Matthew 22

1 And again Jesus spoke to them in parables, saying, 1 യേശു പിന്നെയും അവരോടു ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചതെന്തെന്നാൽ: 1 इस पर यीशु फिर उन से दृष्‍टान्‍तोंमें कहने लगा।
2 "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son, 2 '''“സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തന്റെ പുത്രന്നു വേണ്ടി കല്യാണസദ്യ കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോടു സദൃശം. ''' 2 स्‍वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिस ने अपके पुत्र का ब्याह किया।
3 and sent his servants to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come. 3 '''അവൻ കല്യാണത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന്നു ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു; അവർക്കോ വരുവാൻ മനസ്സായില്ല. ''' 3 और उस ने अपके दासोंको भेजा, कि नेवताहारियोंको ब्याह के भोज में बुलाएं; परन्‍तु उन्‍होंने आना न चाहा।
4 Again he sent other servants, saying, 'Tell those who are invited, See, I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding feast.' 4 '''പിന്നെയും അവൻ മറ്റു ദാസന്മാരെ അയച്ചു: എന്റെ മുത്താഴം ഒരുക്കിത്തീർന്നു, എന്റെ കാളകളെയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും അറുത്തു, എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; കല്യാണത്തിന്നു വരുവിൻ എന്നു ക്ഷണിച്ചുവരോടു പറയിച്ചു. ''' 4 फिर उस ने और दासोंको यह कहकर भेजा, कि नेवताहारियोंसे कहो, देखो; मैं भोज तैयार कर चुका हूं, और मेरे बैल और पके हुए पशु मारे गए हैं: और सब कुछ तैयार है; ब्याह के भोज में आओ।
5 But they paid no attention and went off, one to his farm, another to his business, 5 '''അവർ അതു കൂട്ടാക്കാതെ ഒരുത്തൻ തന്റെ നിലത്തിലേക്കും മറ്റൊരുത്തൻ തന്റെ വ്യാപാരത്തിന്നും പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. ''' 5 परन्‍तु वे बेपरवाई करके चल दिए: कोई अपके खेत को, कोई अपके ब्योपार को।
6 while the rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them. 6 '''ശേഷമുള്ളവർ അവന്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ചു അപമാനിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. ''' 6 औरोंने जो बच रहे थे उसके दासोंको पकड़कर उन का अनादर किया और मार डाला।
7 The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. 7 '''രാജാവു കോപിച്ചു സൈന്യങ്ങളെ അയച്ചു ആ കൊലപാതകന്മാരെ മുടിച്ചു അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു. ''' 7 राजा ने क्रोध किया, और अपक्की सेना भेजकर उन हत्यारोंको नाश किया, और उन के नगर फूंक दिया।
8 Then he said to his servants, 'The wedding feast is ready, but those invited were not worthy. 8 '''പിന്നെ അവൻ ദാസന്മാരോടു: കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല. ''' 8 तब उस ने अपके दासोंसे कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परन्‍तु नेवताहारी योग्य न ठहरे।
9 Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find.' 9 '''ആകയാൽ വഴിത്തലെക്കൽ ചെന്നു കാണുന്നവരെ ഒക്കെയും കല്യാണത്തിന്നു വിളിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 9 इसलिथे चौराहोंमें जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिलें, सब को ब्याह के भोज में बुला लाओ।
10 And those servants went out into the roads and gathered all whom they found, both bad and good. So the wedding hall was filled with guests. 10 '''ആ ദാസന്മാർ പെരുവഴികളിൽ പോയി, കണ്ട ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു; കല്യാണശാല വിരുന്നുകാരെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. ''' 10 सो उन दासोंने सड़कोंपर जाकर क्‍या बुरे, क्‍या भले, जितने मिले, सब को इकट्ठे किया; और ब्याह का घर जेवनहारोंसे भर गया।
11 "But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment. 11 '''വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ രാജാവു അകത്തു വന്നപ്പോൾ കല്യാണവസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടു: ''' 11 जब राजा जेवनहारोंके देखने को भीतर आया; तो उस ने वहां एक मनुष्य को देखा, जो ब्याह का वस्‍त्र नहीं पहिने या।
12 And he said to him, 'Friend, how did you get in here without a wedding garment?' And he was speechless. 12 '''സ്നേഹിതാ നീ കല്യാണവസ്ത്രം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ അകത്തു വന്നതു എങ്ങനെ എന്നു ചോദിച്ചു. എന്നാൽ അവന്നു വാക്കു മുട്ടിപ്പോയി. ''' 12 उस ने उससे पूछा हे मित्र; तू ब्याह का वस्‍त्र पहिने बिना यहां क्‍योंआ गया उसका मुंह बन्‍द हो गया।
13 Then the king said to the attendants, 'Bind him hand and foot and cast him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.' 13 '''രാജാവു ശുശ്രൂഷക്കാരോടു: ഇവനെ കയ്യും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ; അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 13 तब राजा ने सेवकोंसे कहा, इस के हाथ पांव बान्‍धकर उसे बाहर अन्‍धिक्कारने में डाल दो, वहां रोना, और दांत पीसना होगा।
14 For many are called, but few are chosen." 14 '''വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം.”''' 14 क्‍योंकि बुलाए हुए तो बहुत परन्‍तु चुने हुए योड़े हैं।।
15 Then the Pharisees went and plotted how to entangle him in his talk. 15 അനന്തരം പരീശന്മാർ ചെന്നു അവനെ വാക്കിൽ കുടുക്കേണ്ടതിന്നു ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു 15 तब फरीसियोंने जाकर आपस में विचार किया, कि उस को किस प्रकार बातोंमें फंसाएं।
16 And they sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully, and you do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances. 16 തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഹെരോദ്യരോടു കൂടെ അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു: ഗുരോ, നീ സത്യവാനും ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാത്തവൻ ആകയാൽ ആരെയും ശങ്കയില്ലാത്തവനും ആകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 16 सो उन्‍होंने अपके चेलोंको हेरोदियोंके साय उसके पास यह कहने को भेजा, कि हे गुरू; हम जानते हैं, कि तू सच्‍चा है; और परमेश्वर का मार्ग सच्‍चाई से सिखाता है; और किसी की परवा नहीं करता, क्‍योंकि तू मनुष्योंका मुंह देखकर बातें नही करता।
17 Tell us, then, what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?" 17 നിനക്കു എന്തു തോന്നുന്നു? കൈസർക്കു കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞുതരേണം എന്നു പറയിച്ചു. 17 इस लिथे हमें बता तू क्‍या समझता है कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं।
18 But Jesus, aware of their malice, said, "Why put me to the test, you hypocrites? 18 യേശു അവരുടെ ദുഷ്ടത അറിഞ്ഞു: '''“കപട ഭക്തിക്കാരേ, എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു? ''' 18 यीशु ने उन की दुष्‍टता जानकर कहा, हे कपटियों; मुझे क्‍योंपरखते हो
19 Show me the coin for the tax." And they brought him a denarius. 19 '''കരത്തിന്നുള്ള നാണയം കാണിപ്പിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വെള്ളിക്കാശു കൊണ്ടുവന്നു. 19 कर का सि?ा मुझे दिखाओ: तब वे उसके पास एक दीनार ले आए।
20 And Jesus said to them, "Whose likeness and inscription is this?" 20 അവൻ അവരോടു: '''“ഈ സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ആരുടേതു”''' എന്നു ചോദിച്ചുതിന്നു കൈസരുടേതു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 20 उस ने, उन से पूछा, यह मूत्तिर् और नाम किस का है
21 They said, "Caesar's." Then he said to them, "Therefore render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." 21 '''“എന്നാൽ കൈസർക്കുള്ളതു കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളതു ദൈവത്തിന്നും കൊടുപ്പിൻ” '''എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. 21 उन्‍होंने उस से कहा, कैसर का; तब उस ने, उन से कहा; जो कैसर का है, वह कैसर को; और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो।
22 When they heard it, they marveled. And they left him and went away. 22 അവർ കേട്ടു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവനെ വിട്ടു പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. 22 यह सुनकर उन्‍होंने अचम्भा किया, और उसे छोड़कर चले गए।।
23 The same day Sadducees came to him, who say that there is no resurrection, and they asked him a question, 23 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യരും അന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: 23 उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरूत्यान है ही नहीं उसके पास आए, और उस से पूछा।
24 saying, "Teacher, Moses said, 'If a man dies having no children, his brother must marry the widow and raise up children for his brother.' 24 ഗുരോ, ഒരുത്തൻ മക്കൾ ഇല്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവന്റെ സഹോദരൻ അവന്റെ ഭാര്യയെ ദേവരവിവാഹം കഴിച്ചു തന്റെ സഹോദരന്നു സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കേണം എന്നു മോശെ കല്പിച്ചുവല്ലോ. 24 कि हे गुरू; मूसा ने कहा या, कि यदि कोई बिना सन्‍तान मर जाए, तो उसका भाई उस की पत्‍नी को ब्याह करके अपके भाई के लिथे वंश उत्‍पन्न करे।
25 Now there were seven brothers among us. The first married and died, and having no children left his wife to his brother. 25 എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏഴു സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒന്നാമത്തവൻ വിവാഹം ചെയ്തശേഷം മരിച്ചു, സന്തതി ഇല്ലായ്കയാൽ തന്റെ ഭാര്യയെ സഹോദരന്നു വിട്ടേച്ചു. 25 अब हमारे यहां सात भाई थे; पहिला ब्याह करके मर गया; और सन्‍तान न होने के कारण अपक्की पत्‍नी को अपके भाई के लिथे छोड़ गया।
26 So too the second and third, down to the seventh. 26 രണ്ടാമത്തവനും മൂന്നാമത്തവനും ഏഴാമത്തവൻ വരെയും അങ്ങനെ തന്നേ. 26 इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और सातोंतक यही हुआ।
27 After them all, the woman died. 27 എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ടു ഒടുവിൽ സ്ത്രീയും മരിച്ചു. 27 सब के बाद वह स्त्री भी मर गई।
28 In the resurrection, therefore, of the seven, whose wife will she be? For they all had her." 28 എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ ഏഴുവരിൽ ആർക്കു ഭാര്യയാകും? എാല്ലവർക്കും ആയിരുന്നുവല്ലോ എന്നു ചോദിച്ചു. 28 सो जी उठने पर, वह उन सातोंमें से किस की पत्‍नी होगी क्‍योंकि वह सब की पत्‍नी हो चुकी यी।
29 But Jesus answered them, "You are wrong, because you know neither the Scriptures nor the power of God. 29 അതിന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: '''“നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായ്കകൊണ്ടു തെറ്റിപ്പോകുന്നു. ''' 29 यीशु ने उन्‍हें उत्तर दिया, कि तुम पवित्र शास्‍त्र और परमेश्वर की सामर्य नहीं जानते; इस कारण भूल में पड़ गए हो।
30 For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. 30 '''പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല, വിവാഹത്തിന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല; സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെപ്പോലെ അത്രേ ആകുന്നു. ''' 30 क्‍योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी; परन्‍तु वे स्‍वर्ग में परमेश्वर के दूतोंकी नाई होंगे।
31 And as for the resurrection of the dead, have you not read what was said to you by God: 31 '''മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ''' 31 परन्‍तु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्‍या तुम ने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुम से कहा।
32 'I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob'? He is not God of the dead, but of the living." 32 '''ഞാൻ അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈവവും യിസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവും ആകുന്നു എന്നു അവൻ അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ അവൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ.”''' 32 कि मैं इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूं वह तो मरे हुओं का नहीं, परन्‍तु जीवतोंका परमेश्वर है।
33 And when the crowd heard it, they were astonished at his teaching. 33 പുരുഷാരം ഇതു കേട്ടിട്ടു അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു. 33 यह सुनकर लोग उसके उपकेश से चकित हुए।
34 But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. 34 സദൂക്യരെ അവൻ മിണ്ടാതാക്കിയപ്രകാരം കേട്ടിട്ടു പരീശന്മാർ ഒന്നിച്ചു കൂടി, 34 जब फरीसियोंने सुना, कि उस ने सदूकियोंका मुंह बन्‍द कर दिया; तो वे इकट्ठे हुए।
35 And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. 35 അവരിൽ ഒരു വൈദികൻ അവനെ പരീക്ഷിച്ചു: 35 और उन में से एक व्यवस्यापक ने परखने के लिथे, उस से पूछा।
36 "Teacher, which is the great commandment in the Law?" 36 ഗുരോ, ന്യാപ്രമാണത്തിൽ ഏതു കല്പന വലിയതു എന്നു ചോദിച്ചു. 36 हे गुरू; व्यवस्या में कौन सी आज्ञा बड़ी है
37 And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. 37 യേശു അവനോടു: '''“നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം. ''' 37 उस ने उस से कहा, तू परमेश्वर अपके प्रभु से अपके सारे मन और अपके सारे प्राण और अपक्की सारी बुद्धि के साय प्रेम रख।
38 This is the great and first commandment. 38 '''ഇതാകുന്നു വലിയതും ഒന്നാമത്തേതുമായ കല്പന രണ്ടാമത്തേതു അതിനോടു സമം: ''' 38 बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है।
39 And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself. 39 '''കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം. ''' 39 और उसी के समान यह दूसरी भी है, कि तू अपके पड़ोसी से अपके समान प्रेम रख।
40 On these two commandments depend all the Law and the Prophets." 40 '''ഈ രണ്ടു കല്പനകളിൽ സകലന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 40 थे ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्या और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है।।
41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question, 41 പരീശന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരോടു: 41 जब फरीसी इकट्ठे थे, तो यीशु ने उन से पूछा।
42 saying, "What do you think about the Christ? Whose son is he?" They said to him, "The son of David." 42 '''“ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു?” അവൻ ആരുടെ പുത്രൻ”''' എന്നു ചോദിച്ചു; ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 42 कि मसीह के विषय में तुम क्‍या समझते हो वह किस का सन्‍तान है उन्‍होंने उस से कहा, दाऊद का।
43 He said to them, "How is it then that David, in the Spirit, calls him Lord, saying, 43 അവൻ അവരോടു: '''“എന്നാൽ ദാവീദ് ആത്മാവിൽ അവനെ ‘കർത്താവു’ എന്നു വിളിക്കുന്നതു എങ്ങനെ?”''' 43 उस ने उन से पूछा, तो दाऊद आत्क़ा में होकर उसे प्रभु क्‍योंकहता है
44 "'The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet'? 44 '''“ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളത്തിന്നു എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു” എന്നു അവൻ പറയുന്നുവല്ലോ. “ദാവീദ് അവനെ ‘കർത്താവു’ എന്നു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ പുത്രൻ ആകുന്നതു എങ്ങനെ”''' എന്നു ചോദിച്ചു. 44 कि प्रभु ने, मेरे प्रभु से कहा; मेरे दिहने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियोंको तेरे पांवोंके नीचे न कर दूं।
45 If then David calls him Lord, how is he his son?" 45 അവനോടു ഉത്തരം പറവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല; 45 भला, जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र क्‍योंकर ठहरा
46 And no one was able to answer him a word, nor from that day did anyone dare to ask him any more questions. 46 അന്നുമുതൽ ആരും അവനോടു ഒന്നും ചോദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. 46 उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका; परन्‍तु उस दिन से किसी को फिर उस से कुछ पूछने का हियाव न हुआ।।