Ezekiel 23

1 The word of the LORD came to me: 1 യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: 1 यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
2 "Son of man, there were two women, the daughters of one mother. 2 മനുഷ്യപുത്രാ, ഒരമ്മയുടെ മക്കളായ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 हे मनुष्य के सन्तान, दो स्त्रियां यी, जो एक ही मा की बेटी यी,
3 They played the whore in Egypt; they played the whore in their youth; there their breasts were pressed and their virgin bosoms handled. 3 അവർ മിസ്രയീമിൽവെച്ചു പരസംഗംചെയ്തു; യൌവനത്തിൽ തന്നേ അവർ പരസംഗം ചെയ്തു; അവിടെ അവരുടെ മുല പിടിച്ചു അവരുടെ കന്യാകുചാഗ്രം ഞെക്കി. 3 वे अपके बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी; उनकी छातियां कुंवारपन में पहिले वहीं मींजी गई और उनका मरदन भी हुआ।
4 Oholah was the name of the elder and Oholibah the name of her sister. They became mine, and they bore sons and daughters. As for their names, Oholah is Samaria, and Oholibah is Jerusalem. 4 അവരിൽ മൂത്തവൾക്കു ഒഹൊലാ എന്നും ഇളയവർക്കു ഒഹൊലീബാ എന്നു പേരായിരുന്നു; അവർ എനിക്കുള്ളവരായിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പ്രസവിച്ചു; അവരുടെ പേരോ ഒഹൊലാ എന്നതു ശമർയ്യയും ഒഹൊലീബാ എന്നതു യെരൂശലേമും ആകുന്നു. 4 उन लड़कियोंमें से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहिन का नाम ओहोलीबा या। वे मेरी हो गई, और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके नामोंमें से ओहोला तो शोमरोन, और ओहेलीबा यरूशलेम है।
5 "Oholah played the whore while she was mine, and she lusted after her lovers the Assyrians, warriors 5 എന്നാൽ ഒഹൊലാ എന്നെ വിട്ടു പരസംഗം ചെയ്തു; 5 ओहोला जब मेरी यी, तब ही व्यभिचारिणी होकर अपके मित्रोंपर मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी अश्शूरी थे।
6 clothed in purple, governors and commanders, all of them desirable young men, horsemen riding on horses. 6 അവൾ ധൂമ്രവസ്ത്രം ധരിച്ച ദേശാധിപതികളും സ്ഥാനാപതികളും ഒട്ടൊഴിയാതെ മനോഹരയുവാക്കളും കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരുമായ സമീപസ്ഥരായ അശ്ശൂർയ്യജാരന്മാരെ മോഹിച്ചു. 6 वे तो सब के सब नीले वस्त्र पहिननेवाले मनभावने जवान, अधिपति और प्रधान थे, और घोड़ोंपर सवार थे।
7 She bestowed her whoring upon them, the choicest men of Assyria all of them, and she defiled herself with all the idols of everyone after whom she lusted. 7 അശ്ശൂർയ്യശ്രേഷ്ഠന്മാരായവരോടു ഒക്കെയും തന്റെ വേശ്യാവിദ്യകളെ ചെലവഴിച്ചു, താൻ മോഹിച്ചുപോന്ന ഏവരുടെയും സകലവിഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടും തന്നെത്താൻ മലിനയാക്കി. 7 सो उस ने उन्हीं के साय व्यभिचार किया जो सब के सब सवॉत्तम अश्शूरी थे; और जिस किसी पर वह मोहित हुई, उसी की मूरतोंसे वह अशुद्ध हुई।
8 She did not give up her whoring that she had begun in Egypt; for in her youth men had lain with her and handled her virgin bosom and poured out their whoring lust upon her. 8 മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന തന്റെ വേശ്യാവൃത്തിയും അവൾ വിട്ടില്ല; അവർ അവളുടെ യൌവനത്തിൽ അവളോടുകൂടെ ശയിച്ചു, അവളുടെ കന്യാകുചാഗ്രം ഞെക്കി തങ്ങളുടെ പരസംഗം അവളുടെമേൽ ചൊരിഞ്ഞു. 8 जो व्यभिचार उस ने मिस्र में सीखा या, उसको भी उस ने न छोड़ा; क्योंकि बचपन में मनुष्योंने उसके साय कुकर्म किया, और उसकी छातियां मींजी, और तन-मन से उसके साय व्यभिचार किया गया या।
9 Therefore I delivered her into the hands of her lovers, into the hands of the Assyrians, after whom she lusted. 9 അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവളെ അവളുടെ ജാരന്മാരുടെ കയ്യിൽ, അവൾ മോഹിച്ചിരുന്ന അശ്ശൂർയ്യരുടെ കയ്യിൽതന്നേ, ഏല്പിച്ചു. 9 इस कारण मैं ने उसको उन्हीं अश्शूरी मित्रोंके हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई यी।
10 These uncovered her nakedness; they seized her sons and her daughters; and as for her, they killed her with the sword; and she became a byword among women, when judgment had been executed on her. 10 അവർ അവളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി, അവളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പിടിക്കയും അവളെ വാൾകൊണ്ടു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു; അവർ അവളുടെമേൽ വിധി നടത്തിയതുകൊണ്ടു അവൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു നിന്ദാപാത്രമായിത്തീർന്നു. 10 उन्होंने उसको नंगी किया; उसके पुत्र-मुत्रियां छीनकर उसको तलवार से घात किया; इस प्रकार उनके हाथ से दण्ड पाकर वह स्त्रियोंमें प्रसिद्ध हो गई।
11 "Her sister Oholibah saw this, and she became more corrupt than her sister in her lust and in her whoring, which was worse than that of her sister. 11 എന്നാൽ അവളുടെ സഹോദരിയായ ഒഹൊലീബാ ഇതു കണ്ടിട്ടും തന്റെ കാമവികാരത്തിൽ അവളെക്കാളും തന്റെ വേശ്യാവൃത്തിയിൽ സഹോദരിയുടെ വേശ്യവൃത്തിയെക്കാളും അധികം വഷളത്വം പ്രവർത്തിച്ചു. 11 उसकी बहिन ओहोलीबा ने यह देखा, तौभी वह मोहित होकर व्यभिचार करने में अपक्की बहिन से भी अधिक बढ़ गई।
12 She lusted after the Assyrians, governors and commanders, warriors clothed in full armor, horsemen riding on horses, all of them desirable young men. 12 മോടിയായി ഉടുത്തുചമഞ്ഞ ദേശാധിപതികളും സ്ഥാനാപതികളും കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരും ഒട്ടൊഴിയാതെ മനോഹരയുവാക്കളുമായ സമീപസ്ഥരായ അശ്ശൂർയ്യരെ മോഹിച്ചു, 12 वह अपके अश्शूरी पड़ोसियोंपर मोहित होती यी, जो सब के सब अति सुन्दर वस्त्र पहिननेवाले और घोड़ोंके सवार मनभावने, जवानन अधिपति और और प्रकार के प्रधान थे।
13 And I saw that she was defiled; they both took the same way. 13 അവളും തന്നെത്താൻ മലിനയാക്കി എന്നു ഞാൻ കണ്ടു; ഇരുവരും ഒരു വഴിയിൽ തന്നേ നടന്നു. 13 तब मैं ने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई; उन दोनोंबहिनोंकी एक ही चाल यी।
14 But she carried her whoring further. She saw men portrayed on the wall, the images of the Chaldeans portrayed in vermilion, 14 അവൾ പിന്നെയും പരസംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു; ചായില്യംകൊണ്ടു എഴുതിയ കല്ദയരുടെ ചിത്രങ്ങളെ, 14 परन्तु ओहोलीबा अधिक व्यभिचार करती गई; सो जब उस ने भीत पर सेंदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुषें के चित्र देखे,
15 wearing belts on their waists, with flowing turbans on their heads, all of them having the appearance of officers, a likeness of Babylonians whose native land was Chaldea. 15 കല്ദയദേശം ജന്മഭൂമിയായുള്ള ബാബേൽക്കാരുടെ രൂപത്തിൽ അരെക്കു കച്ചകെട്ടി തലയിൽ തലപ്പാവു ചുറ്റി കാഴ്ചെക്കു ഒട്ടൊഴിയാതെ പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളെ തന്നേ ചുവരിന്മേൽ വരെച്ചിരിക്കുന്നതു അവൾ കണ്ടു. 15 जो कटि में फेंटे बान्धे हुए, सिर में छोर लटकती हुई रंगीली पगडिय़ां पहिने हुए, और सब के सब अपक्की कसदी जन्मभूमि अर्यात्‌ बाबुल के लोगोंकी रीति पर प्रधानोंका रूप धरे हुए थे,
16 When she saw them, she lusted after them and sent messengers to them in Chaldea. 16 കണ്ട ഉടനെ അവൾ അവരെ മോഹിച്ചു, കല്ദയദേശത്തിലേക്കു അവരുടെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. 16 तब उनको देखते ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कसदियोंके देश में दूत भेजे।
17 And the Babylonians came to her into the bed of love, and they defiled her with their whoring lust. And after she was defiled by them, she turned from them in disgust. 17 അങ്ങനെ ബാബേൽക്കാർ പ്രേമശയനത്തിന്നായി അവളുടെ അടുക്കൽ വന്നു പരസംഗംകൊണ്ടു അവളെ മലിനയാക്കി; അവൾ അവരാൽ മലിനയായ്തീർന്നു; പിന്നെ അവൾക്കു അവരോടു വെറുപ്പുതോന്നി. 17 सो बाबुली लोग उसके पास पलंग पर आए, और उसके साय व्यभिचार करके उसे अशुद्ध किया; और जब वह उन से अशुद्ध हो गई, तब उसका मन उन से फिर गया।
18 When she carried on her whoring so openly and flaunted her nakedness, I turned in disgust from her, as I had turned in disgust from her sister. 18 ഇങ്ങനെ അവൾ തന്റെ പരസംഗം വെളിപ്പെടുത്തി തന്റെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കിയപ്പോൾ എനിക്കു അവളുടെ സഹോദരിയോടു വെറുപ്പു തോന്നിയതുപോലെ അവളോടും വെറുപ്പു തോന്നി. 18 तौभी जब वह तन उधड़ती और व्यभिचार करती गई, तब मेरा मन जैसे उसकी बहिन से फिर गया या, वैसे ही उस से भी फिर गया।
19 Yet she increased her whoring, remembering the days of her youth, when she played the whore in the land of Egypt 19 എന്നിട്ടും അവൾ മിസ്രയീംദേശത്തുവെച്ചു പരസംഗം ചെയ്ത തന്റെ യൌവനകാലം ഓർത്തു പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 19 इस पर भी वह मिस्र देश के अपके बचपन के दिन स्मरण करके जब वह वेश्या का काम करती यी, और अधिक व्यभिचार करती गई;
20 and lusted after her paramours there, whose members were like those of donkeys, and whose issue was like that of horses. 20 കഴുതകളുടെ ലിംഗംപോലെ ലിംഗവും കുതിരകളുടെ ബീജസ്രവണംപോലെ ബീജസ്രവണവും ഉള്ള ജാരന്മാരെ അവൾ മോഹിച്ചു. 20 और ऐसे मिस्रोंपर मोहित हुई, जिनका मांस गदहोंका सा, और वीर्य घोड़ोंका सा या।
21 Thus you longed for the lewdness of your youth, when the Egyptians handled your bosom and pressed your young breasts." 21 ഇങ്ങനെ നിന്റെ യൌവനസ്തനങ്ങൾ നിമിത്തം മിസ്രയീമ്യർ നിന്റെ കുജാഗ്രങ്ങളെ ഞെക്കിയതായ നിന്റെ യൌവനത്തിലെ ദുഷ്കർമ്മം നീ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. 21 तू इस प्रकार से अपके बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण कराती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मींजते थे।
22 Therefore, O Oholibah, thus says the Lord GOD: "Behold, I will stir up against you your lovers from whom you turned in disgust, and I will bring them against you from every side: 22 അതുകൊണ്ടു ഒഹൊലീബയേ, യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ബാബേൽക്കാർ, കല്ദയർ ഒക്കെയും, പെക്കോദ്യർ, ശോവ്യർ, 22 इस कारण हे ओहोलीबा, परमेश्वर यहोवा तुझ से योंकहता है, देख, मैं तेरे मिस्रोंको उभारकर जिन से तेरा मन फिर गया चारोंओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा।
23 the Babylonians and all the Chaldeans, Pekod and Shoa and Koa, and all the Assyrians with them, desirable young men, governors and commanders all of them, officers and men of renown, all of them riding on horses. 23 കോവ്യർ, അശ്ശൂർയ്യർ ഒക്കെയും എന്നിങ്ങനെ മനോഹരയുവാക്കളും ദേശാധിപതികളും സ്ഥാനാപതികളും ഒട്ടൊഴിയാതെ പ്രഭുക്കന്മാരും വിശ്രുതന്മാരും കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരുമായി, നിനക്കു വെറുപ്പു തോന്നിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജാരന്മാരെ ഞാൻ നിനക്കു വിരോധമായി ഉണർത്തി ചുറ്റും നിന്റെ നേരെ വരുത്തും. 23 अर्यात्‌ बाबुलियोंऔर सब कसदियोंको, और पकोद, शो और कोआ के लोगोंको; और उनके साय सब अश्शूरियोंको लाऊंगा जो सब के सब घोड़ोंके सवार मनभावने जवान अधिपति, और कई प्रकार के प्रतिनिधि, प्रधान और नामी पुरुष हैं।
24 And they shall come against you from the north with chariots and wagons and a host of peoples. They shall set themselves against you on every side with buckler, shield, and helmet; and I will commit the judgment to them, and they shall judge you according to their judgments. 24 അവർ അനവധി രഥങ്ങളും വണ്ടികളും ഒരു ജനസമൂഹവുമായി നിന്റെ നേരെ വരും; അവർ പരിചയും പലകയും പിടിച്ചു തലക്കോരിക ഇട്ടുംകൊണ്ടു നിന്നെ വന്നു വളയും; ഞാൻ ന്യായവിധി അവർക്കു ഭരമേല്പിക്കും; അവർ തങ്ങളുടെ ന്യായങ്ങൾക്കു അനുസാരമായി നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കും. 24 वे लोग हयियार, रय, छकड़े और देश देश के लोगोंका दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे; और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारोंओर पांति बान्धेंगे; और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा, और वे अपके अपके नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे।
25 And I will direct my jealousy against you, that they may deal with you in fury. They shall cut off your nose and your ears, and your survivors shall fall by the sword. They shall seize your sons and your daughters, and your survivors shall be devoured by fire. 25 ഞാൻ എന്റെ തീക്ഷ്ണത നിന്റെ നേരെ പ്രയോഗിക്കും; അവർ ക്രോധത്തോടെ നിന്നോടു പെരുമാറും; അവർ നിന്റെ മൂക്കും ചെവിയും ചെത്തിക്കളയും; നിനക്കു ശേഷിപ്പുള്ളവർ വാൾകൊണ്ടു വീഴും; അവർ നിന്റെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും; നിനക്കു ശേഷിപ്പുള്ളവർ തീക്കിരയാകും. 25 और मैं तुझ पर जलूंगा, जिस से वे जलजलाहट के साय तुझ से बर्ताव करेंगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे, और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र-पुत्रियोंको छीन ले जाएंगे, और तेरा जो भी बचा रहेगा, वह आग से भस्म हो जाएगा।
26 They shall also strip you of your clothes and take away your beautiful jewels. 26 അവർ നിന്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു ആഭരണങ്ങളെ എടുത്തുകളയും. 26 वे तेरे वस्त्र भी उतारकर तेरे सुन्दर-सुन्दर गहने छीन ले जाएंगे।
27 Thus I will put an end to your lewdness and your whoring begun in the land of Egypt, so that you shall not lift up your eyes to them or remember Egypt anymore. 27 ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിന്റെ ദുർമ്മര്യാദയും, മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ വേശ്യാവൃത്തിയും നിർത്തലാക്കും; നീ ഇനി അവരെ തലപൊക്കി നോക്കുകയില്ല, മിസ്രയീമിനെ ഓർക്കുകയുമില്ല. 27 इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का काम तू ने मिस्र देश में सीखा या, उसे भी तुझ से छुड़ाऊंगा, यहां तक कि तू फिर अपक्की आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी।
28 "For thus says the Lord GOD: Behold, I will deliver you into the hands of those whom you hate, into the hands of those from whom you turned in disgust, 28 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിന്നെ നീ പകെക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ, നിനക്കു വെറുപ്പു തോന്നുന്നവരുടെ കയ്യിൽ തന്നേ ഏല്പിക്കും. 28 क्योंकि प्रभु यहोवा तुझ से योंकहता है, देख, मैं तुझे उनके हाथ सौंपूंगा जिन से तू वैर रखती है और जिन से तेरा मन फिर गया है;
29 and they shall deal with you in hatred and take away all the fruit of your labor and leave you naked and bare, and the nakedness of your whoring shall be uncovered. Your lewdness and your whoring 29 അവർ പകയോടെ നിന്നോടു പെരുമാറി നിന്റെ സമ്പാദ്യം ഒക്കെയും എടുത്തു, നിന്നെ നഗ്നയും അനാവൃതയും ആക്കിവിടും; അങ്ങനെ നിന്റെ വേശ്യാവൃത്തിയുടെ നഗ്നതയും നിന്റെ ദുർമ്മര്യാദയും പരസംഗങ്ങളും വെളിപ്പെട്ടുവരും. 29 और वे तुझ से वैर के साय बर्ताव करेंगे, और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे, और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे, और तेरे तन के उघाड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रगट हो जाएगा।
30 have brought this upon you, because you played the whore with the nations and defiled yourself with their idols. 30 നീ ജാതികളോടു ചേന്നു പരസംഗം ചെയ്തതുകൊണ്ടും അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളാൽ നിന്നെത്തന്നേ മലിനയാക്കിയതുകൊണ്ടും ഇതു നിനക്കു ഭവിക്കും. 30 थे काम तुझ से इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्यजातियोंके पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई, और उनकी मूरतें पूजकर अशुद्ध हो गई है।
31 You have gone the way of your sister; therefore I will give her cup into your hand. 31 നീ സഹോദരിയുടെ വഴിയിൽ നടന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവളുടെ പാനപാത്രം നിന്റെ കയ്യിൽ തരും. 31 तू अपक्की बहिन की लीक पर चक्की है; इस कारण मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा।
32 Thus says the Lord GOD: "You shall drink your sister's cup that is deep and large; you shall be laughed at and held in derision, for it contains much; 32 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ സഹോദരിയുടെ കുഴിയും വട്ടവും ഉള്ള പാനപാത്രത്തിൽനിന്നു കുടിച്ചു നിന്ദെക്കും പരിഹാസത്തിന്നും വിഷയമായ്തീരും; അതിൽ വളരെ കൊള്ളുമല്ലോ. 32 प्रभु यहोवा योंकहता है, अपक्की बहिन के कटोरे से तुझे पीना पकेगा जीे गहिरा और चौड़ा है; तू हंसी और ठट्ठोंमें उड़ाई जाएगी, क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है।
33 you will be filled with drunkenness and sorrow. A cup of horror and desolation, the cup of your sister Samaria; 33 സ്തംഭനവും ശൂന്യതയുമുള്ള പാനപാത്രമായി നിന്റെ സഹോദരി ശമർയ്യരുടെ പാനപാത്രമായ ലഹരിയും ദുഃഖവുംകൊണ്ടു നീ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 33 तू मतवालेपन और दु:ख से छक जाएगी। तू अपक्की बहिन शोमरोन के कटोरे को, अर्यात्‌ विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी।
34 you shall drink it and drain it out, and gnaw its shards, and tear your breasts;for I have spoken, declares the Lord GOD. 34 നീ അതു കുടിച്ചു വറ്റിച്ചു ഉടെച്ചു കഷണങ്ങളെ നക്കി നിന്റെ മുലകളെ കീറിക്കളയും; ഞാൻ അതു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. 34 उस में से तू गार गारकर पीएगी, और उसके ठिकरोंको भी चबाएगी और अपक्की छातियां घायल करेगी; क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है।
35 Therefore thus says the Lord GOD: Because you have forgotten me and cast me behind your back, you yourself must bear the consequences of your lewdness and whoring." 35 ആകയാൽ യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ എന്നെ മറന്നു എന്നെ നിന്റെ പിറകിൽ എറിഞ്ഞുകളകകൊണ്ടു നീ നിന്റെ ദുർമ്മര്യാദയും പരസംഗവും വഹിക്ക. 35 तू ने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुंह मुझ से फेर लिया है, इसलिथे तू आप ही अपके महापाप और व्यभिचार का भार उठा, परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।
36 The LORD said to me: "Son of man, will you judge Oholah and Oholibah? Declare to them their abominations. 36 പിന്നെയും യഹോവ എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതു: മനുഷ്യപുത്രാ, നീ ഒഹൊലയെയും ഒഹൊലീബയെയും ന്യായംവിധിക്കുമോ? എന്നാൽ അവരുടെ മ്ലേച്ഛതകളെ അവരോടു അറിയിക്ക. 36 यहोवा ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, क्या तू ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा? तो फिर उनके घिनौने काम उन्हें जता दे।
37 For they have committed adultery, and blood is on their hands. With their idols they have committed adultery, and they have even offered up to them for food the children whom they had borne to me. 37 അവർ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു, അവരുടെ കയ്യിൽ രക്തം ഉണ്ടു; തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളോടു അവർ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു; അവർ എനിക്കു പ്രസവിച്ച മക്കളെ അവെക്കു ഭോജനമായി അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു. 37 क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है, और उनके हाथोंमें खून लगा है; उन्होंने अपक्की मूरतोंके साय व्यभिचार किया, और अपके लड़केबाले जो मुझ से उत्पन्न हुए थे, उन मूरतोंके आगे भस्म होने के लिथे चढ़ाए हैं।
38 Moreover, this they have done to me: they have defiled my sanctuary on the same day and profaned my Sabbaths. 38 ഒന്നുകൂടെ അവർ എന്നോടു ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അന്നാളിൽ തന്നേ അവർ എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ തീണ്ടിച്ചു എന്റെ ശബ്ബത്തുകളെ അശുദ്ധമാക്കി. 38 फिर उन्होंने मुझ से ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी के साय मेरे पवित्रस्यान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्रमदिनोंको अपवित्र किया है।
39 For when they had slaughtered their children in sacrifice to their idols, on the same day they came into my sanctuary to profane it. And behold, this is what they did in my house. 39 അവർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കൊന്ന ശേഷം അന്നു തന്നേ അവർ എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ അശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിന്നു അതിലേക്കു വന്നു; ഇങ്ങനെയത്രേ അവർ എന്റെ ആലയത്തിന്റെ നടുവിൽ ചെയ്തതു. 39 वे अपके लड़केबाले अपक्की मूरतोंके साम्हने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्रस्यान अपवित्र करने को उस में घुसी। देख, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया हे।
40 They even sent for men to come from afar, to whom a messenger was sent; and behold, they came. For them you bathed yourself, painted your eyes, and adorned yourself with ornaments. 40 ഇതുകൂടാതെ ദൂരത്തുനിന്നു വന്ന പുരുഷന്മാർക്കു അവർ ആളയച്ചു; ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന ഉടനെ അവർ വന്നു; അവർക്കു വേണ്ടി നീ കുളിച്ചു, കണ്ണിൽ മഷി എഴുതി, ആഭരണം അണിഞ്ഞു, 40 और उन्होंने दूर से पुरुषोंको बुलवा भेजा, और वे चले भी आए। उनके लिथे तू नहा धो, आंखोंमें अंजन लगा, गहने पहिनकर;
41 You sat on a stately couch, with a table spread before it on which you had placed my incense and my oil. 41 ഭംഗിയുള്ളോരു കട്ടിലിന്മേൽ ഇരുന്നു, അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മേശ ഒരുക്കി, അതിന്മേൽ എന്റെ കുന്തുരുക്കവും എണ്ണയും വെച്ചു; 41 सुन्दर पलंग पर बैठी रही; और तेरे साम्हने एक मेज़ बिछी हुई यी, जिस पर तू ने मेरा धूप और मेरा तेल रखा या।
42 The sound of a carefree multitude was with her; and with men of the common sort drunkards were brought from the wilderness; and they put bracelets on the hands of the women, and beautiful crowns on their heads. 42 നിർഭയമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം അവളോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; ജനസമൂഹത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ അടുക്കൽ അവർ ആളയച്ചു, മരുഭൂമിയിൽനിന്നു കുടിയന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു; അവർ അവരുടെ കൈക്കു വളയിടുകയും തലയിൽ ഭംഗിയുള്ള കിരീടങ്ങൾ വെക്കയും ചെയ്തു. 42 तब उसके साय निश्चिन्त लोगोंकी भीड़ का कोलाहल सुन पड़ा, और उन साधारण लोगोंके पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे; उन्होंने उन दोनोंबहिनोंके हाथोंमें चूडियां पहिनाई, और उनके सिरोंपर शोभायमान मुकुट रखे।
43 "Then I said of her who was worn out by adultery, Now they will continue to use her for a whore, even her! 43 അപ്പോൾ ഞാൻ: കിഴവിയായവൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യും; ഇപ്പോൾ അവർ അവളോടും അവൾ അവരോടും പരസംഗം ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 43 तब जो क्यभिचार करते करते बुढिय़ा हो गई यी, उसके विषय में बोल उठा, अब तो वे उसी के साय व्यभिचार करेंगे।
44 For they have gone in to her, as men go in to a prostitute. Thus they went in to Oholah and to Oholibah, lewd women! 44 അങ്ങനെ വേശ്യയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതുപോലെ അവർ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു; അതെ അവർ കാമുകികളായ ഒഹൊലയുടെ അടുക്കലും ഒഹൊലീബയുടെ അടുക്കലും ചെന്നു. 44 क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं। वैसे ही वे ओहोला और ओहोलीबा नाम महापापिनी स्त्रियोंके पास गए।
45 But righteous men shall pass judgment on them with the sentence of adulteresses, and with the sentence of women who shed blood, because they are adulteresses, and blood is on their hands." 45 എന്നാൽ നീതിമാന്മാരായ പുരുഷന്മാർ വ്യഭിചാരിണികൾക്കു തക്ക ന്യായപ്രകാരവും രക്തപാതകികൾക്കു തക്ക ന്യായപ്രകാരവും അവരെ ന്യായം വിധിക്കും; അവർ വ്യഭിചാരിണികളല്ലോ; അവരുടെ കയ്യിൽ രക്തവും ഉണ്ടു. 45 सो धमीं लोग व्यभिचारिणियोंऔर हत्यारोंके योग्य उसका न्याय करें; क्योंकि वे व्यभिचारिणीयोंऔर हत्यारोंके योग्य उसका न्याय करें; क्योंकि वे व्यभिचारिण्ी है, और उनके हाथोंमें खून लगा है।
46 For thus says the Lord GOD: "Bring up a vast host against them, and make them an object of terror and a plunder. 46 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ അവരുടെ നേരെ ഒരു സഭ കൂട്ടി അവരെ പരിഭ്രമത്തിന്നും കവർച്ചെക്കും ഏല്പിക്കും. 46 इस कारण परमेश्वर यहोवा योंकहता है, मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेंगी और लटी जाएंगी।
47 And the host shall stone them and cut them down with their swords. They shall kill their sons and their daughters, and burn up their houses. 47 ആ സഭ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു വാൾകൊണ്ടു വെട്ടിക്കളയും; അവരുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അവർ കൊന്നു അവരുടെ വീടുകളെ തീവെച്ചു ചുട്ടുകളയും. 47 और उस भीड़ के लोग उनको पत्त्रवाह करके उन्हें अपक्की तलवारोंसे काट डालेंगे, तब वे उनके पुत्र-पुत्रियोंको घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे।
48 Thus will I put an end to lewdness in the land, that all women may take warning and not commit lewdness as you have done. 48 ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ദുർമ്മര്യാദപോലെ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ സകലസ്ത്രീകളും ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ദുർമ്മര്യാദ ദേശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും. 48 इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा, और सब स्त्रियां शिझा माकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेगी।
49 And they shall return your lewdness upon you, and you shall bear the penalty for your sinful idolatry, and you shall know that I am the Lord GOD." 49 അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളുടെ ദുർമ്മര്യാദെക്കു തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്കു പകരം ചെയ്യും; നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ചുമക്കേണ്ടിവരും; ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 49 तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पकेगा; और तुम निश्चय अपक्की मूरतोंको पूजा के पापोंका भार उठाओगे; और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं।