Joshua 12

1 Now these are the kings of the land whom the people of Israel defeated and took possession of their land beyond the Jordan toward the sunrise, from the Valley of the Arnon to Mount Hermon, with all the Arabah eastward: 1 യിസ്രായേൽമക്കൾ യോർദ്ദാന്നക്കരെ കിഴക്കു അർന്നോൻ താഴ്വരമുതൽ ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതംവരെയുള്ള രാജ്യവും കിഴക്കെ അരാബ മുഴുവനും കൈവശമാക്കുകയിൽ സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞ തദ്ദേശരാജാക്കന്മാർ ഇവർ ആകുന്നു. 1 यरदन पार सूर्योदय की ओर, अर्यात्‌ अर्नोन नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश, और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियोंने मारकर उनके देश को अपके अधिक्कारने में कर लिया या थे हैं;
2 Sihon king of the Amorites who lived at Heshbon and ruled from Aroer, which is on the edge of the Valley of the Arnon, and from the middle of the valley as far as the river Jabbok, the boundary of the Ammonites, that is, half of Gilead, 2 ഹെശ്ബോനിൽ പാർത്തിരുന്ന അമോർയ്യരാജാവായ സീഹോൻ; അവൻ അർന്നോൻ ആറ്റുവക്കത്തുള്ള അരോവേർമുതൽ താഴ്വരയുടെ മദ്ധ്യഭാഗവും ഗിലെയാദിന്റെ പാതിയും അമ്മോന്യരുടെ അതിരായ യബ്ബോക്ക് നദിവരെയും 2 एमोरियोंका हेशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नोन नाले के किनारे के अरोएर से लेकर, और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियोंका सिवाना है, आधे गिलाद पर,
3 and the Arabah to the Sea of Chinneroth eastward, and in the direction of Beth-jeshimoth, to the Sea of the Arabah, the Salt Sea, southward to the foot of the slopes of Pisgah; 3 കിന്നെരോത്ത് കടലും അരാബയിലെ കടലായ ഉപ്പുകടലും വരെ ബേത്ത്-യെശീമോത്തോളം ഉള്ള കിഴക്കെ അരാബയും പിസ്ഗച്ചരിവിന്റെ താഴെ തേമാനും വാണിരുന്നു. 3 और किन्नेरेत नाम ताल से लेकर बेत्यशीमोत से होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा, और दक्खिन की ओर पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता या।
4 and Og king of Bashan, one of the remnant of the Rephaim, who lived at Ashtaroth and at Edrei 4 ബാശാൻ രാജാവായ ഓഗിന്റെ ദേശവും അവർ പിടിച്ചടക്കി; മല്ലന്മാരിൽ ശേഷിച്ച ഇവർ അസ്തരോത്തിലും എദ്രെയിലും പാർത്തു, 4 फिर बचे हुए रपाइयोंमें से बाशान के राजा ओग का देश या, जो अशतारोत और ऐंदर््रई में रहा करता या,
5 and ruled over Mount Hermon and Salecah and all Bashan to the boundary of the Geshurites and the Maacathites, and over half of Gilead to the boundary of Sihon king of Heshbon. 5 ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതവും സൽക്കയും ബാശാൻ മുഴുവനും ഗെശൂർയ്യരുടെയും മാഖാത്യരുടെയും ദേശവും ഗിലെയാദിന്റെ പാതിയും ഹെശ്ബോൻ രാജാവായ സീഹോന്റെ അതിർവരെയും വാണിരുന്നു. 5 और हेर्मोन पर्वत सलका, और गशूरियों, और माकियोंके सिवाने तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सीहोन के सिवाने तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता या।
6 Moses, the servant of the LORD, and the people of Israel defeated them. And Moses the servant of the LORD gave their land for a possession to the Reubenites and the Gadites and the half-tribe of Manasseh. 6 അവരെ യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശെയും യിസ്രായേൽമക്കളുംകൂടെ സംഹരിച്ചു; യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശെ അവരുടെ ദേശം രൂബേന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും മനശ്ശെയുടെ പാതി ഗോത്രത്തിന്നും അവകാശമായി കൊടുത്തു. 6 इस्राएलियोंऔर यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया; और यहोवा के दास मूसा ने उनका देश रूबेनियोंऔर गादियोंऔर मनश्शे के आधे गोत्र के लोगोंको दे दिया।।
7 And these are the kings of the land whom Joshua and the people of Israel defeated on the west side of the Jordan, from Baal-gad in the Valley of Lebanon to Mount Halak, that rises toward Seir (and Joshua gave their land to the tribes of Israel as a possession according to their allotments, 7 എന്നാൽ യോശുവയും യിസ്രായേൽമക്കളും യോർദ്ദാന്നിക്കരെ പടിഞ്ഞാറു ലെബാനോന്റെ താഴ്വരയിലെ ബാൽ-ഗാദ് മുതൽ സേയീരിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തിലെ മൊട്ടക്കുന്നുവരെ ജയിച്ചടക്കുകയും യോശുവ യിസ്രായേലിന്നു ഗോത്രവിഭാഗപ്രകാരം അവകാശമായി കൊടുക്കയും ചെയ്ത ദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഇവർ ആകുന്നു. 7 और यरदन के पश्चिम की ओर, लबानोन के मैदान में के बालगात से लेकर सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियोंने मारकर उनका देश इस्राएलियोंके गोत्रोंऔर कुलोंके अनुसार भाग करके दे दिया या वे थे हैं,
8 in the hill country, in the lowland, in the Arabah, in the slopes, in the wilderness, and in the Negeb, the land of the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites): 8 മലനാട്ടിലും താഴ്വീതിയിലും അരാബയിലും മലഞ്ചരിവുകളിലും മരുഭൂമിയിലും തെക്കേ ദേശത്തും ഉള്ള ഹിത്യൻ, അമോർയ്യൻ, കനാന്യൻ, പെരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ, യെബൂസ്യൻ എന്നിവർതന്നേ. 8 हित्ती, और एमोरी, और कनानी, और परिज्जी, और हिव्वी, और यबूसी, जो पहाड़ी देश में, और नीचे के देश में, और अराबा में, और ढालू देश में और जंगल में, और दक्खिनी देश में रहते थे।
9 the king of Jericho, one; the king of Ai, which is beside Bethel, one; 9 യെരീഹോരാജാവു ഒന്നു; ബേഥേലിന്നരികെയുള്ള ഹായിരാജാവു ഒന്നു; 9 एक, यरीहो का राजा; एक, बेतेल के पास के ऐ का राजा;
10 the king of Jerusalem, one; the king of Hebron, one; 10 യെരൂശലേംരാജാവു ഒന്നു; ഹെബ്രോൻരാജാവു ഒന്നു; 10 एक, यरूशलेम का राजा; एक, हेब्रोन का राजा;
11 the king of Jarmuth, one; the king of Lachish, one; 11 യർമ്മൂത്ത് രാജാവു ഒന്നു; ലാഖീശിലെ രാജാവു ഒന്നു; 11 एक, यर्मूत का राजा; एक, लाकीश का राजा;
12 the king of Eglon, one; the king of Gezer, one; 12 എഗ്ലോനിലെ രാജാവു ഒന്നു; ഗേസർരാജാവു ഒന്നു; 12 एक, एग्लोन का राजा; एक, गेजेर का राजा;
13 the king of Debir, one; the king of Geder, one; 13 ദെബീർരാജാവു ഒന്നു; ഗേദെർരാജാവു ഒന്നു 13 एक, दबीर का राजा; एक, गेदेर का राजा;
14 the king of Hormah, one; the king of Arad, one; 14 ഹോർമ്മരാജാവു ഒന്നു; ആരാദ്‍രാജാവു ഒന്നു; 14 एक, होर्मा का राजा; एक, अराद का राजा;
15 the king of Libnah, one; the king of Adullam, one; 15 ലിബ്നരാജാവു ഒന്നു; അദുല്ലാംരാജാവു ഒന്നു; 15 एक, लिब्ना का राजा; एक, अदुल्लाम का राजा;
16 the king of Makkedah, one; the king of Bethel, one; 16 മക്കേദാരാജാവു ഒന്നു; ബേഥേൽരാജാവു ഒന്നു; 16 एक, मक्केदा का राजा; एक, बेतेल का राजा;
17 the king of Tappuah, one; the king of Hepher, one; 17 തപ്പൂഹരാജാവു ഒന്നു; ഹേഫെർരാജാവു ഒന്നു; 17 एक, तप्पूह का राजा; एक, हेपेर का राजा;
18 the king of Aphek, one; the king of Lasharon, one; 18 അഫേക് രാജാവു ഒന്നു; ശാരോൻരാജാവു ഒന്നു; 18 एक, अपेक का राजा; एक, लश्शारोन का राजा;
19 the king of Madon, one; the king of Hazor, one; 19 മാദോൻരാജാവു ഒന്നു; ഹാസോർരാജാവു ഒന്നു; ശിമ്രോൻ-മെരോൻരാജാവു ഒന്നു; 19 एक, मदोन का राजा; एक, हासोर का राजा;
20 the king of Shimron-meron, one; the king of Achshaph, one; 20 അക്ശാപ്പുരാജാവു ഒന്നു; താനാക് രാജാവു ഒന്നു; 20 एक, शिम्रोन्मरोन का राजा; एक, अझाप का राजा;
21 the king of Taanach, one; the king of Megiddo, one; 21 മെഗിദ്ദോരാജാവു ഒന്നു; കാദേശ് രാജാവു ഒന്നു; 21 एक, तानाक का राजा; एक, मगिद्दो का राजा;
22 the king of Kedesh, one; the king of Jokneam in Carmel, one; 22 കർമ്മേലിലെ യൊക്നെയാംരാജാവു ഒന്നു; 22 एक, केदेश का राजा; एक, कर्मैल में के योकनाम का राजा;
23 the king of Dor in Naphath-dor, one; the king of Goiim in Galilee, one; 23 ദോർമേട്ടിലെ ദോർരാജാവു ഒന്നു; ഗില്ഗാലിലെ ജാതികളുടെ രാജാവു ഒന്നു; 23 एक, दोर नाम ऊंचे देश में के दोर का राजा; एक, गिलगाल में के गोयीम का राजा;
24 the king of Tirzah, one: in all, thirty-one kings. 24 തിർസാരാജാവു ഒന്നു; ആകെ മുപ്പത്തൊന്നു രാജാക്കന്മാർ. 24 और एक, तिर्सा का राजा; इस प्रकार सब राजा इकतीस हुए।।