभार, एलीशू, एलपेलेत;
6 Nogah, Nepheg, Japhia, 6 നോഗഹ്, നേഫെഗ്, യാഫീയ, 6 नोगह, नेपेग, यापी, एलीशामा,
7 Elishama, Beeliada and Eliphelet. 7 എലീശാമാ, ബെല്യാദാ, എലീഫേലെത്ത്. 7 बेल्यादा और एलीपेलेद।
8 When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, all the Philistines went up to search for David. But David heard of it and went out against them. 8 ദാവീദ് എല്ലായിസ്രായേലിന്നും രാജാവായി അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു എന്നു ഫെലിസ്ത്യർ കേട്ടപ്പോൾ, ഫെലിസ്ത്യർ ഒക്കെയും ദാവീദിനെ പിടിപ്പാൻ ചെന്നു; ദാവീദ് അതു കേട്ടു അവരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോയി. 8 जब पलिश्तियोंने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिथे दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियोंने दाऊद की खोज में चढ़ाई की; यह सुनकर दाऊद उनका साम्हना करने को निकल गया।
9 Now the Philistines had come and made a raid in the Valley of Rephaim. 9 ഫെലിസ്ത്യർ വന്നു രെഫായീംതാഴ്വരയിൽ പരന്നു. 9 और पलिश्ती आए और रपाईम नाम तराई में धावा मारा।
10 And David inquired of God, "Shall I go up against the Philistines? Will you give them into my hand?" And the LORD said to him, "Go up, and I will give them into your hand." 10 അപ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവത്തോടു: ഞാൻ ഫെലിസ്ത്യരുടെ നേരെ പുറപ്പെടേണമോ? അവരെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചുതരുമോ എന്നു ചോദിച്ചു. യഹോവ അവനോടു: പുറപ്പെടുക; ഞാൻ അവരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. 10 तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियोंपर चढ़ाई करूं? और कया तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उस से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा।
11 And he went up to Baal-perazim, and David struck them down there. And David said, "God has broken through my enemies by my hand, like a bursting flood." Therefore the name of that place is called Baal-perazim. 11 അങ്ങനെ അവർ ബാൽപെരാസീമിൽ ചെന്നു; അവിടെവെച്ചു ദാവീദ് അവരെ തോല്പിച്ചു: വെള്ളച്ചാട്ടംപോലെ ദൈവം എന്റെ ശത്രുക്കളെ എന്റെ കയ്യാൽ തകർത്തുകളഞ്ഞു എന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു ബാൽ-പെരാസീം എന്നു പേർ പറഞ്ഞു വരുന്നു. 11 इसलिथे जब वे बालपरासीम को आए, तब दाऊद ने उन को वहीं मार लिया; तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उस स्यान का नाम बालपरासीम रखा गया।
12 And they left their gods there, and David gave command, and they were burned. 12 എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ അവിടെ വിട്ടേച്ചുപോയി; അവയെ തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളവാൻ ദാവീദ് കല്പിച്ചു. 12 वहां वे अपके देवताओं को छोड़ गए, और दाऊद को आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए।
13 And the Philistines yet again made a raid in the valley. 13 ഫെലിസ്ത്യർ പിന്നെയും താഴ്വരയിൽ വന്നു പരന്നു. 13 फिर दूसरी बार पलिश्तियोंने उसी तािई में धावा मारा।
14 And when David again inquired of God, God said to him, "You shall not go up after them; go around and come against them opposite the balsam trees. 14 ദാവീദ് പിന്നെയും ദൈവത്തോടു അരുളപ്പാടു ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനോടു: അവരുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലാതെ അവരെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുക. 14 तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, और परमेश्वर ने उस से कहा, उनका पीछा मत कर; उन से मुड़कर तूत के वृझोंके साम्हने से उन पर छापा मार।
15 And when you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, then go out to battle, for God has gone out before you to strike down the army of the Philistines." 15 ബാഖാവൃക്ഷങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽകൂടി അണിയണിയായി നടക്കുന്ന ഒച്ച കേട്ടാൽ നീ പടെക്കു പുറപ്പെടുക; ഫെലിസ്ത്യരുടെ സൈന്യത്തെ തോല്പിപ്പാൻ ദൈവം നിനക്കു മുമ്പായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു; 15 और जब तूत के वृझोंकी फुनगियोंमें से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पके, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियोंकी सेना को मारने के लिथे तेरे आगे जा रहा है।
16 And David did as God commanded him, and they struck down the Philistine army from Gibeon to Gezer. 16 ദൈവം കല്പിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് ചെയ്തു; അവർ ഗിബെയോൻ മുതൽ ഗേസെർവരെ ഫെലിസ്ത്യ സൈന്യത്തെ തോല്പിച്ചു. 16 परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया, और इस्राएलियोंने पलिश्तियोंकी सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया।
17 And the fame of David went out into all lands, and the LORD brought the fear of him upon all nations. 17 ദാവീദിന്റെ കീർത്തി സകലദേശങ്ങളിലും പരക്കയും യഹോവ അവനെയുള്ള ഭയം സർവ്വജാതികൾക്കും വരുത്തുകയും ചെയ്തു. 17 तब दाऊद की कीत्तिर् सब देशोंमें फैल गई, और यहोवा ने सब जातियोंके मन में उसका भय भर दिया।