Nehemiah 10

1 On the seals are the names of Nehemiah the governor, the son of Hacaliah, Zedekiah, 1 മുദ്രയിട്ടവർ ആരെല്ലാമെന്നാൽ: ഹഖല്യാവിന്റെ മകനായ ദേശാധിപതി നെഹെമ്യാവു, 1 जिन्होंने छाप लगाई वे थे हैं, अर्यात्‌ हकल्याह का पुत्र नहेमायाह जो अधिपति या, और सिदकिय्याह;
2 Seraiah, Azariah, Jeremiah, 2 സിദെക്കീയാവു, സെരായാവു, അസർയ്യാവു, യിരെമ്യാവു 2 मरायाह, अजर्याह, यिर्मयाह;
3 Pashhur, Amariah, Malchijah, 3 പശ്ഹൂർ, അമർയ്യാവു,മൽക്കീയാവു, 3 पशहूर, अमर्याह, मल्किय्याह;
4 Hattush, Shebaniah, Malluch, 4 ഹത്തൂശ്, ശെബന്യാവു, മല്ലൂക്, 4 हतूश, शबन्याह, मल्लूक;
5 Harim, Meremoth, Obadiah, 5 ഹരീം, മെരേമോത്ത്, ഓബദ്യാവു, 5 हारीम, मरेयोत, ओबद्याह;
6 Daniel, Ginnethon, Baruch, 6 ദാനീയേൽ, ഗിന്നെഥോൻ, ബാരൂക്, 6 दानिय्थेल, गिन्नतोन, बारूक;
7 Meshullam, Abijah, Mijamin, 7 മെശുല്ലാം,അബീയാവു, മീയാമീൻ, 7 मशुल्लाम, अबिय्याह, मिय्यामीन;
8 Maaziah, Bilgai, Shemaiah; these are the priests. 8 മയസ്യാവു, ബിൽഗായി, ശെമയ്യാവു; ഇവർ പുരോഹിതന്മാർ. 8 माज्याह, बिलगै और शमायाह; थे ही तो याजक थे।
9 And the Levites: Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel; 9 പിന്നെ ലേവ്യർ; അസന്യാവിന്റെ മകനായ യേശുവയും ഹെനാദാദിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ബിന്നൂവിയും 9 और लेवी थे थे : आजन्याह का पुत्र थेशू, हेनादाद की सन्तान में से बिन्नई और कदमीएल;
10 and their brothers, Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan, 10 കദ്മീയേലും അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ ശെബന്യാവു, ഹോദീയാവു, 10 और उनके भाई शबन्याह, होदिय्याह, कलीता, पलायाह, हानान;
11 Mica, Rehob, Hashabiah, 11 കെലീതാ, പെലായാവു, ഹാനാൻ, മീഖാ, 11 मीका, रहोब, हशब्याह;
12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah, 12 രെഹോബ്, ഹശബ്യാവു, സക്കൂർ, ശേരെബ്യാവു, 12 जक्कूर, शेरेब्याह, शबन्याह।
13 Hodiah, Bani, Beninu. 13 ശെബന്യാവു, ഹോദീയാവു, ബാനി, ബെനീനു. 13 होदिय्याह, बानी और बनीन;
14 The chiefs of the people: Parosh, Pahath-moab, Elam, Zattu, Bani, 14 ജനത്തിന്റെ തലവന്മാർ: പരോശ്, പഹത്ത്-മോവാബ്, ഏലാം, സഥൂ, 14 फिर प्रजा के प्रधान थे थे : परोश, पहत्मोआब, एलाम, जत्तू, बानी;
15 Bunni, Azgad, Bebai, 15 ബാനി, ബുന്നി, അസാദ്, ബേബായി, 15 बुनी, अजगाद, बेबै;
16 Adonijah, Bigvai, Adin, 16 അദോനീയാവു, ബിഗ്വായി, ആദീൻ, 16 अदोनिय्याह, बिग्वै, आदीन;
17 Ater, Hezekiah, Azzur, 17 ആതേർ, ഹിസ്കീയാവു, അസ്സൂർ, 17 आतेर, हिजकिय्याह, मज्जूर;
18 Hodiah, Hashum, Bezai, 18 ഹോദീയാവു, ഹാശും, ബേസായി, 18 होदिय्याह, हाशूम, बेसै;
19 Hariph, Anathoth, Nebai, 19 ഹാരീഫ്, അനാഥോത്ത്, നേബായി, 19 हारीफ, अनातोत, नोबै;
20 Magpiash, Meshullam, Hezir, 20 മഗ്പിയാശ്, മെശുല്ലാം, ഹേസീർ, 20 मग्पीआश, मशुल्लाम, हेजीर;
21 Meshezabel, Zadok, Jaddua, 21 മെശേസബെയേൽ, സാദോക്, യദൂവ, 21 मशेजबेल, सादोक, यद्दू;
22 Pelatiah, Hanan, Anaiah, 22 പെലത്യാവു, ഹനാൻ, അനായാവു, 22 पलत्याह, हानान, अनायाह;
23 Hoshea, Hananiah, Hasshub, 23 ഹോശേയ, ഹനന്യാവു, ഹശ്ശൂബ്, 23 होशे, हनन्याह, हश्शूब;
24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 24 ഹല്ലോഹേശ്, പിൽഹാ, ശോബേക്, 24 हल्लोहेश, पिल्हा, शोबेक;
25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah, 25 രെഹൂം, ഹശബ്നാ, മയസേയാവു, 25 रहूम, हशब्ना, माशेयाह;
26 Ahiah, Hanan, Anan, 26 അഹീയാവു, ഹനാൻ, ആനാൻ, 26 अहिय्याह, हानान, आनान;
27 Malluch, Harim, Baanah. 27 മല്ലൂക്, ഹാരീം, ബയനാ എന്നിവർ തന്നേ. 27 मल्लूक, हारीम और बाना।
28 The rest of the people, the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the temple servants, and all who have separated themselves from the peoples of the lands to the Law of God, their wives, their sons, their daughters, all who have knowledge and understanding, 28 ശേഷംജനത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും വാതിൽകാവൽക്കാരും സംഗീതക്കാരും ദൈവാലയദാസന്മാരും ദേശത്തെ ജാതികളോടു വേർപെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു വന്നവരൊക്കെയും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി പരിജ്ഞാനം തിരിച്ചറിവുള്ള ഏവരും 28 शेष लोग अर्यात्‌ याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैथे और नतीन लोग, निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्या मानने के लिथे देश देश के लोगोंसे अलग हुए थे, उन सभें ने अपक्की स्त्रियोंऔर उन बेटें-बेटियोंसमेत जो समझनेवाले थे,
29 join with their brothers, their nobles, and enter into a curse and an oath to walk in God's Law that was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord and his rules and his statutes. 29 ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടു ചേർന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ മോശെമുഖാന്തരം നല്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചു നടക്കുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യഹോവയുടെ സകലകല്പനകളും വിധികളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കുമെന്നും 29 अपके भाई रईसोंसे मिलकर शपय खाई, कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्या पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपके प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे।
30 "We will not give our daughters to the peoples of the land or take their daughters for our sons. 30 ഞങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ ദേശത്തെ ജാതികൾക്കു കൊടുക്കയോ ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്കു അവരുടെ പുത്രിമാരെ എടുക്കയോ ചെയ്കയില്ലെന്നും 30 और हम न तो अपक्की बेटियां इस देश के लोगोंको ब्याह देंगे, और न अपके बेटोंके लिथे उनकी बेटियां ब्याह लेंगे।
31 And if the peoples of the land bring in goods or any grain on the Sabbath day to sell, we will not buy from them on the Sabbath or on a holy day. And we will forego the crops of the seventh year and the exaction of every debt. 31 ദേശത്തെ ജാതികൾ ശബ്ബത്തുനാളിൽ ചരക്കോ യാതൊരു ഭക്ഷണസാധനമോ വില്പാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതു ശബ്ബത്തുനാളിലും വിശുദ്ധദിവസത്തിലും അവരോടു മേടിക്കയില്ല എന്നും ഏഴാം ആണ്ടിനെ വിമോചന സംവത്സരമായും എല്ലാകടവും ഇളെച്ചുകൊടുക്കുന്നതായും പ്രമാണിക്കുമെന്നും ശപഥവും സത്യവും ചെയ്തു. 31 और जब इस देश के लोग विश्रमदिन को अन्न वा और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आथेंगे तब हम उन से न तो विश्रमदिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे; और सातवें वर्ष में भूमि पक्की रहने देंगे, और अपके अपके ॠण की वसूली छोड़ देंगे।
32 "We also take on ourselves the obligation to give yearly a third part of a shekel for the service of the house of our God: 32 ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കു വേണ്ടി കാഴ്ചയപ്പത്തിന്നും നിരന്തരഭോജനയാഗത്തിന്നും ശബ്ബത്തുകളിലെയും അമാവാസ്യകളിലെയും നിരന്തരഹോമയാഗത്തിന്നും ഉത്സവങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾക്കും യിസ്രായേലിന്നു വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തമായി അർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന 32 फिर हम लोगोंने ऐसा नियम बान्ध लिया जिस से हम को अपके परमेश्वर के भवन की उपासना के लिथे एक एक तिहाई शेकेल देना पकेगा:
33 for the showbread, the regular grain offering, the regular burnt offering, the Sabbaths, the new moons, the appointed feasts, the holy things, and the sin offerings to make atonement for Israel, and for all the work of the house of our God. 33 പാപയാഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ എല്ലാവേലെക്കും വേണ്ടി ആണ്ടുതോറും ശേക്കെലിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നു കൊടുക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു ചട്ടം നിയമിച്ചു. 33 अर्यात्‌ भेंट की रोटी और नित्य अन्नबलि और नित्य होमबलि के लिथे, और विश्रमदिनोंऔर नथे चान्द और नियत पब्बॉं के बलिदानोंऔर और पवित्र भेंटोंऔर इस्राएल के प्रायश्चित्त के निमित्त पाप बलियोंके लिथे, निदान अपके परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिथे।
34 We, the priests, the Levites, and the people, have likewise cast lots for the wood offering, to bring it into the house of our God, according to our fathers' houses, at times appointed, year by year, to burn on the altar of the LORD our God, as it is written in the Law. 34 ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ കത്തിപ്പാൻ ആണ്ടുതോറും നിശ്ചിതസമയങ്ങളിൽ പിതൃഭവനംപിതൃഭവനമായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വിറകുവഴിപാട്ടു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ജനവുമായിട്ടു ചീട്ടിട്ടു; 34 फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सभोंने इस बात के ठहराने के लिथे चिट्ठियां डालीं, कि अपके पितरोंके घरानोंके अनुसार प्रति वर्ष में ठहराए हुए समयोंपर लकड़ी की भेंट व्यवस्या में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपके परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिथे अपके परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे।
35 We obligate ourselves to bring the firstfruits of our ground and the firstfruits of all fruit of every tree, year by year, to the house of the LORD; 35 ആണ്ടുതോറും യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു ഞങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ ആദ്യവിളവും സകലവിധവൃക്ഷങ്ങളുടെയും സർവ്വഫലങ്ങളിലും ആദ്യഫലങ്ങളും കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ടതിന്നും 35 और अपक्की अपक्की भूमि की पहिली उपज और सब भांति के वृझोंके पहिले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे।
36 also to bring to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God, the firstborn of our sons and of our cattle, as it is written in the Law, and the firstborn of our herds and of our flocks; 36 ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഉള്ള കടിഞ്ഞൂലുകളെയും ഞങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളിൽ ഉള്ള കടിഞ്ഞൂലുകളെയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടു ചെല്ലേണ്ടതിന്നും 36 और व्यवस्या में लिखी हुई बात के अनुसार, अपके अपके पहिलौठे बेटोंऔर पशुओं, अर्यात्‌ पहिलौठे बछड़ोंऔर मेम्नोंको अपके परमेश्वर के भवन में उन याजकोंके पास लाया करेंगे, जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं।
37 and to bring the first of our dough, and our contributions, the fruit of every tree, the wine and the oil, to the priests, to the chambers of the house of our God; and to bring to the Levites the tithes from our ground, for it is the Levites who collect the tithes in all our towns where we labor. 37 ഞങ്ങളുടെ തരിമാവിന്റെയും ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങളുടെയും സകലവിധവൃക്ഷങ്ങളുടെ അനുഭവമായ വീഞ്ഞിന്റെയും എണ്ണയുടെയും ആദ്യഫലം ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ അറകളിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കലും ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയുടെ ദശാംശം ലേവ്യരുടെ അടുക്കലും കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ടതിന്നും തന്നേ. ലേവ്യരല്ലോ കൃഷിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും ദശാംശം ശേഖരിക്കുന്നതു. 37 और अपना पहिला गूंधा हुआ आटा, और उठाई हुई भेंटे, और सब प्रकार के वृझोंके फल, और नया दाखमधु, और टटका तेल, अपके परमेश्वर के भवन की कोठरियोंमें याजकोंके पास, और अपक्की अपक्की भूमि की उपज का दशमांश लेवियोंके पास लाया करेंगे; क्योंकि वे लेवीय हैं, जो हमारी खेती के सब नगरोंमें दशमांश लेते हैं।
38 And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when the Levites receive the tithes. And the Levites shall bring up the tithe of the tithes to the house of our God, to the chambers of the storehouse. 38 എന്നാൽ ലേവ്യർ ദശാംശം വാങ്ങുമ്പോൾ അഹരോന്യനായോരു പുരോഹിതൻ ലേവ്യരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണം. ദശാംശത്തിന്റെ ദശാംശം ലേവ്യർ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിന്റെ അറകളിൽ കൊണ്ടുചെല്ലേണം. 38 और जब जब लेवीय दशमांश लें, तब तब उनके संग हारून की सन्तान का कोई याजक रहा करे; और लेवीय दशमांशोंका दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियोंमें अर्यात्‌ भणडार में पहुंचाया करेंगे।
39 For the people of Israel and the sons of Levi shall bring the contribution of grain, wine, and oil to the chambers, where the vessels of the sanctuary are, as well as the priests who minister, and the gatekeepers and the singers. We will not neglect the house of our God." 39 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും അതിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരും വാതിൽകാവൽക്കാരും സംഗീതക്കാരും ഇരിക്കുന്ന അറകളിലേക്കു യിസ്രായേൽമക്കളും ലേവ്യരും ധാന്യം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയുടെ ഉദർച്ചാർപ്പണം കൊണ്ടുചെല്ലേണം; ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ഞങ്ങൾ കൈവിടുകയില്ല. 39 क्योंकि जिन कोठरियोंमें पवित्र स्यान के पात्र और सेवा टहल करनेवाले याजक और द्वारपाल और गवैथे रहते हैं, उन में इस्राएली और लेवीय, अनाज, नथे दाखपधु, और टटके तेल की उठाई हुई भेंटे पहुंचाएंगे। निदान हम अपके परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे।