Ezekiel 30

1 The word of the LORD came to me: 1 യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: 1 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
2 "Son of man, prophesy, and say, Thus says the Lord GOD: "Wail, 'Alas for the day!' 2 മനുഷ്യപുത്രാ നീ പ്രവചിച്ചുപറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അയ്യോ, കഷ്ട ദിവസം! എന്നു മുറയിടുവിൻ. 2 हे मनुष्य के सन्तान, भविष्यद्वाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा योंकहता है, हाथ, हाथ करो, हाथ उस दिन पर !
3 For the day is near, the day of the LORD is near; it will be a day of clouds, a time of doom for the nations. 3 നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു! അതേ, യഹോവയുടെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു! അതു മേഘമുള്ള ദിവസം, ജാതികളുടെ കാലം തന്നേ ആയിരിക്കും. 3 क्योंकि वह दिन अर्यात्‌ यहोवा का दिन निकट है; वह बादलोंका दिन, और जातियोंके दण्ड का समय होगा।
4 A sword shall come upon Egypt, and anguish shall be in Cush, when the slain fall in Egypt, and her wealth is carried away, and her foundations are torn down. 4 മിസ്രയീമിന്റെ നേരെ വാൾ വരും; മിസ്രയീമിൽ നിഹതന്മാർ വീഴുകയും അവർ അതിലെ സമ്പത്തു അപഹരിക്കയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂശിൽ അതിവേദനയുണ്ടാകും. 4 मिस्र में तलवार चलेगी, और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कूश में भी संकट पकेगा, लोग मिस्र को लूट ले लाएंगे, और उसकी तेवें उलट दी जाएंगी।
5 Cush, and Put, and Lud, and all Arabia, and Libya, and the people of the land that is in league, shall fall with them by the sword. 5 കൂശ്യരും പൂത്യരും ലൂദ്യരും സമ്മിശ്രജാതികളൊക്കെയും കൂബ്യരും സഖ്യതയിൽപെട്ട ദേശക്കാരും അവരോടുകൂടെ വാൾകൊണ്ടു വീഴും. 5 कूश, पूत, लूद और सब दोगले, और कूब लोग, और वाचा बान्धे हुए देश के निवासी, मिस्रियोंके संग तलवार से मारे जाएंगे।
6 "Thus says the LORD: Those who support Egypt shall fall, and her proud might shall come down; from Migdol to Syene they shall fall within her by the sword, declares the Lord GOD. 6 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: മിസ്രയീമിനെ താങ്ങുന്നവർ വീഴും; അതിന്റെ ബലത്തിന്റെ പ്രതാപം താണുപോകും; സെവേനേഗോപുരംമുതൽ അവർ വാൾകൊണ്ടു വീഴും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. 6 यहोवा योंकहता है, मिस्र के संभालनेवाले भी गिर जाएंगे, और अपक्की जिस सामर्य पर मिस्री फूलते हैं, वह टूटेगी; मिग्दोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
7 And they shall be desolated in the midst of desolated countries, and their cities shall be in the midst of cities that are laid waste. 7 അവർ ശൂന്യദേശങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ ശൂന്യമായ്പോകും; അതിലെ പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യപട്ടണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കും. 7 और वे उजड़े हुए देशोंके बीच उजड़े ठहरेंगे, और उनके नगर खण्डहर किए हुए नगरोंमें गिने जाएंगे।
8 Then they will know that I am the LORD, when I have set fire to Egypt, and all her helpers are broken. 8 ഞാൻ മിസ്രയീമിന്നു തീ വെച്ചിട്ടു അതിന്റെ സഹായക്കാരൊക്കെയും തകർന്നുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയെന്നു അവർ അറിയും. 8 जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा। और उसके सब सहाथक नाश होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।
9 "On that day messengers shall go out from me in ships to terrify the unsuspecting people of Cush, and anguish shall come upon them on the day of Egypt's doom; for, behold, it comes! 9 ആ നാളിൽ ദൂതന്മാർ നിശ്ചിന്തന്മാരായ കൂശ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു കപ്പലുകളിൽ കയറി എന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു പുറപ്പെടും; അപ്പോൾ മിസ്രയീമിന്റെ നാളിൽ എന്നപോലെ അവർക്കു അതിവേദന ഉണ്ടാകും; ഇതാ, അതു വരുന്നു. 9 उस समय मेरे साम्हने से दूत जहाज़ोंपर चढ़कर निडर निकलेंगे और कूशियोंको डराएंगे; और उन पर ऐसा संकट पकेगा जैसा कि मिस्र के दण्ड के समय; क्योंकि दख, वह दिन आता है !
10 "Thus says the Lord GOD: "I will put an end to the wealth of Egypt, by the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon. 10 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ ബാബേൽ രാജാവായ നെബൂഖദുനേസരിന്റെ കയ്യാൽ മിസ്രയീമിന്റെ പുരുഷാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. 10 परमेश्वर यहोवा योंकहता हे, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़-भाड़ को नाश करा दूंगा।
11 He and his people with him, the most ruthless of nations, shall be brought in to destroy the land, and they shall draw their swords against Egypt and fill the land with the slain. 11 ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെയും അവനോടുകൂടെ ജാതികളിൽ ഭയങ്കരന്മാരായ അവന്റെ ജനത്തെയും വരുത്തും; അവർ മിസ്രയീമിന്റെ നേരെ വാൾ ഊരി ദേശത്തെ നിഹതന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറെക്കും. 11 वह अपक्की प्रजा समेत, जो सब जातियोंमें भयानक है, उस देश के नाश करने को पहुंचाया जाएगा; और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओं से भर देंगे।
12 And I will dry up the Nile and will sell the land into the hand of evildoers; I will bring desolation upon the land and everything in it, by the hand of foreigners; I am the LORD; I have spoken. 12 ഞാൻ നദികളെ വറ്റിച്ചു ദേശത്തെ ദുഷ്ടന്മാർക്കു വിറ്റുകളയും; ദേശത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും ഞാൻ അന്യജാതികളുടെ കയ്യാൽ ശൂന്യമാക്കും; യഹോവയായ ഞാൻ അതു അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 12 और मैं नदियोंको सुखा डालूंगा, और देश को बुरे लोगोंके हाथ कर दूंगा; और मैं परदेशियोंके द्वारा देश को, और जो कुछ उस में है, उजाड़ करा दूंगा; मुझ यहोवा ही ने यह कहा है।
13 "Thus says the Lord GOD: "I will destroy the idols and put an end to the images in Memphis; there shall no longer be a prince from the land of Egypt; so I will put fear in the land of Egypt. 13 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളെ നോഫിൽനിന്നു ഇല്ലാതാക്കും; ഇനി മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു ഒരു പ്രഭു ഉത്ഭവിക്കയില്ല; ഞാൻ മിസ്രയീംദേശത്തു ഭയം വരുത്തും. 13 परमेश्वर यहोवा योंकहता है, मैं नोप में से मूरतोंको नाश करूंगा और उस में की मूरतोंको रहने न दूंगा; फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा; और में मिस्र देश में भय उपजाऊंगा।
14 I will make Pathros a desolation and will set fire to Zoan and will execute judgments on Thebes. 14 ഞാൻ പത്രോസിനെ ശൂന്യമാക്കും; സോവാന്നു തീ വെക്കും, നോവിൽ ന്യായവിധി നടത്തും, 14 मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा, और सोअन में आग लगाऊंगा, और नो को दण्ड दूंगा।
15 And I will pour out my wrath on Pelusium, the stronghold of Egypt, and cut off the multitude of Thebes. 15 മിസ്രയീമിന്റെ കോട്ടയായ സീനിൽ ഞാൻ എന്റെ ക്രോധം പകരും; ഞാൻ നോവിലെ പുരുഷാരത്തെ ഛേദിച്ചുകളയും. 15 और सीन जो मिस्र का दृढ़ स्यान है, उस पर मैं अपक्की जलजलाहट भड़काऊंगा, और नो की भीड़-भाड़ का अन्त कर डालूंगा।
16 And I will set fire to Egypt; Pelusium shall be in great agony; Thebes shall be breached, and Memphis shall face enemies by day. 16 ഞാൻ മിസ്രയീമിന്നു തീ വെക്കും; സീൻ അതിവേദനയിൽ ആകും; നോവ് പിളർന്നുപോകും; നോഫിന്നു പകൽസമയത്തു വൈരികൾ ഉണ്ടാകും. 16 और मैं मिस्र में आग लगाऊंगा; सीन बहुत यरयराएगा; और नो फाड़ा जाएगा और नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे।
17 The young men of On and of Pi-beseth shall fall by the sword, and the women shall go into captivity. 17 ആവെനിലെയും പി-ബേസെത്തിലെയും യൌവനക്കാർ വാൾകൊണ്ടു വീഴും; അവയോ പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും. 17 आवेन और पीवेसेत के जवान तलवार से गिरेंगे, और थे नगर बंधुआई में चले जाएंगे।
18 At Tehaphnehes the day shall be dark, when I break there the yoke bars of Egypt, and her proud might shall come to an end in her; she shall be covered by a cloud, and her daughters shall go into captivity. 18 ഞാൻ മിസ്രയീമിന്റെ നുകം ഒടിച്ചു അവളുടെ ബലത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ തഹഫ്നേഹെസിൽ പകൽ ഇരുണ്ടുപോകും; അവളെയോ ഒരു മേഘം മൂടും; അവളുടെ പുത്രിമാർ പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും. 18 जब मैं मिस्रियोंके जुओं को तहपन्हेस में तोड़ूंगा, तब उस में दिन को अन्धेरा होगा, और उसकी सामर्य जिस पर वह फूलता है, वह नाश हो जाएगी; उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चक्की जाएंगी।
19 Thus I will execute judgments on Egypt. Then they will know that I am the LORD." 19 ഇങ്ങനെ ഞാൻ മിസ്രയീമിൽ ന്യായവിധികളെ നടത്തും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും. 19 इस प्रकार मैं मिस्रियोंको दण्ड दूंगा। और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।
20 In the eleventh year, in the first month, on the seventh day of the month, the word of the LORD came to me: 20 പതിനൊന്നാമാണ്ടു, ഒന്നാം മാസം ഏഴാം തിയ്യതി യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: 20 फिर ग्यारहवें वर्ष के पहिले महीने के सातवें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
21 "Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt, and behold, it has not been bound up, to heal it by binding it with a bandage, so that it may become strong to wield the sword. 21 മനുഷ്യപുത്രാ, മിസ്രയീംരാജാവായ ഫറവോന്റെ ഭുജത്തെ ഞാൻ ഒടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു വാൾ പിടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു അതിന്നു മരുന്നുവെച്ചു കെട്ടുകയില്ല, ചികിത്സ ചെയ്കയുമില്ല. 21 हे मनुष्य के सन्तान, मैं ने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है; और देख? न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बान्धने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके।
22 Therefore thus says the Lord GOD: Behold, I am against Pharaoh king of Egypt and will break his arms, both the strong arm and the one that was broken, and I will make the sword fall from his hand. 22 അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ മിസ്രയീംരാജാവായ ഫറവോന്നു വിരോധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവന്റെ ഭുജങ്ങളെ, ബലമുള്ളതിനെയും ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെയും തന്നേ, ഒടിച്ചുകളയും; വാളിനെ ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽനിന്നു വീഴിച്ചുകളകയും ചെയ്യും. 22 सो प्रभु यहोवा योंकहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ, और उसकी अच्छी और टूटी दीनोंभुजाओं को तोड़ूंगा; और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा।
23 I will scatter the Egyptians among the nations and disperse them through the countries. 23 ഞാൻ മിസ്രയീമ്യരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളയും. 23 मैं मिस्रियोंको जाति जाति में तितर-बितर करूंगा, और देश देश में छितराऊंगा।
24 And I will strengthen the arms of the king of Babylon and put my sword in his hand, but I will break the arms of Pharaoh, and he will groan before him like a man mortally wounded. 24 ഞാൻ ബാബേൽരാജാവിന്റെ ഭുജങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി എന്റെ വാളിനെ അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും; ഫറവോന്റെ ഭുജങ്ങളെയോ ഞാൻ ഒടിച്ചുകളയും; മുറിവേറ്റവൻ ഞരങ്ങുന്നതുപോലെ അവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞരങ്ങും. 24 और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बली करके अपक्की तलवार उसके हाथ में दूंगा; परन्तु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा, और वह उसके साम्हने ऐसा कराहेगा जैसा मरनहार घायल कराहता है।
25 I will strengthen the arms of the king of Babylon, but the arms of Pharaoh shall fall. Then they shall know that I am the LORD, when I put my sword into the hand of the king of Babylon and he stretches it out against the land of Egypt. 25 ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാബേൽരാജാവിന്റെ ഭുജങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തു; ഫറവോന്റെ ഭുജങ്ങൾ വീണുപോകും; ഞാൻ എന്റെ വാളിനെ ബാബേൽരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടു അവൻ അതിനെ മിസ്രയീംദേശത്തിന്റെ നേരെ ഓങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും. 25 मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को सम्भालूंगा, और फिरौन की भुजाएं ढीली पकेंगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपक्की तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा;
26 And I will scatter the Egyptians among the nations and disperse them throughout the countries. Then they will know that I am the LORD." 26 ഞാൻ മിസ്രയീമ്യരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളയും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും. 26 और मैं मिस्रियोंको जाति जाति में तितर-बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।