John 13

1 Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 1 പെസഹപെരുനാളിന്നു മുമ്പെ താൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്നു യേശു അറിഞ്ഞിട്ടു, ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു. 1 फसह के पर्ब्‍ब से पहिले जब यीशु ने जान लिया, कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपके लोगोंसे, जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता या, अन्‍त तक वैसा ही प्रेम रखता रहा।
2 During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, 2 അത്താഴം ആയപ്പോൾ പിശാചു, ശിമോന്റെ മകനായ യൂദാ ഈസ്കർയോത്തവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാൻ തോന്നിച്ചിരുന്നു; 2 और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्‍किरयोती के मन में यह डाल चुका या, कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय।
3 Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, 3 പിതാവു സകലവും തന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു വന്നു ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കെ 3 यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, और परमेश्वर के पास जाता हूं।
4 rose from supper. He laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. 4 അത്താഴത്തിൽ നിന്നു എഴുന്നേറ്റു വസ്ത്രം ഊരിവെച്ചു ഒരു തുവർത്തു എടുത്തു അരയിൽ ചുറ്റി 4 भोजन पर से उठकर अपके कपके उतार दिए, और अंगोछा लेकर अपक्की कमर बान्‍धी।
5 Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. 5 ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണികൊണ്ടു തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി. 5 तब बरतन में पानी भरकर चेलोंके पांव धोने और जिस अंगोछे से उस की कमर बन्‍धी यी उसी से पोंछने लगा।
6 He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, do you wash my feet?" 6 അവൻ ശിമോൻ പത്രൊസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവനോടു: കർത്താവേ, നീ എന്റെ കാൽ കഴുകുന്നുവോ, എന്നു പറഞ്ഞു. 6 जब वह शमौन पतरस के पास आया: तब उस ने उस से कहा, हे प्रभु,
7 Jesus answered him, "What I am doing you do not understand now, but afterward you will understand." 7 '''യേശു അവനോടു: ഞാൻ ചെയ്യുന്നതു നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല; പിന്നെ അറിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ''' 7 क्‍या तू मेरे पांव धोता है यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो मैं करता हूं, तू अब नहीं जानता, परन्‍तु इस के बाद समझेगा।
8 Peter said to him, "You shall never wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no share with me." 8 നീ ഒരുനാളും എന്റെ കാൽ കഴുകുകയില്ല എന്നു പത്രൊസ് പറഞ്ഞു. അതിന്നു യേശു:''' ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്കു എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. '''അപ്പോൾ ശിമോൻ പത്രൊസ്: 8 पतरस ने उस से कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा: यह सुनकर यीशु ने उस से कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं, तो मेरे साय तेरा कुछ भी साफा नहीं।
9 Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only but also my hands and my head!" 9 കർത്താവേ, എന്റെ കാൽ മാത്രമല്ല കയ്യും തലയും കൂടെ കഴുകേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 शमौन पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं, बरन हाथ और सिर भी धो दे।
10 Jesus said to him, "The one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you." 10 '''യേശു അവനോടു: കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു കാൽ അല്ലാതെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യം ഇല്ല; അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ; നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ആകുന്നു; എല്ലാവരും അല്ലതാനും എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 10 यीशु ने उस से कहा, जो नहा चुका है, उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं; परन्‍तु वह बिलकुल शुद्ध है: और तुम शुद्ध हो; परन्‍तु सब के सब नहीं।
11 For he knew who was to betray him; that was why he said, "Not all of you are clean." 11 തന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടത്രേ എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്നു പറഞ്ഞതു. 11 वह तो अपके पकड़वानेवाले को जानता या इसी लिथे उस ने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं।।
12 When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, "Do you understand what I have done to you? 12 അവൻ അവരുടെ കാൽ കഴുകീട്ടു വസ്ത്രം ധരിച്ചു വീണ്ടും ഇരുന്നു അവരോടു പറഞ്ഞതു:''' ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്തതു ഇന്നതു എന്നു അറിയുന്നുവോ? ''' 12 जब वह उन के पांव धो चुका और अपके कपके पहिनकर फिर बैठ गया तो उन से कहने लगा, क्‍या तुम समझे कि मैं ने तुम्हारे साय क्‍या किया
13 You call me Teacher and Lord, and you are right, for so I am. 13 '''നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു; ഞാൻ അങ്ങനെ ആകകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരി. ''' 13 तुम मुझे गुरू, और प्रभु, कहते हो, और भला कहते हो, क्‍योंकि मैं वहीं हूं।
14 If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. 14 '''കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു. ''' 14 यदि मैं ने प्रभु और गुरू होकर तुम्हारे पांव धोए; तो तुम्हें भी एक दुसरे के पांव धोना चाहिए।
15 For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you. 15 '''ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു. ''' 15 क्‍योंकि मैं ने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, कि जैसा मैं ने तुम्हारे साय किया है, तुम भी वैसा ही किया करो।
16 Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. 16 '''ആമേൻ, ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ദാസൻ യജമാനനെക്കാൾ വലിയവൻ അല്ല; ദൂതൻ തന്നെ അയച്ചവനെക്കാൾ വലിയവനുമല്ല. ''' 16 मैं तुम से सच सच कहता हूं, दास अपके स्‍वामी से बड़ा नहीं; और न भेजा हुआ अपके भेजनेवाले से।
17 If you know these things, blessed are you if you do them. 17 '''ഇതു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ''' 17 तुम तो थे बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो, तो धन्य हो।
18 I am not speaking of all of you; I know whom I have chosen. But the Scripture will be fulfilled, 'He who ate my bread has lifted his heel against me.' 18 '''നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചു പറയുന്നില്ല; ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ഞാൻ അറിയുന്നു; എന്നാൽ “എന്റെ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തിന്നു നിവൃത്തി വരേണ്ടതാകുന്നു.''' 18 मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता: जिन्‍हें मैं ने चुन लिया है, उन्‍हें मैं जानता हूं: परन्‍तु यह इसलिथे है, कि पवित्र शास्‍त्र का यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी रोटी खाता है, उस ने मुझ पर लात उठाई।
19 I am telling you this now, before it takes place, that when it does take place you may believe that I am he. 19 '''അതു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നേ മശീഹ എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതു സംഭവിക്കുംമുമ്പെ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ''' 19 अब मैं उसके होने से पहिले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वहीं हूं।
20 Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me." 20 '''ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ഞാൻ അയക്കുന്നവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു; എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ''' 20 मैं तुम से सच सच कहता हूं, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है।।
21 After saying these things, Jesus was troubled in his spirit, and testified, "Truly, truly, I say to you, one of you will betray me." 21 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി:''' ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കും എന്നു സാക്ഷീകരിച്ചു പറഞ്ഞു. ''' 21 थे बातें कहकर यीशु आत्क़ा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, कि मैं तुम से सच सच कहता हूं, कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा।
22 The disciples looked at one another, uncertain of whom he spoke. 22 ഇതു ആരെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു എന്നു ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ചു തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി. 22 चेले यह संदेह करते हुए, कि वह किस के विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे।
23 One of his disciples, whom Jesus loved, was reclining at table close to Jesus, 23 ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ചു യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ യേശുവിന്റെ മാർവ്വിടത്തു ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 23 उसके चेलोंमें से एक जिस से यीशु प्रेम रखता या, यीशु की छाती की ओर फुका हुआ बैठा या।
24 so Simon Peter motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. 24 ശിമോൻ പത്രൊസ് അവനോടു ആംഗ്യം കാട്ടി, അവൻ പറഞ്ഞതു ആരെക്കൊണ്ടു എന്നു ചോദിപ്പാൻ പറഞ്ഞു. 24 तब शमौन पतरस ने उस की ओर सैन करके पूछा, कि बता तो, वह किस के विषय में कहता है
25 So that disciple, leaning back against Jesus, said to him, "Lord, who is it?" 25 അവൻ യേശുവിന്റെ നെഞ്ചോടു ചാഞ്ഞു: കർത്താവേ, അതു ആർ എന്നു ചോദിച്ചു. 25 तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती की ओर फुक कर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा, वही है।
26 Jesus answered, "It is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it." So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. 26 '''ഞാൻ അപ്പഖണ്ഡംമുക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ തന്നേ എന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു; ഖണ്ഡം മുക്കി ശിമോൻ ഈസ്കര്യോത്താവിന്റെ മകനായ യൂദെക്കു കൊടുത്തു. ''' 26 और उस ने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्‍किरयोती को दिया।
27 Then after he had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly." 27 '''ഖണ്ഡം വാങ്ങിയ ഉടനെ സാത്താൻ അവനിൽ കടന്നു; യേശു അവനോടു: നീ ചെയ്യുന്നതു വേഗത്തിൽ ചെയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 27 और टुकड़ा लेते ही शैतान उस में समा गया: तब यीशु ने उस से कहा, जो तू करता है, तुरन्‍त कर।
28 Now no one at the table knew why he said this to him. 28 എന്നാൽ ഇതു ഇന്നതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുവെന്നു പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. 28 परन्‍तु बैठनेवालोंमें से किसी ने न जाना कि उस ने यह बात उस से किस लिथे कही।
29 Some thought that, because Judas had the moneybag, Jesus was telling him, "Buy what we need for the feast," or that he should give something to the poor. 29 പണസ്സഞ്ചി യൂദയുടെ പക്കൽ ആകയാൽ പെരുനാളിന്നു വേണ്ടുന്നതു മേടിപ്പാനോ ദരിദ്രർക്കു വല്ലതും കൊടുപ്പാനോ യേശു അവനോടു കല്പിക്കുന്നു എന്നു ചിലർക്കു തോന്നി. 29 यहूदा के पास यैली रहती यी, इसलिथे किसी किसी ने समझा, कि यीशु उस से कहता है, कि जो कुछ हमें पर्ब्‍ब के लिथे चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालोंको कुछ दे।
30 So, after receiving the morsel of bread, he immediately went out. And it was night. 30 ഖണ്ഡം വാങ്ങിയ ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റുപോയി, അപ്പോൾ രാത്രി ആയിരുന്നു. 30 तब वह टुकड़ा लेकर तुरन्‍त बाहर चला गया, और रात्रि का समय या।।
31 When he had gone out, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. 31 '''അവൻ പോയശേഷം യേശു പറഞ്ഞതു: ഇപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ദൈവവും അവനിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ''' 31 जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा; अब मनुष्य पुत्र की महिमा हुई, और परमेश्वर की महिमा उस में हुई।
32 If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him at once. 32 '''ദൈവം അവനിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം അവനെ തന്നിൽ തന്നേ മഹത്വപ്പെടുത്തും; ക്ഷണത്തിൽ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ''' 32 और परमेश्वर भी अपके में उस की महिमा करेगा, बरन तुरन्‍त करेगा।
33 Little children, yet a little while I am with you. You will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, 'Where I am going you cannot come.' 33 '''കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ഞാൻ ഇനി കുറഞ്ഞോന്നു മാത്രം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും; ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയില്ല എന്നു ഞാൻ യെഹൂദന്മാരോടു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നു നിങ്ങളോടും പറയുന്നു. ''' 33 हे बालको, मैं और योड़ी देन तुम्हारे पास हूं: फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैं ने यहूदियोंसे कहा, कि जहां मैं जाता हूं, वहां तुम नहीं आ सकते वैसा ही मैं अब तुम से भी कहता हूं।
34 A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another. 34 '''നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു പുതിയോരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു തന്നേ. ''' 34 मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, कि एक दूसरे से प्रेम रखो: जैसा मैं ने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दुसरे से प्रेम रखो।
35 By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." 35 '''നിങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നു എല്ലാവരും അറിയും. ''' 35 यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, कि तुम मेरे चेले हो।।
36 Simon Peter said to him, "Lord, where are you going?" Jesus answered him, "Where I am going you cannot follow me now, but you will follow afterward." 36 ശിമോൻ പത്രൊസ് അവനോടു: കർത്താവേ, നീ എവിടെ പോകന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: '''ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കു നിനക്കു ഇപ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കഴികയില്ല; പിന്നെത്തേതിൽ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുംഎന്നു യേശു അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.''' 36 शमौन पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तू कहां जाता है यीशु ने उत्तर दिया, कि जहां मैं जाता हूं, वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता! परन्‍तु इस के बाद मेरे पीछे आएगा।
37 Peter said to him, "Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." 37 പത്രൊസ് അവനോടു: കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ എനിക്കു നിന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കഴിയാത്തതു എന്തു? ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ നിനക്കു വേണ്ടി വെച്ചുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 37 पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्‍योंनहीं आ सकता मैं तो तेरे लिथे अपना प्राण दूंगा।
38 Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me three times. 38 '''അതിന്നു യേശു: നിന്റെ ജീവനെ എനിക്കുവേണ്ടി വെച്ചുകളയുമോ? ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: നീ മൂന്നു പ്രവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുവോളം കോഴി കൂകുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ''' 38 यीशु ने उत्तर दिया, क्‍या तू मेरे लिथे अपना प्राण देगा मैं तुझ से सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्‍कार न कर लेगा।