2 Chronicles 11

1 When Rehoboam came to Jerusalem, he assembled the house of Judah and Benjamin, 180,000 chosen warriors, to fight against Israel, to restore the kingdom to Rehoboam. 1 രെഹബെയാം യെരൂശലേമിൽ വന്നശേഷം യിസ്രായേലിനോടു യുദ്ധംചെയ്തു രാജത്വം രെഹബെയാമിന്നു വീണ്ടുകൊള്ളേണ്ടതിന്നു യെഹൂദയുടെയും ബെന്യാമീന്റെയും ഗൃഹത്തിൽനിന്നു ശ്രേഷ്ഠയോദ്ധാക്കളായ ലക്ഷത്തെണ്പതിനായിരം പേരെ ശേഖരിച്ചു. 1 जब रहूबियाम यरूशलेम को आया, तब उस ने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को जो मिलकर एक लाख अस्सी हजार अच्छे योद्धा थे इकट्ठा किया, कि इस्राएल के साय युद्ध करें जिस से राज्य रहूबियाम के वश में फिर आ जाए।
2 But the word of the LORD came to Shemaiah the man of God: 2 എന്നാൽ ദൈവപുരുഷനായ ശെമയ്യാവിന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: 2 तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा,
3 "Say to Rehoboam the son of Solomon, king of Judah, and to all Israel in Judah and Benjamin, 3 ശലോമോന്റെ മകനായി യെഹൂദാ രാജാവായ രെഹബെയാമിനോടും യെഹൂദയിലും ബെന്യാമീനിലും ഉള്ള എല്ലായിസ്രായേലിനോടും പറക: 3 कि यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रहूबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इस्राएलियोंसे कह,
4 'Thus says the LORD, You shall not go up or fight against your relatives. Return every man to his home, for this thing is from me.'" So they listened to the word of the LORD and returned and did not go against Jeroboam. 4 നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുതു; നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടു യുദ്ധം ചെയ്യരുതു; ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുവിൻ; ഈ കാര്യം എന്റെ ഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിപ്രകാരം യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. അവർ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു അനുസരിക്കയും യൊരോബെയാമിന്റെ നേരെ ചെല്ലാതെ മടങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്തു. 4 यहोवा योंकहता है, कि अपके भाइयोंपर चढ़ाई करके युद्ध न करो। तुम अपके अपके घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के थे वचन मानकर, वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए।
5 Rehoboam lived in Jerusalem, and he built cities for defense in Judah. 5 രെഹബെയാം യെരൂശലേമിൽ പാർത്തു യെഹൂദയിൽ ഉറപ്പിന്നായി പട്ടണങ്ങളെ പണിതു. 5 सो रहूबियाम यरूशलेम में रहने लगा, और यहूदा में बचाव के लिथे थे नगर दृढ़ किए,
6 He built Bethlehem, Etam, Tekoa, 6 അവൻ യെഹൂദയിലും ബെന്യാമീനിലും ഉള്ള ബേത്ത്ലേഹെം ഏതാം, തെക്കോവ, 6 अर्यात्‌ बेतलेहेम, एताम, तकोआ,
7 Beth-zur, Soco, Adullam, 7 ബേത്ത്-സൂർ, സോഖോ, അദുല്ലാം 7 बेत्सूर, सोको, अदुल्लाम।
8 Gath, Mareshah, Ziph, 8 ഗത്ത്, മാരേശാ, സീഫ്, 8 गत, मारेशा, जीप।
9 Adoraim, Lachish, Azekah, 9 അദോരയീം, ലാഖീശ്, അസേക്കാ, 9 अदोरैम, लाकीश, अजेका।
10 Zorah, Aijalon, and Hebron, fortified cities that are in Judah and in Benjamin. 10 സോരാ, അയ്യാലോൻ, ഹെബ്രോൻ എന്നിവയെ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായി പണിതു. 10 सोरा, अय्यालोत और हेब्रोन जो यहूदा और बिन्यामीन में हैं, दृढ़ किया।
11 He made the fortresses strong, and put commanders in them, and stores of food, oil, and wine. 11 അവൻ കോട്ടകളെയും ഉറപ്പിച്ചു, അവയിൽ പടനായകന്മാരെ ആക്കി, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും എണ്ണയും വീഞ്ഞും ശേഖരിച്ചുവെച്ചു. 11 और उस ने दृढ़ नगरोंको और भी दृढ़ करके उन में प्रधान ठहराए, और भोजन वस्तु और तेल और दाखमधु के भणडार रखवा दिए।
12 And he put shields and spears in all the cities and made them very strong. So he held Judah and Benjamin. 12 അവൻ ഓരോ പട്ടണത്തിലും വൻപരിചകളും കുന്തങ്ങളും വെച്ചു അവയെ നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിച്ചു; യെഹൂദയും ബെന്യാമീനും അവന്റെ പക്ഷത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 फिर एक एक नगर में उस ने ढालें और भाले रखवाकर उनको अत्यन्त दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके थे।
13 And the priests and the Levites who were in all Israel presented themselves to him from all places where they lived. 13 എല്ലായിസ്രായേലിലും ഉള്ള പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും സകലദിക്കുകളിൽ നിന്നും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുചേർന്നു. 13 और सारे इस्राएल के याजक और लेवीय भी अपके सब देश से उठकर उसके पास गए।
14 For the Levites left their common lands and their holdings and came to Judah and Jerusalem, because Jeroboam and his sons cast them out from serving as priests of the LORD, 14 യൊരോബെയാമും പുത്രന്മാരും ലേവ്യരെ യഹോവയുടെ പൌരോഹിത്യത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു, താൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൂജാഗിരികൾക്കും മേഷവിഗ്രഹങ്ങൾക്കും കാളക്കുട്ടികൾക്കും വേറെ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചതുകൊണ്ടു, 14 योंलेवीय अपक्की चराइयोंऔर निज भूमि छोड़कर, यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रोंने उनको निकाल दिया या कि वे यहोवा के लिथे याजक का काम न करें।
15 and he appointed his own priests for the high places and for the goat idols and for the calves that he had made. 15 ലേവ്യർ തങ്ങളുടെ പുല്പുറങ്ങളും അവകാശങ്ങളും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു യെഹൂദയിലേക്കും യെരൂശലേമിലേക്കും വന്നു. 15 और उस ने ऊंचे स्यानोंऔर बकरोंऔर अपके बनाए हुए बछड़ोंके लिथे, अपक्की ओर से याजक ठहरा लिए।
16 And those who had set their hearts to seek the LORD God of Israel came after them from all the tribes of Israel to Jerusalem to sacrifice to the LORD, the God of their fathers. 16 അവരുടെ പിന്നാലെ യിസ്രായേലിന്റെ സകല ഗോത്രങ്ങളിൽനിന്നും യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്നു മനസ്സുവെച്ചവരും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു യാഗംകഴിപ്പാൻ യെരൂശലേമിൽ വന്നു. 16 और लेवियोंके बाद इस्राएल के सब गोत्रोंमें से जितने मन लगाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे वे अपके पितरोंके परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिथे यरूशलेम को आए।
17 They strengthened the kingdom of Judah, and for three years they made Rehoboam the son of Solomon secure, for they walked for three years in the way of David and Solomon. 17 ഇങ്ങനെ അവർ മൂന്നു സംവത്സരം ദാവീദിന്റെയും ശലോമോന്റെയും വഴിയിൽ നടന്നു മൂന്നു സംവത്സരത്തോളം യെഹൂദാരാജ്യത്തിന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ശലോമോന്റെ മകനായ രെഹബെയാമിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 17 और उन्होंने यहूदा का राज्य स्यिर किया और सुलैमान के पुत्र रहूबियाम को तीन वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि तीन वर्ष तक वे दाऊद और सुलैमान की लीक पर चलते रहे।
18 Rehoboam took as wife Mahalath the daughter of Jerimoth the son of David, and of Abihail the daughter of Eliab the son of Jesse, 18 രെഹബെയാം ദാവീദിന്റെ മകനായ യെരീമോത്തിന്റെ മകളായ മഹലാത്തിനെയും യിശ്ശായിയുടെ മകനായ എലീയാബിന്റെ മകളായ അബീഹയീലിനെയും വിവാഹം കഴിച്ചു. 18 और रहूबियाम ने एक स्त्री को ब्याह लिया, अर्यात्‌ महलत को जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता यिशै के पुत्र एलीआब की बेटी अबीहैल यी।
19 and she bore him sons, Jeush, Shemariah, and Zaham. 19 അവൾ അവന്നു യെയൂശ്, ശെമർയ്യാവു, സാഹം എന്നീ പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു. 19 और उस से यूश, शमर्याह और जाहम नाम पुत्र उत्पन्न हुए।
20 After her he took Maacah the daughter of Absalom, who bore him Abijah, Attai, Ziza, and Shelomith. 20 അവളുടെശേഷം അവൻ അബ്ശാലോമിന്റെ മകളായ മയഖയെ വിവാഹംകഴിച്ചു; അവൾ അവന്നു അബീയാവു, അത്ഥായി, സീസ, ശെലോമീത്ത് എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു. 20 और उसके बाद उस ने अबशलोम की बेटी माका को ब्याह लिया, और उस से अबिय्याह, अत्ते, जीजा और शलोमीत उत्पन्न हुए।
21 Rehoboam loved Maacah the daughter of Absalom above all his wives and concubines (he took eighteen wives and sixty concubines, and fathered twenty-eight sons and sixty daughters). 21 രെഹബെയാം തന്റെ സകലഭാര്യമാരിലും വെപ്പാട്ടികളിലും വെച്ചു അബ്ശാലോമിന്റെ മകളായ മയഖയെ അധികം സ്നേഹിച്ചു; അവൻ പതിനെട്ടു ഭാര്യമാരെയും അറുപതു വെപ്പാട്ടികളെയും പരിഗ്രഹിച്ചിരുന്നു; ഇരുപത്തെട്ടു പുത്രന്മാരെയും അറുപതു പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. 21 रहूबियाम ने अठारह रानियां ब्याह लीं और साठ रखेलियां रखीं, और उसके अठाईस बेटे और साठ बेटियां उत्पन्न हुई। अबशलोम की नतिनी माका से वह अपक्की सब रानियोंऔर रखेलियोंसे अधिक प्रेम रखता या;
22 And Rehoboam appointed Abijah the son of Maacah as chief prince among his brothers, for he intended to make him king. 22 രെഹബെയാം മയഖയുടെ മകനായ അബീയാവെ രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിച്ചതുകൊണ്ടു അവനെ അവന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ തലവനും പ്രധാനിയുമായി നിയമിച്ചു. 22 सो रहूबियाम ने माका के बेटे अबिय्याह को मुख्य और सब भाइयोंमें प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया, कि उसे राजा बनाए।
23 And he dealt wisely and distributed some of his sons through all the districts of Judah and Benjamin, in all the fortified cities, and he gave them abundant provisions and procured wives for them. 23 അവൻ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു: യെഹൂദയുടെയും ബെന്യാമീന്റെയും ദേശങ്ങളിലൊക്കെയും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്കെല്ലാം തന്റെ പുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും പിരിച്ചയച്ചു, അവർക്കു ധാരാളം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൊടുക്കയും അവർക്കുവേണ്ടി അനവധി ഭാര്യമാരെ അന്വേഷിക്കയും ചെയ്തു. 23 और वह समझ बूफकर काम करता या, और उस ने अपके सब पुत्रोंको अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब दाशोंके सब गढ़वाले नगरोंमें ठहरा दिया; और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी, और उनके लिथे बहुत सी स्त्रियां ढूंढ़ी।