Ezekiel 25

1 The word of the LORD came to me: 1 യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: 1 यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
2 "Son of man, set your face toward the Ammonites and prophesy against them. 2 മനുഷ്യപുത്രാ, നീ അമ്മോന്യരുടെ നേരെ മുഖംതിരിച്ചു അവരെക്കുറിച്ചു പ്രവചിച്ചു അമ്മോന്യരോടു പറയേണ്ടതു: 2 हे मनुष्य के सन्तान, अम्मोनियोंकी ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यद्वाणी कर।
3 Say to the Ammonites, Hear the word of the Lord GOD: Thus says the Lord GOD, Because you said, 'Aha!' over my sanctuary when it was profaned, and over the land of Israel when it was made desolate, and over the house of Judah when they went into exile, 3 യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾപ്പിൻ; യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമായ്തീർന്നപ്പോൾ നീ അതിനെയും, യിസ്രായേൽദേശം ശൂന്യമായ്തീർന്നപ്പോൾ അതിനെയും, യെഹൂദാഗൃഹം പ്രവാസത്തിലേക്കു പോയപ്പോൾ അവരെയും ചൊല്ലി നന്നായി എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു 3 उन से कह, हे अम्मोनियो, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा योंकहता है कि तुम ने जो मेरे पवित्रस्यान के विषय जब वह अपवित्र किया गया, और इस्राएल के देश के विषय जब वह उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, अहा, अहा ! कहा !
4 therefore behold, I am handing you over to the people of the East for a possession, and they shall set their encampments among you and make their dwellings in your midst. They shall eat your fruit, and they shall drink your milk. 4 ഞാൻ നിന്നെ കിഴക്കുള്ളവർക്കു കൈവശമാക്കിക്കൊടുക്കും; അവർ നിങ്കൽ പാളയമടിച്ചു, നിവാസങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും; അവർ നിന്റെ ഫലം തിന്നുകയും നിന്റെ പാൽ കുടിക്കയും ചെയ്യും. 4 इस कारण देखो, मैं तुझ को पूरबियोंके अधिक्कारने में करने पर हूँ; और वे तेरे बीच अपक्की छावनियां डालेंगे और अपके घर बनाएंगे; वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पीएंगे।
5 I will make Rabbah a pasture for camels and Ammon a fold for flocks. Then you will know that I am the LORD. 5 ഞാൻ രബ്ബയെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കു കിടപ്പിടവും അമ്മോന്യരെ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു താവളവും ആക്കും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 5 और मैं रब्बा नगर को ऊंटोंके रहने और अम्मोनियोंके देश को भेड़-बकरियोंके बैठने का स्यान कर दूंगा; तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ।
6 For thus says the Lord GOD: Because you have clapped your hands and stamped your feet and rejoiced with all the malice within your soul against the land of Israel, 6 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്രായേൽ ദേശത്തെക്കുറിച്ചു നീ കൈകൊട്ടി കാൽകൊണ്ടു ചവിട്ടി സർവ്വനിന്ദയോടുംകൂടെ ഹൃദയപൂർവ്വം സന്തോഷിച്ചതുകൊണ്ടു, 6 क्योंकि परमेश्वर यहोवा योंकहता है, तुम ने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे, और अपके सारे मन के अभिमान से आनन्द किया,
7 therefore, behold, I have stretched out my hand against you, and will hand you over as plunder to the nations. And I will cut you off from the peoples and will make you perish out of the countries; I will destroy you. Then you will know that I am the LORD. 7 ഞാൻ നിന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടി നിന്നെ ജാതികൾക്കു കവർച്ചയായി കൊടുക്കും; ഞാൻ നിന്നെ വംശങ്ങളിൽനിന്നു ഛേദിച്ചു ദേശങ്ങളിൽ നിന്നു മുടിച്ചു നശപ്പിച്ചുകളയും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു നീ അറിയും. 7 इस कारण देख, मैं ने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है; और तुझ को जाति जाति की लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगोंमें से तुझे मिटाऊंगा; और देश देश में से नाश करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा; तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ।
8 "Thus says the Lord GOD: Because Moab and Seir said, 'Behold, the house of Judah is like all the other nations,' 8 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യെഹൂദാഗൃഹം സകല ജാതികളെയുംപോലെയത്രേ എന്നു മോവാബും സേയീരും പറയുന്നതുകൊണ്ടു, 8 परमेश्वर यहोवा योंकहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देखो, यहूदा का घराना और सब जातियोंके समान हो गया हे।
9 therefore I will lay open the flank of Moab from the cities, from its cities on its frontier, the glory of the country, Beth-jeshimoth, Baal-meon, and Kiriathaim. 9 ഞാൻ മോവാബിന്റെ പാർശ്വത്തെ അതിന്റെ അതൃത്തികളിലുള്ള പട്ടണങ്ങളായി ദേശത്തിന്റെ മഹത്വമായ ബേത്ത്-യെശീമോത്ത്, ബാൽ-മെയോൻ, കീർയ്യഥയീം എന്നീ പട്ടണങ്ങൾമുതൽ തുറന്നുവെച്ചു 9 इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरोंको बेत्यशीमोत, बालमोन, और किर्यातैम, जो उस देश के शिरोमणि हैं, मैं उनका मार्ग खोलकर
10 I will give it along with the Ammonites to the people of the East as a possession, that the Ammonites may be remembered no more among the nations, 10 അവയെ അമ്മോന്യർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഓർക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അമ്മോന്യരോടുകൂടെ കഴിക്കുള്ളവർക്കു കൈവശമാക്കിക്കൊടുക്കും. 10 उन्हें पूरबियोंके वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्योनियोंपर चढ़ाई करें; और मैं अम्मोनियोंको यहां तक उनके अधिक्कारने में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा।
11 and I will execute judgments upon Moab. Then they will know that I am the LORD. 11 ഇങ്ങനെ ഞാൻ മോവാബിൽ ന്യായവിധി നടത്തും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും. 11 और मैं मोआब को भी दण्ड दूंगा। और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।
12 "Thus says the Lord GOD: Because Edom acted revengefully against the house of Judah and has grievously offended in taking vengeance on them, 12 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഏദോം യെഹൂദാഗൃഹത്തോടു പ്രതികാരം ചെയ്തു പകരം വീട്ടി ഏറ്റവും കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 12 परमेश्वर यहोवा योंभी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया, और उन से बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है,
13 therefore thus says the Lord GOD, I will stretch out my hand against Edom and cut off from it man and beast. And I will make it desolate; from Teman even to Dedan they shall fall by the sword. 13 അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ഞാൻ ഏദോമിന്റേ നേരെ കൈ നീട്ടി അതിൽനിന്നു മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഛേദിച്ചു അതിനെ ശൂന്യമാക്കിക്കളയും; തേമാൻ മുതൽ ദേദാൻ വരെ അവർ വാളിനാൽ വീഴും. 13 इस कारण परमेश्वर यहोवा योंकहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उस में से मनुष्य और पशु दोनोंको मिटाऊंगा; और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा; और वे तलवार से मारे जाएंगे।
14 And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel, and they shall do in Edom according to my anger and according to my wrath, and they shall know my vengeance, declares the Lord GOD. 14 ഞാൻ എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേൽമുഖാന്തരം എദോമിനോടു പ്രതികാരം നടത്തും; അവർ എന്റെ കോപത്തിന്നും എന്റെ ക്രോധത്തിന്നും തക്കവണ്ണം എദോമിനോടു ചെയ്യും; അപ്പോൾ അവർ എന്റെ പ്രതികാരം അറിയും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. 14 और मैं अपक्की प्रजा इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा; और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
15 "Thus says the Lord GOD: Because the Philistines acted revengefully and took vengeance with malice of soul to destroy in never-ending enmity, 15 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഫെലിസ്ത്യർ പ്രതികാരം ചെയ്തു പൂർവ്വദ്വേഷത്തോടും നാശം വരുത്തുവാൻ നിന്ദാഹൃദയത്തോടും കൂടെ പകരം വീട്ടിയിരിക്കകൊണ്ടു 15 परमेश्वर यहोवा योंकहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगोंने पलटा लिया, वरन अपक्की युग युग की शत्रुता के कारण अपके मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें,
16 therefore thus says the Lord GOD, Behold, I will stretch out my hand against the Philistines, and I will cut off the Cherethites and destroy the rest of the seacoast. 16 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ ഫെലിസ്ത്യരുടെ നേരെ കൈ നീട്ടി ക്രേത്യരെ സംഹരിച്ചു കടൽക്കരയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരെ നശിപ്പിച്ചുകളയും. 16 इस कारण परमेश्वर यहोवा योंकहता है, देख, मैं पलिश्तियोंके विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ, और करेतियोंको मिटा डालूंगा; और समुद्रतीर के बचे हुए रहनेवालोंको नाश करूंगा।
17 I will execute great vengeance on them with wrathful rebukes. Then they will know that I am the LORD, when I lay my vengeance upon them." 17 ഞാൻ ക്രോധശിക്ഷകളോടുകൂടെ അവരോടു മഹാപ്രതികാരം നടത്തും; ഞാൻ പ്രതികാരം അവരോടു നടത്തുമ്പോൾ, ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും. 17 और मैं जलजलाहट के साय मुक़द्दमा लड़कर, उन से कड़ाई के साय पलटा लूंगा। और जब मैं उन से बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।