2 Chronicles 27

1 Jotham was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name was Jerushah the daughter of Zadok. 1 യോഥാം വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനാറു സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു; അവന്റെ അമ്മെക്കു യെരൂശാ എന്നു പേർ; അവൾ സാദോക്കിന്റെ മകൾ ആയിരുന്നു. 1 जब योताम राज्य करने लगा तब वह पक्कीस वर्ष का या, और यरूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा या, जो सादोक की बेठी यी।
2 And he did what was right in the eyes of the LORD according to all that his father Uzziah had done, except he did not enter the temple of the LORD. But the people still followed corrupt practices. 2 അവൻ തന്റെ അപ്പനായ ഉസ്സീയാവു ചെയ്തതുപോലെ ഒക്കെയും യഹോവെക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്തു എങ്കിലും യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു അവൻ കടന്നില്ല; ജനമോ വഷളത്വം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; 2 उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्यात्‌ जैसा उसके पिता उज्जिय्याह ने किया या, ठीक वैसा ही उस ने भी किया : तौभी वह यहोवा के मन्दिर में न घुसा। और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे।
3 He built the upper gate of the house of the LORD and did much building on the wall of Ophel. 3 അവൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ മേലത്തെ പടിവാതിൽ പണിതു; ഓഫേലിന്റെ മതിലും അവൻ വളരെ പണിതു ഉറപ്പിച്ചു. 3 उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरवाले फाटक को बनाया, और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया।
4 Moreover, he built cities in the hill country of Judah, and forts and towers on the wooded hills. 4 അവൻ യെഹൂദാമലനാട്ടിൽ പട്ടണങ്ങളും വനങ്ങളിൽ കോട്ടകളും ഗോപുരങ്ങളും പണിതു. 4 फिर उस ने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए, और जंगलोंमें गढ़ और गुम्मट बनाए।
5 He fought with the king of the Ammonites and prevailed against them. And the Ammonites gave him that year 100 talents of silver, and 10,000 cors of wheat and 10,000 of barley. The Ammonites paid him the same amount in the second and the third years. 5 അവൻ അമ്മോന്യരുടെ രാജാവിനോടു യുദ്ധവും ചെയ്തു അവരെ ജയിച്ചു; അമ്മോന്യർ അവന്നു ആ ആണ്ടിൽ തന്നേ നൂറു താലന്ത് വെള്ളിയും പതിനായിരം കോർ കോതമ്പും പതിനായിരം കോർ യവവും കൊടുത്തു; അത്രയും തന്നേ അമ്മോന്യർ രണ്ടാം ആണ്ടിലും മൂന്നാം ആണ്ടിലും കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. 5 और वह अम्मोनियोंके राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनियोंने उसको सौ किक्कार चांदी, और दस दस हजार कोर गेहूं और जव दिया। और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया।
6 So Jotham became mighty, because he ordered his ways before the LORD his God. 6 ഇങ്ങനെ യോഥാം തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ക്രമമായി നടന്നതുകൊണ്ടു അവൻ ബലവാനായിത്തീർന്നു. 6 योंयोताम सामयीं हो गया, क्योंकि वह अपके आप को अपके परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता या।
7 Now the rest of the acts of Jotham, and all his wars and his ways, behold, they are written in the Book of the Kings of Israel and Judah. 7 യോഥാമിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവന്റെ സകലയുദ്ധങ്ങളും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളും യിസ്രായേലിലെയും യെഹൂദയിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 7 योताम के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन, इन सब बातोंका वर्णन इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिखा है।
8 He was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. 8 വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനാറു സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു. 8 जब वह राजा हुआ, तब पक्कीस वर्ष का या; और वह यरूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा।
9 And Jotham slept with his fathers, and they buried him in the city of David, and Ahaz his son reigned in his place. 9 യോഥാം തന്റെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചു; അവനെ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തു; അവന്റെ മകനായ ആഹാസ് അവന്നു പകരം രാജാവായി. 9 निदान योताम अपके पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। और उसका पुत्र आहाज उसके स्यान पर राज्य करने लगा।