John 18

1 When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples across the Kidron Valley, where there was a garden, which he and his disciples entered. 1 ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കെദ്രോൻ തോട്ടിന്നു അക്കരെക്കു പോയി. അവിടെ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിൽ അവനും ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു. 1 यीशु थे बातें कहकर अपके चेलोंके साय किद्रोन के नाले के पार गया, वहां एक बारी यी, जिस में वह और उसके चेले गए।
2 Now Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. 2 അവിടെ യേശു പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പോയിരുന്നതുകൊണ്ടു അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത യൂദയും ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു. 2 और उसका पकड़वानेवाला यहूदा भी वह जगह जानता या, क्‍योंकि यीशु अपके चेलोंके साय वहां जाया करता या।
3 So Judas, having procured a band of soldiers and some officers from the chief priests and the Pharisees, went there with lanterns and torches and weapons. 3 അങ്ങനെ യൂദാ പട്ടാളത്തെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും അയച്ച ചേവകരെയും കൂട്ടികൊണ്ടു ദീപട്ടിപന്തങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമായി അവിടെ വന്നു. 3 तब यहूदा पलटन को और महाथाजकोंऔर फरीसियोंकी ओर से प्यादोंको लेकर दीपकोंऔर मशालोंऔर हिययारोंको लिए हुए वहां आया।
4 Then Jesus, knowing all that would happen to him, came forward and said to them, "Whom do you seek?" 4 യേശു തനിക്കു നേരിടുവാനുള്ളതു എല്ലാം അറിഞ്ഞു പുറത്തുചെന്നു: '''നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു എന്നു അവരോടു ചോദിച്ചു. 4 तब यीशु उन सब बातोंको जो उस पर आनेवाली यीं, जानकर निकला, और उन से कहने लगा, किसे ढूंढ़ते हो
5 They answered him, "Jesus of Nazareth." Jesus said to them, "I am he." Judas, who betrayed him, was standing with them. 5 നസറായനായ യേശുവിനെ എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ:''' അതു ഞാൻ തന്നേ '''എന്നു യേശു പറഞ്ഞു; അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന യൂദയും അവരോടുകൂടെ നിന്നിരുന്നു. 5 उन्‍होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को: यीशु ने उन से कहा, मैं ही हूं: और उसका पकड़वानेवाला यहूदा भी उन के साय खड़ा या।
6 When Jesus said to them, "I am he," they drew back and fell to the ground. 6 ഞാൻ തന്നേ എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിൻവാങ്ങി നിലത്തുവീണു. 6 उसके यह कहते ही, कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पके।
7 So he asked them again, "Whom do you seek?" And they said, "Jesus of Nazareth." 7 '''നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു '''എന്നു അവൻ പിന്നെയും അവരോടു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ: നസറായനായ യേശുവിനെ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 तब उस ने फिर उन से पूछा, तुम किस को ढूंढ़ते हो।
8 Jesus answered, "I told you that I am he. So, if you seek me, let these men go." 8 '''ഞാൻ തന്നേ എന്നു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ; എന്നെ ആകുന്നു തിരയുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പോയ്ക്കൊള്ളട്ടെ '''എന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम से कह चुका हूं कि मैं ही हूं, यदि मुझे ढूंढ़ते हो तो इन्‍हें जाने दो।
9 This was to fulfill the word that he had spoken: "Of those whom you gave me I have lost not one." 9 '''നീ എനിക്കു തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായിപ്പോയിട്ടില്ല''' എന്നു അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന്നു ഇതിനാൽ നിവൃത്തിവന്നു. 9 यइ इसलिथे हुआ, कि वह वचन पूरा हो, जो उस ने कहा या कि जिन्‍हें तू ने मुझे दिया, उन में से मैं ने एक को भी न खोया।
10 Then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear. (The servant's name was Malchus.) 10 ശിമോൻ പത്രൊസ് തനിക്കുള്ള വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ വലത്തുകാതു അറുത്തു കളഞ്ഞു; ആ ദാസന്നു മൽക്കൊസ് എന്നു പേർ. 10 शमौन पतरस ने तलवार, जो उसके पास यी, खींची और महाथाजक के दास पर चलाकर, उसका दिहना कान उड़ा दिया, उस दास का नाम मलखुस या।
11 So Jesus said to Peter, "Put your sword into its sheath; shall I not drink the cup that the Father has given me?" 11 യേശു പത്രൊസിനോടു:''' വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക; പിതാവു എനിക്കു തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടയോ '''എന്നു പറഞ്ഞു. 11 तब यीशु ने पतरस से कहा, अपक्की तलवार काठी में रख: जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्‍या मैं उसे न पीऊं
12 So the band of soldiers and their captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. 12 പട്ടാളവും സഹസ്രാധിപനും യെഹൂദന്മാരുടെ ചേവകരും യേശുവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി 12 तब सिपाहियोंऔर उन के सूबेदार और यहूदियोंके प्यादोंने यीशु को पकड़कर बान्‍ध लिया।
13 First they led him to Annas, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. 13 ഒന്നാമതു ഹന്നാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി; അവൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിന്റെ അമ്മായപ്പൻ ആയിരുന്നു. 13 और पहिले उसे हन्ना के पास ले गए क्‍योंकि वह उस वर्ष के महाथाजक काइफा का ससुर या।
14 It was Caiaphas who had advised the Jews that it would be expedient that one man should die for the people. 14 കയ്യഫാവോ: ജനത്തിനുവേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതു നന്നു എന്നു യെഹൂദന്മാരോടു ആലോചന പറഞ്ഞവൻ തന്നേ. 14 यह वही काइफा या, जिस ने यहूदियोंको सलाह दी यी कि हमारे लोगोंके लिथे एक पुरूष का मरना अच्‍छा है।
15 Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Since that disciple was known to the high priest, he entered with Jesus into the court of the high priest, 15 ശിമോൻ പത്രൊസും മറ്റൊരു ശിഷ്യനും യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു; ആ ശിഷ്യൻ മഹാപുരോഹിതന്നു പരിചയമുള്ളവൻ ആകയാൽ യേശുവിനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്റെ നടുമുറ്റത്തു കടന്നു. 15 शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए: यह चेला महाथाजक का जाना पहचाना या और यीशु के साय महाथाजक के आंगत में गया।
16 but Peter stood outside at the door. So the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to the servant girl who kept watch at the door, and brought Peter in. 16 പത്രൊസ് വാതിൽക്കൽ പുറത്തു നില്ക്കുമ്പോൾ, മഹാപുരോഹിതന്നു പരിചയമുള്ള മറ്റെ ശിഷ്യൻ പുറത്തുവന്നു വാതിൽകാവൽക്കാരത്തിയോടു പറഞ്ഞു പത്രൊസിനെ അകത്തു കയറ്റി. 16 परन्‍तु पतरस द्वार पर खड़ा रहा, तब वह दूसरा चेला जो महाथाजक का जाना पहचाना या, बाहर निकला, और द्वारपालिन से कहकर, पतरस को भीतर ले आया।
17 The servant girl at the door said to Peter, "You also are not one of this man's disciples, are you?" He said, "I am not." 17 വാതിൽ കാക്കുന്ന ബാല്യക്കാരത്തി പത്രൊസിനോടു: നീയും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനോ എന്നു ചോദിച്ചു; അല്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 17 उस दासी ने जो द्वारपालिन यी, पतरस से कहा, क्‍या तू भी इस मनुष्य के चेलोंमें से है उस ने कहा, मैं नहीं हूं।
18 Now the servants and officers had made a charcoal fire, because it was cold, and they were standing and warming themselves. Peter also was with them, standing and warming himself. 18 അന്നു കുളിർ ആകകൊണ്ടു ദാസന്മാരും ചേവകരും കനൽ കൂട്ടി തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു; പത്രൊസും അവരോടുകൂടെ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നു. 18 दास और प्यादे जाड़े के कारण कोएले धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उन के साय खड़ा ताप रहा या।।
19 The high priest then questioned Jesus about his disciples and his teaching. 19 മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനോടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഉപദേശത്തെയും കുറിച്ചു ചോദിച്ചു. 19 तक महाथाजक ने यीशु से उसके चेलोंके विषय में और उसके उपकेश के विषय में पूछा।
20 Jesus answered him, "I have spoken openly to the world. I have always taught in synagogues and in the temple, where all Jews come together. I have said nothing in secret. 20 അതിന്നു യേശു: '''ഞാൻ ലോകത്തോടു പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; പള്ളിയിലും എല്ലാ യെഹൂദന്മാരും കൂടുന്ന ദൈവാലയത്തിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു; 20 यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि मैं ने जागत से खोलकर बातें की; मैं ने सभाओं और आराधनालय में जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपकेश किया और गुप्‍त में कुछ भी नहीं कहा।
21 Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them; they know what I said." 21 '''രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നീ എന്നോടു ചോദിക്കുന്നതു എന്തു? ഞാൻ സംസാരിച്ചതു എന്തെന്നു കേട്ടവരോടു ചോദിക്ക; ഞാൻ പറഞ്ഞതു അവർ അറിയുന്നു''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21 तू मुझ से क्‍योंपूछता है सुननेवालोंसे पूछ: कि मैं ने उन से क्‍या कहा देख वे जानते हैं; कि मैं ने क्‍या क्‍या कहा
22 When he had said these things, one of the officers standing by struck Jesus with his hand, saying, "Is that how you answer the high priest?" 22 അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചേവകരിൽ അരികെ നിന്ന ഒരുത്തൻ: മഹാപുരോഹിതനോടു ഇങ്ങനെയോ ഉത്തരം പറയുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ കന്നത്തു ഒന്നടിച്ചു. 22 तब उस ने यह कहा, तो प्यादोंमें से एक ने जो पास खड़ा या, यीशु को यप्‍पड़ मारकर कहा, क्‍या तू महाथाजक को इस प्रकार उत्तर देता है।
23 Jesus answered him, "If what I said is wrong, bear witness about the wrong; but if what I said is right, why do you strike me?" 23 യേശു അവനോടു:''' ഞാൻ ദോഷമായി സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ തെളിവു കൊടുക്ക; അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं ने बुरा कहा, तो उस बुराई पर गवाही दे; परन्‍तु यदि भला कहा, तो मुझे क्‍योंमारता है
24 Annas then sent him bound to Caiaphas the high priest. 24 ഹന്നാവു അവനെ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു. 24 हन्ना ने उसे बन्‍धे हुए काइफा महाथाजक के पास भेज दिया।।
25 Now Simon Peter was standing and warming himself. So they said to him, "You also are not one of his disciples, are you?" He denied it and said, "I am not." 25 ശിമോൻ പത്രൊസ് തീ കാഞ്ഞുനില്ക്കുമ്പോൾ: നീയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനല്ലയോ എന്നു ചിലർ അവനോടു ചോദിച്ചു; അല്ല എന്നു അവൻ മറുത്തുപറഞ്ഞു. 25 शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा या। तब उन्‍होंने उस से कहा; क्‍या तू भी उसके चेलोंमें से है उस न इन्‍कार करके कहा, मैं नहीं हूं।
26 One of the servants of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, asked, "Did I not see you in the garden with him?" 26 മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസന്മാരിൽ വെച്ച പത്രൊസ് കാതറുത്തവന്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ഒരുത്തൻ ഞാൻ നിന്നെ അവനോടുകൂടെ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു. 26 महाथाजक के दासोंमें से एक जो उसके कुटुम्ब में से या, जिसका कान पतरस ने काट डाला या, बोला, क्‍या मैं ने तुझे उसके साय बारी में न देखा या
27 Peter again denied it, and at once a rooster crowed. 27 പത്രൊസ് പിന്നെയും മറുത്തുപറഞ്ഞു; ഉടനെ കോഴി കൂകി! 27 पतरस फिर इन्‍कार कर गया और तुरन्‍त मुर्ग ने बांग दी।।
28 Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor's headquarters. It was early morning. They themselves did not enter the governor's headquarters, so that they would not be defiled, but could eat the Passover. 28 പുലർച്ചെക്കു അവർ യേശുവിനെ കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ആസ്ഥാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി; തങ്ങൾ അശുദ്ധമാകാതെ പെസഹ കഴിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ആസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നില്ല. 28 और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय या, परन्‍तु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न होंपरन्‍तु फसह खा सकें।
29 So Pilate went outside to them and said, "What accusation do you bring against this man?" 29 പീലാത്തൊസ് അവരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തുവന്നു: ഈ മനുഷ്യന്റെ നേരെ എന്തു കുറ്റം ബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. 29 तब पीलातुस उन के पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिया करते हो
30 They answered him, "If this man were not doing evil, we would not have delivered him over to you." 30 കുറ്റക്കാരൻ അല്ലാഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ നിന്റെ പക്കൽ ഏല്പിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു അവർ അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 30 उन्‍होंने उस को उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपके।
31 Pilate said to them, "Take him yourselves and judge him by your own law." The Jews said to him, "It is not lawful for us to put anyone to death." 31 പീലാത്തൊസ് അവരോടു: നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം വിധിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു യെഹൂദന്മാർ അവനോടു: മരണശിക്ഷെക്കുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 31 पीलातुस ने उन से कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपक्की व्यवस्या के अनुसार उसका न्याय करो: यहूदयोंने उस से कहा, हमें अधिक्कारने नहीं कि किसी का प्राण लें।
32 This was to fulfill the word that Jesus had spoken to show by what kind of death he was going to die. 32 യേശു താൻ മരിപ്പാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ചവാക്കിന്നു ഇതിനാൽ നിവൃത്തിവന്നു. 32 यह इसलिथे हुआ, कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उस ने यह पता देते हुए कही यी, कि उसका मरना कैसा होगा।।
33 So Pilate entered his headquarters again and called Jesus and said to him, "Are you the King of the Jews?" 33 പീലാത്തൊസ് പിന്നെയും ആസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നു യേശുവിനെ വിളിച്ചു: നീ യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്നു ചോദിച്ചു. 33 तब पीलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर, उस से पूछा, क्‍या तू यहूदियोंका राजा है
34 Jesus answered, "Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?" 34 അതിന്നു ഉത്തരമായി യേശു:''' ഇതു നീ സ്വയമായി പറയുന്നതോ മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ചു നിന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. 34 यीशु ने उत्तर दिया, क्‍या तू यह बात अपक्की ओर से कहता है या औरोंने मेरे विषय में तुझ से कही
35 Pilate answered, "Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you over to me. What have you done?" 35 പീലാത്തൊസ് അതിന്നു ഉത്തരമായി: ഞാൻ യെഹൂദനോ? നിന്റെ ജനവും മഹാപുരോഹിതന്മാരും നിന്നെ നിന്റെ പക്കൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ എന്തു ചെയ്തു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു യേശു: 35 पीलातुस ने उत्तर दिया, क्‍या मैं यहूदी हूं तेरी ही जाति और महाथाजकोंने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तू ने क्‍या किया है
36 Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world." 36 '''എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല; എന്നു എന്റെ രാജ്യം ഐഹികം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കാതവണ്ണം എന്റെ ചേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 36 यीशु ने उत्तर दिया, कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक लड़ते, कि मैं यहूदियोंके हाथ सौंपा न जाता: परन्‍तु अब मेरा राज्य यहां का नहीं।
37 Then Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world--to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice." 37 പീലാത്തൊസ് അവനോടു: എന്നാൽ നീ രാജാവു തന്നേയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു യേശു:''' നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവുതന്നേ; സത്യത്തിന്നു സാക്ഷിനിൽക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു അതിന്നായി ലോകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു; സത്യതല്പരനായവൻ എല്ലാം എന്റെ വാക്കുകേൾക്കുന്നു '''എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37 पीलातुस ने उस से कहा, कि तू कहता है, क्‍योंकि मैं राजा हूं; मैं ने इसलिथे जन्क़ लिया, और इसलिथे जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्‍द सुनता है।
38 Pilate said to him, "What is truth?"After he had said this, he went back outside to the Jews and told them, "I find no guilt in him. 38 പീലാത്തൊസ് അവനോടു: സത്യം എന്നാൽ എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെയും യെഹൂദന്മാരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു ചെന്നു അവരോടു: ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. 38 पीलातुस ने उस से कहा, सत्य क्‍या है और यह कहकर वह फिर यहूदियोंके पास निकल गया और उन से कहा, मैं तो उस में कुछ दोष नहीं पाता।
39 But you have a custom that I should release one man for you at the Passover. So do you want me to release to you the King of the Jews?" 39 എന്നാൽ പെസഹയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഒരുത്തനെ വിട്ടുതരിക പതിവുണ്ടല്ലോ; യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ വിട്ടുതരുന്നതു സമ്മതമോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ പിന്നെയും: 39 पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिथे एक व्यक्ति को छोड़ दूं सो क्‍या तुम चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिथे यहूदियोंके राजा को छोड़ दूं
40 They cried out again, "Not this man, but Barabbas!" Now Barabbas was a robber. 40 ഇവനെ വേണ്ടാ; ബറബ്ബാസിനെ മതി എന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു; ബറബ്ബാസോ കവർച്ചക്കാരൻ ആയിരുന്നു. 40 तब उन्‍होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परन्‍तु हमारे लिथे बरअब्‍बा को छोड़ दे; और बरअब्‍बा डाकू या।।