1 Chronicles 18

1 After this David defeated the Philistines and subdued them, and he took Gath and its villages out of the hand of the Philistines. 1 അതിന്റെശേഷം ദാവീദ് ഫെലിസ്ത്യരെ തോല്പിച്ചു അടക്കി, ഗത്തും അതിനോടു ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളും ഫെലിസ്ത്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ചു. 1 इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियोंको जीतकर अपके अधीन कर लिया, और गांवोंसमेत गत नगर को पलिश्तियोंके हाथ से छीन लिया।
2 And he defeated Moab, and the Moabites became servants to David and brought tribute. 2 പിന്നെ അവൻ മോവാബിനെ തോല്പിച്ചു; മോവാബ്യർ ദാവീദിന്റെ ദാസന്മാരായി കാഴ്ചകൊണ്ടുവന്നു. 2 फिर उस ने मोआबियोंका भी जीत लिया, और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे।
3 David also defeated Hadadezer king of Zobah-Hamath, as he went to set up his monument at the river Euphrates. 3 സോബാരാജാവായ ഹദദേസെർ ഫ്രാത്ത് നദീതീരത്തിങ്കൽ തന്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിപ്പാൻ പോയപ്പോൾ ദാവീദ് അവനെയും ഹമാത്തിൽവെച്ചു തോല്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 3 फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपके राज्य स्यिर करने को जा रहा या, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया।
4 And David took from him 1,000 chariots, 7,000 horsemen and 20,000 foot soldiers. And David hamstrung all the chariot horses, but left enough for 100 chariots. 4 അവന്റെ വക ആയിരം രഥങ്ങളെയും ഏഴായിരം കുതിരപ്പടയാളികളെയും ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകളെയും ദാവീദ് പിടിച്ചു; ദാവീദ് അവയിൽ നൂറു രഥകൂതിരകളെ വെച്ചുകൊണ്ടു ശേഷം രഥകൂതിരകളെ ഒക്കെയും കുതിഞരമ്പു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. 4 और दाऊद ने उससे एक हजार रय, सात हजार सवार, और बीस हजार पियादे हर लिए, और दाऊद ने सब रयवाले घेड़ोंके सुम की नस कटवाई, परन्तु एक सौ रयवाले धेड़े बचा रखे।
5 And when the Syrians of Damascus came to help Hadadezer king of Zobah, David struck down 22,000 men of the Syrians. 5 സോബാരാജാവായ ഹദദേസെരിനെ സഹായിപ്പാൻ ദമ്മേശെക്കിലെ അരാമ്യർ വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ ഇരുപതിനായിരം പേരെ നിഗ്രഹിച്ചു. 5 और जब दमिश्क के अरामी, सोबा के राजा हदरेजेर की सहाथता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियोंमें से बाईस हजार पुरुष मारे।
6 Then David put garrisons in Syria of Damascus, and the Syrians became servants to David and brought tribute. And the LORD gave victory to David wherever he went. 6 പിന്നെ ദാവീദ് ദമ്മേശെക്കിനോടു ചേർന്ന അരാമിൽ കാവല്പട്ടാളങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചു; അരാമ്യരും ദാവീദിന്നു ദാസന്മാരായി കാഴ്ചകൊണ്ടുവന്നു; ഇങ്ങനെ ദാവീദ് ചെന്നേടത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന്നു ജയം നല്കി. 6 तब दाऊद ने दमिष्क के अराम में सिपाहियोंकी चौकियां बैठाई; सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और जहां जहां दाऊद जाता, वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता या।
7 And David took the shields of gold that were carried by the servants of Hadadezer and brought them to Jerusalem. 7 ഹദദേസെരിന്റെ ദാസന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പൊൻപരിചകളെ ദാവീദ് എടുത്തു യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. 7 और हदरेजेर के कर्मचारियोंके पास सोने की जो ढालें यीं, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया।
8 And from Tibhath and from Cun, cities of Hadadezer, David took a large amount of bronze. With it Solomon made the bronze sea and the pillars and the vessels of bronze. 8 ഹദദേസെരിന്റെ പട്ടണങ്ങളായ തിബ്ഹാത്തിൽനിന്നും കൂനിൽനിന്നും അനവധി താമ്രവും കൊണ്ടുവന്നു; അതുകൊണ്ടു ശലോമോൻ താമ്രക്കടലും സ്തംഭങ്ങളും താമ്രപാത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. 8 और हदरेजेर के तिभत और कून नाम नगरोंसे दाऊद बहुत सा पीतल ले आया; और उसी से सुलेमान ने पीतल के हौद और खम्भोंऔर पीतल के पात्रोंको बनवाया।
9 When Tou king of Hamath heard that David had defeated the whole army of Hadadezer, king of Zobah, 9 എന്നാൽ ദാവീദ് സോബാരാജാവായ ഹദദേസെരിന്റെ സൈന്യത്തെയെല്ലാം തോല്പിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു ഹമാത്ത്‌രാജാവായ തോവൂ കേട്ടപ്പോൾ 9 जब हमात के राजा तोऊ ने सुना, कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है,
10 he sent his son Hadoram to King David, to ask about his health and to bless him because he had fought against Hadadezer and defeated him; for Hadadezer had often been at war with Tou. And he sent all sorts of articles of gold, of silver, and of bronze. 10 അവൻ ദാവീദ്‍രാജാവിനോടു കുശലും ചോദിപ്പാനും അവൻ ഹദദേസെരിനോടു യുദ്ധം ചെയ്തു അവനെ തോല്പിച്ചതുകൊണ്ടു അവനെ അഭിനന്ദിപ്പാനും തന്റെ മകനായ ഹദോരാമിനെ അയച്ചു; ഹദദേസരും തോവൂവും തമ്മിൽ കൂടക്കൂടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ പൊന്നു, വെള്ളി താമ്രം ഇവകൊണ്ടുള്ള സകലവിധസാധനങ്ങളെയും കൊണ്ടു വന്നു. 10 तब उस ने हदोराम नाम अपके पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल झेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिथे कि उस ने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया या; ( क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता या ) और हदोराम सोने चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिथे हुए आया।
11 These also King David dedicated to the LORD, together with the silver and gold that he had carried off from all the nations, from Edom, Moab, the Ammonites, the Philistines and Amalek. 11 ദാവീദ്‍രാജാവു അവയെ താൻ ഏദോം, മോവാബ്, അമ്മോന്യർ, ഫെലിസ്ത്യർ, അമാലേക്ക് മുതലായ സകലജാതികളുടെ പക്കൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത വെള്ളിയോടും പൊന്നിനോടുംകൂടെ യഹോവെക്കു വിശുദ്ധീകരിച്ചു. 11 इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिथे पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने-चांदी से भी किया जिसे सब जातियो से, अर्यात्‌ एदोमियोंमोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों, और अमालेकियोंसे प्राप्त किया या।
12 And Abishai, the son of Zeruiah, killed 18,000 Edomites in the Valley of Salt. 12 സെരൂയയുടെ മകനായ അബീശായി ഉപ്പുതാഴ്വരയിൽവെച്ചു എദോമ്യരിൽ പതിനെണ്ണായിരംപേരെ സംഹരിച്ചു. 12 फिर यरूयाह के पुत्र अबीशै ने लान की तराई में अठारह हजार एदोमियोंको मार लिया।
13 Then he put garrisons in Edom, and all the Edomites became David's servants. And the LORD gave victory to David wherever he went. 13 ദാവീദ് എദോമിൽ കാവല്പട്ടാളങ്ങളെ ആക്കി; എദോമ്യർ എല്ലാവരും അവന്നു ദാസന്മാർ ആയ്തീർന്നു. അങ്ങനെ ദാവീദ് ചെന്നേടത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന്നു ജയം നല്കി. 13 तब उस ने एदोम में सिपाहियोंकी चौकियां बैठाई; और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहां जहां जाता या वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता या।
14 So David reigned over all Israel, and he administered justice and equity to all his people. 14 ഇങ്ങനെ ദാവീദ് എല്ലായിസ്രായേലിന്നും രാജാവായി വാണു; തന്റെ സകലജനത്തിന്നും നീതിയും ന്യായവും നടത്തിവന്നു. 14 दाऊद तो सारे इस्राएल पर राज्य करता या, और वह अपक्की सब प्रजा के साय न्याय और धर्म के काम करता या।
15 And Joab the son of Zeruiah was over the army; and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder; 15 സെരൂയയുടെ മകനായ യോവാബ് സേനാധിപതി ആയിരുന്നു; അഹീലൂദിന്റെ മകനായ യെഹോശാഫാത്ത് മന്ത്രിയും 15 और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब या; इतिहास का लिखनेवाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात या।
16 and Zadok the son of Ahitub and Ahimelech the son of Abiathar were priests; and Shavsha was secretary; 16 അഹീത്തൂബിന്റെ മകനായ സാദോക്കും അബ്യാഥാരിന്റെ മകനായ അഹീമേലെക്കും പുരോഹിതന്മാരും ശവ്ശാ രായസക്കാരനും 16 प्रधान याजक, अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक थे; मंत्री शबशा या।
17 and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and David's sons were the chief officials in the service of the king. 17 യെഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവു ക്രേത്യർക്കും പ്ലേത്യർക്കും അധിപതിയും ആയിരുന്നു; ദാവീദിന്റെ പുത്രന്മാർ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രധാന പരിചാരകന്മാരായിരുന്നു. 17 करेतियोंऔर पकेतियोंका प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह या; और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिथे होकर रहते थे।