2 Corinthians 3

1 Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, as some do, letters of recommendation to you, or from you? 1 ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഞങ്ങളെത്തന്നേ ശ്ലാഘിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ? അല്ല ചിലർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്കു ശ്ലാഘ്യപത്രം കാണിപ്പാനാകട്ടെ നിങ്ങളോടു വാങ്ങുവാനാകട്ടെ ഞങ്ങൾക്കു ആവശ്യമോ? 1 क्‍या हम फिर अपक्की बड़ाई करने लगे या हमें कितनोंकि नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुम से लेनी हैं
2 You yourselves are our letter of recommendation, written on our hearts, to be known and read by all. 2 ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതിയതായി സകലമനുഷ്യരും അറിയുന്നതും വായിക്കുന്നതുമായ ഞങ്ങളുടെ പത്രം നിങ്ങൾ തന്നേ. 2 हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे ह्रृदयोंपर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहिचानते और पढ़ते है।
3 And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts. 3 ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ ഉണ്ടായ ക്രിസ്തുവിൻ പത്രമായി നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നുവല്ലോ. അതു മഷികൊണ്ടല്ല, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ. കല്പലകയിൽ അല്ല, ഹൃദയമെന്ന മാംസപ്പലകയിൽ തന്നേ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു. 3 यह प्रगट है, कि तुम मसीह की पत्री हो, जिस को हम ने सेवकोंकी नाई लिखा; और जो सियाही से नहीं, परन्‍तु जीवते परमेश्वर के आत्क़ा से पत्यर की पटियोंपर नहीं, परन्‍तु ह्रृदय की मांस रूपी पटियोंपर लिखी है।
4 Such is the confidence that we have through Christ toward God. 4 ഈ വിധം ഉറപ്പു ഞങ്ങൾക്കു ദൈവത്തോടു ക്രിസ്തുവിനാൽ ഉണ്ടു. 4 हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं।
5 Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, 5 ഞങ്ങളിൽനിന്നു തന്നേ വരുമ്പോലെ സ്വയമായി വല്ലതും സങ്കല്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തർ എന്നല്ല; ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ. 5 यह नहीं, कि हम अपके आप से इस योग्य हैं, कि अपक्की ओर से किसी बात का विचार कर सकें; पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है।
6 who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. 6 അവൻ ഞങ്ങളെ പുതുനിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി; അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല, ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ; അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു, ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. 6 जिस ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्‍द के सेवक नहीं बरन आत्क़ा के; क्‍योंकि शब्‍द मारता है, पर आत्क़ा जिलाता है।
7 Now if the ministry of death, carved in letters on stone, came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end, 7 എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണശുശ്രൂഷ, നീക്കം വരുന്നതായ മോശെയുടെ മുഖതേജസ്സുനിമിത്തം യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു അവന്റെ മുഖത്തു നോക്കിക്കൂടാതവണ്ണം 7 और यहद मृत्यु की यह वाचा जिस के अझर पत्यरोंपर खोद गए थे, यहां तक तेजोमय हुई, कि मूसा के मुंह पर के तेज के कराण जो घटता भी जाता या, इस्‍त्राएल उसके मुंह पर दृष्‍टि नहीं कर सकते थे।
8 will not the ministry of the Spirit have even more glory? 8 തേജസ്സുള്ളതായെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അധികം തേജസ്സുള്ളതാകയില്ലയോ? 8 तो आत्क़ा की वाचा और भी तेजोमय क्‍योंन होगी
9 For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. 9 ശിക്ഷാവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സാകുന്നു എങ്കിൽ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സേറിയതായിരിക്കും. 9 क्‍योंकि जब दोषी ठहरानेवाली वाचा तेजोमय यी, तो धर्मी ठहरानेवाली वाचा और भी तेजोमय क्‍योंन होगी
10 Indeed, in this case, what once had glory has come to have no glory at all, because of the glory that surpasses it. 10 അതേ, തേജസ്സോടുകൂടിയതു ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ അതിമഹത്തായ തേജസ്സുനിമിത്തം ഒട്ടും തേജസ്സില്ലാത്തതായി. 10 और जो तेजोमय या, वह भी उस तेज के कारण जो उस से बढ़कर तेजामय या, कुछ तेजोमय न ठहरा।
11 For if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory. 11 നീക്കം വരുന്നതു തേജസ്സുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ നിലനില്ക്കുന്നതു എത്ര അധികം തേജസ്സുള്ളതായിരിക്കും! 11 क्‍योंकि जब वह जो घटता जाता या तेजोमय या, तो वह जो स्यिर रहेगा, और भी तेजोमय क्‍योंन होगा
12 Since we have such a hope, we are very bold, 12 ഈ വിധം പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാഗത്ഭ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. 12 सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साय बोलते हैं।
13 not like Moses, who would put a veil over his face so that the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end. 13 നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ അന്തം യിസ്രായേൽ മക്കൾ കാണാതവണ്ണം മോശെ തന്റെ മുഖത്തു മൂടുപടം ഇട്ടതുപോലെ അല്ല. 13 और मूसर की नाईं नहीं, जिस ने अपके मुंह पर परदा डाला या ताकि इस्‍त्राएली उस घटनेवाली वस्‍तु के अन्‍त को न देखें।
14 But their minds were hardened. For to this day, when they read the old covenant, that same veil remains unlifted, because only through Christ is it taken away. 14 എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സു കഠിനപ്പെട്ടുപോയി. പഴയനിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നുവരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ; അതു ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. 14 परन्‍तु वे मतिमन्‍द हो गए, क्‍योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उन के ह्रृदयोंपर वही परदा पड़ा रहता है; पर वह मसीह में उठ जाता है।
15 Yes, to this day whenever Moses is read a veil lies over their hearts. 15 മോശെയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം ഇന്നേയോളം അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ കിടക്കുന്നു. 15 और आज तक जब कभी मूसा की पुस्‍तक पढ़ी जाती है, तो उन के ह्रृदय पर परदा पड़ा रहता है।
16 But when one turns to the Lord, the veil is removed. 16 കർത്താവിങ്കലേക്കു തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും. 16 परन्‍तु जब कभी उन का ह्रृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह परदा उठ जाएगा।
17 Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. 17 കർത്താവു ആത്മാവാകുന്നു; കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളേടത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടു. 17 प्रभु तो आत्क़ा है: और जहां कहीं प्रभु का आत्क़ा है वहां स्‍वतंत्रता है।
18 And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. 18 എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്തു കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടിപോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ്സു പ്രാപിച്ചു അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. 18 परन्‍तु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्क़ा है, हम उसी तेजस्‍वी रूप में अंश अंश कर के बदलते जाते हैं।।