Mark 8

1 In those days, when again a great crowd had gathered, and they had nothing to eat, he called his disciples to him and said to them, 1 ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം ഉണ്ടായിരിക്കെ അവർക്കു ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അവരോടു: 1 उन दिनोंमें, जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, और उन के पास कुछ खाने को न या, तो उस ने अपके चेलोंको पास बुलाकर उन से कहा।
2 "I have compassion on the crowd, because they have been with me now three days and have nothing to eat. 2 '''“ഈ പുരുഷാരം ഇപ്പോൾ മൂന്നു നാളായി എന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു; അവർക്കു ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു എനിക്കു അവരോടു അലിവു തോന്നുന്നു; ''' 2 मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्‍योंकि यह तीन दिन से बराबर मेरे साय हैं, और उन के पास कुछ भी खाने को नहीं।
3 And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way. And some of them have come from far away." 3 '''ഞാൻ അവരെ പട്ടിണിയായി വീട്ടിലേക്കു അയച്ചാൽ അവർ വഴിയിൽ വെച്ചു തളർന്നു പോകും; അവരിൽ ചിലർ ദൂരത്തുനിന്നുവന്നവരല്ലോ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 3 यदि मैं उन्‍हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में यक कर रह जाएंगे; क्‍योकि इन में से कोई कोई दूर से आए हैं।
4 And his disciples answered him, "How can one feed these people with bread here in this desolate place?" 4 അതിന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ: ഇവർക്കു ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം കൊടുത്തു തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 4 उसके चेलोंने उस को उत्तर दिया, कि यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि थे तृप्‍त हों
5 And he asked them, "How many loaves do you have?" They said, "Seven." 5 അവൻ അവരോടു: '''“നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പം ഉണ്ടു”''' എന്നു ചോദിച്ചു. ഏഴു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 5 उस ने उन से पूछा; तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्‍होंने कहा, सात।
6 And he directed the crowd to sit down on the ground. And he took the seven loaves, and having given thanks, he broke them and gave them to his disciples to set before the people; and they set them before the crowd. 6 അവൻ പുരുഷാരത്തോടു നിലത്തു ഇരിപ്പാൻ കല്പിച്ചു; പിന്നെ ആ ഏഴപ്പം എടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്തു നുറുക്കി, ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കൽ വിളമ്പുവാൻ കൊടുത്തു; അവർ പുരുഷാരത്തിനു വിളമ്പി. 6 तब उस ने लोगोंको भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे सात रोटियां लीं, और धन्यवाद करके तोड़ी, और अपके चेलोंको देता गया कि उन के आगे रखें, और उन्‍होंने लोगोंके आगे परोस दिया
7 And they had a few small fish. And having blessed them, he said that these also should be set before them. 7 ചെറിയ മീനും കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതും അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടു, വിളമ്പുവാൻ പറഞ്ഞു. 7 उन के पास योड़ी सी छोटी मछिलयोंभी यीं; और उसने धन्यवाद करके उन्‍हें भी लोगोंके आगे रखने की आज्ञा दी।
8 And they ate and were satisfied. And they took up the broken pieces left over, seven baskets full. 8 അവർ തിന്നു തൃപ്തരായി; ശേഷിച്ച കഷണങ്ങൾ ഏഴു വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു. 8 सो वे खाकर तृप्‍त हो गए और शेष टृकड़ोंके सात टोकरे भरकर उठाए।
9 And there were about four thousand people. And he sent them away. 9 അവർ ഏകദേശം നാലായിരം പേർ ആയിരുന്നു. 9 और लोग चार हजार के लगभग थे; और उस ने उन को विदा किया।
10 And immediately he got into the boat with his disciples and went to the district of Dalmanutha. 10 അവൻ അവരെ പറഞ്ഞയച്ച ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരോടു കൂടെ പടകു കയറി ദല്മനൂഥ അംശങ്ങളിൽ എത്തി. 10 और वह तुरन्‍त अपके चेलोंके साय नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया।।
11 The Pharisees came and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven to test him. 11 അനന്തരം പരീശന്മാർ വന്നു അവനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു ആകാശത്തു നിന്നു ഒരു അടയാളം അന്വേഷിച്ചു അവനുമായി തർക്കിച്ചു തുടങ്ങി. 11 फिर फरीसी निकलकर उस से वाद-विवाद करने लगे, और उसे जांचने के लिथे उस से कोई स्‍वर्गीय चिन्‍ह मांगा।
12 And he sighed deeply in his spirit and said, "Why does this generation seek a sign? Truly, I say to you, no sign will be given to this generation." 12 അവൻ ആത്മാവിൽഞരങ്ങി: '''“ഈ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു? ഈ തലമുറെക്കു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു, 12 उस ने अपक्की आत्क़ा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्‍योंचिन्‍ह ढूंढ़ते हैं मैं तुम से सच कहता हूं, कि इस समय के लोगोंको कोई चिन्‍ह नहीं दिया जाएगा।
13 And he left them, got into the boat again, and went to the other side. 13 അവരെ വിട്ടു പിന്നെയും പടകു കയറി അക്കരെക്കു കടന്നു. 13 और वह उन्‍हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया।।
14 Now they had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat. 14 അവർ അപ്പം കൊണ്ടുപോരുവാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു; പടകിൽ അവരുടെ പക്കൽ ഒരു അപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 14 और वे रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उन के पास एक ही रोटी यी।
15 And he cautioned them, saying, "Watch out; beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." 15 അവൻ അവരോടു: '''“നോക്കുവിൻ, പരീശരുടെ പുളിച്ചമാവും ഹെരോദാവിന്റെ പുളിച്ചമാവും സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ”''' എന്നു കല്പിച്ചു. 15 और उस ने उन्‍हें चिताया, कि देखो, फरीसियोंके खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो।
16 And they began discussing with one another the fact that they had no bread. 16 നമുക്കു അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ എന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 16 वे आपस में विचार करके कहने लगे, कि हमारे पास तो रोटी नहीं है।
17 And Jesus, aware of this, said to them, "Why are you discussing the fact that you have no bread? Do you not yet perceive or understand? Are your hearts hardened? 17 അതു യേശു അറിഞ്ഞു അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുന്നതു എന്തു? ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ? ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരിക്കുന്നുവോ? ''' 17 यह जानकर यीशु ने उन से कहा; तुम क्‍योंआपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं क्‍या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते
18 Having eyes do you not see, and having ears do you not hear? And do you not remember? 18 '''കണ്ണു ഉണ്ടായിട്ടും കണുന്നില്ലയോ? ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലയോ? ഓർക്കുന്നതുമില്ലയോ? ''' 18 क्‍या तुम्हारा मन कठोर हो गया है क्‍या आंखे रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्क़रण नहीं।
19 When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of broken pieces did you take up?" They said to him, "Twelve." 19 '''അയ്യായിരംപേർക്കു ഞാൻ അഞ്ചു അപ്പം നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര കൊട്ട നിറച്ചടുത്തു?”''' പന്ത്രണ്ടു എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു. 19 कि जब मैं ने पांच हजार के लिथे पांच रोटी तोड़ी यीं तो तुम ने टुकड़ोंकी कितनी टोकिरयां भरकर उठाईं उन्‍होंने उस से कहा, सात टोकरे।
20 "And the seven for the four thousand, how many baskets full of broken pieces did you take up?" And they said to him, "Seven." 20 '''“നാലായിരം പേർക്കു ഏഴു നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു?”''' ഏഴു എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു. 20 उस ने उन से कहा, सात टोकरे।
21 And he said to them, "Do you not yet understand?" 21 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: '''“ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ” ''' എന്നു പറഞ്ഞു. 21 उस ने उन से कहा, क्‍या तुम अब तक नहीं समझते
22 And they came to Bethsaida. And some people brought to him a blind man and begged him to touch him. 22 അവർ ബേത്ത്സയിദയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുരുടനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ തൊടേണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചു. 22 और वे बैतसैदा में आए; और लोग एक अन्‍धे को उसके पास ले आए और उस से बिनती की, कि उस को छूए।
23 And he took the blind man by the hand and led him out of the village, and when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, "Do you see anything?" 23 അവൻ കുരുടന്റെ കൈക്കു പിടിച്ചു അവനെ ഊരിന്നു പുറത്തുകൊണ്ടു പോയി അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചു: '''“നീ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ” എന്നു ചോദിച്ചു. 23 वह उस अन्‍धे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया, और उस की आंखोंमें यूककर उस पर हाथ रखे, और उस से पूछा; क्‍या तू कुछ देखता है
24 And he looked up and said, "I see men, but they look like trees, walking." 24 അവൻ മേല്പോട്ടു നോക്കി: ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു; അവർ നടക്കുന്നതു മരങ്ങൾപോലെയത്രേ കാണുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 24 उस ने आंख उठा कर कहा; मैं मनुष्योंको देखता हूं; क्‍योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे पेड़।
25 Then Jesus laid his hands on his eyes again; and he opened his eyes, his sight was restored, and he saw everything clearly. 25 പിന്നെയും അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ കൈ വെച്ചാറെ അവൻ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചു മിഴിച്ചുനോക്കി എല്ലാം സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു. 25 तब उस ने फिर दोबारा उस की आंखोंपर हाथ रखे, और उस ने ध्यान से देखा, और चंगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा।
26 And he sent him to his home, saying, "Do not even enter the village." 26 '''“നീ ഊരിൽ കടക്കപോലും അരുതു”''' എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അവനെ വീട്ടിലേക്കു അയച്ചു. 26 और उस ने उस से यह कहकर घर भेजा, कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना।।
27 And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way he asked his disciples, "Who do people say that I am?" 27 അനന്തരം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി ഫിലിപ്പൊസിന്റെ കൈസര്യക്കു അടുത്ത ഊരുകളിലേക്കു പോയി; വഴിയിൽവെച്ചു ശിഷ്യന്മാരോടു: '''“ജനങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്നു പറയുന്നു ”'''എന്നു ചോദിച്ചു. 27 यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गावोंमें चले गए: और मार्ग में उस ने अपके चेलोंसे पूछा कि लोग मुझे क्‍या कहते हैं
28 And they told him, "John the Baptist; and others say, Elijah; and others, one of the prophets." 28 യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെന്നു ചിലർ, ഏലീയാവെന്നു ചിലർ, പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നു മറ്റു ചിലർ എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 उन्‍होंने उत्तर दिया, कि यूहन्ना बपतिस्क़ा देनेवाला; पर कोई कोई; एलिय्याह; और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं।
29 And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter answered him, "You are the Christ." 29 അവൻ അവരോടു: '''“എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്നു പറയുന്നു”''' എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: നീ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നു പത്രൊസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 उस ने उन से पूछा; परन्‍तु तुम मुझे क्‍या कहते हो पतरस ने उस को उत्तर दिया; तू मसीह है।
30 And he strictly charged them to tell no one about him. 30 '''പിന്നെ തന്നെക്കുറിച്ചു ആരോടും പറയരുതെന്നു അവൻ അവരോടു ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞു. 30 तब उस ने उन्‍हें चिताकर कहा, कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना।
31 And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after three days rise again. 31 '''മനുഷ്യപുത്രൻ പലതും സഹിക്കയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊല്ലുകയും മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും വേണം''' എന്നു അവരെ ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി. 31 और वह उन्‍हें सिखाने लगा, कि मनुष्य के पुत्र के लिथे अवश्य है, कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरिनए और महाथाजक और शास्त्री उसे तुच्‍छ समझकर मार डालें और वह तीन दिन के बाद जी उठे।
32 And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. 32 അവൻ ഈ വാക്കു തുറന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പത്രൊസ് അവനെ വേറിട്ടു കൊണ്ടുപോയി ശാസിച്ചുതുടങ്ങി; 32 उस ने यह बात उन से साफ साफ कह दी: इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर फिड़कने लगा।
33 But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan! For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." 33 അവനോ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടു പത്രൊസിനെ ശാസിച്ചു: '''“സാത്താനേ, എന്നെ വിട്ടു പോ; നീ ദൈവത്തിന്റേതല്ല മനുഷ്യരുടെതത്രേ കരുതുന്നതു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 33 परन्‍तु उस ने फिरकर, और अपके चेलोंकी ओर देखकर पतरस को फिड़कर कर कहा; कि हे शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो; क्‍योंकि तू परमेश्वर की बातोंपर नहीं, परन्‍तु मनुष्य की बातोंपर मन लगाता है।
34 And he called to him the crowd with his disciples and said to them, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. 34 പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അരികെ വിളിച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ചു തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ''' 34 उस ने भीड़ को अपके चेलोंसमेत पास बुलाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपके आपे से इन्‍कार करे और अपना क्रूस उठाकर, मेरे पीछे हो ले।
35 For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. 35 '''ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും; ആരെങ്കിലും എന്റെയും സുവിശേഷത്തിന്റെയും നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും. ''' 35 क्‍योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिथे अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा।
36 For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life? 36 '''ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടുകയും തന്റെ ജീവനെ കളകയും ചെയ്താൽ അവന്നു എന്തു പ്രയോജനം? ''' 36 यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्‍त करे और अपके प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्‍या लाभ होगा
37 For what can a man give in return for his life? 37 '''അല്ല, തന്റെ ജീവന്നു വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്തൊരു മറുവില കൊടുക്കും; ''' 37 और मनुष्य अपके प्राण के बदले क्‍या देगा
38 For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels." 38 '''വ്യഭിചാരവും പാപവും ഉള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ചു നാണിച്ചാൽ അവനെക്കുറിച്ചു മനുഷ്യപുത്രനും തന്റെ പിതാവിന്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും; ''' 38 जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझ से और मेरी बातोंसे लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतोंके साय अपके पिता की महिमा सहित आएगा, तब उस से भी लजाएगा।