Ezekiel 36

1 "And you, son of man, prophesy to the mountains of Israel, and say, O mountains of Israel, hear the word of the LORD. 1 നീയോ, മനുഷ്യപുത്രാ, യിസ്രായേൽപർവ്വതങ്ങളോടു പ്രവചിച്ചുപറയേണ്ടതു: യിസ്രായേൽപർവ്വതങ്ങളേ, യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പിൻ! 1 फिर हे मनुष्य के सन्तान, तू इस्राएल के पहाड़ोंसे भविष्यद्वाणी करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ो, यहोवा का वचन सुनो।
2 Thus says the Lord GOD: Because the enemy said of you, 'Aha!' and, 'The ancient heights have become our possession,' 2 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ശത്രു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു: നന്നായി; പുരാതനഗിരികൾ ഞങ്ങൾക്കു കൈവശം ആയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു. 2 परमेश्वर यहोवा योंकहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा ! प्राचीनकाल के ऊंचे स्यान अब हमारे अधिक्कारने में आ गए।
3 therefore prophesy, and say, Thus says the Lord GOD: Precisely because they made you desolate and crushed you from all sides, so that you became the possession of the rest of the nations, and you became the talk and evil gossip of the people, 3 അതുകൊണ്ടു നീ പ്രവചിച്ചുപറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ജാതികളിൽ ശേഷിച്ചവർക്കു കൈവശമായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം അവർ നിങ്ങളെ ശൂന്യമാക്കി നിങ്ങളെ ചുറ്റും നിന്നു കപ്പിക്കളയുന്നതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ വായാളികളുടെ അധരങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു ലോകരുടെ അപവാദവിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കകൊണ്ടും യിസ്രായേൽപർവ്വതങ്ങളേ, 3 इस कारण भविष्यद्वाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा योंकहता हे, लोगोंने जो तुम्हें उजाड़ा और चारोंओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियोंका अधिक्कारने हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निन्दा करते हैं;
4 therefore, O mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD: Thus says the Lord GOD to the mountains and the hills, the ravines and the valleys, the desolate wastes and the deserted cities, which have become a prey and derision to the rest of the nations all around, 4 യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾപ്പിൻ! മലകളോടും കുന്നുകളോടും തോടുകളോടും താഴ്വരകളോടും പാഴായിരിക്കുന്ന ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളോടും നിർജ്ജനവും ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളിൽ ശേഷിച്ചവർക്കു കവർച്ചയും പരിഹാസവും ആയി ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളോടും യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: 4 इस कारण, हे इस्राएल के पहाड़ो, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा तुम से योंकहता है, अर्यात्‌ पहाड़ोंऔर पहाडिय़ोंसे और नालोंऔर तराइयोंसे, और उजड़े हुए खण्डहरोंऔर निर्जन नगरोंसे जो चारोंओर की बची हुई जातियोंसे लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं;
5 therefore thus says the Lord GOD: Surely I have spoken in my hot jealousy against the rest of the nations and against all Edom, who gave my land to themselves as a possession with wholehearted joy and utter contempt, that they might make its pasturelands a prey. 5 അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ജാതികളിൽ ശേഷിച്ചവരോടും എല്ലാ ഏദോമിനോടും ഞാൻ നിശ്ചയമായി എന്റെ തീക്ഷ്ണതാഗ്നിയോടെ സംസാരിക്കും; അവർ എന്റെ ദേശത്തെ കവർച്ചക്കായി തള്ളിക്കളവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ പൂർണ്ണഹൃദയസന്തോഷത്തോടും നിന്ദാഭാവത്തോടും കൂടെ തങ്ങൾക്കു അവകാശമായി നിയമിച്ചുവല്ലോ. 5 परमेश्वर यहोवा योंकहता है, निश्चय मैं ने अपक्की जलन की आग में बची हुई जातियोंके और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपके मन के पूरे आनन्द और अभिमान से अपके अधिक्कारने में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए।
6 Therefore prophesy concerning the land of Israel, and say to the mountains and hills, to the ravines and valleys, Thus says the Lord GOD: Behold, I have spoken in my jealous wrath, because you have suffered the reproach of the nations. 6 അതുകൊണ്ടു നീ യിസ്രായേൽ ദേശത്തെക്കുറിച്ചു പ്രവചിച്ചു മലകളോടും കുന്നുകളോടും തോടുകളോടും താഴ്വരകളോടും പറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ നിന്ദയെ വഹിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാൻ എന്റെ തീക്ഷ്ണതയോടും എന്റെ ക്രോധത്തോടും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു. 6 इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यद्वाणी करके पहाड़ों, पहाडिय़ों, नालों, और तराइयोंसे कह, परमेश्वर यहोवा योंकहता है, देखो, तुम ने जातियोंकी निन्दा सही है, इस कारण मैं अपक्की बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ।
7 Therefore thus says the Lord GOD: I swear that the nations that are all around you shall themselves suffer reproach. 7 അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ നിശ്ചയമായി തങ്ങളുടെ ലജ്ജ വഹിക്കും എന്നു ഞാൻ കൈ ഉയർത്തി സത്യം ചെയ്യുന്നു. 7 परमेश्वर यहोवा योंकहता है, मैं ने यह शपय खाई है कि नि:सन्देह तुम्हारे चारोंओर जो जातियां हैं, उनको अपक्की निन्दा आप ही सहनी पकेगी।
8 "But you, O mountains of Israel, shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people Israel, for they will soon come home. 8 നിങ്ങളോ, യിസ്രായേൽപർവ്വതങ്ങളേ, എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേൽ വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കകൊണ്ടു കൊമ്പുകളെ നീട്ടി അവർക്കു വേണ്ടി ഫലം കായ്പിൻ. 8 परन्तु, हे इस्राएल के पहाड़ो, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिथे लगेंगे; क्योंकि उसका लौट आना निकट है।
9 For behold, I am for you, and I will turn to you, and you shall be tilled and sown. 9 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിയും; നിങ്ങളിൽ കൃഷിയും വിതയും നടക്കും. 9 और देखो, मैं तुम्हारे पझ में हूँ, और तुम्हारी ओर कृपादृष्टि करूंगा, और तुम जोते-बोए जाओगे;
10 And I will multiply people on you, the whole house of Israel, all of it. The cities shall be inhabited and the waste places rebuilt. 10 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ, യിസ്രായേൽഗൃഹം മുഴുവനെയും തന്നേ, വർദ്ധിപ്പിക്കും; പട്ടണങ്ങളിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും; ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളെയും പണിയും. 10 और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्यात्‌ इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा; और नगर फिर बसाए और खण्डहर फिर बनाएं जाएंगे।
11 And I will multiply on you man and beast, and they shall multiply and be fruitful. And I will cause you to be inhabited as in your former times, and will do more good to you than ever before. Then you will know that I am the LORD. 11 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവർ പെരുകി സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരാകും; ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെ ആളെ പാർപ്പിക്കും; നിങ്ങളുടെ ആദികാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ അധികം നന്മ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. 11 और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनोंको बहुत बढ़ाऊंगा; और वे बढ़ेंगे और फूलें-फलेंगे; और मैं तुम को प्राचीनकाल की नाई बसाऊंगा, और पहिले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ।
12 I will let people walk on you, even my people Israel. And they shall possess you, and you shall be their inheritance, and you shall no longer bereave them of children. 12 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ, എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിനെ തന്നേ, സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും; അവർ നിന്നെ കൈവശമാക്കും; നീ അവർക്കു അവകാശമായിരിക്കും; നീ അവരെ ഇനി മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല. 12 और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्यत्‌ मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चल-फिरेगी; और वे तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम उनका निज भाग होंगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वश न हो जाएंगे।
13 Thus says the Lord GOD: Because they say to you, 'You devour people, and you bereave your nation of children,' 13 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; അവർ നിന്നോടു: നീ മനുഷ്യരെ തിന്നുകളകയും നിന്റെ ജനത്തെ മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും ചെയ്ത ദേശമാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു, 13 परमेश्वर यहोवा योंकहता हे, जो लोग तुम से कहा करते हैं, कि तू मनुष्योंका खानेवाला है, और अपके पर बसी हुई जाति को तिर्वश कर देता है,
14 therefore you shall no longer devour people and no longer bereave your nation of children, declares the Lord GOD. 14 നീ ഇനിമേൽ മനുഷ്യരെ തിന്നുകളകയില്ല; നിന്റെ ജനത്തെ മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല; എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. 14 सो फिर तू मनुष्योंको न खएगा, और न अपके पर बसी हुई जाति को निर्वश करेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
15 And I will not let you hear anymore the reproach of the nations, and you shall no longer bear the disgrace of the peoples and no longer cause your nation to stumble, declares the Lord GOD." 15 ഞാൻ ഇനി നിന്നെ ജാതികളുടെ നിന്ദ കേൾപ്പിക്കയില്ല; വംശങ്ങളുടെ അപമാനം നീ ഇനി വഹിക്കയില്ല; നീ ഇനി നിന്റെ ജനത്തെ മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. 15 और मैं फिर जाति-जाति के लोगोंसे तेरी निन्दा न सुनवाऊंगा, और तुझे जाति-जाति की ओर से फिर नामधराई न सहनी पकेगी, और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
16 The word of the LORD came to me: 16 യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: 16 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
17 "Son of man, when the house of Israel lived in their own land, they defiled it by their ways and their deeds. Their ways before me were like the uncleanness of a woman in her menstrual impurity. 17 മനുഷ്യപുത്രാ, യിസ്രായേൽ ഗൃഹം തങ്ങളുടെ ദേശത്തു പാർത്തിരുന്നപ്പോൾ, അവർ അതിനെ തങ്ങളുടെ നടപ്പുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടും മലിനമാക്കി; എന്റെ മുമ്പാകെ അവരുടെ നടപ്പു ഋതുവായോരു സ്ത്രീയുടെ മാലിന്യംപോലെ ആയിരുന്നു. 17 हे मनुष्य के सन्तान, जब इस्राएल का घराना अपके देश में रहता या, तब अपक्की चालचलन और कामोंके द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे; उनकी चालचलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती यी।
18 So I poured out my wrath upon them for the blood that they had shed in the land, for the idols with which they had defiled it. 18 അവർ ദേശത്തു ചൊരിഞ്ഞ രക്തംനിമിത്തവും അതിനെ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾകൊണ്ടു മലിനമാക്കിയതുനിമിത്തവും ഞാൻ എന്റെ ക്രോധം അവരുടെമേൽ പകർന്നു. 18 सो जो हत्या उन्होंने देश में की, और देश को अपक्की मूरतोंके द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैं ने उन पर अपक्की जलजलाहट भड़काई।
19 I scattered them among the nations, and they were dispersed through the countries. In accordance with their ways and their deeds I judged them. 19 ഞാൻ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു; അവർ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി; അവരുടെ നടപ്പിന്നും പ്രവൃത്തികൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവരെ ന്യായം വിധിച്ചു. 19 और मैं ने उन्हें जाति-जाति में तितर-बितर किया, और वे देश देश में छितर गए; उनके चालचलन और कामोंके अनुसार मैं ने उनको दण्ड दिया।
20 But when they came to the nations, wherever they came, they profaned my holy name, in that people said of them, 'These are the people of the LORD, and yet they had to go out of his land.' 20 അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെന്നുചേർന്നപ്പോൾ, ഇവർ യഹോവയുടെ ജനം, അവന്റെ ദേശം വിട്ടുപോകേണ്ടിവന്നവർ എന്നു അവർ അവരെക്കുറിച്ചു പറയുമാറാക്കിയതിനാൽ അവർ എന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കി. 20 परन्तु जब वे उन जातियोंमें पहुंचे जिन में वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, थे यहोवा की प्रजा हैं, पर्रनतु उसके देश से निकाले गए हैं।
21 But I had concern for my holy name, which the house of Israel had profaned among the nations to which they came. 21 എങ്കിലും യിസ്രായേൽഗൃഹം ചെന്നുചേർന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അശുദ്ധമാക്കിയ എന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെക്കുറിച്ചു എനിക്കു അയ്യോഭാവം തോന്നി. 21 परन्तु मैं ने अपके पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियोंके बीच अपवित्र ठहराया या, जहां वे गए थे।
22 "Therefore say to the house of Israel, Thus says the Lord GOD: It is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. 22 അതുകൊണ്ടു നീ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തോടു പറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്രായേൽ ഗൃഹമേ, നിങ്ങളുടെ നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങൾ ചെന്നുചേർന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ നാമംനിമിത്തം അത്രേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു. 22 इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा योंकहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इस को तुम्हारे निमित्त नहीं, परन्तु अपके पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ जिसे तुम ने उन जातियोंमें अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे।
23 And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the LORD, declares the Lord GOD, when through you I vindicate my holiness before their eyes. 23 ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയതായി അവരുടെ ഇടയിൽ അശുദ്ധമായ്പോയിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹത്തായ നാമത്തെ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കും; ജാതികൾ കാൺകെ ഞാൻ എന്നെത്തന്നേ നിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. 23 और मैं अपके बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियोंमें अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुम ने उनके बीच अपवित्र किया; और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
24 I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. 24 ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽനിന്നു കൂട്ടി സകലദേശങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു സ്വന്തദേശത്തേക്കു വരുത്തും. 24 मैं तुम को जातियोंमें से ले लूंगा, और देशोंमें से इकट्ठा करूंगा; और तुम को तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा।
25 I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you. 25 ഞാൻ നിങ്ങളുടെമേൽ നിർമ്മലജലം തളിക്കും; നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി തീരും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകലമലിനതയെയും സകലവിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും. 25 मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, और तुम शुद्ध हो जाओगे; और मैं तुम को तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरतोंसे शुद्ध करूंगा।
26 And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. 26 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പുതിയോരു ഹൃദയം തരും; പുതിയോരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കും; കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽനിന്നു നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കു തരും. 26 मैं तुम को नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा; और तुम्हारी देह में से पत्यर का ह्रृदय निकालकर तुम को मांस का ह्रृदय दूंगा।
27 And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. 27 ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കി നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ എന്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ചു അനുഷ്ഠിക്കും. 27 और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियोंपर चलोगे और मेरे नियमोंको मानकर उनके अनुसार करोगे।
28 You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. 28 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കു കൊടുത്ത ദേശത്തു നിങ്ങൾ പാർക്കും; നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ദൈവമായും ഇരിക്കും. 28 तुम उस देश में बसोगे जो मैं ने तुम्हारे पितरोंको दिया या; और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा।
29 And I will deliver you from all your uncleannesses. And I will summon the grain and make it abundant and lay no famine upon you. 29 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതകളും നീക്കി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങളുടെമേൽ ക്ഷാമം വരുത്താതെ ധാന്യം വിളിച്ചുവരുത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. 29 और मैं तुम को तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा, और अन्न उपजने की आज्ञा देकर, उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा।
30 I will make the fruit of the tree and the increase of the field abundant, that you may never again suffer the disgrace of famine among the nations. 30 നിങ്ങൾ ഇനിമേൽ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ക്ഷാമത്തിന്റെ നിന്ദ അനുഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലവും നിലത്തിന്റെ വിളവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. 30 मैं वृझोंके फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा, कि जातियोंमें अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी।
31 Then you will remember your evil ways, and your deeds that were not good, and you will loathe yourselves for your iniquities and your abominations. 31 അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളെയും നന്നല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെയും ഓർത്തു നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തവും മ്ലേച്ഛതകൾ നിമിത്തവും നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളോടു തന്നേ വെറുപ്പു തോന്നും. 31 तब तुम अपके बुरे चालचलन और अपके कामोंको जो अच्छे नहीं थे, स्मरण करके अपके अधर्म और घिनौने कामोंके कारण अपके आप से घृणा करोगे।
32 It is not for your sake that I will act, declares the Lord GOD; let that be known to you. Be ashamed and confounded for your ways, O house of Israel. 32 നിങ്ങളുടെ നിമിത്തമല്ല ഞാൻ ഇതു ചെയ്യുന്നതു എന്നു നിങ്ങൾക്കു ബോധ്യമായിരിക്കട്ടെ എന്നു യഹോവയായ കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; യിസ്രായേൽഗൃഹമേ, നിങ്ങളുടെ നടപ്പുനിമിത്തം ലജ്ജിച്ചു നാണിപ്പിൻ. 32 परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान जो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने अपके चालचलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए।
33 "Thus says the Lord GOD: On the day that I cleanse you from all your iniquities, I will cause the cities to be inhabited, and the waste places shall be rebuilt. 33 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഞാൻ ആളെ പാർപ്പിക്കും; ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെയും പണിയും. 33 परमेश्वर यहोवा योंकहता है, जब मैं तुम को तुम्हारे सब अधर्म के कामोंसे शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरोंको बसाऊंगा; और तुम्हारे खण्डहर फिर बनाए जाएंगे।
34 And the land that was desolate shall be tilled, instead of being the desolation that it was in the sight of all who passed by. 34 വഴിപോകുന്ന ഏവരുടെയും കാഴ്ചെക്കു ശൂന്യമായ്ക്കിടന്നിരുന്ന പ്രദേശത്തു കൃഷി നടക്കും. 34 और तुम्हारा देश जो सब आने जानेवालोंके साम्हने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की सन्ती जोता बोया जाएगा।
35 And they will say, 'This land that was desolate has become like the garden of Eden, and the waste and desolate and ruined cities are now fortified and inhabited.' 35 ശൂന്യമായ്ക്കിടന്നിരുന്ന ദേശം ഏദെൻ തോട്ടം പോലെയായ്തീർന്നുവല്ലോ; പാഴും ശൂന്യവുമായി ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ ഉറപ്പും നിവാസികളും ഉള്ളവ ആയിത്തീർന്നുവല്ലോ എന്നു അവർ പറയും. 35 और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ या, सो एदेन की बारी सा हो गया, और जो नगर खण्डहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे, सो गढ़वाले हुए, और बसाए गए हैं।
36 Then the nations that are left all around you shall know that I am the LORD; I have rebuilt the ruined places and replanted that which was desolate. I am the LORD; I have spoken, and I will do it. 36 ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ യഹോവയായ ഞാൻ പണിതു, ശൂന്യപ്രദേശത്തു നടുതല വെച്ചുണ്ടാക്കി എന്നു നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികൾ അന്നു അറിയും; യഹോവയായ ഞാൻ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിവർത്തിക്കയും ചെയ്യും. 36 तब जो जातियां तुम्हारे आस पास बची रहेंगी, सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया, और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं, मुझ यहोवा ने यह कहा, और ऐसा ही करूंगा।
37 "Thus says the Lord GOD: This also I will let the house of Israel ask me to do for them: to increase their people like a flock. 37 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്രായേൽഗൃഹം എന്നോടു അപേക്ഷിച്ചിട്ടു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും: ഞാൻ അവർക്കു ആളുകളെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെപ്പോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കും. 37 परमेश्वर यहोवा योंकहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझ से बिनती की जाएगी कि मैं उनके लिथे यह करूं; अर्यात्‌ मैं उन में मनुष्योंकी गिनती फोड़-बकरियोंकी नाई बढ़ाऊं।
38 Like the flock for sacrifices, like the flock at Jerusalem during her appointed feasts, so shall the waste cities be filled with flocks of people. Then they will know that I am the LORD." 38 ശൂന്യമായ്പോയിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ആട്ടിൻ കൂട്ടംപോലെ, ഉത്സവങ്ങളിൽ യെരൂശലേമിലെ ആട്ടിൻ കൂട്ടംപോലെ തന്നേ, മനുഷ്യരാകുന്ന ആട്ടിൻ കൂട്ടം കൊണ്ടു നിറയും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും. 38 जैसे पवित्र समयोंकी भेड़-बकरियां, अर्यात्‌नियत पवॉं के समय यरूशलेम में की भेड़-बकरियां अनगिनित होती हैं वैसे ही जो नगर अब खण्ढहर हैं वे अनगिनित मनुष्योंके फुण्डोंसे भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।