Judges 5

1 Then sang Deborah and Barak the son of Abinoam on that day: 1 അന്നു ദെബോരയും അബീനോവാമിന്റെ മകനായ ബാരാക്കും പാട്ടുപാടിയതു എന്തെന്നാൽ: 1 उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया,
2 "That the leaders took the lead in Israel, that the people offered themselves willingly, bless the LORD! 2 നായകന്മാർ യിസ്രായേലിനെ നയിച്ചതിന്നും ജനം സ്വമേധയാ സേവിച്ചതിന്നും യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ. 2 कि इस्राएल के अगुवोंने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपक्की ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिथे यहोवा को धन्य कहो!
3 "Hear, O kings; give ear, O princes; to the LORD I will sing; I will make melody to the LORD, the God of Israel. 3 രാജാക്കന്മാരേ, കേൾപ്പിൻ; പ്രഭുക്കന്മാരേ, ചെവിതരുവിൻ; ഞാൻ പാടും യഹോവെക്കു ഞാൻ പാടും; യിസ്രായേലിൻ ദൈവമായ യഹോവെക്കു കീർത്തനം ചെയ്യും. 3 हे राजाओ, सुनो; हे अधिपतियोंकान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिथे गीत गाऊंगी; इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी।।
4 "LORD, when you went out from Seir, when you marched from the region of Edom, the earth trembled and the heavens dropped, yes, the clouds dropped water. 4 യഹോവേ, നീ സേയീരിൽനിന്നു പുറപ്പെടുകയിൽ, ഏദോമ്യദേശത്തുകൂടി നീ നടകൊൾകയിൽ, ഭൂമി കുലുങ്ങി, ആകാശം പൊഴിഞ്ഞു, മേഘങ്ങൾ വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു, 4 हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तू ने एदोम के देश से प्रस्यान किया, तब पृय्वी डोल उठी, और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा।।
5 The mountains quaked before the LORD, even Sinai before the LORD, the God of Israel. 5 യഹോവാസന്നിധിയിൽ മലകൾ കുലുങ്ങി, യിസ്രായേലിൻ ദൈവമായ യഹോവെക്കു മുമ്പിൽ ആ സീനായി തന്നേ. 5 यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघलकर बहने लगा।
6 "In the days of Shamgar, son of Anath, in the days of Jael, the highways were abandoned, and travelers kept to the byways. 6 അനാത്തിൻ പുത്രനാം ശംഗരിൻ നാളിലും, യായേലിൻ കാലത്തും പാതകൾ ശൂന്യമായി. വഴിപോക്കർ വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു. 6 अनात के पुत्र शमगर के दिनोंमें, और याएल के दिनोंमें सड़कें सूनी पक्की यीं, और बटोही पगदंडियोंसे चलते थे।।
7 The villagers ceased in Israel; they ceased to be until I arose; I, Deborah, arose as a mother in Israel. 7 ദെബോരയായ ഞാൻ എഴുന്നേല്ക്കുംവരെ, യിസ്രായേലിൽ മാതാവായെഴുന്നേല്ക്കുംവരെ നായകന്മാർ യിസ്രായേലിൽ അശേഷം അറ്റുപോയിരുന്നു. 7 जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पके थे।।
8 When new gods were chosen, then war was in the gates. Was shield or spear to be seen among forty thousand in Israel? 8 അവർ നൂതനദേവന്മാരെ വരിച്ചു; ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ യുദ്ധംഭവിച്ചു. യിസ്രായേലിന്റെ നാല്പതിനായിരത്തിൻ മദ്ധ്യേ പരിചയും കുന്തവും കണ്ടതേയില്ല. 8 नथे नथे देवता माने गए, उस समय फाटकोंमें लड़ाई होती यी। क्या चालीस हजार इस्राएलियोंमें भी ढ़ाल वा बर्छी कहीं देखने में आती यी?
9 My heart goes out to the commanders of Israel who offered themselves willingly among the people. Bless the LORD. 9 എന്റെ ഹൃദയം യിസ്രായേൽനായകന്മാരോടു പറ്റുന്നു; ജനത്തിലെ സ്വമേധാസേവകരേ, യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ. 9 मेरा मन इस्राएल के हाकिमोंकी ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपक्की ही इच्छा से भरती हुए। यहोवा को धन्य कहो।।
10 "Tell of it, you who ride on white donkeys, you who sit on rich carpets and you who walk by the way. 10 വെള്ളക്കഴുതപ്പുറത്തു കയറുന്നവരേ, പരവതാനികളിൽ ഇരിക്കുന്നവരേ, കാൽനടയായി പോകുന്നവരേ, വർണ്ണിപ്പിൻ! 10 हे उजली गदहियोंपर चढ़नेवालो, हे फर्शोंपर विराजनेवालो, ध्यान रखो।।
11 To the sound of musicians at the watering places, there they repeat the righteous triumphs of the LORD, the righteous triumphs of his villagers in Israel."Then down to the gates marched the people of the LORD. 11 വില്ലാളികളുടെ ഞാണൊലിയോടകലേ നീർപ്പാത്തിക്കിടയിൽ അവിടെ അവർ യഹോവയുടെ നീതികളെ യിസ്രായേലിലെ ഭരണനീതികളെ കഥിക്കും. യഹോവയുടെ ജനം അന്നു ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ ചെന്നു. 11 परघटोंके आस पास धनुर्धारियोंकी बात के कारण, वहां वे यहोवा के धर्ममय कामोंका, इस्राएल के लिथे उसके धर्ममय कामोंका बखान करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकोंके पस गए।।
12 "Awake, awake, Deborah! Awake, awake, break out in a song! Arise, Barak, lead away your captives, O son of Abinoam. 12 ഉണരുക, ഉണരുക, ദെബോരയേ, ഉണരുക, ഉണർന്നു, പാട്ടുപാടുക. എഴുന്നേൽക്ക, ബാരാക്കേ, അബീനോവാമാത്മജാ. നിന്റെ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോക. 12 जाग, जाग, हे दबोरा! जाग, जाग, गीत सुना! हे बाराक, उठ, हे अबीनोअम के पुत्र, अपके बन्धुओं को बन्धुआई में ले चल।
13 Then down marched the remnant of the noble; the people of the LORD marched down for me against the mighty. 13 അന്നു ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ശിഷ്ടവും പടജ്ജനവും ഇറങ്ങിവന്നു. വീരന്മാരുടെ മദ്ധ്യേ യഹോവയും എനിക്കായി ഇറങ്ങിവന്നു. 13 उस समय योड़े से रईस प्रजा समेत उतर पके; यहोवा शूरवीरोंके विरूद्ध मेरे हित उतर आया।
14 From Ephraim their root they marched down into the valley, following you, Benjamin, with your kinsmen; from Machir marched down the commanders, and from Zebulun those who bear the lieutenant's staff; 14 എഫ്രയീമിൽനിന്നു അമാലേക്കിൽ വേരുള്ളവരും, ബെന്യാമീനേ, നിന്റെ പിന്നാലെ നിന്റെ ജനസമൂഹത്തിൽ മാഖീരിൽനിന്നു അധിപന്മാരും സെബൂലൂനിൽനിന്നു നായകദണ്ഡധാരികളും വന്നു. 14 एप्रैम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है; हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलोंमें, माकीर में से हाकिम, और जबूलून में से सेनापति दण्ड लिए हुए उतरे;
15 the princes of Issachar came with Deborah, and Issachar faithful to Barak; into the valley they rushed at his heels. Among the clans of Reuben there were great searchings of heart. 15 യിസ്സാഖാർ പ്രഭുക്കന്മാർ ദെബോരയോടുകൂടെ യിസ്സാഖാർ എന്നപോലെ ബാരാക്കും താഴ്വരയിൽ അവനോടുകൂടെ ചാടി പുറപ്പെട്ടു. രൂബേന്റെ നീർച്ചാലുകൾക്കരികെ ഘനമേറിയ മനോനിർണ്ണയങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 15 और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए, जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी या; उसके पीछे लगे हुए वे तराई में फपटकर गए। रूबेन की नदियोंके पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए।।
16 Why did you sit still among the sheepfolds, to hear the whistling for the flocks? Among the clans of Reuben there were great searchings of heart. 16 ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കരികെ കുഴലൂത്തു കേൾപ്പാൻ നീ തൊഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ പാർക്കുന്നതെന്തു? രൂബേന്റെ നീർച്ചാലുകൾക്കരികെ ഘനമേറിയ മനോനിർണ്ണയങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 16 तू चरवाहोंका सीटी बजाना सुनने को भेड़शालोंके बीच क्योंबैठा रहा? रूबेन की नदियोंके पास बड़े बड़े काम सोचे गए।।
17 Gilead stayed beyond the Jordan; and Dan, why did he stay with the ships? Asher sat still at the coast of the sea, staying by his landings. 17 ഗിലെയാദ് യോർദ്ദാന്നക്കരെ പാർത്തു. ദാൻ കപ്പലുകൾക്കരികെ താമസിക്കുന്നതു എന്തു? ആശേർ സമുദ്രതീരത്തു അനങ്ങാതിരുന്നു തുറമുഖങ്ങൾക്കകത്തു പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 17 गिलाद यरदन पार रह गया; और दान क्योंजहाजोंमें रह गया? आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा, और उसकी खाडिय़ोंके पास रह गया।।
18 Zebulun is a people who risked their lives to the death; Naphtali, too, on the heights of the field. 18 സെബൂലൂൻ പ്രാണനെ ത്യജിച്ച ജനം; നഫ്താലി പോർക്കളമേടുകളിൽ തന്നേ. 18 जबलून अपके प्राण पर खेलनेवाले लोग ठहरे; नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्यानोंपर वैसा ही ठहरा।
19 "The kings came, they fought; then fought the kings of Canaan, at Taanach, by the waters of Megiddo; they got no spoils of silver. 19 രാജാക്കന്മാർ വന്നു പൊരുതു: താനാക്കിൽവെച്ചു മെഗിദ്ദോവെള്ളത്തിന്നരികെ കനാന്യഭൂപന്മാർ അന്നു പൊരുതു, വെള്ളിയങ്ങവർക്കു കൊള്ളയായില്ല. 19 राजा आकर लड़े, उस समय कनान के राजा मगिद्दो के सोतोंके पास तानाक में लड़े; पर रूपयोंका कुछ लाभ न पाया।।
20 From heaven the stars fought, from their courses they fought against Sisera. 20 ആകാശത്തുനിന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊരുതു അവ സീസെരയുമായി സ്വഗതികളിൽ പൊരുതു. 20 आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई; वरन ताराओं ने अपके अपके मण्डल से सीसरा से लड़ाई की।।
21 The torrent Kishon swept them away, the ancient torrent, the torrent Kishon. March on, my soul, with might! 21 കീശോൻ തോടു പുരാതനനദിയാം കീശോൻ തോടു തള്ളിയങ്ങവരെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോയി. എൻ മനമേ, നീ ബലത്തോടെ നടകൊൾക. 21 कीशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्यात्‌ वही प्राचीन नदी जो कीशोन नदी है। हे मन, हियाव बान्धे आगे बढ़।।
22 "Then loud beat the horses' hoofs with the galloping, galloping of his steeds. 22 അന്നു വല്ഗിതത്താൽ, ശൂരവല്ഗിതത്താൽ കുതിരക്കുളമ്പുകൾ ഘട്ടനം ചെയ്തു. 22 उस समय घोड़े के खुरोंसे टाप का शब्द होने लगा, उनके बलिष्ट घोड़ोंके कूदने से यह हूआ।।
23 "Curse Meroz, says the angel of the LORD, curse its inhabitants thoroughly, because they did not come to the help of the LORD, to the help of the LORD against the mighty. 23 മേരോസ് നഗരത്തെ ശപിച്ചുകൊൾവിൻ, അതിൻ നിവാസികളെ ഉഗ്രമായി ശപിപ്പിൻ എന്നു യഹോവാദൂതൻ അരുളിച്ചെയ്തു. അവർ യഹോവെക്കു തുണയായി വന്നില്ലല്ലോ; ശൂരന്മാർക്കെതിരെ യഹോവെക്കു തുണയായി തന്നേ. 23 यहोवा का दूत कहता है, कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासिक्कों भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहाथता करने को, शूरवीरोंके विरूद्ध यहोवा की सहाथता करने को न आए।।
24 "Most blessed of women be Jael, the wife of Heber the Kenite, of tent-dwelling women most blessed. 24 കേന്യനാം ഹേബേരിൻ ഭാര്യയാം യായേലോ നാരീജനത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവൾ, കൂടാരവാസിനീജനത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവൾ. 24 सब स्त्रियोंमें से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी; डेरोंमें से रहनेवाली सब स्त्रियोंमें वह धन्य ठहरेगी।।
25 He asked water and she gave him milk; she brought him curds in a noble's bowl. 25 തണ്ണീർ അവൻ ചോദിച്ചു, പാൽ അവൾ കൊടുത്തു; രാജകീയപാത്രത്തിൽ അവൾ ക്ഷീരം കൊടുത്തു. 25 सीसरा ने पानी मांगा, उस ने दूध दिया, रईसोंके योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई।।
26 She sent her hand to the tent peg and her right hand to the workmen's mallet; she struck Sisera; she crushed his head; she shattered and pierced his temple. 26 കുറ്റിയെടുപ്പാൻ അവൾ കൈനീട്ടി തന്റെ വലങ്കൈ പണിക്കാരുടെ ചുറ്റികെക്കുനീട്ടി; സീസെരയെ തല്ലി അവന്റെ തല തകർത്തു അവന്റെ ചെന്നി കുത്തിത്തുളെച്ചു. 26 उस ने अपना हाथ खूंटी की ओर अपना दहिना हाथ बढ़ई के हयौड़े की ओर बढ़ाया; और हयौड़े से सीसरा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला, और उसकी कनपक्की को आरपार छेद दिया।।
27 Between her feet he sank, he fell, he lay still; between her feet he sank, he fell; where he sank, there he fell--dead. 27 അവളുടെ കാൽക്കൽ അവൻ കുനിഞ്ഞുവീണു, അവളുടെ കാൽക്കൽ അവൻ കുനിഞ്ഞുവീണു കിടന്നു; കുനിഞ്ഞേടത്തു തന്നേ അവൻ ചത്തുകിടന്നു. 27 उस स्त्री के पांवो पर वह फुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा; उस स्त्री के पांवो पर वह फुका, वह गिरा; जहां फुका, वहीं मरा पड़ा रहा।।
28 "Out of the window she peered, the mother of Sisera wailed through the lattice: 'Why is his chariot so long in coming? Why tarry the hoofbeats of his chariots?' 28 സീസെരയുടെ അമ്മ കിളിവാതിലൂടെ കുനിഞ്ഞുനിന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ജാലകത്തൂടെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞിതു: അവന്റെ തേർ വരുവാൻ വൈകുന്നതു എന്തു? രഥചക്രങ്ങൾക്കു താമസം എന്തു? 28 खिड़की में से एक स्त्री फांककर चिल्लाई, सीसरा की माता ने फिलमिली की ओट से पुकारा, कि उसके रय के आने में इतनी देर क्योंलगी? उसके रयोंके पहियोंको अबेर क्योंहुई है?
29 Her wisest princesses answer, indeed, she answers herself, 29 ജ്ഞാനമേറിയ നായകിമാർ അതിന്നുത്തരം പറഞ്ഞു; താനും തന്നോടു മറുപടി ആവർത്തിച്ചു: 29 उसी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियोंने उसे उत्तर दिया, वरन उस ने अपके आप को इस प्रकार उत्तर दिया,
30 'Have they not found and divided the spoil?--A womb or two for every man; spoil of dyed materials for Sisera, spoil of dyed materials embroidered, two pieces of dyed work embroidered for the neck as spoil?' 30 കിട്ടിയ കൊള്ള അവർ പങ്കിടുകയല്ലെയോ? ഓരോ പുരുഷന്നു ഒന്നും രണ്ടും പെണ്ണുങ്ങൾ, സീസെരെക്കു കൊള്ള വിചിത്രവസ്ത്രം വിചിത്രത്തയ്യലായ കൊള്ളയും കൂടെ. കൊള്ളക്കാരുടെ കഴുത്തിൽ വിചിത്രശീല ഈരണ്ടു കാണും. 30 कि क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरूष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां; और सीसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट, और लूटे हुओं के गले में दोनोंओर बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले?
31 "So may all your enemies perish, O LORD! But your friends be like the sun as he rises in his might."And the land had rest for forty years. 31 യഹോവേ, നിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഒക്കെയും ഇവ്വണം നശിക്കട്ടെ. അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോ സൂര്യൻ പ്രതാപത്തോടെ ഉദിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ. പിന്നെ ദേശത്തിന്നു നാല്പതു സംവത്സരം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. 31 हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाएं! परन्तु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साय उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हों।। फिर देश में चालीस वर्ष तक शान्ति रही।।