2 Timothy 3

1 But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. 1 അന്ത്യകാലത്തു ദുർഘടസമയങ്ങൾ വരും എന്നറിക. 1 पर यह जान रख, कि अन्‍तिम दिनोंमें किठन समय आएंगे।
2 For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, 2 മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പു പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദികെട്ടവരും അശുദ്ധരും 2 क्‍योंकि मनुष्य अपस्‍वार्यी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निन्‍दक, माता-पिता की आज्ञा टालनेवाले, कृतघ्‍न, अपवित्र।
3 heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, 3 വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും 3 मयारिहत, झमारिहत, दोष लगानेवाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी।
4 treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, 4 സൽഗുണദ്വേഷികളും ദ്രോഹികളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നിഗളികളുമായി 4 विश्वासघाती, ढीठ, घमण्‍डी, और परमेश्वर के नहीं बरन सुखविलास ही के चाहनेवाले होंगे।
5 having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. 5 ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചു അതിന്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക. 5 वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उस की शक्ति को न मानेंगे; ऐसोंसे पके रहता।
6 For among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions, 6 വീടുകളിൽ നൂണുകടക്കയും പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു നാനാ മോഹങ്ങൾക്കും അധീനരായി എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു; 6 इन्‍हीं में से वे लोग हैं, जो घरोंमें दबे पांव घुस आते हैं और छिछौरी स्‍त्रियोंको वश में कर लेते हैं, जो पापोंसे दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं।
7 always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. 8 യന്നേസും യംബ്രേസും മോശെയോടു എതിർത്തുനിന്നതുപോലെ തന്നേ ഇവരും സത്യത്തോടു മറുത്തുനില്ക്കുന്നു; ദുർബ്ബുദ്ധികളും വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചു കൊള്ളരുതാത്തവരുമത്രേ. 7 और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहिचान तक कभी नहीं पहुंचक्कीं।
8 Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. 9 അവർ അധികം മുഴുക്കയില്ല; മേല്പറഞ്ഞവരുടെ ബുദ്ധികേടു എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവരുടെ ബുദ്ധികേടും വെളിപ്പെടും. 8 और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया या वैसे ही थे भी सत्य का विरोध करते हैं: थे तो ऐसे मनुष्य हैं, जिन की बुद्धि भ्रष्‍ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं।
9 But they will not get very far, for their folly will be plain to all, as was that of those two men. 10 നീയോ എന്റെ ഉപദേശം, നടപ്പു, ഉദ്ദേശം, വിശ്വാസം, ദീർഘക്ഷമ, സ്നേഹം, സഹിഷ്ണത എന്നിവയും 9 पर वे इस से आगे नहीं बढ़ सकते, क्‍योंकि जैसे उन की अज्ञानता सब मनुष्योंपर प्रगट हो गई यी, वैसे ही इन की भी हो जाएगी।
10 You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, 11 അന്ത്യൊക്യയിലും ഇക്കൊന്യയിലും ലൂസ്ത്രയിലും എനിക്കു സംഭവിച്ച ഉപദ്രവവും കഷ്ടാനുഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞരിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം സഹിച്ചു; അതിലെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവു എന്നെ വിടുവിച്ചു. 10 पर तू ने उपकेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, और सताए जाने, और दुख उठाने में मेरा साय दिया।
11 my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra--which persecutions I endured; yet from them all the Lord rescued me. 12 എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കു എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും. 11 और ऐसे दुखोंमें भी जो अन्‍ताकिया और इकुनियुम और लुस्‍त्रा में मुझ पर पके थे और और दुखोंमें भी, जो मैं ने उठाए हैं; परन्‍तु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया।
12 Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, 13 ദുഷ്ടമനുഷ്യരും മായാവികളും വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുംകൊണ്ടു മേല്ക്കുമേൽ ദോഷത്തിൽ മുതിർന്നു വരും. 12 पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साय जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे।
13 while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. 14 നീയോ ഇന്നവരോടു പഠിച്ചു എന്നു ഓർക്കുകയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷെക്കു ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യംമുതൽ അറികയും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു 13 और दुष्‍ट, और बहकानेवाले धोखा देते हुए, और धोखा खाते हुए, बिगड़ते चले जाएंगे।
14 But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it 15 നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്ക. 14 पर तू इन बातोंपर जो तू ने सीखीं हैं और प्रतीति की यी, यह जानकर दृढ़ बना रह; कि तू ने उन्‍हें किन लोगोंसे सीखा या
15 and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16 എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു 15 और बालकपन से पवित्र शास्‍त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्‍त करने के लिथे बुद्धिमान बना सकता है।
16 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, 17 ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു. 16 हर एक पवित्रशास्‍त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपकेश, और समझाने, और सुधारने, और धर्म की शिझा के लिथे लाभदायक है।
17 that the man of God may be competent, equipped for every good work. 17 ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिथे तत्‍पर हो जाए।।