Deuteronomy 25

1 "If there is a dispute between men and they come into court and the judges decide between them, acquitting the innocent and condemning the guilty, 1 മനുഷ്യർക്കു തമ്മിൽ വ്യവഹാരം ഉണ്ടായിട്ടു അവർ ന്യായാസനത്തിങ്കൽ വരികയും അവരുടെ കാര്യം വിസ്തരിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ നീതിമാനെ നീതീകരിക്കയും കുറ്റക്കാരനെ കുറ്റം വിധിക്കയുംവേണം. 1 यदि मनुष्योंके बीच कोई फगड़ा हो, और वे न्याय करवाने के लिथे न्यायियोंके पास जाएं, और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं।
2 then if the guilty man deserves to be beaten, the judge shall cause him to lie down and be beaten in his presence with a number of stripes in proportion to his offense. 2 കുറ്റക്കാരൻ അടിക്കു യോഗ്യനാകുന്നു എങ്കിൽ ന്യായാധിപൻ അവനെ നിലത്തു കിടത്തി അവന്റെ കുറ്റത്തിന്നു തക്കവണ്ണം എണ്ണി അടിപ്പിക്കേണം. 2 और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी उसको गिरवाकर अपके साम्हने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिनकर लगवाए।
3 Forty stripes may be given him, but not more, lest, if one should go on to beat him with more stripes than these, your brother be degraded in your sight. 3 നാല്പതു അടി അടിപ്പിക്കാം; അതിൽ കവിയരുതു; കവിഞ്ഞു അടിപ്പിച്ചാൽ സഹോദരൻ നിന്റെ കണ്ണിന്നു നിന്ദിതനായ്തീർന്നേക്കാം. 3 वह उसे चालीस कोड़े तक लगवा सकता है, इस से अधिक नहीं लगवा सकता; ऐसा न हो कि इस से अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे।।
4 "You shall not muzzle an ox when it is treading out the grain. 4 കാള മെതിക്കുമ്പോൾ അതിന്നു മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുതു. 4 दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह न बान्धना।
5 "If brothers dwell together, and one of them dies and has no son, the wife of the dead man shall not be married outside the family to a stranger. Her husband's brother shall go in to her and take her as his wife and perform the duty of a husband's brother to her. 5 സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ചു പാർക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരുത്തൻ മകനില്ലാതെ മരിച്ചുപോയാൽ മരിച്ചവന്റെ ഭാര്യ പുറത്തുള്ള ഒരുത്തന്നു ആകരുതു; ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവളെ ഭാര്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചു അവളോടു ദേവരധർമ്മം നിവർത്തിക്കേണം. 5 जब कोई भाई संग रहते हों, और उन में से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का ब्याह परगोत्री से न किया जाए; उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपक्की पत्नी कर ले, और उस से पति के भाई का धर्म पालन करे।
6 And the first son whom she bears shall succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. 6 മരിച്ചുപോയ സഹോദരന്റെ പേർ യിസ്രായേലിൽ മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന ആദ്യജാതനെ അവന്റെ പേർക്കു കണക്കു കൂട്ടേണം. 6 और जो पहिला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिस से कि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए।
7 And if the man does not wish to take his brother's wife, then his brother's wife shall go up to the gate to the elders and say, 'My husband's brother refuses to perpetuate his brother's name in Israel; he will not perform the duty of a husband's brother to me.' 7 സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അവൾ പട്ടണവാതിൽക്കൽ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു: എന്റെ ദേവരന്നു തന്റെ സഹോദരന്റെ പേർ യിസ്രായേലിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ഇഷ്ടമില്ല; എന്നോടു ദേവരധർമ്മം നിവർത്തിപ്പാൻ അവന്നു മനസ്സില്ല എന്നു പറയേണം. 7 यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए, तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगोंके पास जाकर कहे, कि मेरे पति के भाई ने अपके भाई का नाम इस्त्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है, और मुझ से पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता।
8 Then the elders of his city shall call him and speak to him, and if he persists, saying, 'I do not wish to take her,' 8 അപ്പോൾ അവന്റെ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ അവനെ വിളിപ്പിച്ചു അവനോടു സംസാരിക്കേണം; എന്നാൽ ഇവളെ പരിഗ്രഹിപ്പാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു അവൻ ഖണ്ഡിച്ചുപറഞ്ഞാൽ 8 तब उस नगर के वृद्ध उस पुरूष को बुलवाकर उसे समझाएं; और यदि वह अपक्की बात पर अड़ा रहे, और कहे, कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भावता,
9 then his brother's wife shall go up to him in the presence of the elders and pull his sandal off his foot and spit in his face. And she shall answer and say, 'So shall it be done to the man who does not build up his brother's house.' 9 അവന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ മൂപ്പന്മാർ കാൺകെ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവന്റെ കാലിൽനിന്നു ചെരിപ്പു അഴിച്ചു അവന്റെ മുഖത്തു തുപ്പി: സഹോദരന്റെ വീടു പണിയാത്ത പുരുഷനോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നു പ്രത്യുത്തരം പറയേണം. 9 तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगोंके साम्हने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे, और उसके मूंह पर यूक दे; और कहे, जो पुरूष अपके भाई के वंश को चलाना न चाहे उस से इसी प्रकार व्यवहार किया जाएगा।
10 And the name of his house shall be called in Israel, 'The house of him who had his sandal pulled off.' 10 ചെരിപ്പഴിഞ്ഞവന്റെ കുടുംബം എന്നു യിസ്രായേലിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്നു പേർ പറയും. 10 तब इस्राएल में उस पुरूष का यह नाम पकेगा, अर्यात्‌ जूती उतारे हुए पुरूष का घराना।।
11 "When men fight with one another and the wife of the one draws near to rescue her husband from the hand of him who is beating him and puts out her hand and seizes him by the private parts, 11 പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ അടിപിടിക്കുടുമ്പോൾ ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അടിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കേണ്ടതിന്നു അടുത്തുചെന്നു കൈ നീട്ടി അവന്റെ ഗുപ്താംഗം പിടിച്ചാൽ 11 यदि दो पुरूष आपस में मारपीट करते हों, और उन में से एक की पत्नी अपके पति को मारनेवाले के हाथ से छुड़ाने के लिथे पास जाए, और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े,
12 then you shall cut off her hand. Your eye shall have no pity. 12 അവളുടെ കൈ വെട്ടിക്കളയേണം; അവളോടു കനിവു തോന്നരുതു. 12 तो उस स्त्री का हाथ काट डालना; उस पर तरस न खाना।।
13 "You shall not have in your bag two kinds of weights, a large and a small. 13 നിന്റെ സഞ്ചിയിൽ തൂക്കം ഏറിയതും കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടുതരം പടി ഉണ്ടാകരുതു. 13 अपक्की यैली में भांति भांति के अर्यात्‌ घटती-बढ़ती बटखरे न रखना।
14 You shall not have in your house two kinds of measures, a large and a small. 14 നിന്റെ വീട്ടിൽ മുറുക്കവും ഇളപ്പവുമായ രണ്ടുതരം പറയും ഉണ്ടാകരുതു. 14 अपके घर में भांति भांति के, अर्यात्‌ घटती-बढती नपुए न रखना।
15 A full and fair weight you shall have, a full and fair measure you shall have, that your days may be long in the land that the LORD your God is giving you. 15 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ പടി ഒത്തതും ന്യായമായതുമായിരിക്കേണം; അങ്ങനെ തന്നേ നിന്റെ പറയും ഒത്തതും ന്യായമായതുമായിരിക്കേണം. 15 तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों; इसलिथे कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस में तेरी आयु बहुत हो।
16 For all who do such things, all who act dishonestly, are an abomination to the LORD your God. 16 ഈ വകയിൽ അന്യായം ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു വെറുപ്പു ആകുന്നു. 16 क्योंकि ऐसे कामोंमें जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं।।
17 "Remember what Amalek did to you on the way as you came out of Egypt, 17 നിങ്ങൾ മിസ്രയീമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ വഴിയിൽവെച്ചു അമാലേക്ക് നിന്നോടു ചെയ്തതു, 17 स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा या तब अमालेक ने तुझ से मार्ग में क्या किया,
18 how he attacked you on the way when you were faint and weary, and cut off your tail, those who were lagging behind you, and he did not fear God. 18 അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ വഴിയിൽ നിന്റെ നേരെ വന്നു നീ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നും ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പിമ്പിൽ പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനരെ ഒക്കെയും സംഹരിച്ച കാര്യം തന്നേ ഓർത്തുകൊൾക. 18 अर्यात्‌ उनको परमेश्वर का भय न या; इस कारण उस ने जब तू मार्ग में यका मांदा या, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सब से पीछे थे उन सभोंको मारा।
19 Therefore when the LORD your God has given you rest from all your enemies around you, in the land that the LORD your God is giving you for an inheritance to possess, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven; you shall not forget. 19 ആകയാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു അവകാശമായി അടക്കുവാൻ തരുന്ന ദേശത്തു ചുറ്റുമള്ള നിന്റെ സകലശത്രുക്കളെയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീക്കി നിനക്കു സ്വസ്ഥത തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നീ അമാലേക്കിന്റെ ഓർമ്മയെ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്നു മായിച്ചുകളയേണം; ഇതു മറന്നുപോകരുതു. 19 इसलिथे जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में, जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिक्कारने में कर देता है, तुझे चारोंओर के सब शत्रुओं से विश्रम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना; और तुम इस बात को न भूलना।।