1 Peter 2

1 So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. 1 ആകയാൽ സകലദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാനുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു 1 इसलिथे सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके।
2 Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to salvation-- 2 ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെപ്പോലെ രക്ഷെക്കായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ 2 नथे जन्क़ें हुए बच्‍चोंकी नाई निर्मल आत्क़िक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिथे बढ़ते जाओ।
3 if indeed you have tasted that the Lord is good. 3 വാഞ്ഛിപ്പിൻ. കർത്താവു ദയാലു എന്നു നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 3 यदि तुम ने प्रभु की कृपा का स्‍वाद चख लिया है।
4 As you come to him, a living stone rejected by men but in the sight of God chosen and precious, 4 മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടു 4 उसके पास आकर, जिसे मनुष्योंने तो निकम्मा ठहराया, परन्‍तु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, और बहुमूल्य जीवता पत्यर है।
5 you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 5 നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്നപോലെ ആത്മികഗൃഹമായി യേശുക്രിസ്തുമുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദമുള്ള ആത്മികയാഗം കഴിപ്പാന്തക്ക വിശുദ്ധപുരോഹിതവർഗ്ഗമാകേ ണ്ടതിന്നു പണിയപ്പെടുന്നു. 5 तुम भी आप जीवते पत्यरोंकी नाई आत्क़िक घर बनते जाते हो, जिस से याजकोंका पवित्र समाज बनकर, ऐसे आत्क़िक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्म हो।
6 For it stands in Scripture: "Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame." 6 “ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായോരു മൂലക്കല്ലു സീയോനിൽ ഇടുന്നു; അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചുപോകയില്ല” എന്നു തിരുവെഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ. 6 इस कारण पवित्र शास्‍त्र में भी आया है, कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिक्के का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्यर धरता हूं: और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से लज्ज़ित नहीं होगा।
7 So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, "The stone that the builders rejected has become the cornerstone," 7 വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു ആ മാന്യതയുണ്ടു; വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ “വീടു പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു തന്നേ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയുമായിത്തീർന്നു.” 7 सो तुम्हारे लिथे जो विश्वास करते हो, वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उन के लिथे जिस पत्यर को राजमिस्रीयोंने निकम्मा ठहराया या, वही कोने का सिरा हो गया।
8 and "A stone of stumbling, and a rock of offense."They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. 8 അവർ വചനം അനുസരിക്കായ്കയാൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു; അതിന്നു അവരെ വെച്ചുമിരിക്കുന്നു. 8 और ठेस लगने का पत्यर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है: क्‍योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिथे वे ठहराए भी गए थे।
9 But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. 9 നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാന്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയപുരോഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തജനവും ആകുന്നു. 9 पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राज-पदधारी, याजकोंका समाज, और पवित्र लोग, और ( परमेश्वर की ) निज प्रजा हो, इसलिथे कि जिस ने तुम्हें अन्‍धकार में से अपक्की अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रगट करो।
10 Once you were not a people, but now you are God's people; once you had not received mercy, but now you have received mercy. 10 മുമ്പെ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ; ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം; കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ; ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നേ. 10 तुम पहिले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही प्रजा हो: तुम पर दया नहीं हुई यी पर अब तुम पर दया हुई है।।
11 Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. 11 പ്രിയമുള്ളവരേ, പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളെ ആത്മാവിനോടു പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ടകന്നു ജാതികൾ നിങ്ങളെ ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിക്കാർ എന്നു ദുഷിക്കുന്തോറും 11 हे प्रियोंमैं तुम से बिनती करता हूं, कि तुम अपके आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्क़ा से युद्ध करती हैं, बचे रहो।
12 Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. 12 നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടു സന്ദർശനദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പു നന്നായിരിക്കേണം എന്നു ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. 12 अन्यजातियोंमें तुम्हारा चालचलन भला हो; इसलिथे कि जिन जिन बातोंमें वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामोंको देखकर; उन्‍हीं के कारण कृपा दृष्‍टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें।।
13 Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, 13 സകല മാനുഷനിയമത്തിന്നും കർത്താവിൻ നിമിത്തം കീഴടങ്ങുവിൻ. 13 प्रभु के लिथे मनुष्योंके ठहराए हुए हर एक प्रबन्‍ध के आधीन में रहो, राजा के इसलिथे कि वह सब पर प्रधान है।
14 or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. 14 ശ്രേഷ്ഠാധികാരി എന്നുവെച്ചു രാജാവിന്നും ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്നും സൽപ്രവൃത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിന്നുമായി അവനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുവെച്ചു നാടുവാഴികൾക്കും കീഴടങ്ങുവിൻ. 14 और हाकिमोंके, क्‍योंकि वे कुकिर्मयोंको दण्‍ड देने और सुकिर्मयोंकी प्रशंसा के लिथे उसके भेजे हुए हैं।
15 For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. 15 നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഭോഷത്വം മിണ്ടാതാക്കേണം എന്നുള്ളതു ദൈവേഷ്ടം ആകുന്നു. 15 क्‍योंकि परमेश्वर की इच्‍छा यह है, कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगोंकी अज्ञानता की बातोंको बन्‍द कर दो।
16 Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. 16 സ്വതന്ത്രരായും സ്വാതന്ത്ര്യം ദുഷ്ടതെക്കു മറയാക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായും നടപ്പിൻ. 16 और अपके आप को स्‍वतंत्र जानो पर अपक्की इस स्‍वतंत्रता को बुराई के लिथे आड़ न बनाओ, परन्‍तु अपके आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो।
17 Honor everyone. Love the brotherhood. Fear God. Honor the emperor. 17 എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിപ്പിൻ; സഹോദരവർഗ്ഗത്തെ സ്നേഹിപ്പിൻ; ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ; രാജാവിനെ ബഹുമാനിപ്പിൻ. 17 सब का आदर करो, भाइयोंसे प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो।।
18 Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle but also to the unjust. 18 വേലക്കാരേ, പൂർണ്ണഭയത്തോടെ യജമാനന്മാർക്കു, നല്ലവർക്കും ശാന്തന്മാർക്കും മാത്രമല്ല, മൂർഖന്മാർക്കും കൂടെ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ. 18 हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साय अपके स्‍वामियोंके आधीन रहो, न केवल भलोंऔर नम्रोंके, पर कुटिलोंके भी।
19 For this is a gracious thing, when, mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. 19 ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാൽ അതു പ്രസാദം ആകുന്നു. 19 क्‍योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्‍लेश सहता है, तो यह सुहावना है।
20 For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it you endure, this is a gracious thing in the sight of God. 20 നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടു അടികൊള്ളുന്നതു സഹിച്ചാൽ എന്തു യശസ്സുള്ളു? അല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ടു കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അതു ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദം. 20 क्‍योंकि यदि तुम ने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो उस में क्‍या बड़ाई की बात है पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है।
21 For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. 21 അതിന്നായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതു. ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചുവടു പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. 21 और तुम इसी के लिथे बुलाए भी गए हो क्‍योंकि मसीह भी तुम्हारे लिथे दुख उठाकर, तुम्हें एक आदर्श दे गया है, कि तुम भी उसके चिन्‍ह पर चलो।
22 He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. 22 അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല; അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 22 न तो उस ने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली।
23 When he was reviled, he did not revile in return; when he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. 23 തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ടു പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടു ഭീഷണം പറയാതെയും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവങ്കൽ കാര്യം ഭരമേല്പിക്കയത്രേ ചെയ്തതു. 23 वह गाली सुनकर गाली नहीं देता या, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता या, पर अपके आप को सच्‍चे न्यायी के हाथ में सौपता या।
24 He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. 24 നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതിക്കു ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു ക്രൂശിന്മേൽ കയറി; അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്കു സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. 24 वह आप ही हमारे पापोंको अपक्की देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिस से हम पापोंके लिथे मर करके धामिर्कता के लिथे जीवन बिताएं: उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए।
25 For you were straying like sheep, but have now returned to the Shepherd and Overseer of your souls. 25 നിങ്ങൾ തെറ്റി ഉഴലുന്ന ആടുകളെപ്പോലെ ആയിരുന്നു; ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഇടയനും അദ്ധ്യക്ഷനുമായവങ്കലേക്കു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. 25 क्‍योंकि तुम पहिले भटकी हुई भेड़ोंकी नाईं थे, पर अब अपके प्राणोंके रखवाले और अध्यझ के पास फिर आ गए हो।