Matthew 20

1 "For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. 1 '''“സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ വിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന്നു പുലർച്ചെക്കു പുറപ്പെട്ട വീട്ടുടയവനോടു സദൃശം. ''' 1 स्‍वर्ग का राज्य किसी गृहस्य के समान है, जो सबेरे निकला, कि अपके दाख की बारी में मजदूरोंको लगाए।
2 After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. 2 '''വേലക്കാരോടു അവൻ ദിവസത്തേക്കു ഓരോ വെള്ളിക്കാശു പറഞ്ഞൊത്തിട്ടു, അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അയച്ചു. ''' 2 और उस ने मजदूरोंसे एक दीनार राज पर ठहराकर, उन्‍हें अपके दाख की बारी में भेजा।
3 And going out about the third hour he saw others standing idle in the marketplace, 3 '''മൂന്നാം മണിനേരത്തും പുറപ്പെട്ടു, മറ്റു ചിലർ ചന്തയിൽ മിനക്കെട്ടു നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു: ''' 3 फिर पहर एक दिन चढ़े, निकलकर, और औरोंको बाजार में बेकार खड़े देखकर,
4 and to them he said, 'You go into the vineyard too, and whatever is right I will give you.' 4 '''നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോകുവിൻ; ന്യായമായതു തരാം എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു; അവർ പോയി. ''' 4 उन से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है, तुम्हें दूंगा; सो वे भी गए।
5 So they went. Going out again about the sixth hour and the ninth hour, he did the same. 5 '''അവൻ ആറാം മണിനേരത്തും ഒമ്പതാം മണി നേരത്തും ചെന്നു അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്തു. ''' 5 फिर उस ने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया।
6 And about the eleventh hour he went out and found others standing. And he said to them, 'Why do you stand here idle all day?' 6 '''പതിനൊന്നാം മണി നേരത്തും ചെന്നു, മറ്റു ചിലർ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു; നിങ്ങൾ ഇവിടെ പകൽ മുഴുവൻ മിനക്കെട്ടു നില്ക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. ''' 6 और एक घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरोंको खड़े पाया, और उन से कहा; तु क्‍योंयहां दिन भर बेकार खड़े रहे उन्‍होंने उस से कहा, इसलिथे, कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया।
7 They said to him, 'Because no one has hired us.' He said to them, 'You go into the vineyard too.' 7 '''ഞങ്ങളെ ആരും കൂലിക്കു വിളിക്കായ്കകൊണ്ടത്രേ എന്നു അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ: നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കു ചെല്ലുവിൻ എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. ''' 7 उस ने उन से कहा, तुम भी दा,ा की बारी में जाओ।
8 And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, 'Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last, up to the first.' 8 '''സന്ധ്യയായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ തന്റെ വിചാരകനോടു: വേലക്കാരെ വിളിച്ചു, പിമ്പന്മാർ തുടങ്ങി മുമ്പന്മാർവരെ അവർക്കു കൂലി കൊടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 8 सांफ को दाख बारी के स्‍वामी ने अपके भण्‍डारी से कहा, मजदूरोंको बुलाकर पिछलोंसे लेकर पहिलोंतक उन्‍हें मजदूरी दे दे।
9 And when those hired about the eleventh hour came, each of them received a denarius. 9 ''' അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണിനേരത്തു വന്നവർ ചെന്നു ഓരോ വെള്ളിക്കാശു വാങ്ങി. ''' 9 सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्‍हें एक एक दीनार मिला।
10 Now when those hired first came, they thought they would receive more, but each of them also received a denarius. 10 '''മുമ്പന്മാർ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്കു അധികം കിട്ടും എന്നു നിരൂപിച്ചു; അവർക്കും ഓരോ വെള്ളിക്കാശു കിട്ടി. ''' 10 जो पहिले आए, उन्‍होंने यह समझा, कि हमें अधिक मिलेगा; परन्‍तु उन्‍हें भी एक ही एक दीनार मिला।
11 And on receiving it they grumbled at the master of the house, 11 '''അതു വാങ്ങീട്ടു അവർ വീട്ടുടയവന്റെ നേരെ പിറുപിറുത്തു: ''' 11 जब मिला, तो वह गृहस्य पर कुडकुड़ा के कहने लगे।
12 saying, 'These last worked only one hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day and the scorching heat.' 12 '''ഈ പിമ്പന്മാർ ഒരു മണിനേരം മാത്രം വേല ചെയ്തിട്ടും നീ അവരെ പകലത്തെ ഭാരവും വെയിലും സഹിച്ച ഞങ്ങളോടു സമമാക്കിയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 12 कि इन पिछलोंने एक ही घंटा काम किया, और तू ने उन्‍हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्‍होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा
13 But he replied to one of them, 'Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? 13 '''അവരിൽ ഒരുത്തനോടു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: സ്നേഹിതാ, ഞാൻ നിന്നോടു അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല; നീ എന്നോടു ഒരു പണം പറഞ്ഞൊത്തില്ലയോ? ''' 13 उस ने उन में से एक को उत्तर दिया, कि हे मित्र, मैं तुझ से कुछ अन्याय नहीं करता; क्‍या तू ने मुझ से एक दीनार न ठहराया
14 Take what belongs to you and go. I choose to give to this last worker as I give to you. 14 '''നിന്റേതു വാങ്ങി പൊയ്ക്കൊൾക; നിനക്കു തന്നതുപോലെ ഈ പിമ്പന്നും കൊടുപ്പാൻ എനിക്കു മനസ്സു. ''' 14 जो तेरा है, उठा ले, और चला जा; मेरी इच्‍छा यह है कि जितना तुझे, उतना ही इस पिछले को भी दूं।
15 Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity?' 15 '''എനിക്കുള്ളതിനെക്കൊണ്ടു മനസ്സുപോലെ ചെയ്‍വാൻ എനിക്കു ന്യായമില്ലയോ? ഞാൻ നല്ലവൻ ആകകൊണ്ടു നിന്റെ കണ്ണു കടിക്കുന്നുവോ? ''' 15 क्‍या उचित नहीं कि मं अपके माल से जो चाहूं सो करूं क्‍या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्‍टि से देखता है
16 So the last will be first, and the first last." 16 '''ഇങ്ങനെ പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും ആകും.”''' 16 इसी रीति से जो पिछले हैं, वह पहिले होंगे, और जो पहिले हैं, वे पिछले होंगे।।
17 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them, 17 യേശു യെരൂശലേമിലേക്കു യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെയും വേറിട്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വഴിയിൽവെച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞതു: 17 यीशु यरूशलेम को जाते हुए बारह चेलोंको एकान्‍त में ले गया, और मार्ग में उन से कहने लगा।
18 "See, we are going up to Jerusalem. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death 18 '''“നാം യെരൂശലേമിലേക്കു പോകുന്നുവല്ലോ; അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ഏല്പിക്കപ്പെടും; ''' 18 कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं; और मनुष्य का पुत्र महाथाजकोंऔर शास्‍त्रियोंके हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे।
19 and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day." 19 '''അവർ അവന്നു മരണശിക്ഷ കല്പിച്ചു, പരിഹസിപ്പാനും തല്ലുവാനും ക്രൂശിപ്പാനും അവനെ ജാതികൾക്കു ഏല്പിക്കും; എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും.”''' 19 और उस को अन्यजातियोंके हाथ सोंपेंगे, कि वे उसे ठट्ठोंमें उड़ाएं, और कोड़े मारें, और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा।।
20 Then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, and kneeling before him she asked him for something. 20 അന്നു സെബെദിപുത്രന്മാരുടെ അമ്മ പുത്രന്മാരുമായി അവന്റെ അടുക്കെ വന്നു നമസ്കരിച്ചു അവനോടു ഒരു അപേക്ഷ കഴിച്ചു. 20 जब जब्‍दी के पुत्रोंकी माता ने अपके पुत्रोंके साय उसके पास आकर प्रणाम किया, और उस से कुछ मांगने लगी।
21 And he said to her, "What do you want?" She said to him, "Say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left, in your kingdom." 21 '''“നിനക്കു എന്തു വേണം”''' എന്നു അവൻ അവളോടു ചോദിച്ചു. അവൾ അവനോടു: ഈ എന്റെ പുത്രന്മാർ ഇരുവരും നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ അരുളിച്ചെയ്യേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 उस ने उस से कहा, तू क्‍या चाहती है वह उस से बोली, यह कह, कि मेरे थे दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दिहने और एक तेरे बाएं बैठें।
22 Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?" They said to him, "We are able." 22 അതിന്നു ഉത്തരമായി യേശു: '''“നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതു ഇന്നതു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ കുടിപ്പാനിരിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ” '''എന്നു ചോദിച്ചു. കഴിയും എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 22 यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्‍या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्‍या तुम पी सकते हो उन्‍होंने उस से कहा, पी सकते हैं।
23 He said to them, "You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." 23 അവൻ അവരോടു: '''“എന്റെ പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കും നിശ്ചയം; എങ്കിലും എന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നല്കുന്നതു എന്റേതല്ല; എന്റെ പിതാവു ആർക്കു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കു കിട്ടും”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 23 उस ने उन से कहा, तुम मेरा कटोरा तो पीओगे पर अपके दिहने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिन के लिथे मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्‍हें के लिथे है।
24 And when the ten heard it, they were indignant at the two brothers. 24 ശേഷം പത്തുപേർ അതു കേട്ടിട്ടു ആ രണ്ടു സഹോദരന്മാരോടു നീരസപ്പെട്ടു. 24 यह सुनकर, दसोंचेले उन दोनोंभाइयोंपर क्रुद्ध हुए।
25 But Jesus called them to him and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. 25 യേശുവോ അവരെ അടുക്കെ വിളിച്ചു: '''“ജാതികളുടെ അധിപന്മാർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു എന്നും മഹത്തുക്കൾ അവരുടെമേൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. ''' 25 यीशु ने उन्‍हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो, कि अन्य जातियोंके हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं; और जो बड़े हैं, वे उन पर अधिक्कारने जताते हैं।
26 It shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, 26 '''നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അരുതു: നിങ്ങളിൽ മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആകേണം. ''' 26 परन्‍तु तुम में ऐसा न होगा; परन्‍तु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने।
27 and whoever would be first among you must be your slave, 27 '''നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ ഇചഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദാസൻ ആകേണം. ''' 27 और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने।
28 even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many." 28 '''മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും വന്നതുപോലെ തന്നേ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 28 जैसे कि मनुष्य का पुत्र, वह इसलिथे नहीं आया कि उस की सेवा टहल किई जाए, परन्‍तु इसलिथे आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतोंकी छुडौती के लिथे अपके प्राण दे।।
29 And as they went out of Jericho, a great crowd followed him. 29 അവർ യെരീഹോവിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയോരു പുരുഷാരം അവനെ അനുഗമിച്ചു. 29 जब वे यरीहो से निकल रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली।
30 And behold, there were two blind men sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was passing by, they cried out, "Lord, have mercy on us, Son of David!" 30 അപ്പോൾ വഴിയരികെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു കുരുടന്മാർ യേശു കടന്നുപോകുന്നതു കേട്ടു: കർത്താവേ, ദാവീദ് പുത്രാ, ഞങ്ങളോടു കുരുണതോന്നേണമേ എന്നു നിലവിളിച്ചു. 30 और देखो, दो अन्‍धे, जो सड़कर के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकारकर कहने लगे; कि हे प्रभु, दाऊद की सन्‍तान, हम पर दया कर।
31 The crowd rebuked them, telling them to be silent, but they cried out all the more, "Lord, have mercy on us, Son of David!" 31 മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ പുരുഷാരം അവരെ ശാസിച്ചപ്പോൾ അവർ: കർത്താവേ, ദാവീദ് പുത്രാ, ഞങ്ങളോടു കരുണ തോന്നേണമേ എന്നു അധികം നിലവിളിച്ചു. 31 लोगोंने उन्‍हें डांटा, कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की सन्‍तान, हम पर दया कर।
32 And stopping, Jesus called them and said, "What do you want me to do for you?" 32 യേശു നിന്നു അവരെ വിളിച്ചു: '''“ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ചെയ്യേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു”''' എന്നു ചോദിച്ചു. 32 तब यीशु ने खडे होकर, उन्‍हें बुलाया, और कहा;
33 They said to him, "Lord, let our eyes be opened." 33 കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കു കണ്ണു തുറന്നുകിട്ടേണം എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 33 तुम क्‍या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिथे करूं उन्‍होंने उस से कहा, हे प्रभु; यह कि हमारी आंखे खुल जाएं।
34 And Jesus in pity touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him. 34 യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു അവരുടെ കണ്ണു തൊട്ടു; ഉടനെ അവർ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു, അവനെ അനുഗമിച്ചു. 34 यीशु ने तरस खाकर उन की आंखे छूई, और वे तुरन्‍त देखने लगे; और उसके पीछे हो लिए।।