John 6

1 After this Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. 1 അനന്തരം യേശു തിബെര്യാസ് എന്ന ഗലീലക്കടലിന്റെ അക്കരെക്കു പോയി. 1 इन बातोंके बाद यीशु गलील की फील अर्यात्‍ तिबिरियास की फील के पास गया।
2 And a large crowd was following him, because they saw the signs that he was doing on the sick. 2 അവൻ രോഗികളിൽ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ കണ്ടിട്ടു ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. 2 और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली कयोंकि जो आश्‍चर्य कर्म वह बीमारोंपर दिखाता या वे उन को देखते थे।
3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. 3 യേശു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അവിടെ ഇരുന്നു. 3 तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपके चेलोंके साय वहां बैठा।
4 Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. 4 യെഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ പെരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു. 4 और यहूदियोंके फसह के पर्ब्‍ब निकट या।
5 Lifting up his eyes, then, and seeing that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread, so that these people may eat?" 5 യേശു വലിയൊരു പുരുഷാരം തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു കണ്ടിട്ടു ഫിലിപ്പൊസിനോടു: '''“ഇവർക്കു തിന്നുവാൻ നാം എവിടെ നിന്നു അപ്പം വാങ്ങും”''' എന്നു ചോദിച്ചു. 5 तब यीशु ने अपक्की आंखे उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपके पास आते देखा, और फिलप्‍पुस से कहा, कि हम इन के भोजन के लिथे कहां से रोटी मोल लाएं
6 He said this to test him, for he himself knew what he would do. 6 ഇതു അവനെ പരീക്ഷിപ്പാനത്രേ ചോദിച്ചതു; താൻ എന്തു ചെയ്‍വാൻ പോകുന്നു എന്നു താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. 6 परन्‍तु उस ने यह बात उसे परखने के लिथे कही; क्‍योंकि वह आप जानता या कि मैं क्‍या करूंगा।
7 Philip answered him, "Two hundred denarii would not buy enough bread for each of them to get a little." 7 ഫിലിപ്പൊസ് അവനോടു: ഓരോരുത്തന്നു അല്പമല്പം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഇരുനൂറു പണത്തിന്നു അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 7 फिलप्‍पुस ने उस को उत्तर दिया, कि दो सौ दीनार की रोटी उन के लिथे पूरी भी न होंगी कि उन में से हर एक को योड़ी योड़ी मिल जाए।
8 One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, 8 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി ശിമോൻ പത്രൊസിന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രെയാസ് അവനോടു: 8 उसके चेलोंमें से शमौन पतरस के भाई अन्‍द्रियास ने उस से कहा।
9 "There is a boy here who has five barley loaves and two fish, but what are they for so many?" 9 ഇവിടെ ഒരു ബാലകൻ ഉണ്ടു; അവന്റെ പക്കൽ അഞ്ചു യവത്തപ്പവും രണ്ടു മീനും ഉണ്ടു; എങ്കിലും ഇത്രപേർക്കു അതു എന്തുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. 9 यहां एक लड़का है जिस के पास जव की पांच रोटी और दो मछिलयां हैं परन्‍तु इतने लोगोंके लिथे वे क्‍या हैं।
10 Jesus said, "Have the people sit down." Now there was much grass in the place. So the men sat down, about five thousand in number. 10 '''“ആളുകളെ ഇരുത്തുവിൻ ”''' എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്തു വളരെ പുല്ലുണ്ടായിരുന്നു; അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു. 10 यीशु ने कहा, कि लोगोंको बैठा दो। उस जगह बहुत घास यी: तब वे लोग जो गिनती में लगभग पांच हजार के थे, बैठ गए:
11 Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. 11 പിന്നെ യേശു അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി, ഇരുന്നവർക്കു പങ്കിട്ടുകൊടുത്തു; അങ്ങനെ തന്നേ മീനും വേണ്ടുന്നേടത്തോളം കൊടുത്തു. 11 तब यीशु ने रोटियां लीं, और धन्यवाद करके बैठनेवालोंको बांट दी: और वैसे ही मछिलयोंमें से जितनी वे चाहते थे बांट दिया।
12 And when they had eaten their fill, he told his disciples, "Gather up the leftover fragments, that nothing may be lost." 12 അവർക്കു തൃപ്തിയായശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു: '''“ശേഷിച്ച കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാതെ ശേഖരിപ്പിൻ ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 12 जब वे खाकर तृप्‍त हो गए तो उस ने अपके चेलोंसे कहा, कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि कुछ फेंका न जाए।
13 So they gathered them up and filled twelve baskets with fragments from the five barley loaves, left by those who had eaten. 13 അഞ്ചു യവത്തപ്പത്തിൽ തിന്നു ശേഷിച്ച കഷണം അവർ ശേഖരിച്ചു പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. 13 सो उन्‍होंने बटोरा, और जव की पांच रोटियोंके टुकड़े जो खानेवालोंसे बच रहे थे उन की बारह टोकिरयां भरीं।
14 When the people saw the sign that he had done, they said, "This is indeed the Prophet who is to come into the world!" 14 അവൻ ചെയ്ത അടയാളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടു: ലോകത്തിലേക്കു വരുവാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഇവൻ ആകുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു. 14 तब जो आश्‍चर्य कर्म उस ने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे; कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आनेवाला या निश्‍चय यही है।
15 Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. 15 അവർ വന്നു തന്നെ പിടിച്ചു രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു യേശു അറിഞ്ഞിട്ടു പിന്നെയും തനിച്ചു മലയിലേക്കു വാങ്ങിപ്പോയി. 15 यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिथे आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया।
16 When evening came, his disciples went down to the sea, 16 സന്ധ്യയായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കടല്പുറത്തേക്കു ഇറങ്ങി 16 फिर जब संध्या हुई, तो उसके चेले फील के किनारे गए।
17 got into a boat, and started across the sea to Capernaum. It was now dark, and Jesus had not yet come to them. 17 പടകുകയറി കടലക്കരെ കഫർന്നഹൂമിലേക്കു യാത്രയായി; ഇരുട്ടായശേഷവും യേശു അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നില്ല. 17 और नाव पर चढ़कर फील के पार कफरनहूम को जाने लगे: उस समय अन्‍धेरा हो गया या, और यीशु अभी तक उन के पास नहीं आया या।
18 The sea became rough because a strong wind was blowing. 18 കൊടുങ്കാറ്റു അടിക്കയാൽ കടൽ കോപിച്ചു. 18 और आन्‍धी के कारण फील में लहरे उठने लगीं।
19 When they had rowed about three or four miles, they saw Jesus walking on the sea and coming near the boat, and they were frightened. 19 അവർ നാലു അഞ്ചു നാഴിക ദൂരത്തോളം വലിച്ചശേഷം യേശു കടലിന്മേൽ നടന്നു പടകിനോടു സമീപിക്കുന്നതു കണ്ടു പേടിച്ചു. 19 सो जब वे खेते खेते तीन चार मील के लगभग निकल गए, तो उन्‍होंने यीशु को फील पर चलते, और नाव के निकट आते देखा, और डर गए।
20 But he said to them, "It is I; do not be afraid." 20 അവൻ അവരോടു: '''“ഞാൻ ആകുന്നു; പേടിക്കേണ്ടാ ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 20 परन्‍तु उस ने उन से कहा, कि मैं हूं; डरो मत।
21 Then they were glad to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. 21 അവർ അവനെ പടകിൽ കയറ്റുവാൻ ഇച്ഛിച്ചു; ഉടനെ പടകു അവർ പോകുന്ന ദേശത്തു എത്തിപ്പോയി. 21 सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिथे तैयार हुए और तुरन्‍त वह नाव के स्यान पर जा पहुंची जहां वह जाते थे।
22 On the next day the crowd that remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. 22 പിറ്റെന്നാൾ കടൽക്കരെ നിന്ന പുരുഷാരം ഒരു പടകല്ലാതെ അവിടെ വേറെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും, യേശു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പടകിൽ കയറാതെ ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം പോയിരുന്നു എന്നും ഗ്രഹിച്ചു. 22 दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो फील के पार खड़ी यी, यह देखा, कि यहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न यी, और यीशु अपके चेलोंके साय उस नाव पर न चढ़ा, परन्‍तु केवल उसके चेले चले गए थे।
23 Other boats from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord had given thanks. 23 എന്നാൽ കർത്താവു വാഴ്ത്തീട്ടു അവർ അപ്പം തിന്ന സ്ഥലത്തിന്നരികെ തിബെര്യാസിൽനിന്നു ചെറുപടകുകൾ എത്തിയിരുന്നു. 23 (तौभी और छोटी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई, जहां उन्‍होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई यी।)
24 So when the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum, seeking Jesus. 24 യേശു അവിടെ ഇല്ല ശിഷ്യന്മാരും ഇല്ല എന്നു പുരുഷാരം കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങളും പടകു കയറി യേശുവിനെ തിരഞ്ഞു കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തി. 24 सो जब भीड़ ने देखा, कि यहां न यीशु है, और न उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावोंपर चढ़ के यीशु को ढूंढ़ते हुए कफरनहूम को पहुंचे।
25 When they found him on the other side of the sea, they said to him, "Rabbi, when did you come here?" 25 കടലക്കരെ അവനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ: റബ്ബീ, നീ എപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു യേശു: 25 और फील के पार उस से मिलकर कहा, हे रब्‍बी, तू यहां कब आया
26 Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. 26 '''“ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, അപ്പം തിന്നു തൃപ്തരായതുകൊണ്ടത്രേ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതു. ''' 26 यीशु ने उन्‍हें उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिथे नहीं ढूंढ़ते हो कि तुम ने अचम्भित काम देखे, परन्‍तु इसलिथे कि तुम रोटियां खाकर तृप्‍त हुए।
27 Do not labor for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal." 27 '''നശിച്ചുപോകുന്ന ആഹാരത്തിന്നായിട്ടല്ല, നിത്യജീവങ്കലേക്കു നിലനില്ക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്നായിട്ടു തന്നേ പ്രവർത്തിപ്പിൻ; അതു മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്കു തരും. അവനെ പിതാവായ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു”''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 27 नाशमान भोजन के लिथे परिश्र्म न करो, परन्‍तु उस भोजन के लिथे जो अनन्‍त जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्‍योंकि पिता, अर्यात्‍ परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है।
28 Then they said to him, "What must we do, to be doing the works of God?" 28 അവർ അവനോടു ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു ചോദിച്ചു. 28 उन्‍होंने उस से कहा, परमेश्वर के कार्य्य करने के लिथे हम क्‍या करें
29 Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent." 29 യേശു അവരോടു: '''“ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതത്രേ”''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 यीशु ने उन्‍हें उत्तर दिया; परमेश्वर का कार्य्य यह है, कि तुम उस पर, जिसे उस ने भेजा है, विश्वास करो।
30 So they said to him, "Then what sign do you do, that we may see and believe you? What work do you perform? 30 അവർ അവനോടു: ഞങ്ങൾ കണ്ടു നിന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു നീ എന്തു അടയാളം ചെയ്യുന്നു? എന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു? 30 तब उन्‍होंने उस से कहा, फिर तू कौन का चिन्‍ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें, तू कौन सा काम दिखाता है
31 Our fathers ate the manna in the wilderness; as it is written, 'He gave them bread from heaven to eat.'" 31 നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നു; അവർക്കു തിന്നുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു അപ്പം കൊടുത്തു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 31 हमारे बापदादोंने जंगल में मन्ना खाया; जैसा लिखा है; कि उस ने उन्‍हें खाने के लिथे स्‍वर्ग से रोटी दी।
32 Jesus then said to them, "Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. 32 യേശു അവരോടു: '''“ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള അപ്പം മോശെയല്ല നിങ്ങൾക്കു തന്നതു, എന്റെ പിതാവത്രേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്കു തരുന്നതു. ''' 32 यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्‍वर्ग से न दी, परन्‍तु मेरा पिता तुम्हें सच्‍ची रोटी स्‍वर्ग से देता है।
33 For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world." 33 '''ദൈവത്തിന്റെ അപ്പമോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു ലോകത്തിന്നു ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതു ആകുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 33 क्‍योकि परमेश्वर की रोटी वही है, जो स्‍वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है।
34 They said to him, "Sir, give us this bread always." 34 അവർ അവനോടു: കർത്താവേ, ഈ അപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കു തരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 34 तब उन्‍होंने उस से कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर।
35 Jesus said to them, "I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. 35 യേശു അവരോടുപറഞ്ഞതു: '''“ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു; എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന്നു വിശക്കയില്ല; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ഒരു നാളും ദാഹിക്കയുമില്ല. ''' 35 यीशु ने उन से कहा, जीवन की रोटी मैं हूं: जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी पियासा न होगा।
36 But I said to you that you have seen me and yet do not believe. 36 '''എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ''' 36 परन्‍तु मैं ने तुम से कहा, कि तुम ने मुझे देख भी लिया है, तोभी विश्वास नहीं करते।
37 All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. 37 '''പിതാവു എനിക്കു തരുന്നതു ഒക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും; എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരുനാളും തള്ളിക്കളകയില്ല. ''' 37 जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा।
38 For I have come down from heaven, not to do my own will but the will of him who sent me. 38 '''ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്‍വാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതു. ''' 38 क्‍योंकि मैं अपक्की इच्‍छा नहीं, बरन अपके भेजनेवाले की इच्‍छा पूरी करने के लिथे स्‍वर्ग से उतरा हूं।
39 And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. 39 '''അവൻ എനിക്കു തന്നതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാതെ എല്ലാം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കേണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം. ''' 39 और मेरे भेजनेवाले की इच्‍छा यह है कि जो कुछ उस ने मुझे दिया है, उस में से मैं कुछ न खोऊं परन्‍तु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं।
40 For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day." 40 '''പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണമെന്നാകുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം; ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കും. ''' 40 क्‍योंकि मेरे पिता की इच्‍छा यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस पर विश्वास करे, वह अनन्‍त जीवन पाए; और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
41 So the Jews grumbled about him, because he said, "I am the bread that came down from heaven." 41 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതിനാൽ യെഹൂദന്മാർ അവനെക്കുറിച്ചു പിറുപിറുത്തു: 41 सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिथे कि उस ने कहा या; कि जो रोटी स्‍वर्ग से उतरी, वह मैं हूं।
42 They said, "Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does he now say, 'I have come down from heaven'?" 42 ഇവൻ യോസേഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു അല്ലയോ? അവന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നാം അറിയുന്നുവല്ലോ; പിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു അവൻ പറയുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 42 और उन्‍होंने कहा; क्‍या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिस के माता पिता को हम जानते हैं तो वह क्‍योंकर कहता है कि मैं स्‍वर्ग से उतरा हूं।
43 Jesus answered them, "Do not grumble among yourselves. 43 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: '''“നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിറുപിറുക്കേണ്ടാ; ''' 43 यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ।
44 No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day. 44 '''എന്നെ അയച്ച പിതാവു ആകർഷിച്ചിട്ടില്ലാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴികയില്ല; ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കും. ''' 44 कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खींच न ले; और मैं उस को अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
45 It is written in the Prophets, 'And they will all be taught by God.' Everyone who has heard and learned from the Father comes to me-- 45 '''എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവർ ആകും എന്നു പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിതാവിനോടു കേട്ടുപഠിച്ചവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരും. ''' 45 भविष्यद्वक्ताओं के लेखोंमें यह लिखा है, कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है।
46 not that anyone has seen the Father except he who is from God; he has seen the Father. 46 '''പിതാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടു എന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നവൻ മാത്രമേ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള. ''' 46 यह नहीं, कि किसी ने पिता को देखा परन्‍तु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है।
47 Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. 47 '''ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു. ''' 47 मैं तुम से सच सच कहता हूं, कि जो कोई विश्वास करता है, अनन्‍त जीवन उसी का है।
48 I am the bread of life. 48 '''ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു. ''' 48 जीवन की रोटी मैं हूं।
49 Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died. 49 '''നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നിട്ടും മരിച്ചുവല്ലോ. ''' 49 तुम्हारे बापदादोंने जंगल में मन्ना खाया और मर गए।
50 This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat of it and not die. 50 '''ഇതോ തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങുന്ന അപ്പം ആകുന്നു. ''' 50 यह वह रोटी है जो स्‍वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उस में से खाए और न मरे।
51 I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh." 51 '''സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ ആകുന്നു; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും; ഞാൻ കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവന്നു വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസം ആകുന്നു. ''' 51 जीवन की रोटी जो स्‍वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए, तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिथे दूंगा, वह मेरा मांस है।
52 The Jews then disputed among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" 52 ആകയാൽ യെഹൂദന്മാർ: നമുക്കു തന്റെ മാംസം തിന്നേണ്ടതിന്നു തരുവാൻ ഇവന്നു എങ്ങനെ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ വാദിച്ചു. 52 इस पर यहूदी यह कहकर आपस में फगड़ने लगे, कि यह मनुष्य क्‍योंकर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है
53 So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. 53 യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഇല്ല. ''' 53 यीशु ने उन से कहा; मैं तुम से सच सच कहता हूं जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, और उसका लोहू न पीओ, तुम में जीवन नहीं।
54 Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. 54 '''എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു; ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കും. ''' 54 जो मेरा मांस खाता, और मेरा लोहू पीता हे, अनन्‍त जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा।
55 For my flesh is true food, and my blood is true drink. 55 '''എന്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവും ആകുന്നു. ''' 55 क्‍योंकि मेरा मांस वास्‍तव में खाने की वस्‍तु है और मेरा लोहू वास्‍तव में पीन की वस्‍तु है।
56 Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. 56 '''എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. ''' 56 जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, वह मुझ में स्यिर बना रहता है, और मैं उस में।
57 As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. 57 '''ജീവനുള്ള പിതാവു എന്നെ അയച്ചിട്ടു ഞാൻ പിതാവിൻമൂലം ജീവിക്കുന്നതുപോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻമൂലം ജീവിക്കും. ''' 57 जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा।
58 This is the bread that came down from heaven, not as the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever." 58 '''സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം ഇതു ആകുന്നു; പിതാക്കന്മാർ തിന്നുകയും മരിക്കയും ചെയ്തതുപോലെ അല്ല; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ''' 58 जो रोटी स्‍वर्ग से उतरी यही है, बापदादोंके समान नहीं कि खाया, और मर गए: जो कोई यह रोटी खाएगा, वह सर्वदा जीवित रहेगा।
59 Jesus said these things in the synagogue, as he taught at Capernaum. 59 അവൻ കഫർന്നഹൂമിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽവെച്ചു ഇതു പറഞ്ഞു. 59 थे बातें उस ने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपकेश देते समय कहीं।
60 When many of his disciples heard it, they said, "This is a hard saying; who can listen to it?" 60 അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അതു കേട്ടിട്ടു: ഇതു കഠിനവാക്കു, ഇതു ആർക്കു കേൾപ്പാൻ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 60 इसलिथे उसके चेलोंमें से बहुतोंने यह सुनकर कहा, कि यह बात नागवार है; इसे कौन सुन सकता है
61 But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, "Do you take offense at this? 61 ശിഷ്യന്മാർ അതിനെച്ചൊല്ലി പിറുപിറുക്കുന്നതു യേശു തന്നിൽതന്നേ അറിഞ്ഞു അവരോടു: '''“ഇതു നിങ്ങൾക്കു ഇടർച്ച ആകുന്നുവോ? ''' 61 यीशु ने अपके मन में यह जान कर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उन से पूछा, क्‍या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है
62 Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? 62 '''മനുഷ്യപുത്രൻ മുമ്പെ ഇരുന്നേടത്തേക്കു കയറിപ്പോകുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ? ''' 62 और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहिले या, वहां ऊपर जाते देखोगे, तो क्‍या होगा
63 It is the Spirit who gives life; the flesh is of no avail. The words that I have spoken to you are spirit and life. 63 '''ജീവിപ്പിക്കുന്നതു ആത്മാവു ആകുന്നു; മാംസം ഒന്നിന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനും ആകുന്നു. ''' 63 आत्क़ा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं: जो बातें मैं ने तुम से कहीं हैं वे आत्क़ा है, और जीवन भी हैं।
64 But there are some of you who do not believe." (For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe, and who it was who would betray him.) 64 '''എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടു ”''' എന്നു പറഞ്ഞു — വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇന്നവർ എന്നും തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഇന്നവൻ എന്നും യേശു ആദിമുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു — 64 परन्‍तु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते: क्‍योंकि यीशु तो पहिले ही से जानता या कि जो विश्वास नहीं करते, वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा।
65 And he said, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." 65 ഇതു ഹേതുവായിട്ടത്രേ ഞാൻ നിങ്ങളോടു: '''“പിതാവു കൃപ നല്കീട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞതു”''' എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 65 और उस ने कहा, इसी लिथे मैं ने तुम से कहा या कि जब तक किसी को पिता की ओर यह बरदान न दिया जाए तक तक वह मेरे पास नहीं आ सकता।
66 After this many of his disciples turned back and no longer walked with him. 66 അന്നുമുതൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി, പിന്നെ അവനോടു കൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല. 66 इस पर उसके चेलोंमें से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साय न चले।
67 So Jesus said to the Twelve, "Do you want to go away as well?" 67 ആകയാൽ യേശു പന്തിരുവരോടു: '''“നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊൾവാൻ മനസ്സുണ്ടോ ”''' എന്നു ചോദിച്ചു. 67 तब यीशु ने उन बारहोंसे कहा, क्‍या तुम भी चले जाना चाहते हो
68 Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, 68 ശിമോൻ പത്രൊസ് അവനോടു: കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു. 68 शमौन पतरस ने उस को उत्तर दिया, कि हे प्रभु हम किस के पास जाएं अनन्‍त जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं।
69 and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God." 69 നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 69 और हम ने विश्वास किया, और जान गए हैं, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है।
70 Jesus answered them, "Did I not choose you, the Twelve? And yet one of you is a devil." 70 യേശു അവരോടു: '''“നിങ്ങളെ പന്ത്രണ്ടു പേരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ? എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു പിശാചു ആകുന്നു”''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതു അവൻ ശിമോൻ ഈസ്കര്യയ്യോർത്താവിന്റെ മകനായ യൂദയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. 70 यीशु ने उन्‍हें उत्तर दिया, क्‍या मैं ने तुम बारहोंको नहीं चुन लिया तौभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है।
71 He spoke of Judas the son of Simon Iscariot, for he, one of the Twelve, was going to betray him. 71 ഇവൻ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തൻ എങ്കിലും അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാനുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 71 यह उस ने शमौन इस्‍किरयोती के पुत्र यहूदाह के विषय में कहा, क्‍योंकि यही जो उन बारहोंमें से या, उसे पकड़वाने को या।।