Proverbs 1

1 The proverbs of Solomon, son of David, king of Israel: 1 യിസ്രായേൽരാജാവായി ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലോമോന്റെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ. 1 दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलैमान के नीतिवचन:
2 To know wisdom and instruction, to understand words of insight, 2 ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും പ്രാപിപ്പാനും വിവേകവചനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാനും 2 इनके द्वारा पढ़नेवाला बुद्धि और शिझा प्राप्त करे, और समझ की बातें समझे,
3 to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity; 3 പരിജ്ഞാനം, നീതി, ന്യായം, നേർ എന്നിവെക്കായി പ്രബോധനം ലഭിപ്പാനും 3 और काम करने में प्रवीणता, और धर्म, न्याय और सीधाई की शिझा पाए;
4 to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth-- 4 അല്പബുദ്ധികൾക്കു സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും ബാലന്നു പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും നല്കുവാനും 4 कि भोलोंको चतुराई, और जवान को ज्ञान और विवेक मिले;
5 Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance, 5 ജ്ഞാനി കേട്ടിട്ടു വിദ്യാഭിവൃദ്ധിപ്രാപിപ്പാനും, ബുദ്ധിമാൻ സദുപദേശം സമ്പാദിപ്പാനും 5 कि बुद्धिमान सुनकर अपक्की विद्या बढ़ाए, और समझदार बुद्धि का उपकेश पाए,
6 to understand a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. 6 സദൃശവാക്യങ്ങളും അലങ്കാരവചനങ്ങളും ജ്ഞാനികളുടെ മൊഴികളും കടങ്കഥകളും മനസ്സിലാക്കുവാനും അവ ഉതകുന്നു. 6 जिस से वे नितिवचन और दृष्टान्त को, और बुद्धिमानोंके वचन और उनके रहस्योंको समझें।।
7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction. 7 യഹോവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു; ഭോഷന്മാരോ ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും നിരസിക്കുന്നു. 7 यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है; बुद्धि और शिझ को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं।।
8 Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching, 8 മകനേ, അപ്പന്റെ പ്രബോധനം കേൾക്ക. അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കയുമരുതു; 8 हे मेरे पुत्र, अपके पिता की शिझा पर कान लगा, और अपक्की माता की शिझा को न तज;
9 for they are a graceful garland for your head and pendants for your neck. 9 അവ നിന്റെ ശിരസ്സിന്നു അലങ്കാരമാലയും നിന്റെ കഴുത്തിന്നു സരപ്പളിയും ആയിരിക്കും. 9 क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिथे शोभायमान मुकुट, और तेरे गले के लिथे कन्ठ माला होगी।
10 My son, if sinners entice you, do not consent. 10 മകനേ, പാപികൾ നിന്നെ വശീകരിച്ചാൽ വഴിപ്പെട്ടുപോകരുതു. 10 हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, तो उनकी बात न मानना।
11 If they say, "Come with us, let us lie in wait for blood; let us ambush the innocent without reason; 11 ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരിക; നാം രക്തത്തിന്നായി പതിയിരിക്ക; നിർദ്ദോഷിയെ കാരണം കൂടാതെ പിടിപ്പാൻ ഒളിച്ചിരിക്ക. 11 यदि वे कहें, हमारे संग चल कि, हम हत्या करने के लिथे घात जगाएं हम निर्दोषोंकी ताक में रहें;
12 like Sheol let us swallow them alive, and whole, like those who go down to the pit; 12 പാതാളംപോലെ അവരെ ജീവനോടെയും കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരെപ്പോലെ അവരെ സർവ്വാംഗമായും വിഴുങ്ങിക്കളക. 12 हम अधोलोक की नाईं उनको जीवता, कबर में पके हुओं के समान समूचा निगल जाएं;
13 we shall find all precious goods, we shall fill our houses with plunder; 13 നമുക്കു വിലയേറിയ സമ്പത്തൊക്കെയും കിട്ടും; നമ്മുടെ വീടുകളെ കൊള്ളകൊണ്ടു നിറെക്കാം. 13 हम को सब प्रकार के अनमोल पदार्य मिलेंगे, हम अपके घरोंको लूट से भर लेंगे;
14 throw in your lot among us; we will all have one purse"-- 14 നിനക്കു ഞങ്ങളോടുകൂടെ സമാംശം കിട്ടും; നമുക്കു എല്ലാവർക്കും സഞ്ചി ഒന്നായിരിക്കും; എന്നിങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞാൽ; 14 तू हमारा साफी हो जा, हम सभोंका एक ही बटुआ हो,
15 my son, do not walk in the way with them; hold back your foot from their paths, 15 മകനേ, നീ അവരുടെ വഴിക്കു പോകരുതു; നിന്റെ കാൽ അവരുടെ പാതയിൽ വെക്കയുമരുതു. 15 तो, हे मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना;
16 for their feet run to evil, and they make haste to shed blood. 16 അവരുടെ കാൽ ദോഷം ചെയ്‍വാൻ ഓടുന്നു; രക്തം ചൊരിയിപ്പാൻ അവർ ബദ്ധപ്പെടുന്നു. 16 क्योंकि वे बुराई की करने को दौड़ते हैं, और हत्या करने को फुर्ती करते हैं।
17 For in vain is a net spread in the sight of any bird, 17 പക്ഷി കാൺകെ വലവിരിക്കുന്നതു വ്യർത്ഥമല്ലോ. 17 क्योंकि पक्की के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्य होता है;
18 but these men lie in wait for their own blood; they set an ambush for their own lives. 18 അവർ സ്വന്ത രക്തത്തിന്നായി പതിയിരിക്കുന്നു; സ്വന്തപ്രാണഹാനിക്കായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 और थे लोग तो अपक्की ही हत्या करने के लिथे घात लगाते हैं, और अपके ही प्राणोंकी घात की ताक में रहते हैं।
19 Such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain; it takes away the life of its possessors. 19 ദുരാഗ്രഹികളായ ഏവരുടെയും വഴികൾ അങ്ങനെ തന്നേ; അതു അവരുടെ ജീവനെ എടുത്തുകളയുന്നു. 19 सब लालचियोंकी चाल ऐसी ही होती है; उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है।।
20 Wisdom cries aloud in the street, in the markets she raises her voice; 20 ജ്ഞാനമായവൾ വീഥിയിൽ ഘോഷിക്കുന്നു; വിശാലസ്ഥലത്തു സ്വരം കേൾപ്പിക്കുന്നു. 20 बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है; और चौकोंमें प्रचार करती है;
21 at the head of the noisy streets she cries out; at the entrance of the city gates she speaks: 21 അവൾ ആരവമുള്ള തെരുക്കളുടെ തലെക്കൽ നിന്നു വിളിക്കുന്നു; നഗരദ്വാരങ്ങളിലും നഗരത്തിന്നകത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നതു: 21 वह बाजारोंकी भीड़ में पुकारती है; वह फाटकोंके बीच में और नगर के भीतर भी थे बातें बोलती है:
22 "How long, O simple ones, will you love being simple? How long will scoffers delight in their scoffing and fools hate knowledge? 22 ബുദ്ധിഹീനരേ, നിങ്ങൾ ബുദ്ധീഹിനതയിൽ രസിക്കയും പരിഹാസികളേ, നിങ്ങൾ പരിഹാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കയും ഭോഷന്മാരേ, നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തെ വെറുക്കയും ചെയ്യുന്നതു എത്രത്തോളം? 22 हे भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्ठा करनेवालो, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे?
23 If you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you; I will make my words known to you. 23 എന്റെ ശാസനെക്കു തിരിഞ്ഞുകൊൾവിൻ; ഞാൻ എന്റെ മനസ്സു നിങ്ങൾക്കു പൊഴിച്ചു തരും; എന്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. 23 तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ; सुनो, मैं अपक्की आत्मा तुम्हारे लिथे उण्डेल दूंगी; मैं तुम को अपके वचन बताऊंगी।
24 Because I have called and you refused to listen, have stretched out my hand and no one has heeded, 24 ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഞാൻ കൈ നീട്ടീട്ടു ആരും കൂട്ടാക്കാതെയും 24 मैं ने तो पुकारा परन्तु तुम ने इनकार किया, और मैं ने हाथ फैलाया, परन्तु किसी ने ध्यान न दिया,
25 because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof, 25 നിങ്ങൾ എന്റെ ആലോചന ഒക്കെയും ത്യജിച്ചുകളകയും എന്റെ ശാസനയെ ഒട്ടും അനുസരിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്തതുകൊണ്ടു 25 वरन तुम ने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना;
26 I also will laugh at your calamity; I will mock when terror strikes you, 26 ഞാനും നിങ്ങളുടെ അനർത്ഥദിവസത്തിൽ ചിരിക്കും; നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതു നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കും. 26 इसलिथे मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी; और जब तुम पर भय आ पकेगा,
27 when terror strikes you like a storm and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you. 27 നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതു നിങ്ങൾക്കു കൊടുങ്കാറ്റുപോലെയും നിങ്ങളുടെ ആപത്തു ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെയും വരുമ്പോൾ, കഷ്ടവും സങ്കടവും നിങ്ങൾക്കു വരുമ്പോൾ തന്നേ. 27 वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पकेगा, और विपत्ति बवण्डर के समान आ पकेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी।
28 Then they will call upon me, but I will not answer; they will seek me diligently but will not find me. 28 അപ്പോൾ അവർ എന്നെ വിളിക്കും; ഞാൻ ഉത്തരം പറകയില്ല. എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും; കണ്ടെത്തുകയുമില്ല. 28 उस समय वे मुझे पुकारेंगे, और मैं न सुनूंगी; वे मुझे यत्न से तो ढूंढ़ेंगे, परन्तु न पाएंगे।
29 Because they hated knowledge and did not choose the fear of the LORD, 29 അവർ പരിജ്ഞാനത്തെ വെറുത്തല്ലോ; യഹോവാഭക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല. 29 क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, और यहोवा का भय मानना उनको न भाया।
30 would have none of my counsel and despised all my reproof, 30 അവർ എന്റെ ആലോചന അനുസരിക്കാതെ എന്റെ ശാസന ഒക്കെയും നിരസിച്ചുകളഞ്ഞതുകൊണ്ടു 30 उन्होंने मेरी सम्पत्ति न चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना।
31 therefore they shall eat the fruit of their way, and have their fill of their own devices. 31 അവർ സ്വന്തവഴിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കയും തങ്ങളുടെ ആലോചനകളാൽ തൃപ്തി പ്രാപിക്കയും ചെയ്യും. 31 इसलिथे वे अपक्की करनी का फल आप भोगेंगे, और अपक्की युक्तियोंके फल से अघा जाएंगे।
32 For the simple are killed by their turning away, and the complacency of fools destroys them; 32 ബുദ്ധിഹീനരുടെ പിന്മാറ്റം അവരെ കൊല്ലും; ഭോഷന്മാരുടെ നിശ്ചിന്ത അവരെ നശിപ്പിക്കും. 32 क्योंकि भोले लोगोंका भटक जाना, उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिन्त रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे;
33 but whoever listens to me will dwell secure and will be at ease, without dread of disaster." 33 എന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നവനോ നിർഭയം വസിക്കയും ദോഷഭയം കൂടാതെ സ്വൈരമായിരിക്കയും ചെയ്യും. 33 परन्तु जो मेरी सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा, और बेखटके सुख से रहेगा।।