Mark 1

1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. 1 ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം: 1 परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरम्भ।
2 As it is written in Isaiah the prophet, "Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way, 2 " ഞാൻ നിനക്കു മുമ്പായി എന്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു; അവൻ നിന്റെ വഴി ഒരുക്കും. 2 जैसे यशायाह भविष्यद्वकता की पुस्‍तक में लिखा है कि देख; मैं अपके दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिथे मार्ग सुधारेगा।
3 the voice of one crying in the wilderness: 'Prepare the way of the Lord, make his paths straight,'" 3 കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവിൻ അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ എന്നു മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നവന്റെ വാക്കു" എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ യോഹന്നാൻ വന്നു 3 जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्‍द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उस की सड़कें सीधी करो।
4 John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 4 മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും പാപമോചനത്തിന്നായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുംകൊണ്ടിരുന്നു. അവന്റെ അടുക്കൽ യെഹൂദ്യദേശം ഒക്കെയും യെരൂശലേമ്യർ എല്ലാവരും വന്നു പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു യോർദ്ദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു. 4 यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्क़ा देता, और पापोंकी झमा के लिथे मनफिराव के बपतिस्क़ा का प्रचार करता या।
5 And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. 6 യോഹന്നാനോ ഒട്ടക രോമംകൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽ വാറും ധരിച്ചും വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ഉപജീവിച്ചും പോന്നു. 5 और सारे यहूदिया देश के, और यरूशलेम के सब रहनेवाले निकलकर उसके पास गए, और अपके पापोंको मानकर यरदन नदी में उस से बपतिस्क़ा लिया।
6 Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey. 7 എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു; അവന്റെ ചെരിപ്പിന്റെ വാറു കുനിഞ്ഞഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. 6 यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्‍त्र पहिने और अपक्की कमर में चमड़ें का पटुका बान्‍धे रहता या ओर ट्टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता या।
7 And he preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. 8 ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; അവനോ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്നു അവൻ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു. 7 और यह प्रचार करता या, कि मेरे बाद वह आने वाला है, जो मुझ से शक्तिमान है; मैं इस योग्य नहीं कि फुककर उसके जूतोंका बन्‍ध खोलूं।
8 I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit." 9 ആ കാലത്തു യേശു ഗലീലയിലെ നസറെത്തിൽ നിന്നു വന്നു യോഹന്നാനാൽ യോർദ്ദാനിൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു. 8 मैं ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्क़ा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्क़ा से बपतिस्क़ा देगा।।
9 In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. 10 വെള്ളത്തിൽ നിന്നു കയറിയ ഉടനെ ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവു പ്രാവുപോലെ തന്റെ മേൽ വരുന്നതും കണ്ടു: 9 उन दिनोंमें यीशु ने गलील के नासरत से आकर, यरदन में यूहन्ना से बपतिस्क़ा लिया।
10 And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens opening and the Spirit descending on him like a dove. 11 നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. 10 और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया, तो तुरन्‍त उस ने आकाश को खुलते और आत्क़ा को कबूतर की नाईं अपके ऊपर उतरते देखा।
11 And a voice came from heaven, "You are my beloved Son; with you I am well pleased." 12 അനന്തരം ആത്മാവു അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്കു പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു. 11 और यह आकाशवाणी हई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ से मैं प्रसन्न हूं।।
12 The Spirit immediately drove him out into the wilderness. 13 അവിടെ അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നാല്പതു ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരുന്നു; ദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പോന്നു. 12 तब आत्क़ा ने तुरन्‍त उस को जंगल की ओर भेजा।
13 And he was in the wilderness forty days, being tempted by Satan. And he was with the wild animals, and the angels were ministering to him. 14 എന്നാൽ യോഹന്നാൻ തടവിൽ ആയശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ ചെന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു: 13 और जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उस की पक्कीझा की; और वह वन पशुओं के साय रहा; और स्‍वर्गदूत उन की सेवा करते रहे।।
14 Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God, 15 '''“കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ” ''' എന്നു പറഞ്ഞു. 14 यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया।
15 and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel." 16 അവൻ ഗലീലക്കടല്പുറത്തു നടക്കുമ്പോൾ ശീമോനും അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രെയാസും കടലിൽ വല വീശുന്നതു കണ്ടു; അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു. 15 और कहा, समय पूरा हुआ है, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है; मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो।।
16 Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net into the sea, for they were fishermen. 17 യേശു അവരോടു: '''“എന്നെ അനുഗമിപ്പിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 16 गलील की फील के किनारे किनारे जाते हुए, उस ने शमौन और उसके भाई अन्‍द्रियास को फील में जाल डालते देखा; क्‍योंकि वे मछुवे थे।
17 And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." 18 ഉടനെ അവർ വല വിട്ടു അവനെ അനുഗമിച്ചു. 17 और यीशु ने उन से कहा; मेरे पीछे चले आओ; मैं तुम को मनुष्योंके मछुवे बनाऊंगा।
18 And immediately they left their nets and followed him. 19 അവിടെ നിന്നു അല്പം മുന്നോട്ടു ചെന്നപ്പോൾ സെബെദിയുടെ മകനായ യാക്കോബും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനും പടകിൽ ഇരുന്നു വല നന്നാക്കുന്നതു കണ്ടു. 18 वे तुरन्‍त जालोंको छोड़कर उसके पीछे हो लिए।
19 And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets. 20 ഉടനെ അവരെയും വിളിച്ചു; അവർ അപ്പനായ സെബെദിയെ കൂലിക്കാരോടുകൂടെ പടകിൽ വിട്ടു അവനെ അനുഗമിച്ചു. 19 और कुछ आगे बढ़कर, उस ने जब्‍दी के पुत्र याकूब, और उसके भाई यहून्ना को, नाव पर जालोंको सुधारते देखा।
20 And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him. 21 അവർ കഫർന്നഹൂമിലേക്കു പോയി; ശബ്ബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നു ഉപദേശിച്ചു. 20 उस ने तुरन्‍त उन्‍हें बुलाया; और वे अपके पिता जब्‍दी को मजदूरी के साय नाव पर छोड़कर, उसके पीछे चले गए।।
21 And they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and was teaching. 22 അവന്റെ ഉപദേശത്തിങ്കൽ അവർ വിസ്മയിച്ചു; അവൻ ശാസ്ത്രിമാരെപ്പോലെയല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവരെ ഉപദേശിച്ചതു. 21 और वे कफरनहूम में आए, और वह तुरन्‍त सब्‍त के दिन सभा के घर में जाकर उपकेश करने लगा।
22 And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes. 23 അവരുടെ പള്ളിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ നിലവിളിച്ചു: 22 और लोग उसके उपकेश से चकित हुए; क्‍योंकि वह उन्‍हें शास्‍त्रियोंकी नाईं नहीं, परन्‍तु अधिक्कारनेी की नाई उपकेश देता या।
23 And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit. And he cried out, 24 നസറായനായ യേശുവേ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുവോ? നീ ആർ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ പിരിശുദ്ധൻ തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 23 और उसी समय, उन की सभा के घर में एक मनुष्य या, जिस में एक अशुद्ध आत्क़ा यी।
24 "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are--the Holy One of God." 25 യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു: '''“ മിണ്ടരുതു; അവനെ വിട്ടുപോ ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 24 उस ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझ से क्‍या काम क्‍या तू हमें नाश करने आया है मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है परमेश्वर का पवित्र जन!
25 But Jesus rebuked him, saying, "Be silent, and come out of him!" 26 അപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവു അവനെ ഇഴെച്ചു, ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു അവനെ വിട്ടു പോയി. 25 यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह; और उस में से निकल जा।
26 And the unclean spirit, convulsing him and crying out with a loud voice, came out of him. 27 എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു: ഇതെന്തു? ഒരു പുതിയ ഉപദേശം; അവൻ അധികാരത്തോടെ അശുദ്ധാത്മാക്കളോടും കല്പിക്കുന്നു; അവ അവനെ അനുസരിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 26 तब अशुद्ध आत्क़ा उस को मरोड़कर, और बड़े शब्‍द से चिल्लाकर उस में से निकल गई।
27 And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey him." 28 അവന്റെ ശ്രുതി വേഗത്തിൽ ഗലീലനാടു എങ്ങും പരന്നു. 27 इस पर सब लोग आश्‍चर्य करते हुए आपस में वाद-विवाद करने लगे कि यह क्‍या बात है यह तो कोई नया उपकेश है! वह अधिक्कारने के साय अशुद्ध आत्क़ाओं को भी आज्ञा देता है, और वे उस की आज्ञा मानती हैं।
28 And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee. 29 അനന്തരം അവർ പള്ളിയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി യാക്കോബും യോഹന്നാനുമായി ശിമോന്റെയും അന്ത്രെയാസിന്റെയും വീട്ടിൽ വന്നു. 28 सो उसका नाम तुरन्‍त गलील के आस पास के सारे देश में हर जगह फैल गया।।
29 And immediately he left the synagogue and entered the house of Simon and Andrew, with James and John. 30 അവിടെ ശിമോന്റെ അമ്മാവിയമ്മ പനിപിടിച്ചു കിടന്നിരുന്നു; അവർ അവളെക്കുറിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞു. 29 और वह तुरन्‍त आराधनालय में से निकलकर, याकूब और यूहन्ना के साय शमौन और अन्‍द्रियास के घर आया।
30 Now Simon's mother-in-law lay ill with a fever, and immediately they told him about her. 31 അവൻ അടുത്തു ചെന്നു അവളെ കൈക്കുപിടിച്ചു എഴുന്നേല്പിച്ചു; പനി അവളെ വിട്ടുമാറി, അവൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. 30 और शमौन की सास ज्‍वर से पीडित यी, और उन्‍होंने तुरन्‍त उसके विषय में उस से कहा।
31 And he came and took her by the hand and lifted her up, and the fever left her, and she began to serve them. 32 വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചശേഷം അവർ സകലവിധദീനക്കാരെയും ഭൂതഗ്രസ്തരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. 31 तब उस ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया; और उसका ज्‍वर उस पर से उतर गया, और वह उन की सेवा-टहल करने लगी।।
32 That evening at sundown they brought to him all who were sick or oppressed by demons. 33 പട്ടണം ഒക്കെയും വാതിൽക്കൽ വന്നു കൂടിയിരുന്നു. 32 सन्‍ध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारोंको और उन्‍हें जिन में दुष्‍टात्क़ा भीं उसके पास लाए।
33 And the whole city was gathered together at the door. 34 നാനവ്യാധികളാൽ വലഞ്ഞിരുന്ന അനേകരെ അവൻ സൌഖ്യമാക്കി, അനേകം ഭൂതങ്ങളെയും പുറത്താക്കി; ഭൂതങ്ങൾ അവനെ അറികകൊണ്ടു സംസാരിപ്പാൻ അവയെ സമ്മതിച്ചില്ല. 33 और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ।
34 And he healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak, because they knew him. 35 അതികാലത്തു ഇരുട്ടോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു പുറപ്പെട്ടു ഒരു നിർജ്ജനസ്ഥലത്തു ചെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. 34 और उस ने बहुतोंको जो नाना प्रकार की बीमारियोंसे दुखी थे, चंगा किया; और बहुत से दुष्‍टात्क़ाओं को निकाला; और दुष्‍टात्क़ाओं को बोलने न दिया, क्‍योंकि वे उसे पहचानती यीं।।
35 And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. 36 ശിമോനും കൂടെയുള്ളവരും അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു, 35 और भोर को दिन निकलने से बहुत पहिले, वह उठकर निकला, और एक जंगली स्यान में गया और वहां प्रार्यना करने लगा।
36 And Simon and those who were with him searched for him, 37 അവനെ കണ്ടപ്പോൾ: എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 36 तब शमौन और उसके सायी उस की खोज में गए।
37 and they found him and said to him, "Everyone is looking for you." 38 അവൻ അവരോടു: '''“ഞാൻ അടുത്ത ഊരുകളിലും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന്നു നാം അവിടേക്കു പോക; ഇതിന്നായിട്ടല്ലോ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 37 जब वह मिला, तो उस से कहा; कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं।
38 And he said to them, "Let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came out." 39 അങ്ങനെ അവൻ ഗലീലയിൽ ഒക്കെയും അവരുടെ പള്ളികളിൽ ചെന്നു പ്രസംഗിക്കയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. 38 उस न उन से कहा, आओ; हम ओर कहीं आस पास की बस्‍तियोंमें जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्‍योंकि मै। इसी लिथे निकला हूं।
39 And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons. 40 ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു മുട്ടുകുത്തി: നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. 39 सो वह सारे गलील में उन की सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्‍टात्क़ाओं को निकालता रहा।।
40 And a leper came to him, imploring him, and kneeling said to him, "If you will, you can make me clean." 41 യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു: 40 और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, उस से बिनती की, और उसके साम्हने घुटने टेककर, उस से कहा; यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
41 Moved with pity, he stretched out his hand and touched him and said to him, "I will; be clean." 42 '''മനസ്സുണ്ടു, ശുദ്ധമാക''' എന്നു പറഞ്ഞ ഉടനെ കുഷ്ഠം വിട്ടുമാറി അവന്നു ശുദ്ധിവന്നു. 41 उस ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, और उसे छूकर कहा; मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा।
42 And immediately the leprosy left him, and he was made clean. 43 യേശു അവനെ അമർച്ചയായി ശാസിച്ചു: 42 और तुरन्‍त उसका कोढ़ जाता रहा, और वह शुद्ध हो गया।
43 And Jesus sternly charged him and sent him away at once, 44 '''“നോക്കു, ആരോടും ഒന്നും പറയരുതു; എന്നാൽ ചെന്നു പുരോഹിതന്നു നിന്നെത്തന്നേ കാണിച്ചു, നിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു വേണ്ടി മോശെ കല്പിച്ചതു അവർക്കു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി അർപ്പിക്ക”''' എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ വിട്ടയച്ചു. 43 तब उस ने उसे चिताकर तुरन्‍त विदा किया।
44 and said to him, "See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to them." 45 അവനോ പുറപ്പെട്ടു വളരെ ഘോഷിപ്പാനും വസ്തുത പ്രസംഗിപ്പാനും തുടങ്ങി; അതിനാൽ യേശുവിന്നു പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിയായ്കകൊണ്ടു അവൻ പുറത്തു നിർജ്ജനസ്ഥലങ്ങളിൽ പാർത്തു; എല്ലാടത്തു നിന്നും ആളുകൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി. 44 और उस से कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परन्‍तु जाकर अपके आप को याजक को दिखा, और अपके शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो।
45 But he went out and began to talk freely about it, and to spread the news, so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in desolate places, and people were coming to him from every quarter. 45 परन्‍तु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा, कि यीशु फिर खुल्लमखुल्ला नगर में न जा सका, परन्‍तु बाहर जंगली स्यानोंमें रहा; औश्र् चहुंओर से लागे उसके पास आते रहे।।