1 Samuel 31

1 Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled before the Philistines and fell slain on Mount Gilboa. 1 എന്നാൽ ഫെലിസ്ത്യർ യിസ്രായേലിനോടു യുദ്ധംചെയ്തു; യിസ്രായേല്യർ ഫെലിസ്ത്യരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി ഗിൽബോവപർവ്വതത്തിൽ നിഹതന്മാരായി വീണു. 1 पलिश्ती तो इस्राएलियोंसे लड़े; और इस्राएली पुरुष पलिश्तियोंके साम्हने से भागे, और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए।
2 And the Philistines overtook Saul and his sons, and the Philistines struck down Jonathan and Abinadab and Malchi-shua, the sons of Saul. 2 ഫെലിസ്ത്യർ ശൌലിനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും പിന്തേർന്നുചെന്നു; ഫെലിസ്ത്യർ ശൌലിന്റെ പുത്രന്മാരായ യോനാഥാൻ അബീനാദാബ് മെൽക്കീശൂവ എന്നിവരെ കൊന്നു. 2 और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रोंके पीछे लगे रहे; और पलिश्तियोंने शाऊल के पुत्र योनातन, अबीनादाब, और मल्कीश को मार डाला।
3 The battle pressed hard against Saul, and the archers found him, and he was badly wounded by the archers. 3 എന്നാൽ പട ശൌലിന്റെ നേരെ ഏറ്റവും, മുറുകി; വില്ലാളികൾ അവനിൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു, വില്ലാളികളാൽ അവൻ ഏറ്റവും വിഷമത്തിലായി. 3 और शाऊल के साय धमासान युद्ध हो रहा या, और धनुर्धारियोंने उसे जा लिया, और वह उनके कारण अत्यन्त व्याकुल हो गया।
4 Then Saul said to his armor-bearer, "Draw your sword, and thrust me through with it, lest these uncircumcised come and thrust me through, and mistreat me." But his armor-bearer would not, for he feared greatly. Therefore Saul took his own sword and fell upon it. 4 ശൌൽ തന്റെ ആയുധവാഹകനോടു: ഈ അഗ്രചർമ്മികൾ വന്നു എന്നെ കുത്തിക്കളകയും അപമാനിക്കയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ വാൾ ഊരി എന്നെ കുത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു. ആയുധവാഹകൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു അവന്നു മനസ്സുവന്നില്ല; അതുകൊണ്ടു ശൌൽ ഒരു വാൾ പിടിച്ചു അതിന്മേൽ വീണു. 4 तब शाऊल ने अपके हयियार ढोनेवाले से कहा, अपक्की तलवार खींचकर मुझे फोंक दे, एसा न हो कि वे खतनारहित लोग आकर मुझे फोंक दें, और मेरी ठट्टा करें। परन्तु उाके हयियार ढोनेवाले ने अत्यन्त भय खाकर ऐसा करने से इन्कार किया। तब शाऊल अपक्की तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा।
5 And when his armor-bearer saw that Saul was dead, he also fell upon his sword and died with him. 5 ശൌൽ മരിച്ചു എന്നു അവന്റെ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടപ്പോൾ താനും അങ്ങനെ തന്നേ തന്റെ വാളിന്മേൽ വീണു അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു. 5 यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हयियार ढोनेवाला भी अपक्की तलवार पर आप गिरकर उसके साय मर गया।
6 Thus Saul died, and his three sons, and his armor-bearer, and all his men, on the same day together. 6 ഇങ്ങനെ ശൌലും അവന്റെ മൂന്നു പുത്രന്മാരും അവന്റെ ആയുധവാഹകനും അവന്റെ ആളുകൾ ഒക്കെയും അന്നു ഒന്നിച്ചു മരിച്ചു. യിസ്രായേല്യർ ഓടിപ്പോയി. 6 योंशाऊल, और उसके तीनोंपुत्र, और उसका हयियार ढोनेवाला, और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए।
7 And when the men of Israel who were on the other side of the valley and those beyond the Jordan saw that the men of Israel had fled and that Saul and his sons were dead, they abandoned their cities and fled. And the Philistines came and lived in them. 7 ശൌലും പുത്രന്മാരും മരിച്ചു എന്നു താഴ്വരയുടെ അപ്പുറത്തും യോർദ്ദാന്നക്കരെയും ഉള്ള യിസ്രായേല്യർ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പട്ടണങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു ഓടിപ്പോകയും ഫെലിസ്ത്യർവന്നു അവിടെ പാർക്കയും ചെയ്തു. 7 यह देखकर कि इस्राएली पुरुष भाग गए, और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई की परली ओर वाले औ यरदन के पार रहनेवाले भी इस्राएली मनुष्य अपके अपके नगरोंको छोड़कर भाग गए; और पलिश्ती आकर उन में रहने लगे।
8 The next day, when the Philistines came to strip the slain, they found Saul and his three sons fallen on Mount Gilboa. 8 പിറ്റെന്നാൾ ഫെലിസ്ത്യർ നിഹതന്മാരുടെ വസ്ത്രം ഉരിവാൻ വന്നപ്പോൾ ശൌലും പുത്രന്മാരും ഗിൽബോവപർവ്വതത്തിൽ വീണു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 8 दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनोंपुत्र गिलबो पहाड़ पर पके हाए मिले।
9 So they cut off his head and stripped off his armor and sent messengers throughout the land of the Philistines, to carry the good news to the house of their idols and to the people. 9 അവർ അവന്റെ തലവെട്ടി, അവന്റെ ആയുധവർഗ്ഗവും അഴിച്ചെടുത്തു തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹക്ഷേത്രങ്ങളിലും ജനത്തിന്റെ ഇടയിലും വർത്തമാനം അറിയിക്കേണ്ടതിന്നു ഫെലിസ്ത്യദേശത്തെല്ലാടവും ആളയച്ചു. 9 तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा, और हयियार लूट लिए, और पलिश्तियोंके देश के सब स्यानोंमें दूतोंको इसलिथे भेजा, कि उनके देवालयोंऔर साघारण लोगोंमें यह शुभ समाचार देते जाएं।
10 They put his armor in the temple of Ashtaroth, and they fastened his body to the wall of Beth-shan. 10 അവന്റെ ആയുധവർഗ്ഗം അവർ അസ്തോരെത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു; അവന്റെ ഉടൽ അവർ ബേത്ത്-ശാന്റെ ചുവരിന്മേൽ തൂക്കി. 10 तब उन्होंने उसके हयियार तो आश्तोरेत नाम देवियोंके मन्दिर में रखे, और उसकी लोय बेतशान की शहरपनाह में जड़दी।
11 But when the inhabitants of Jabesh-gilead heard what the Philistines had done to Saul, 11 എന്നാൽ ഫെലിസ്ത്യർ ശൌലിനോടു ചെയ്തതു ഗിലെയാദിലെ യാബേശ് നിവാസികൾ കേട്ടപ്പോൾ 11 जब गिलादवाले याबेश के निवासियोंने सुना कि पलिश्तियोंने शाऊल से क्या क्या किया है,
12 all the valiant men arose and went all night and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Beth-shan, and they came to Jabesh and burned them there. 12 ശൂരന്മാരായ എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു രാത്രിമുഴുവനും നടന്നുചെന്നു ബേത്ത്-ശാന്റെ ചുവരിൽനിന്നു ശൌലിന്റെ ശവവും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ശവങ്ങളും എടുത്തു യാബേശിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെവെച്ചു ദഹിപ്പിച്ചു. 12 तब सब शूरवीर चले, और रातोंरात जाकर शाऊल और उसके पुत्रोंकी लोथें बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए, और वहोंफूंक दीं
13 And they took their bones and buried them under the tamarisk tree in Jabesh and fasted seven days. 13 അവരുടെ അസ്ഥികളെ അവർ എടുത്തു യാബേശിലെ പിചുലവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടു; ഏഴു ദിവസം ഉപവസിച്ചു. 13 तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के फाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दीं, और सात दिन तक उपवास किया।