Joshua 19

1 The second lot came out for Simeon, for the tribe of the people of Simeon, according to their clans, and their inheritance was in the midst of the inheritance of the people of Judah. 1 രണ്ടാമത്തെ നറുക്കു ശിമെയോന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി ശിമെയോൻമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു വന്നു; അവരുടെ അവകാശം യെഹൂദാമക്കളുടെ അവകാശത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരുന്നു. 1 दूसरी चिट्ठी शमौन के नाम पर, अर्यात्‌ शिमोनियोंके कुलोंके अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली; और उनका भाग यहूदियोंके भाग के बीच में ठहरा।
2 And they had for their inheritance Beersheba, Sheba, Moladah, 2 അവർക്കു തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൽ 2 उनके भाग में थे नगर हैं, अर्यात्‌ बेर्शेबा, शेबा, मोलादा,
3 Hazar-shual, Balah, Ezem, 3 ബേർ-ശേബ, ശേബ, മോലാദ, 3 हसर्शूआल, बाला, एसेम,
4 Eltolad, Bethul, Hormah, 4 ഹസർ-ശൂവാൽ, ബാലാ, ഏസെം, എല്തോലദ്, ബേഥൂൽ, ഹൊർമ്മ, സിക്ലാഗ്, ബേത്ത്-മർക്കാബോത്ത്, 4 एलतोलद, बतूल, होर्मा,
5 Ziklag, Beth-marcaboth, Hazar-susah, 5 ഹസർ-സൂസ, ബേത്ത്-ലെബായോത്ത്- ശാരൂഹെൻ; 5 बेतलबाओत, और शारूहेन; थे तेरह नगर और इनके गांव उन्हें मिले।
6 Beth-lebaoth, and Sharuhen--thirteen cities with their villages; 6 ഇങ്ങനെ പതിമൂന്നു പട്ടണവും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും 6 बेतलबाओत, और शारूहेन; थे तेरह नगर और इनके गांव उन्हें मिले।
7 Ain, Rimmon, Ether, and Ashan--four cities with their villages, 7 അയീൻ, രിമ്മോൻ, ഏഥെർ, ആശാൻ; ഇങ്ങനെ നാലു പട്ടണവും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും; 7 फिर ऐन, रिम्मोन, ऐतेर, और आशान, थे चार नगर गांवोंसमेत;
8 together with all the villages around these cities as far as Baalath-beer, Ramah of the Negeb. This was the inheritance of the tribe of the people of Simeon according to their clans. 8 ഈ പട്ടണങ്ങൾക്കു ചുറ്റം തെക്കെ ദേശത്തിലെ രാമ എന്ന ബാലത്ത്-ബേർവരെയുള്ള സകലഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇതു ശിമെയോൻമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം. 8 और बालत्बेर जो दिक्खन देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरोंके चारोंओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमानियोंके गोत्र का भाग उनके कुलोंके अनुसार यही ठहरा।
9 The inheritance of the people of Simeon formed part of the territory of the people of Judah. Because the portion of the people of Judah was too large for them, the people of Simeon obtained an inheritance in the midst of their inheritance. 9 ശിമെയോൻമക്കളുടെ അവകാശം യെഹൂദാമക്കളുടെ ഓഹരിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു; യെഹൂദാമക്കളുടെ ഓഹരി അവർക്കു അധികമായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ ഇടയിൽ ശിമെയോൻമക്കൾക്കു അവകാശം ലഭിച്ചു. 9 शिमोनियोंका भाग तो यहूदियोंके अंश में से दिया गया; क्योंकि यहूदियोंका भाग उनके लिथे बहुत या, इस कारण शिमोनियोंका भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा।।
10 The third lot came up for the people of Zebulun, according to their clans. And the territory of their inheritance reached as far as Sarid. 10 സെബൂലൂൻമക്കൾക്കു കുടുംബംകുടുംബമായി മൂന്നാമത്തെ നറുക്കു വന്നു; അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ അതിർ സാരീദ് വരെ ആയിരുന്നു. 10 तीसरी चिट्ठी जबूलूनियोंके कुलोंके अनुसार उनके नाम पर निकली। और उनके भाग का सिवाना सारीद तक पहुंचा;
11 Then their boundary goes up westward and on to Mareal and touches Dabbesheth, then the brook that is east of Jokneam. 11 അവരുടെ അതിർ പടിഞ്ഞാറോട്ടു മരലയിലേക്കു കയറി ദബ്ബേശെത്ത്‌വരെ ചെന്നു യൊക്നെയാമിന്നെതിരെയുള്ള തോടുവരെ എത്തുന്നു. 11 और उनका सिवाना पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बेशेत को पहुंचा; और योकनाम के साम्हने के नाले तक पहुंच गया;
12 From Sarid it goes in the other direction eastward toward the sunrise to the boundary of Chisloth-tabor. From there it goes to Daberath, then up to Japhia. 12 സാരീദിൽനിന്നു അതു കിഴക്കോട്ടു സൂര്യോദയത്തിന്റെ നേരെ കിസ്ളോത്ത് താബോരിന്റെ അതിരിലേക്കു തിരിഞ്ഞു ദാബെരത്തിന്നു ചെന്നു യാഫീയയിലേക്കു കയറുന്നു. 12 फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोत्ताबोर के सिवाने तक पंहुचा, और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकला, और यापी की ओर जा निकला;
13 From there it passes along on the east toward the sunrise to Gath-hepher, to Eth-kazin, and going on to Rimmon it bends toward Neah, 13 അവിടെനിന്നു കിഴക്കോട്ടു ഗത്ത്-ഹേഫെരിലേക്കും ഏത്ത്-കാസീനിലേക്കും കടന്നു നേയാവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന രിമ്മോനിലേക്കു ചെല്ലുന്നു. 13 वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इत्कासीन को गया, और उस रिम्मोन में निकला जो नेआ तक फैला हुआ है;
14 then on the north the boundary turns about to Hannathon, and it ends at the Valley of Iphtahel; 14 പിന്നെ ആ അതിർ ഹന്നാഥോന്റെ വടക്കുവശത്തു തിരിഞ്ഞു യിഫ്താഹ്-ഏൽതാഴ്വരയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 14 वहां से वह सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंचा, और यिप्तहेल की तराई में जा निकला;
15 and Kattath, Nahalal, Shimron, Idalah, and Bethlehem--twelve cities with their villages. 15 കത്താത്ത്, നഹല്ലാൽ, ശിമ്രോൻ, യിദല, ബേത്ത്-ലേഹെം മുതലായ പന്ത്രണ്ടു പട്ടണവും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 15 कत्तात, नहलाल, शिभ्रोन, यिदला, और बेतलेहम; थे बारह नगर उनके गांवोंसमेत उसी भाग के ठहरे।
16 This is the inheritance of the people of Zebulun, according to their clans--these cities with their villages. 16 ഇതു സെബൂലൂൻ മക്കൾക്കു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശമായ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും തന്നേ. 16 जबूलूनियोंका भाग उनके कुलोंके अनुसार यही ठहरा; और उस में अपके अपके गांवोंसमेत थे ही नगर हैं।।
17 The fourth lot came out for Issachar, for the people of Issachar, according to their clans. 17 നാലാമത്തെ നറുക്കു യിസ്സാഖാരിന്നു, കുടുംബംകുടുംബമായി യിസ്സാഖാർമക്കൾക്കു തന്നേ വന്നു. 17 चौयी चिट्ठी इस्साकारियोंके कुलोंके अनुसार उनके नाम पर निकली।
18 Their territory included Jezreel, Chesulloth, Shunem, 18 അവരുടെ ദേശം യിസ്രെയേൽ, കെസുല്ലോത്ത്, 18 और उनका सिवाना यिज्रेल, कसुल्लोत, शूनेम
19 Hapharaim, Shion, Anaharath, 19 ശൂനേം, ഹഫാരയീം, ശീയോൻ, 19 हपारैम, शीओन, अनाहरत,
20 Rabbith, Kishion, Ebez, 20 അനാഹരാത്ത്, രബ്ബീത്ത്, കിശ്യോൻ, 20 रब्बीत, किश्योत, एबेस,
21 Remeth, En-gannim, En-haddah, Beth-pazzez. 21 ഏബെസ്, രേമെത്ത്, ഏൻ-ഗന്നീം, ഏൻ-ഹദ്ദ, ബേത്ത്-പസ്സേസ് എന്നിവ ആയിരുന്നു. 21 रेमेत, एनगन्नीम, एनहद्दा, और बेत्पस्सेस तक पहुंचा।
22 The boundary also touches Tabor, Shahazumah, and Beth-shemesh, and its boundary ends at the Jordan--sixteen cities with their villages. 22 അവരുടെ അതിർ താബോർ, ശഹസൂമ, ബേത്ത്-ശേമെശ്, എന്നിവയിൽ എത്തി യോർദ്ദാങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പതിനാറു പട്ടണവും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 फिर वह सिवाना ताबोर-शहसूमा और बेतशेमेश तक पहुंचा, और उनका सिवाना यरदन नदी पर जा निकला; इस प्रकार उनको सोलह नगर अपके अपके गांवोंसमेत मिले।
23 This is the inheritance of the tribe of the people of Issachar, according to their clans--the cities with their villages. 23 ഇതു യിസ്സാഖാർമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം; ഈ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും തന്നേ. 23 कुलोंके अनुसार इस्साकारियोंके गोत्र का भाग नगरोंऔर गांवोंसमेत यही ठहरा।।
24 The fifth lot came out for the tribe of the people of Asher according to their clans. 24 ആശേർമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി അഞ്ചാമത്തെ നറുക്കു വന്നു. 24 पांचक्कीं चिट्ठी आशेरियोंके गोत्र के कुलोंके अनुसार उनके नाम पर निकली।
25 Their territory included Helkath, Hali, Beten, Achshaph, 25 അവരുടെ ദേശം ഹെല്കത്ത്, ഹലി, ബേതെൻ, 25 उनके सिवाने में हेल्कत, हली, बेतेन, अझाप,
26 Allammelech, Amad, and Mishal. On the west it touches Carmel and Shihor-libnath, 26 അക്ശാഫ്, അല്ലമ്മേലെക്, അമാദ്, മിശാൽ എന്നിവ ആയിരുന്നു; അതു പടിഞ്ഞാറോട്ടു കർമ്മേലും ശീഹോർ-ലിബ്നാത്തുംവരെ എത്തി, 26 अलाम्मेल्लेक, अमाद, और मिशाल थे; और वह पश्चिम की ओर कार्म्मेल तक और शाहोलिर्ब्नात तक पहुंचा;
27 then it turns eastward, it goes to Beth-dagon, and touches Zebulun and the Valley of Iphtahel northward to Beth-emek and Neiel. Then it continues in the north to Cabul, 27 സൂര്യോദയത്തിന്റെ നേരെ ബേത്ത്-ദാഗോനിലേക്കു തിരിഞ്ഞു വടക്കു സെബൂലൂനിലും ബേത്ത്-ഏമെക്കിലും നെയീയേലിലും യിഫ്താഹ്-ഏൽതാഴ്വരയിലും എത്തി ഇടത്തോട്ടു കാബൂൽ, 27 फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को गया, और जबलून के भाग तक, और यिप्तहेल की तराई में उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नीएल तक पहुंचा और उत्तर की ओर जाकर काबूल पर निकला,
28 Ebron, Rehob, Hammon, Kanah, as far as Sidon the Great. 28 ഹെബ്രോൻ, രെഹോബ്, ഹമ്മോൻ, കാനാ, എന്നിവയിലും മഹാനഗരമായ സീദോൻ വരെയും ചെല്ലുന്നു. 28 और वह एब्रोन, रहोब, हम्मोन, और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंचा;
29 Then the boundary turns to Ramah, reaching to the fortified city of Tyre. Then the boundary turns to Hosah, and it ends at the sea; Mahalab, Achzib, 29 പിന്നെ ആ അതിർ രാമയിലേക്കും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണമായ സോരിലേക്കും തിരിയുന്നു. പിന്നെ ആ അതിർ ഹോസയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു സക്സീബ് ദേശത്തു സമുദ്രത്തിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. 29 वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सोन नाम गढ़वाले नगर तक चला गया; फिर सिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकला,
30 Ummah, Aphek and Rehob--twenty-two cities with their villages. 30 ഉമ്മ, അഫേക്, രെഹോബ് മുതലായ ഇരുപത്തുരണ്ടു പട്ടണവും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 30 उम्मा, अपेक, और रहोब भी उनके भाग में ठहरे; इस प्रकार बाईस नगर अपके अपके गांवोंसमेत उनको मिले।
31 This is the inheritance of the tribe of the people of Asher according to their clans--these cities with their villages. 31 ഇതു ആശേർമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം; ഈ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും തന്നേ. 31 कुलोंके अनुसार आशेरियोंके गोत्र का भाग नगरोंऔर गांवोंसमेत यही ठहरा।।
32 The sixth lot came out for the people of Naphtali, for the people of Naphtali, according to their clans. 32 ആറാമത്തെ നറുക്കു നഫ്താലിമക്കൾക്കു, കുടുംബംകുടുംബമായി നഫ്താലിമക്കൾക്കു തന്നേ വന്നു. 32 छठवीं चिट्ठी नप्तालियोंके कुलोंके अनुसार उनके नाम पर निकली।
33 And their boundary ran from Heleph, from the oak in Zaanannim, and Adami-nekeb, and Jabneel, as far as Lakkum, and it ended at the Jordan. 33 അവരുടെ അതിർ ഹേലെഫും സാനന്നീമിലെ കരുവേലകവും തുടങ്ങി അദാമീ-നേക്കെബിലും യബ്നോലിലും കൂടി ലക്കൂംവരെ ചെന്നു യോർദ്ദാങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. 33 और उनका सिवाना हेलेप से, और सानन्नीम में के बांज वृझ से, अदामीनेकेब और यब्नेल से होकर, और लक्कूम को जाकर यरदन पर निकला;
34 Then the boundary turns westward to Aznoth-tabor and goes from there to Hukkok, touching Zebulun at the south and Asher on the west and Judah on the east at the Jordan. 34 പിന്നെ ആ അതിർ പടിഞ്ഞാറോട്ടു അസ്നോത്ത്-താബോരിലേക്കു തിരിഞ്ഞു അവിടെനിന്നു ഹൂക്കോക്കിലേക്കു ചെന്നു തെക്കുവശത്തു സെബൂലൂനോടും പിടിഞ്ഞാറുവശത്തു ആശേരിനോടും കിഴക്കുവശത്തു യോർദ്ദാന്യയെഹൂദയോടും തൊട്ടിരിക്കുന്നു. 34 वहां से वह सिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोत्ताबोर को गया, और वहां से हुक्कोक को गया, और दक्खिन, और जबूलून के भाग तक, और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक, और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यरदन नदी पर पहुंचा।
35 The fortified cities are Ziddim, Zer, Hammath, Rakkath, Chinnereth, 35 ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായ സിദ്ദീം, സേർ, ഹമ്മത്ത്, 35 और उनके गढ़वाले नगर थे हैं, अर्यात्‌ सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किन्नेरेत,
36 Adamah, Ramah, Hazor, 36 രക്കത്ത്, കിന്നേരത്ത്, അദമ, രാമ 36 अदामा, रामा, हासोर,
37 Kedesh, Edrei, En-hazor, 37 ഹാസോർ, കേദെശ്, എദ്രെയി, ഏൻ-ഹാസോർ, 37 केदेश, एद्रेई, एन्हासेर,
38 Yiron, Migdal-el, Horem, Beth-anath, and Beth-shemesh--nineteen cities with their villages. 38 യിരോൻ, മിഗ്ദൽ-ഏൽ, ഹൊരേം, ബേത്ത്-അനാത്ത്, ബേത്ത്-ശേമെശ് ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പതു പട്ടണവും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും. 38 यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात, और बेतशेमेश; थे उन्नीस नगर गांवोंसमेत उनको मिले।
39 This is the inheritance of the tribe of the people of Naphtali according to their clans--the cities with their villages. 39 ഇവ നഫ്താലിമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും തന്നേ. 39 कुलोंके अुनसार नप्तालियोंके गोत्र का भाग नगरोंऔर उनके गांवोंसमेत यही ठहरा।।
40 The seventh lot came out for the tribe of the people of Dan, according to their clans. 40 ദാൻമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി ഏഴാമത്തെ നറുക്കു വന്നു. 40 सातवीं चिट्ठी कुलोंके अनुसार दानियोंके गोत्र के नाम पर निकली।
41 And the territory of its inheritance included Zorah, Eshtaol, Ir-shemesh, 41 അവരുടെ അവകാശദേശം സൊരാ, എസ്തായോൽ, ഈർ-ശേമെശ്, 41 और उनके भाग के सिवाने में सोरा, एशताओल, ईरशमेश,
42 Shaalabbin, Aijalon, Ithlah, 42 ശാലബ്ബീൻ, അയ്യാലോൻ, യിത്ള, 42 शालब्बीन, अय्यालोन, यितला,
43 Elon, Timnah, Ekron, 43 ഏലോൻ, തിമ്ന, എക്രോൻ, 43 एलोन, तिम्ना, एक्रोन,
44 Eltekeh, Gibbethon, Baalath, 44 എൽതെക്കേ, ഗിബ്ബഥോൻ, ബാലാത്ത്, 44 एलतके, गिब्बतोन, बालात,
45 Jehud, Bene-berak, Gath-rimmon, 45 യിഹൂദ്, ബെനേ-ബെരാക്, ഗത്ത്-രിമ്മോൻ, 45 यहूद, बनेबराक, गत्रिम्मोन,
46 and Me-jarkon and Rakkon with the territory over against Joppa. 46 മേയർക്കോൻ, രക്കോൻ എന്നിവയും യാഫോവിന്നെതിരെയുള്ള ദേശവും ആയിരുന്നു. 46 मेयर्कोन, और रक्कोन ठहरे, और यापो के साम्हने का सिवाना भी उनका या।
47 When the territory of the people of Dan was lost to them, the people of Dan went up and fought against Leshem, and after capturing it and striking it with the sword they took possession of it and settled in it, calling Leshem, Dan, after the name of Dan their ancestor. 47 എന്നാൽ ദാൻമക്കളുടെ ദേശം അവർക്കു പോയ്പോയി. അതുകൊണ്ടു ദാൻമക്കൾ പുറപ്പെട്ടു ലേശെമിനോടു യുദ്ധംചെയ്തു അതിനെ പിടിച്ചു വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ സംഹരിച്ചു കൈവശമാക്കി അവിടെ പാർത്തു; ലേശെമിന്നു തങ്ങളുടെ അപ്പനായ ദാന്റെ പേരിൻ പ്രകാരം ദാൻ എന്നു പേരിട്ടു. 47 और दानियोंका भाग इस से अधिक हो गया, अर्यात्‌ दानी लेशेम पर चढ़कर उस से लड़े, और उसे लेकर तलवार से मार डाला, और उसको अपके अधिक्कारने में करके उस में बस गए, और अपके मूलपुरूष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा।
48 This is the inheritance of the tribe of the people of Dan, according to their clans--these cities with their villages. 48 ഇതു ദാൻമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശപട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആകുന്നു. 48 कुलोंके अुनसार दानियोंके गोत्र का भाग नगरोंऔर गांवोंसमेत यही ठहरा।।
49 When they had finished distributing the several territories of the land as inheritances, the people of Israel gave an inheritance among them to Joshua the son of Nun. 49 അവർ ദേശത്തെ അതിർ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം യിസ്രായേൽമക്കൾ നൂന്റെ മകനായ യോശുവെക്കും തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അവകാശം കൊടുത്തു. 49 जब देश का बांटा जाना सिवानोंके अनुसार निपट गया, तब इस्राएलियोंने नून के पुत्र यहोशू को भी अपके बीच में एक भाग दिया।
50 By command of the LORD they gave him the city that he asked, Timnath-serah in the hill country of Ephraim. And he rebuilt the city and settled in it. 50 അവൻ ചോദിച്ച പട്ടണമായി എഫ്രയീംമലനാട്ടിലുള്ള തിമ്നത്ത്-സേരഹ് അവർ യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം അവന്നു കൊടുത്തു; അവൻ ആ പട്ടണം പണിതു അവിടെ പാർത്തു. 50 यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया, यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का विम्नत्सेरह है; और वह उस नगर को बसाकर उस में रहने लगा।।
51 These are the inheritances that Eleazar the priest and Joshua the son of Nun and the heads of the fathers' houses of the tribes of the people of Israel distributed by lot at Shiloh before the LORD, at the entrance of the tent of meeting. So they finished dividing the land. 51 ഇവ പുരോഹിതനായ ഏലെയാസാരും നൂന്റെ മകനായ യോശുവയും യിസ്രായേൽമക്കളുടെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരിൽ പ്രധാനികളും ശീലോവിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽവെച്ചു ചീട്ടിട്ടു അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്ത അവകാശങ്ങൾ ആകുന്നു. ഇങ്ങനെ ദേശവിഭാഗം അവസാനിച്ചു. 51 जो जो भाग एलीआजर याजक, और नून के पुत्र यहोशू, और इस्राएलियोंके गोत्रोंके घरानोंके पूर्वजोंके मुख्य मुख्य पुरूषोंने शीलो में, मिलापवाले तम्बू के द्वार पर, यहोवा के साम्हने चिट्ठी डाल डालके बांट दिए वे थे ही हैं। निदान उन्होंने देश विभाजन का काम निपटा दिया।।