Deuteronomy 27

1 Now Moses and the elders of Israel commanded the people, saying, "Keep the whole commandment that I command you today. 1 മോശെ യിസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരോടുകൂടെ ജനത്തോടു കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാൽ: ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കല്പനകളും പ്രമാണിപ്പിൻ. 1 फिर इस्राएल के वृद्ध लोगोंसमेत मूसा ने प्रजा के लोगोंको यह आज्ञा दी, कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सब को मानना।
2 And on the day you cross over the Jordan to the land that the LORD your God is giving you, you shall set up large stones and plaster them with plaster. 2 നിങ്ങൾ യോർദ്ദാൻ കടന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു എത്തുന്ന ദിവസം നീ വലിയ കല്ലുകൾ നാട്ടി അവെക്കു കുമ്മായം തേക്കേണം: 2 और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्यर खड़े कर लेना, और उन पर चूना पोतना;
3 And you shall write on them all the words of this law, when you cross over to enter the land that the LORD your God is giving you, a land flowing with milk and honey, as the LORD, the God of your fathers, has promised you. 3 നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശമായി പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തു ചെല്ലുവാൻ കടന്നശേഷം നീ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വചനങ്ങളെല്ലാം അവയിൽ എഴുതേണം. 3 और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्या के सारे वचनोंको लिखना, इसलिथे कि जो देश तेरे पूर्वजोंका परमेश्वर यहोवा अपके वचन के अनुसार तुझे देता है, और जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए।
4 And when you have crossed over the Jordan, you shall set up these stones, concerning which I command you today, on Mount Ebal, and you shall plaster them with plaster. 4 ആകയാൽ നിങ്ങൾ യോർദ്ദാൻ കടന്നിട്ടു ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ കല്ലുകൾ ഏബാൽ പർവ്വത്തിൽ നാട്ടുകയും അവെക്കു കുമ്മായം തേക്കുകയും വേണം. 4 फिर जिन पत्यरोंके विषय में मैं ने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना, और उन पर चूना पोतना।
5 And there you shall build an altar to the LORD your God, an altar of stones. You shall wield no iron tool on them; 5 അവിടെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു കല്ലുകൊണ്ടു ഒരു യാഗപീഠം പണിയേണം; അതിന്മേൽ ഇരിമ്പു തൊടുവിക്കരുതു. 5 और वहीं अपके परमेश्वर यहोवा के लिथे पत्यरोंकी एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना।
6 you shall build an altar to the LORD your God of uncut stones. And you shall offer burnt offerings on it to the LORD your God, 6 ചെത്താത്ത കല്ലുകൊണ്ടു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ യാഗപീഠം പണിയേണം; അതിന്മേൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു ഹോമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണം. 6 अपके परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्यरोंकी बनाकर उन पर उसके लिथे होमबलि चढ़ाना;
7 and you shall sacrifice peace offerings and shall eat there, and you shall rejoice before the LORD your God. 7 സമാധാനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു അവിടെവെച്ചു തിന്നുകയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കയും വേണം; 7 और वहीं मेलबलि भी चढ़ाकर भोजन करना, और अपके परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनन्द करना।
8 And you shall write on the stones all the words of this law very plainly." 8 ആ കല്ലുകളിൽ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വചനങ്ങളൊക്കെയും നല്ല തെളിവായി എഴുതേണം. 8 और उन पत्यरोंपर इस व्यवस्या के सब वचनोंको शुद्ध रीति से लिख देना।।
9 Then Moses and the Levitical priests said to all Israel, "Keep silence and hear, O Israel: this day you have become the people of the LORD your God. 9 മോശെയും ലേവ്യരായ പുരോഹിതന്മാരും എല്ലായിസ്രായേലിനോടും യിസ്രായേലേ, മിണ്ടാതിരുന്നു കേൾക്ക; ഇന്നു നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ജനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. 9 फिर मूसा और लेवीय याजकोंने सब इस्राएलियोंसे यह भी कहा, कि हे इस्राएल, चुप रहकर सुन; आज के दिन तू अपके परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है।
10 You shall therefore obey the voice of the LORD your God, keeping his commandments and his statutes, which I command you today." 10 ആകയാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു അനുസരിച്ചു, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും ആചരിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 10 इसलिथे अपके परमेश्वर यहोवा की बात मानना, और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना।
11 That day Moses charged the people, saying, 11 അന്നു മേശെ ജനത്തോടു കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാൽ: 11 फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगोंको यह आज्ञा दी,
12 "When you have crossed over the Jordan, these shall stand on Mount Gerizim to bless the people: Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. 12 നിങ്ങൾ യോർദ്ദാൻ കടന്ന ശേഷം ജനത്തെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഗെരിസീംപർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടുന്നവർ: ശിമെയോൻ, ലേവി, യെഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ, യോസേഫ്, ബേന്യാമീൻ. 12 कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमौन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, युसुफ, और बिन्यामीन, थे गिरिज्जीम पहाड़ पर खडे होकर आशीर्वाद सुनाएं।
13 And these shall stand on Mount Ebal for the curse: Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. 13 ശപിപ്പാൻ ഏബാൽ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടന്നവരോ: രൂബേൻ, ഗാദ്, ആശേർ, സെബൂലൂൻ, ദാൻ, നഫ്താലി. 13 और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान, और नप्ताली, थे एबाल पहाड़ पर खड़े होके शाप सुनाएं।
14 And the Levites shall declare to all the men of Israel in a loud voice: 14 അപ്പോൾ ലേവ്യർ എല്ലായിസ്രായേല്യരോടും ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: 14 तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरूषोंसे पुकारके कहें,
15 "'Cursed be the man who makes a carved or cast metal image, an abomination to the LORD, a thing made by the hands of a craftsman, and sets it up in secret.' And all the people shall answer and say, 'Amen.' 15 ശില്പിയുടെ കൈപ്പണിയായി യഹോവെക്കു അറെപ്പായ വല്ല വിഗ്രഹത്തെയും കൊത്തിയോ വാർത്തോ ഉണ്ടാക്കി രഹസ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു ഉത്തരം പറയേണം. 15 कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूत्तिर् कारीगर से खुदवाकर वा ढलवाकर निराले स्यान में स्यापन करे, क्योंकि इस से यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहें, आमीन।।
16 "'Cursed be anyone who dishonors his father or his mother.' And all the people shall say, 'Amen.' 16 അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 16 शापित हो वह जो अपके पिता वा माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें, आमीन।।
17 "'Cursed be anyone who moves his neighbor's landmark.' And all the people shall say, 'Amen.' 17 കൂട്ടുകാരന്റെ അതിർ നീക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 17 शापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवाने को हटाए। तब सब लोग कहें, आमीन।।
18 "'Cursed be anyone who misleads a blind man on the road.' And all the people shall say, 'Amen.' 18 കുരുടനെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 18 शापित हो वह जो अन्धे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें, आमीन।।
19 "'Cursed be anyone who perverts the justice due to the sojourner, the fatherless, and the widow.' And all the people shall say, 'Amen.' 19 പരദേശിയുടെയും അനാഥന്റെയും വിധവയുടെയും ന്യായം മറിച്ചുകളയുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 19 शापित हो वह जो पकेदशी, अनाय, वा विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें आमीन।।
20 "'Cursed be anyone who lies with his father's wife, because he has uncovered his father's nakedness.' And all the people shall say, 'Amen.' 20 അപ്പന്റെ ഭാര്യയോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നവൻ അപ്പന്റെ വസ്ത്രം നീക്കിയതുകൊണ്ടു ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 20 शापित हो वह जो अपक्की सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योकिं वह अपके पिता का ओढ़ना उघारता है। तब सब लोग कहें, आमीन।।
21 "'Cursed be anyone who lies with any kind of animal.' And all the people shall say, 'Amen.' 21 വല്ല മൃഗത്തോടുംകൂടെ ശയിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 21 शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, आमीन।।
22 "'Cursed be anyone who lies with his sister, whether the daughter of his father or the daughter of his mother.' And all the people shall say, 'Amen.' 22 അപ്പന്റെ മകളോ അമ്മയുടെ മകളോ ആയ സഹോദരിയോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 22 शापित हो वह जो अपक्की बहिन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, उस से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, आमीन।।
23 "'Cursed be anyone who lies with his mother-in-law.' And all the people shall say, 'Amen.' 23 അമ്മാവിയമ്മയോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 23 शापित हो वह जो अपक्की सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, आमीन।।
24 "'Cursed be anyone who strikes down his neighbor in secret.' And all the people shall say, 'Amen.' 24 കൂട്ടുകാരനെ രഹസ്യമായി കൊല്ലുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 24 शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहें, आमीन।।
25 "'Cursed be anyone who takes a bribe to shed innocent blood.' And all the people shall say, 'Amen.' 25 കുറ്റമില്ലാത്തവനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 25 शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिथे धन ले। तब सब लोग कहें, आमीन।।
26 "'Cursed be anyone who does not confirm the words of this law by doing them.' And all the people shall say, 'Amen.' 26 ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങൾ പ്രമാണമാക്കി അനുസരിച്ചുനടക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ജനമെല്ലാം: ആമേൻ എന്നു പറയേണം. 26 शापित हो वह जो इस व्यवस्या के वचनोंको मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहें, आमीन।।