2 Chronicles 22

1 And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his place, for the band of men that came with the Arabians to the camp had killed all the older sons. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned. 1 യെരൂശലേംനിവാസികൾ അവന്റെ ഇളയമകനായ അഹസ്യാവെ അവന്നു പകരം രാജാവാക്കി; അരബികളോടുകൂടെ പാളയത്തിൽ വന്ന പടക്കൂട്ടം മൂത്തവരെ ഒക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു; ഇങ്ങനെ യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോരാമിന്റെ മകൻ അഹസ്യാവു രാജാവായി. 1 तब यरूशलेम के निवासियोंने उसके लहुरे पुत्र अहज्याह को उसके स्यान पर राजा बनाया; क्योंकि जो दल अरबियोंके संग छावनी में आया या, उस ने उसके सब बड़े बड़े बेटोंको घात किया या सो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ।
2 Ahaziah was twenty-two years old when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name was Athaliah, the granddaughter of Omri. 2 അഹസ്യാവു വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു നാല്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഒരു സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു; അവന്റെ അമ്മെക്കു അഥല്യാ എന്നു പേർ; അവൾ ഒമ്രിയുടെ മകളായിരുന്നു. 2 जब अहज्याह राजा हुआ, तब वह बयालीस वर्ष का या, और यरूशलेम में बक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का ताम अतल्याह या, जो ओम्री की पोती यी।
3 He also walked in the ways of the house of Ahab, for his mother was his counselor in doing wickedly. 3 അവനും ആഹാബുഗൃഹത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടന്നു; ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവന്റെ അമ്മ അവന്നു ആലോചനക്കാരത്തി ആയിരുന്നു. 3 वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती यी।
4 He did what was evil in the sight of the LORD, as the house of Ahab had done. For after the death of his father they were his counselors, to his undoing. 4 അതുകൊണ്ടു അവൻ ആഹാബുഗൃഹത്തെപ്പോലെ യഹോവെക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ചെയ്തു; അവർ അവന്റെ അപ്പൻ മരിച്ചശേഷം അവന്റെ നാശത്തിന്നായി അവന്റെ ആലോചനക്കാരായിരുന്നു. 4 और वह अहाब के घराने की नाई वह काम करता या जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे, जिस से उसका विनाश हुआ।
5 He even followed their counsel and went with Jehoram the son of Ahab king of Israel to make war against Hazael king of Syria at Ramoth-gilead. And the Syrians wounded Joram, 5 അവരുടെ ആലോചനപോലെ അവൻ നടന്നു; യിസ്രായേൽരാജാവായ ആഹാബിന്റെ മകൻ യോരാമിനോടുകൂടെ അവൻ ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിൽ അരാംരാജാവായ ഹസായേലിനോടു യുദ്ധത്തിന്നു പോയി; എന്നാൽ അരാമ്യർ യോരാമിനെ മുറിവേല്പിച്ചു. 5 और वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता या, और इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और अरामियोंने यहोराम को घायल किया।
6 and he returned to be healed in Jezreel of the wounds that he had received at Ramah, when he fought against Hazael king of Syria. And Ahaziah the son of Jehoram king of Judah went down to see Joram the son of Ahab in Jezreel, because he was wounded. 6 അരാംരാജാവായ ഹസായേലിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രാമയിൽവെച്ചു ഏറ്റ മുറിവുകൾക്കു ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അവൻ യിസ്രെയേലിൽ മടങ്ങിപ്പോയി; യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോരാമിന്റെ മകൻ അസർയ്യാവു ആഹാബിന്റെ മകനായ യോരാം ദീനമായി കിടക്കുകയാൽ അവനെ കാണ്മാൻ യിസ്രെയേലിൽ ചെന്നു. 6 सो राजा यहोराम इसलिथे लौट गया कि यिज्रेल में उन घावोंका इताज कराए जो उसको अरामियोंके हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजाएल के साय लड़ रहा या। और अहाब का पुत्र यहोराम जो यिज्रेल में रोगी या, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया।
7 But it was ordained by God that the downfall of Ahaziah should come about through his going to visit Joram. For when he came there, he went out with Jehoram to meet Jehu the son of Nimshi, whom the LORD had anointed to destroy the house of Ahab. 7 യോരാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നതു അഹസ്യാവിന്നു ദൈവഹിതത്താൽ നാശഹേതുവായി ഭവിച്ചു; അവൻ ചെന്ന സമയം ആഹാബുഗൃഹത്തിന്നു നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തുവാൻ യഹോവ അഭിഷേകം ചെയ്തവനായി നിംശിയുടെ മകനായ യേഹൂവിന്റെ നേരെ അവൻ യെഹോരാമിനോടു കൂടെ പുറപ്പെട്ടു. 7 और अहज्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम के पास गया या। और जब वह वहां पहुंचा, तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र थेहू का साम्हना करने को निकल गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिथे कराया या कि वह अहाब के घराने को नाश करे।
8 And when Jehu was executing judgment on the house of Ahab, he met the princes of Judah and the sons of Ahaziah's brothers, who attended Ahaziah, and he killed them. 8 യേഹൂ ആഹാബുഗൃഹത്തോടു ന്യായവിധി നടത്തുകയിൽ അവൻ യെഹൂദാപ്രഭുക്കന്മാരെയും അഹസ്യാവിന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായ അഹസ്യാവിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരെയും കണ്ടു അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. 8 और जब थेहू अहाब के घराने को दणड दे रहा या, तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्याह के भतीजे जो अहज्याह के टहलुए थे, मिले, और उस ने उनको घात किया।
9 He searched for Ahaziah, and he was captured while hiding in Samaria, and he was brought to Jehu and put to death. They buried him, for they said, "He is the grandson of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart." And the house of Ahaziah had no one able to rule the kingdom. 9 പിന്നെ അവൻ അഹസ്യാവെ അന്വേഷിച്ചു; അവൻ ശമർയ്യയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു; അവർ അവനെ പിടിച്ചു യേഹൂവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊന്നു; പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച യെഹോശാഫാത്തിന്റെ മകനല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു അവർ അവനെ അടക്കംചെയ്തു. ഇങ്ങനെ അഹസ്യാവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ആർക്കും രാജത്വം വഹിപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാതെയിരുന്നു. 9 तब उस ने अहज्याह को ढूंढ़ा। वह शोमरोन में छिपा या, सो लोगोंने उसको पकड़ लिया और थेहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी, कि यह यहोशपात का पोता है, जो अपके पूरे मन से यहोवा की खोज करता या। और अहज्याह के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रहा।
10 Now when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the royal family of the house of Judah. 10 അഹസ്യാവിന്റെ അമ്മയായ അഥല്യാ തന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി എന്നു കണ്ടിട്ടു എഴുന്നേറ്റു യെഹൂദാഗൃഹത്തിലെ രാജസന്തതിയെ ഒക്കെയും നശിപ്പിച്ചു. 10 जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देख कि मेरा पुत्र मर गया, तब उस ने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया।
11 But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah and stole him away from among the king's sons who were about to be put to death, and she put him and his nurse in a bedroom. Thus Jehoshabeath, the daughter of King Jehoram and wife of Jehoiada the priest, because she was a sister of Ahaziah, hid him from Athaliah, so that she did not put him to death. 11 എന്നാൽ രാജകുമാരിയായ യെഹോശബത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന രാജകുമാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു അഹസ്യാവിന്റെ മകനായ യോവാശിനെ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തു അവനെയും അവന്റെ ധാത്രിയെയും ഒരു ശയനഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. ഇങ്ങനെ യെഹോരാംരാജാവിന്റെ മകളും യെഹോയാദാപുരോഹിതന്റെ ഭാര്യയുമായ യെഹോശബത്ത്--അവൾ അഹസ്യാവിന്റെ സഹേദരിയല്ലോ--അഥല്യാ അവനെ കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു. 11 परन्तु यहोशवत जो राजा की बेटी यी, उस ने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होनेवाले राजकुमारोंके बीच से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशवत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्याह की बहिन यी, उस ने योआश को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने न पाई।
12 And he remained with them six years, hidden in the house of God, while Athaliah reigned over the land. 12 അവൻ അവരോടുകൂടെ ആറു സംവത്സരം ദൈവാലയത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ അഥല്യാ ദേശം വാണു. 12 और वह उसके पास परमेश्वर के भवन में छ: वर्ष छिपा रहा, इतने दिनोंतक अतल्याह देश पर राज्य करती रही।