Isaiah 32

1 Behold, a king will reign in righteousness, and princes will rule in justice. 1 ഒരു രാജാവു നീതിയോടെ വാഴും; പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും. 1 देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा, और राजकुमा न्याय से हुकूमत करेंगे।
2 Each will be like a hiding place from the wind, a shelter from the storm, like streams of water in a dry place, like the shade of a great rock in a weary land. 2 ഓരോരുത്തൻ കാറ്റിന്നു ഒരു മറവും പിശറിന്നു ഒരു സങ്കേതവും ആയി വരണ്ട നിലത്തു നീർത്തോടുകൾപോലെയും ക്ഷീണമുള്ള ദേശത്തു ഒരു വമ്പാറയുടെ തണൽപോലെയും ഇരിക്കും. 2 हर एक मानो आंधी से छिपके का स्यान, और बौछार से आड़ होगा; या निर्जल देश में जल के फरने, व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया।
3 Then the eyes of those who see will not be closed, and the ears of those who hear will give attention. 3 കാണുന്നവരുടെ കണ്ണു ഇനി മങ്ങുകയില്ല; കേൾക്കുന്നവരുടെ ചെവി ശ്രദ്ധിക്കും. 3 उस समय देखनेवालोंकी आंखें धुंधली न होंगी, और सुननेवालोंके कान लगे रहेंगे।
4 The heart of the hasty will understand and know, and the tongue of the stammerers will hasten to speak distinctly. 4 അവിവേകികളുടെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കും; വിക്കന്മാരുടെ നാവു തടവില്ലാതെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും. 4 उतावलोंके मन ज्ञान की बातें समझेंगे, और तुतलानेवालोंकी जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी।
5 The fool will no more be called noble, nor the scoundrel said to be honorable. 5 ഭോഷനെ ഇനി ഉത്തമൻ എന്നു വിളിക്കയില്ല; ആഭാസനെ മഹാത്മാവെന്നു പറകയുമില്ല. 5 मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा।
6 For the fool speaks folly, and his heart is busy with iniquity, to practice ungodliness, to utter error concerning the LORD, to leave the craving of the hungry unsatisfied, and to deprive the thirsty of drink. 6 ഭോഷൻ ഭോഷത്വം സംസാരിക്കും; വഷളത്വം ചെയ്തും യഹോവെക്കു വിരോധമായി അബദ്ധം സംസാരിച്ചും വിശപ്പുള്ളവരെ പട്ടിണിയിട്ടും ദാഹമുള്ളവർക്കു പാനം മുടക്കിയുംകൊണ്ടു അവന്റെ ഹൃദയം നീതികേടും പ്രവർത്തിക്കും. 6 क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्य ही गढ़ता रहता है कि वह बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के विरूद्ध फूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे।
7 As for the scoundrel--his devices are evil; he plans wicked schemes to ruin the poor with lying words, even when the plea of the needy is right. 7 ആഭാസന്റെ ആയുധങ്ങളും ദോഷമുള്ളവ; ദരിദ്രൻ ന്യായമായി സംസാരിച്ചാലും എളിയവരെ വ്യാജവാക്കുകൊണ്ടു നശിപ്പിപ്പാൻ അവൻ ദുരുപായങ്ങളെ നിരൂപിക്കുന്നു. 7 छली की चालें बुरी होती हैं, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी फूठी बातोंमें लूटे जब कि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हों।
8 But he who is noble plans noble things, and on noble things he stands. 8 ഉത്തമനോ ഉത്തമകാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കന്നു; ഉത്തമകാര്യങ്ങളിൽ അവൻ ഉറ്റുനില്ക്കുന്നു. 8 परन्तु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्यिर भी रहेगा।।
9 Rise up, you women who are at ease, hear my voice; you complacent daughters, give ear to my speech. 9 സ്വൈരമായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളേ, എഴുന്നേറ്റു എന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ; ചിന്തയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളേ, എന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ. 9 हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो; हे निश्चिन्त पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ।
10 In little more than a year you will shudder, you complacent women; for the grape harvest fails, the fruit harvest will not come. 10 ചിന്തയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളേ, ഒരാണ്ടും കുറെ നാളും കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നടുങ്ങിപ്പോകും; മുന്തിരിക്കൊയ്ത്തു നഷ്ടമാകും; ഫലശേഖരം ഉണ്ടാകയുമില്ല. 10 हे निश्चिन्त स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी; क्योंकि तोड़ने को दाखें न होंगी और न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे।
11 Tremble, you women who are at ease, shudder, you complacent ones; strip, and make yourselves bare, and tie sackcloth around your waist. 11 സ്വൈരമായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളേ, വിറെപ്പിൻ; ചിന്തയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളേ, നടുങ്ങുവിൻ; വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു നഗ്നമാരാകുവിൻ; അരയിൽ രട്ടു കെട്ടുവിൻ. 11 हे सुखी स्त्रियों, यरयराओ, हे निश्चिन्त स्त्रियों, विकल हो; अपके अपके वस्त्र उतारकर अपक्की अपक्की कमर में टाट कसो।
12 Beat your breasts for the pleasant fields, for the fruitful vine, 12 മനോഹരമായ വയലുകളേയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മുന്തിരിവള്ളിയേയും ഓർത്തു അവർ മാറത്തു അടിക്കും. 12 वे मनभाऊ खेतोंऔर फलवन्त दाखलताओं के लिथे छाती पीटेंगी।
13 for the soil of my people growing up in thorns and briers, yes, for all the joyous houses in the exultant city. 13 എന്റെ ജനത്തിന്റെ ദേശത്തു ഉല്ലസിതനഗരത്തിലെ സകലസന്തോഷഭവനങ്ങളിലും മുള്ളും പറക്കാരയും മുളെക്കും. 13 मेरे लागोंके वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरोंमें भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपकेंगे।
14 For the palace is forsaken, the populous city deserted; the hill and the watchtower will become dens forever, a joy of wild donkeys, a pasture of flocks; 14 അരമന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും; ജനപുഷ്ടിയുള്ള നഗരം നിർജ്ജനമായിത്തീരും; കുന്നും കാവൽമാളികയും സദാകാലത്തേക്കും ഗുഹകളായി ഭവിക്കും; അവ കാട്ടുകഴുതകളുടെ സന്തോഷസ്ഥാനവും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളുടെ മേച്ചൽപുറവും ആയിരിക്കും. 14 क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ी और उन पर के पहरूओं के घर सदा के लिथे मांदे और जंगली गदहोंको विहारस्यान और घरैलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे
15 until the Spirit is poured upon us from on high, and the wilderness becomes a fruitful field, and the fruitful field is deemed a forest. 15 ഉയരത്തിൽനിന്നു ആത്മാവിനെ നമ്മുടെമേൽ പകരുവോളം തന്നേ; അപ്പോൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായിത്തീരും; ഉദ്യാനം വനമായി എണ്ണപ്പെടും. 15 जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उण्डेला न जाए, और जंगल फलदायक बारी न बने, और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए।
16 Then justice will dwell in the wilderness, and righteousness abide in the fruitful field. 16 അന്നു മരുഭൂമിയിൽ ന്യായം വസിക്കും; ഉദ്യാനത്തിൽ നീതി പാർക്കും. 16 तब उस जंगल में न्याय बसेगा, और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा।
17 And the effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness, quietness and trust forever. 17 നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വതവിശ്രാമവും നിർഭയതയും ആയിരിക്കും. 17 और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिन्त रहना होगा।
18 My people will abide in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting places. 18 എന്റെ ജനം സമാധാനനിവാസത്തിലും നിർഭയവസതികളിലും സ്വൈരമുള്ള വിശ്രാമസ്ഥലങ്ങളിലും പാർക്കും. 18 मेरे लोग शान्ति के स्यानोंमें निश्चिन्त रहेंगे, और विश्रम के स्यानोंमें सुख से रहेंगे।
19 And it will hail when the forest falls down, and the city will be utterly laid low. 19 എന്നാൽ വനത്തിന്റെ വീഴ്ചെക്കു കന്മഴ പെയ്കയും നഗരം അശേഷം നിലംപരിചാകയും ചെയ്യും. 19 और वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे, और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा।
20 Happy are you who sow beside all waters, who let the feet of the ox and the donkey range free. 20 വെള്ളത്തിന്നരികത്തെല്ലാം വിതെക്കയും കാളയെയും കഴുതയെയും അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നവരേ, നിങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യം! 20 क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयोंके पास बीच बोते, और बैलोंऔर गदहोंको स्वतन्त्रता से चराते हो।।