1 Corinthians 1

1 Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, 1 ദൈവേഷ്ടത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പൊസ്തലനായി വിളിക്കപ്പെട്ട പൌലൊസും സഹോദരനായ സോസ്തെനേസും കൊരിന്തിലുള്ള ദൈവസഭെക്കു, 1 पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्‍छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिथे बुलाया गया और भाई सोस्यिनेस की ओर से।
2 To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours: 2 ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരോടുംകൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്കു തന്നേ, എഴുതുന്നതു; 2 परमेश्वर की उस कलीसिया के नामि जो कुरिन्युस में है, अर्यात्‍ उन के नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, और पवित्र होने के लिथे बुलाए गए हैं; और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपके प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्यना करते हैं।
3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 3 നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. 3 हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्‍ति मिलती रहे।।
4 I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, 4 നിങ്ങൾക്കു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നല്കപ്പെട്ട ദൈവകൃപനിമിത്തം ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 4 मैं तुम्हारे विषय में अपके परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिथे कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ।
5 that in every way you were enriched in him in all speech and all knowledge-- 5 ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നതുപോലെ 5 कि उस में होकर तुम हर बात में अर्यात्‍ सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए।
6 even as the testimony about Christ was confirmed among you-- 6 അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു. 6 कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली।
7 so that you are not lacking in any spiritual gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, 7 ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നു. 7 यहां तक कि किसी बरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने की बाट जोहते रहते हो।
8 who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. 8 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും. 8 वह तुम्हें अन्‍त तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो।
9 God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. 9 തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. 9 परमेश्वर सच्‍चा है; जिस ने तुम को अपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है।।
10 I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. 10 സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നു തന്നേ സംസാരിക്കയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നത ഭവിക്കാതെ ഏകമനസ്സിലും ഏകാഭിപ്രായത്തിലും യോജിച്ചിരിക്കയും വേണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. 10 हे भाइयो, मैं तुम से यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा बिनती करता हूं, कि तुम सब एक ही बात कहो; और तुम में फूट न हो, परन्‍तु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो।
11 For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. 11 സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിണക്കം ഉണ്ടെന്നു ക്ലോവയുടെ ആളുകളാൽ എനിക്കു അറിവു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 11 क्‍योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगोंने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है, कि तुम में फगड़े हो रहे हैं।
12 What I mean is that each one of you says, "I follow Paul," or "I follow Apollos," or "I follow Cephas," or "I follow Christ." 12 നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ: ഞാൻ പൌലൊസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ അപ്പൊല്ലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ കേഫാവിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു പോൽ. 12 मेरा कहना यह है, कि तुम में से कोई तो अपके आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है।
13 Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? 13 ക്രിസ്തു വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ? പൌലൊസ് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവോ? അല്ല, പൌലൊസിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം ഏറ്റുവോ? 13 क्‍या मसीह बट गया क्‍या पौलुस तुम्हारे लिथे क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्क़ा मिला
14 I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, 14 എന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്നു ആരും പറയാതവണ്ണം 14 मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, कि क्रिस्‍पुस और गयुस को छोड़, मैं ने तुम में से किसी को भी बपतिस्क़ा नहीं दिया।
15 so that no one may say that you were baptized in my name. 15 ക്രിസ്പൊസിനെയും ഗായൊസിനെയും ഒഴികെ നിങ്ങളിൽ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കായ്കയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 15 कहीं ऐसा नह हो, कि कोई कहे, कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्क़ा मिला।
16 (I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else.) 16 സ്തെഫനാസിന്റെ ഭവനക്കാരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു; അതല്ലാതെ മറ്റു വല്ലവരെയും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുവോ എന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. 16 और मैं ने स्‍तिफनास के घराने को भी बपतिस्क़ा दिया; इन को छोड़, मैं नहीं जानता कि मैं ने और किसी को बपतिस्क़ा दिया।
17 For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. 17 സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്രെ ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചതു; ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു വ്യർത്ഥമാകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വാക്ചാതുര്യത്തോടെ അല്ലതാനും. 17 क्‍योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्क़ा देने को नहीं, बरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्‍दोंके ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्य ठहरे।
18 For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 18 ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചുപോകുന്നവർക്കു ഭോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു. 18 क्‍योंकि क्रूस की कया नाश होनेवालोंके निकट मूर्खता है, परन्‍तु हम उद्धार पानेवालोंके निकट परमेश्वर की सामर्य है।
19 For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart." 19 “ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ദുർബ്ബലമാക്കുകയും ചെയ്യും” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 19 क्‍योकि लिखा है, कि मैं ज्ञानवानोंके ज्ञान को नाश करूंगा, और समझदारोंकी समझ को तुच्‍छ कर दूंगा।
20 Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? 20 ജ്ഞാനി എവിടെ? ശാസ്ത്രി എവിടെ? ഈ ലോകത്തിലെ താർക്കികൻ എവിടെ? ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം ഭോഷത്വമാക്കിയില്ലയോ? 20 कहां रहा ज्ञानवान कहां रहा शास्त्री कहां इस संसार का विवादी क्‍या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया
21 For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. 21 ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോകം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയായ്കകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭോഷത്വത്താൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദം തോന്നി. 21 क्‍योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्‍छा लगा, कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करनेवालोंको उद्धार दे।
22 For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, 22 യെഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു; 22 यहूदी तो चिन्‍ह चाहते हैं, और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं।
23 but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles, 23 ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു; യെഹൂദന്മാർക്കു ഇടർച്ചയും 23 परन्‍तु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियोंके निकट ठोकर का कारण, और अन्यजातियोंके निकट मूर्खता है।
24 but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 24 ജാതികൾക്കു ഭോഷത്വവുമെങ്കിലും യെഹൂദന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നേ. 24 परन्‍तु जो बुलाए हुए हैं क्‍या यहूदी, क्‍या यूनानी, उन के निकट मसीह परमेश्वर की सामर्य, और परमेश्वर का ज्ञान है।
25 For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. 25 ദൈവത്തിന്റെ ഭോഷത്വം മനുഷ്യരെക്കാൾ ജ്ഞാനമേറിയതും ദൈവത്തിന്റെ ബലഹീനത മനുഷ്യരെക്കാൾ ബലമേറിയതും ആകുന്നു. 25 क्‍योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्योंके ज्ञान से ज्ञानवान है; और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्योंके बल से बहुत बलवान है।।
26 For consider your calling, brothers: not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth. 26 സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ: ലോകാഭിപ്രായപ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല, ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല, കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല. 26 हे भाइयो, अपके बुलाए जाने को तो सोचो, कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्यी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए।
27 But God chose what is foolish in the world to shame the wise; God chose what is weak in the world to shame the strong; 27 ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായതു തിരഞ്ഞെടുത്തു; ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായതു തിരഞ്ഞെടുത്തു. 27 परन्‍तु परमेश्वर ने जगत के मूर्खोंको चुन लिया है, कि ज्ञानवालोंको लज्ज़ित करे; और परमेश्वर ने जगत के निर्बलोंको चुन लिया है, कि बलवानोंको लज्ज़ित करे।
28 God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, 28 ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു; 28 और परमेश्वर ने जगत के नीचोंऔर तुच्‍छोंको, बरन जो हैं भी नहीं उन को भी चुन लिया, कि उन्‍हें जो हैं, व्यर्य ठहराए।
29 so that no human being might boast in the presence of God. 29 ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 29 ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साम्हने घमण्‍ड न करने पाए।
30 He is the source of your life in Christ Jesus, whom God made our wisdom and our righteousness and sanctification and redemption. 30 നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ നമുക്കു ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നു ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായിത്തീർന്നു. 30 परन्‍तु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिथे ज्ञान ठहरा अर्यात्‍ धर्म, और पवित्रता, और छुटकारा।
31 Therefore, as it is written, "Let the one who boasts, boast in the Lord." 31 “പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ആകേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 31 ताकि जैसा लिखा है, वैसा ही हो, कि जो घमण्‍ड करे वह प्रभु में घमण्‍ड करे।।