John 16

1 "I have said all these things to you to keep you from falling away. 1 '''നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 थे बातें मैं ने तुम से इसलिथे कहीं कि तुम ठोकर न खाओ।
2 They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. 2 '''അവർ നിങ്ങളെ പള്ളിഭ്രഷ്ടർ ആക്കും; അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിന്നു വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു. 2 वे तुम्हें आराधनालयोंमें से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है, कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा यह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं।
3 And they will do these things because they have not known the Father, nor me. 3 '''അവർ പിതാവിനെയും എന്നെയും അറിയായ്കകൊണ്ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. 3 और यह वे इसलिथे करेंगे कि उन्‍होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं।
4 But I have said these things to you, that when their hour comes you may remember that I told them to you. "I did not say these things to you from the beginning, because I was with you. 4 '''അതിന്റെ നാഴിക വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ആദിയിൽ ഇതു നിങ്ങളോടു പറയാഞ്ഞതു ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കകൊണ്ടത്രേ. 4 परन्‍तु थे बातें मैं ने इसलिथे तुम से कहीं, कि जब उन का समय आए तो तुम्हें स्क़रण आ जाए, कि मैं ने तुम से पहिले ही कह दिया या: और मैं ने आरम्भ में तुम से थे बातें इसलिथे नहीं कहीं क्‍योंकि मैं तुम्हारे साय या।
5 But now I am going to him who sent me, and none of you asks me, 'Where are you going?' 5 '''ഇപ്പോഴോ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു: നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ആരും എന്നോടു ചോദിക്കുന്നില്ല. 5 अब मैं अपके भेजनेवाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता, कि तू कहां जाता हैं
6 But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. 6 '''എങ്കിലും ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 6 परन्‍तु मैं ने जो थे बातें तुम से कही हैं, इसलिथे तुम्हारा मन शोक से भर गया।
7 Nevertheless, I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. 7 '''എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ പോകുന്നതു നിങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം; ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല; ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും. 7 तौभी मैं तुम से सच कहता हूं, कि मेरा जाना तुम्हारे लिथे अच्‍छा है, क्‍योंकि यदि मैं न जाऊं, तो वह सहाथक तुम्हारे पास न आएगा, परन्‍तु यदि मैं जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा।
8 And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment: 8 '''അവൻ വന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന്നു ബോധം വരുത്തും. 8 और वह आकर संसार को पाप और धामिर्कता और न्याय के विषय में निरूत्तर करेगा।
9 concerning sin, because they do not believe in me; 9 '''അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ്കകൊണ്ടു പാപത്തെക്കുറിച്ചും 9 पाप के विषय में इसलिथे कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते।
10 concerning righteousness, because I go to the Father, and you will see me no longer; 10 '''ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകയും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു 10 और धामिर्कता के विषय में इसलिथे कि मैं पिता के पास जाता हूं,
11 concerning judgment, because the ruler of this world is judged. 11 '''നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കകൊണ്ടു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും തന്നേ. 11 और तुम मुझे फिर न देखोगे: न्याय के विषय में इसलिथे कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है।
12 "I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. 12 '''ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോടു പറവാൻ ഉണ്ടു; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല. 12 मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परन्‍तु अभी तुम उन्‍हें सह नहीं सकते।
13 When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come. 13 '''സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവു വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴിനടത്തും; അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നതു സംസാരിക്കയും വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു അറിയിച്ചുതരികയും ചെയ്യും. 13 परन्‍तु जब वह अर्यात्‍ सत्य का आत्क़ा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्‍योंकि वह अपक्की ओर से न कहेगा, परन्‍तु जो कुछ सुनेगा, वही कहेगा, और आनेवाली बातें तुम्हें बताएगा।
14 He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. 14 '''അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽനിന്നു എടുത്തു നിങ്ങൾക്കു അറിയിച്ചുതരുന്നതുകൊണ്ടു എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. 14 वह मेरी महिमा करेगा, क्‍योंकि वह मेरी बातोंमें से लेकर तुम्हें बताएगा।
15 All that the Father has is mine; therefore I said that he will take what is mine and declare it to you. 15 '''പിതാവിന്നുള്ളതു ഒക്കെയും എനിക്കുള്ളതു; അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നു എടുത്തു നിങ്ങൾക്കു അറിയിച്ചുതരും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതു. 15 जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा है; इसलिथे मैं ने कहा, कि वह मेरी बातोंमें से लेकर तुम्हें बताएगा।
16 "A little while, and you will see me no longer; and again a little while, and you will see me." 16 '''കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല; പിന്നെയും കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും. 16 योड़ी देर तुम मुझे न देखोगे, और फिर योड़ी देर में मुझे देखोगे।
17 So some of his disciples said to one another, "What is this that he says to us, 'A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me'; and, 'because I am going to the Father'?" 17 അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ: കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല; പിന്നെയും കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു എന്നെ കാണും എന്നും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്നും അവൻ നമ്മോടു ഈ പറയുന്നതു എന്തു എന്നു തമ്മിൽ ചോദിച്ചു. 17 तब उसके कितने चेलोंने आपस में कहा, यह क्‍या है, जो वह हम से कहता है, कि योड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर योड़ी देर में मुझे देखोगे और यह इसलिथे कि मैं कि मैं पिता के मास जाता हूं
18 So they were saying, "What does he mean by 'a little while'? We do not know what he is talking about." 18 കുറഞ്ഞോന്നു എന്നു ഈ പറയുന്നതു എന്താകുന്നു? അവൻ എന്തു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 18 तब उन्‍होंने कहा, यह योड़ी देर जो वह कहता है, क्‍या बात है हम नहीं जानते, कि क्‍या कहता है।
19 Jesus knew that they wanted to ask him, so he said to them, "Is this what you are asking yourselves, what I meant by saying, 'A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me'? 19 അവർ തന്നോടു ചോദിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു എന്നെ കാണുകയില്ല; പിന്നെയും കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു എന്നെ കാണും എന്നു ഞാൻ പറകയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നുവോ?''' 19 यीशु ने यह जानकर, कि वे मुझ से पूछना चाहते हैं, उन से कहा, क्‍या तुम आपस में मेरी इस बाते के विषय में पूछ पाछ करते हो, कि योड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर योड़ी देर में मुझे देखोगे।
20 Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. 20 '''ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു വിലപിക്കും; ലോകമോ സന്തോഷിക്കും; നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായിത്തീരും. ''' 20 मैं तुम से सच सच कहता हूं; कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परन्‍तु संसार आनन्‍द करेगा: तुम्हें शोक होगा, परन्‍तु तुम्हारा शोक आनन्‍द बन जाएगा।
21 When a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come, but when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has been born into the world. 21 '''സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്റെ നാഴിക വന്നതു കൊണ്ടു അവൾക്കു ദുഃഖം ഉണ്ടു; കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചശേഷമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലേക്കു പിറന്നിരിക്കുന്ന സന്തോഷം നിമിത്തം അവൾ തന്റെ കഷ്ടം പിന്നെ ഓർക്കുന്നില്ല. 21 जब स्त्री जनने लगती है तो उस को शोक होता है, क्‍योंकि उस की दु:ख की घड़ी आ पहुंची, परन्‍तु जब वह बालक जन्क़ चुकी तो इस आनन्‍द से कि जगत में एक मनुष्य उत्‍पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्क़रण नहीं करती।
22 So also you have sorrow now, but I will see you again and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. 22 '''അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടു എങ്കിലും ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളെ കാണും; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും; നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ആരും നിങ്ങളിൽ നിന്നു എടുത്തുകളകയില്ല. 22 और तुम्हें भी अब तो शोक है, परन्‍तु मैं तुम से फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनन्‍द होगा; और तुम्हारा आनन्‍द कोई तुम से छीन न लेगा।
23 In that day you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, he will give it to you. 23 '''അന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടു ഒന്നും ചോദിക്കയില്ല. ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ പിതാവിനോടു അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു തരും. ''' 23 उस दिन तुम मुझ से कुछ न पूछोगे: मैं तुम से सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा।
24 Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. 24 '''ഇന്നുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; അപേക്ഷിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുംവണ്ണം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. 24 अब तक तुम ने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा; मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनन्‍द पूरा हो जाए।।
25 "I have said these things to you in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures of speech but will tell you plainly about the Father. 25 '''ഇതു ഞാൻ സദൃശമായി നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ ഇനി സദൃശമായി നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കാതെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചു സ്പഷ്ടമായി നിങ്ങളോടു അറിയിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു. 25 मैं ने थे बातें तुम से दृष्‍टान्‍तोंमें कही हैं, परन्‍तु वह समय आता है, कि मैं तुम से दृष्‍टान्‍तोंमें और फिर नहीं कहूंगा परन्‍तु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा।
26 In that day you will ask in my name, and I do not say to you that I will ask the Father on your behalf; 26 '''അന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പിതാവിനോടു അപേക്ഷിക്കും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 26 उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुम से यह नहीं कहता, कि मैं तुम्हारे लिथे पिता से बिनती करूंगा।
27 for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from God. 27 '''നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു, ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു പിതാവു താനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. 27 क्‍योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति रखता है, इसलिथे कि तुम ने मुझ से प्रीति रखी है, और यह भी प्रतीति की है, कि मैं पिता कि ओर से निकल आया।
28 I came from the Father and have come into the world, and now I am leaving the world and going to the Father." 28 '''ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; പിന്നെയും ലോകത്തെ വിട്ടു പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു.''' 28 मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं।
29 His disciples said, "Ah, now you are speaking plainly and not using figurative speech! 29 അതിന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ: ഇപ്പോൾ നീ സദൃശം ഒന്നും പറയാതെ സ്പഷ്ടമായി സംസാരിക്കുന്നു. 29 उसके चेलोंने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है, और कोई दृष्‍टान्‍त नहीं कहता।
30 Now we know that you know all things and do not need anyone to question you; this is why we believe that you came from God." 30 നീ സകലവും അറിയുന്നു എന്നും ആരും നിന്നോടു ചോദിപ്പാൻ നിനക്കു ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു; ഇതിനാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 30 अब हम जान गए, कि तू सब कुछ जानता है, और तुझे प्रयोजन नहीं, कि कोई तुझ से पूछे, इस से हम प्रतीति करते हैं, कि तू परमेश्वर से निकला है।
31 Jesus answered them, "Do you now believe? 31 '''യേശു അവരോടു: ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? 31 यह सुन यीशु ने उन से कहा, क्‍या तुम अब प्रतीति करते हो
32 Behold, the hour is coming, indeed it has come, when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. 32 '''നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സ്വന്തത്തിലേക്കു ചിതറിപ്പോകയും എന്നെ ഏകനായി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു; വന്നുമിരിക്കുന്നു; പിതാവു എന്നോടുകൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഏകനല്ല താനും. 32 देखो, वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची कि तुम सब तित्तर बित्तर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तौभी मैं अकेला नहीं क्‍योंकि पिता मेरे साय है।
33 I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world." 33 '''നിങ്ങൾക്കു എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു കഷ്ടം ഉണ്ടു; എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ; ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 33 मैं ने थे बातें तुम से इसलिथे कही हैं, कि तुम्हें मुझ में शान्‍ति मिले; संसार में तुम्हें क्‍लेश होता है, परन्‍तु ढाढ़स बांधो, मैं ने संसार को जीन लिया है।।