Matthew 16

1 And the Pharisees and Sadducees came, and to test him they asked him to show them a sign from heaven. 1 അനന്തരം പരീശന്മാരും സദൂക്യരും അടുക്കെ വന്നു: ആകാശത്തുനിന്നു ഒരു അടയാളം കാണിച്ചുതരേണമെന്നു അവനെ പരീക്ഷിച്ചു ചോദിച്ചു. 1 और फरीसियोंऔर सदूकियोंने पास आकर उसे परखने के लिथे उस से कहा, कि हमें आकाश का कोई चिन्‍ह दिखा।
2 He answered them, "When it is evening, you say, 'It will be fair weather, for the sky is red.' 2 അവരോടു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: '''“സന്ധ്യാസമയത്തു ആകാശം ചുവന്നുകണ്ടാൽ നല്ല തെളിവാകും എന്നും ''' 2 उस ने उन को उत्तर दिया, कि सांफ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्‍योंकि आकाश लाल है।
3 And in the morning, 'It will be stormy today, for the sky is red and threatening.' You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. 3 '''രാവിലെ ആകാശം മൂടി ചുവന്നുകണ്ടാൽ ഇന്നു മഴക്കോൾ ഉണ്ടാകും എന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ ഭാവം വിവേചിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു; എന്നാൽ കാല ലക്ഷണങ്ങളെ വിവേചിപ്പാൻ കഴികയില്ലയോ? ''' 3 और भोर को कहते हो, कि आज आन्‍धी आएगी क्‍योंकि आकाश लाल और धुमला है; तुम आकाश का लझण देखकर भेद बता सकते हो पर समयोंके चिन्‍होंको भेद नहीं बता सकते
4 An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah." So he left them and departed. 4 '''ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു; യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ അതിന്നു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല;”''' പിന്നെ അവൻ അവരെ വിട്ടു പോയി. 4 इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्‍ह ढूंढ़ते हैं पर यूनुस के चिन्‍ह को छोड़ कोई और चिन्‍ह उन्‍हें न दिया जाएगा, और वह उन्‍हें छोड़कर चला गया।।
5 When the disciples reached the other side, they had forgotten to bring any bread. 5 ശിഷ്യന്മാർ അക്കരെ പോകുമ്പോൾ അപ്പം എടുപ്പാൻ മറന്നുപോയി. 5 और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे।
6 Jesus said to them, "Watch and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." 6 എന്നാൽ യേശു അവരോടു: '''“നോക്കുവിൻ പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും പുളിച്ച മാവു സൂക്ഷിച്ചു കൊൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.”''' 6 यीशु ने उन से कहा, देखो; फरीसियोंऔर सदूकियोंके खमीर से चौकस रहना।
7 And they began discussing it among themselves, saying, "We brought no bread." 7 അപ്പം കൊണ്ടുപോരായ്കയാൽ ആയിരിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 7 वे आपस में विचार करने लगे, कि हम तो रोटी नहीं लाए।
8 But Jesus, aware of this, said, "O you of little faith, why are you discussing among yourselves the fact that you have no bread? 8 അതു അറിഞ്ഞിട്ടു യേശു പറഞ്ഞതു: '''അല്പവിശ്വാസികളേ, അപ്പം കൊണ്ടുവരായ്കയാൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയുന്നതു എന്തു? ''' 8 यह जानकर, यीशु ने उन से कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्‍योंविचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं
9 Do you not yet perceive? Do you not remember the five loaves for the five thousand, and how many baskets you gathered? 9 ''' ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ? അയ്യായിരം പേർക്കു അഞ്ചു അപ്പം കൊടുത്തിട്ടു എത്ര കൊട്ട എടുത്തു എന്നും ''' 9 क्‍या तुम अब तक नहीं समझे और उन पांच हजार की पांच रोटी स्क़रण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकिरयां उठाईं यीं
10 Or the seven loaves for the four thousand, and how many baskets you gathered? 10 '''നാലായിരം പേർക്കു ഏഴു അപ്പം കൊടുത്തിട്ടു എത്ര വട്ടി എടുത്തു എന്നും ഓർക്കുന്നില്ലയോ? ''' 10 और न उन चार हजार की सात रोटी; और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे
11 How is it that you fail to understand that I did not speak about bread? Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." 11 '''പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും പുളിച്ച മാവു സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണം എന്നു പറഞ്ഞതു അപ്പത്തെക്കുറിച്ചല്ല എന്നു തിരിച്ചറിയാത്തതു എന്തു? ''' 11 तुम क्‍योंनहीं समझते कि मैं ने तुम से रोटियोंके विषय में नहीं कहा फरीसियोंऔर सदूकियोंके खमीर से चौकस रहना।
12 Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. 12 '''അങ്ങനെ അപ്പത്തിന്റെ പുളിച്ച മാവല്ല, പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും ഉപദേശമത്രേ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവാൻ ”''' അവൻ പറഞ്ഞു എന്നു അവർ ഗ്രഹിച്ചു. 12 तब उन को समझ में आया, कि उस ने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियोंऔर सदूकियोंकी शिझा से चौकस रहने को कहा या।
13 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" 13 യേശു ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസര്യയുടെ പ്രദേശത്തു എത്തിയശേഷം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു: '''“ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആർ എന്നു പറയുന്നു?”''' എന്നു ചോദിച്ചു. 13 यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपके चेलोंसे पूछने लगा, कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्‍या कहते हैं
14 And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." 14 ചിലർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലീയാവെന്നും വേറെ ചിലർ യിരെമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനോ എന്നും പറയുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 14 उन्‍होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्क़ा देनेवाला कहते हैं और कितने एलिय्याह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं।
15 He said to them, "But who do you say that I am?" 15 '''“നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്നു പറയുന്നു”''' എന്നു അവൻ ചോദിച്ചതിന്നു ശിമോൻ പത്രൊസ്: 15 उस ने उन से कहा; परन्‍तु तुम मुझे क्‍या कहते हो
16 Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." 16 നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 शमौन पतरस ने उत्तर दिया, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
17 And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. 17 യേശു അവനോടു: '''“ബർയോനാശിമോനെ, നീ ഭാഗ്യവാൻ; ജഡരക്തങ്ങൾ അല്ല, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവത്രെ നിനക്കു ഇതു വെളിപ്പെടുത്തിയതു. ''' 17 यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है; क्‍योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परन्‍तु मेरे पिता ने जो स्‍वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रगट की है।
18 And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. 18 '''നീ പത്രൊസ് ആകുന്നു; ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും; പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു. ''' 18 और मैं भी तुझ से कहता हूं, कि तू पतरस है; और मैं इस पत्यर पर अपक्की कलीसिया बनाऊंगा: और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे।
19 I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." 19 '''സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു; നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതു ഒക്കെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും”''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 19 मैं तुझे स्‍वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा: और जो कुछ तू पृय्‍वी पर बान्‍धेगा, वह स्‍वर्ग में बन्‍धेगा; और जो कुछ तू पृय्‍वी पर खोलेगा, वह स्‍वर्ग में खुलेगा।
20 Then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. 20 പിന്നെ താൻ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നു ആരോടും പറയാതിരിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാരോടു കല്പിച്ചു. 20 तब उस ने चेलोंको चिताया, कि किसी से न कहना! कि मैं मसीह हूं।
21 From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. 21 അന്നു മുതൽ യേശു, താൻ യെരൂശലേമിൽ ചെന്നിട്ടു, മൂപ്പന്മാർ, മഹാപുരോഹിതന്മാർ, ശാസ്ത്രിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും സഹിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും വേണ്ടതു എന്നു ശിഷ്യന്മാരോടു പ്രസ്താവിച്ചു തുടങ്ങി. 21 उस समय से यीशु अपके चेलोंको बताने लगा, कि मुझे अवश्य है, कि यरूशलेम को जाऊं, और पुरिनयोंऔर महाथाजकोंऔर शास्‍त्रियोंके हाथ से बहुत दुख उठाऊं; और मार डाला जाऊं; और तीसरे दिन जी उठूं।
22 And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord! This shall never happen to you." 22 പത്രൊസ് അവനെ വേറിട്ടു കൊണ്ടുപോയി: കർത്താവേ, അതു അരുതേ; നിനക്കു അങ്ങനെ ഭവിക്കരുതേ എന്നു ശാസിച്ചുതുടങ്ങി. 22 इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर फिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे; तुझ पर ऐसा कभी न होगा।
23 But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a hindrance to me. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." 23 അവനോ തിരിഞ്ഞു പത്രൊസിനോടു; '''“സാത്താനേ, എന്നെ വിട്ടുപോ; നീ എനിക്കു ഇടർച്ചയാകുന്നു; നീ ദൈവത്തിന്റേതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രെ കരുതുന്നതു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 23 उस ने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो: तू मेरे लिथे ठोकर का कारण है; क्‍योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, पर मनुष्योंकी बातोंपर मन लगाता है।
24 Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. 24 പിന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞതു: '''“ഒരുത്തൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ചു, തന്റെ ക്രൂശു എടുത്തു എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ''' 24 तब यीशु ने अपके चेलोंसे कहा; यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपके आप का इन्‍कार करे और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले।
25 For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. 25 '''ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും; എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും. ''' 25 क्‍योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा; और जो कोई मेरे लिथे अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा।
26 For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his life? Or what shall a man give in return for his life? 26 '''ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടീട്ടും തന്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന്നു എന്തു പ്രയോജനം? അല്ല, തന്റെ ജീവനെ വീണ്ടുകൊൾവാൻ മനുഷ്യൻ എന്തു മറുവില കൊടുക്കും? ''' 26 यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्‍त करे, और अपके प्राण की हाति उठाए, तो उसे क्‍या लाभ होगा या मनुष्य अपके प्राण के बदले में क्‍या देगा
27 For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. 27 '''മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും; അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തന്നും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം നല്കും. ''' 27 मनुष्य का पुत्र अपके स्‍वर्गदूतोंके साय अपके पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामोंके अनुसार प्रतिफल देगा।
28 Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom." 28 '''മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതു കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.”''' 28 मैं तुम से सच कहता हूं, कि जो यहां खड़े हैं, उन में से कितने ऐसे हैं; कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्‍वाद कभी न चखेंगे।