Song of Solomon 4

1 Behold, you are beautiful, my love, behold, you are beautiful! Your eyes are doves behind your veil. Your hair is like a flock of goats leaping down the slopes of Gilead. 1 എന്റെ പ്രിയേ, നീ സുന്ദരി; നീ സുന്ദരി തന്നേ. നിന്റെ മൂടുപടത്തിൻ നടുവെ നിന്റെ കണ്ണു പ്രാവിൻ കണ്ണുപോലെ ഇരിക്കുന്നു; നിന്റെ തലമുടി ഗിലെയാദ്മലഞ്ചെരിവിൽ കിടക്കുന്ന കോലാട്ടിൻകൂട്ടം പോലെയാകുന്നു. 1 हे मेरी प्रिय तू सुन्दर है, तू सुन्दर है! तेरी आंखें तेरी लटोंके बीच में कबूतरोंकी सी दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियोंके फुण्ड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हों।
2 Your teeth are like a flock of shorn ewes that have come up from the washing, all of which bear twins, and not one among them has lost its young. 2 നിന്റെ പല്ലു, രോമം കത്രിച്ചിട്ടു കുളിച്ചു കയറിവരുന്ന ആടുകളെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാതെ എല്ലാം ഇരട്ടപ്രസവിക്കുന്നു. 2 तेरे दान्त उन ऊन कतरी हुई भेड़ोंके फुण्ड के समान हैं, जो नहाकर ऊपर आईं हों, उन में हर एक के दो दो जुड़वा बच्चे होते हैं। और उन में से किसी का साझी नहीं मरा।
3 Your lips are like a scarlet thread, and your mouth is lovely. Your cheeks are like halves of a pomegranate behind your veil. 3 നിന്റെ അധരം കടുംചുവപ്പുനൂൽപോലെയും നിന്റെ വായ് മനോഹരവും ആകുന്നു; നിന്റെ ചെന്നികൾ നിന്റെ മൂടുപടത്തിൻ ഉള്ളിൽ മാതളപ്പഴത്തിൻ ഖണ്ഡംപോലെ ഇരിക്കുന്നു. 3 तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान हैं, और तेरा मुंह मनोहर है, तेरे कपोल तेरी लटोंके नीचे अनार की फाँक से देख पड़ते हैं।
4 Your neck is like the tower of David, built in rows of stone; on it hang a thousand shields, all of them shields of warriors. 4 നിന്റെ കഴുത്തു ആയുധശാലയായി പണിതിരിക്കുന്ന ദാവീദിൻ ഗോപുരത്തോടു ഒക്കും; അതിൽ ആയിരം പരിച തൂക്കിയിരിക്കുന്നു; അവ ഒക്കെയും വീരന്മാരുടെ പരിച തന്നേ. 4 तेरा गला दाऊद के गुम्मट के समान है, जो अस्त्र-शस्त्र के लिथे बना हो, और जिस पर हजार ढालें टंगी हुई हों, वे सब ढालें शूरवीरोंकी हैं।
5 Your two breasts are like two fawns, twins of a gazelle, that graze among the lilies. 5 നിന്റെ സ്തനം രണ്ടും താമരെക്കിടയിൽ മേയുന്ന ഇരട്ട പിറന്ന രണ്ടു മാൻകുട്ടികൾക്കു സമം. 5 तेरी दोनोंछातियां मृग के दो जुड़वे बच्चोंके तुल्य हैं, जो सोसन फूलोंके बीच में चरते हों।
6 Until the day breathes and the shadows flee, I will go away to the mountain of myrrh and the hill of frankincense. 6 വെയലാറി നിഴൽ കാണാതെയാകുവോളം ഞാൻ മൂറിൻമലയിലും കുന്തുരുക്കക്കുന്നിലും ചെന്നിരിക്കാം. 6 जब तक दिन ठण्डा न हो, और छाया लम्बी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गन्धरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा।
7 You are altogether beautiful, my love; there is no flaw in you. 7 എന്റെ പ്രിയേ, നീ സർവ്വാംഗസുന്ദരി; നിന്നിൽ യാതൊരു ഊനവും ഇല്ല. 7 हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुन्दरी है; तुझ में कोई दोष नहीं।
8 Come with me from Lebanon, my bride; come with me from Lebanon. Depart from the peak of Amana, from the peak of Senir and Hermon, from the dens of lions, from the mountains of leopards. 8 കാന്തേ ലെബാനോനെ വിട്ടു എന്നോടുകൂടെ, ലെബാനോനെ വിട്ടു എന്നോടുകൂടെ വരിക; അമാനാമുകളും ശെനീർ ഹെർമ്മോൻ കൊടുമുടികളും സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹകളും പുള്ളിപ്പുലികളുടെ പർവ്വതങ്ങളും വിട്ടുപോരിക. 8 हे मेरी दुल्हिन, तू मेरे संग लबानोन से, मेरे संग लबानोन से चक्की आ। तू आमाना की चोटी पर से, शनीर और हेर्मोन की चोटी पर से, सिहोंकी गुफाओं से, चितोंके पहाड़ोंपर से दृष्टि कर।
9 You have captivated my heart, my sister, my bride; you have captivated my heart with one glance of your eyes, with one jewel of your necklace. 9 എന്റെ സഹോദരി എന്റെ കാന്തേ. നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒരു നോട്ടംകൊണ്ടും കഴുത്തിലെ മാലകൊണ്ടും നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तू ने मेरा मन मोह लिया है, तू ने अपक्की आंखोंकी एक ही चितवन से, और अपके गले के एक ही हीरे से मेरा ह्रृदय मोह लिया है।
10 How beautiful is your love, my sister, my bride! How much better is your love than wine, and the fragrance of your oils than any spice! 10 എന്റെ സഹോദരീ, എന്റെ കാന്തേ, നിന്റെ പ്രേമം എത്ര മനോഹരം! വീഞ്ഞിനെക്കാൾ നിന്റെ പ്രേമവും സകലവിധ സുഗന്ധവർഗ്ഗത്തെക്കാൾ നിന്റെ തൈലത്തിന്റെ പരിമളവും എത്ര രസകരം! 10 हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है! तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रोंका सुगन्ध इस प्रकार के मसालोंके सुगन्ध से!
11 Your lips drip nectar, my bride; honey and milk are under your tongue; the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. 11 അല്ലയോ കാന്തേ, നിന്റെ അധരം തേൻകട്ട പൊഴിക്കുന്നു; നിന്റെ നാവിൻ കീഴിൽ തേനും പാലും ഉണ്ടു; നിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വാസന ലെബാനോന്റെ വാസനപോലെ ഇരിക്കുന്നു. 11 हे मेरी दुल्हिन, तेरे होठोंसे मधु टपकता है; तेरी जीभ के नीचे मधु ओर दूध रहता है; तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है; तेरे वस्त्रोंका सुगन्ध लबानोन का सा है।
12 A garden locked is my sister, my bride, a spring locked, a fountain sealed. 12 എന്റെ സഹോദരി, എന്റെ കാന്ത കെട്ടി അടെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ടം, അടെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നീരുറവു, മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിണറു. 12 मेरी बहिन, मेरी दुल्हिन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बन्द किया हुआ सोता, ओर छाप लगाया हुआ फरना है।
13 Your shoots are an orchard of pomegranates with all choicest fruits, henna with nard, 13 നിന്റെ ചിനെപ്പുകൾ വിശിഷ്ടഫലങ്ങളോടു കൂടിയ മാതളത്തോട്ടം; മയിലാഞ്ചിയോടുകൂടെ ജടാമാംസിയും, 13 तेरे अंकुर उत्तम फलवाली अनार की बारी के तुल्य है, जिस में मेंहदी और सुम्बुल,
14 nard and saffron, calamus and cinnamon, with all trees of frankincense, myrrh and aloes, with all chief spices-- 14 ജടാമാംസിയും കുങ്കുമവും, വയമ്പും ലവംഗവും, സകലവിധ കുന്തുരുക്കവൃക്ഷങ്ങളും, മൂറും അകിലും സകലപ്രധാന സുഗന്ധവർഗ്ഗവും തന്നേ. 14 जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गन्धरस, अगर, आदि सब मुख्य मुख्य सुगन्धद्रव्य होते हैं।
15 a garden fountain, a well of living water, and flowing streams from Lebanon. 15 നീ തോട്ടങ്ങൾക്കു ഒരു നീരുറവും, വറ്റിപ്പോകാത്ത കിണറും ലെബാനോനിൽനിന്നു ഒഴുകുന്ന ഒഴുക്കുകളും തന്നേ. 15 तू बारियोंका सोता है, फूटते हुए जल का कुआँ, और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं।।
16 Awake, O north wind, and come, O south wind! Blow upon my garden, let its spices flow. Let my beloved come to his garden, and eat its choicest fruits. 16 വടതിക്കാറ്റേ ഉണരുക; തെന്നിക്കാറ്റേ വരിക; എന്റെ തോട്ടത്തിൽനിന്നു സുഗന്ധം വീശേണ്ടതിന്നു അതിന്മേൽ ഊതുക; എന്റെ പ്രിയൻ തന്റെ തോട്ടത്തിൽ വന്നു അതിലെ വിശിഷ്ടഫലം ഭുജിക്കട്ടെ. 16 हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्खिनी वायु चक्की आ! मेरी बारी पर बह, जिस से उसका सुगन्ध फैले। मेरा प्रेमी अपक्की बारी में आथे, और उसके उत्तम उत्तम फल खाए।।