Ezekiel 5

1 "And you, O son of man, take a sharp sword. Use it as a barber's razor and pass it over your head and your beard. Then take balances for weighing and divide the hair. 1 മനുഷ്യപുത്രാ, നീ മൂർച്ചയുള്ളോരു വാൾ എടുത്തു ക്ഷൌരക്കത്തിയായി പ്രയോഗിച്ചു നിന്റെ തലയും താടിയും ക്ഷൌരംചെയ്ക; പിന്നെ തുലാസ്സു എടുത്തു രോമം തൂക്കി വിഭാഗിക്ക. 1 और हे मनुष्य के सन्तान, एक पैनी तलवार ले, और उसे नाऊ के छुरे के काम में लाकर अपके सिर और दाढ़ी के बाल मूंड़ डाल; तब तौलने का कांटा लेकर बालोंके भाग कर।
2 A third part you shall burn in the fire in the midst of the city, when the days of the siege are completed. And a third part you shall take and strike with the sword all around the city. And a third part you shall scatter to the wind, and I will unsheathe the sword after them. 2 നിരോധകാലം തികയുമ്പോൾ മൂന്നിൽ ഒന്നു നീ നഗരത്തിന്റെ നടുവിൽ തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; മൂന്നിൽ ഒന്നു എടുത്തു അതിന്റെ ചുറ്റും വാൾകൊണ്ടു അടിക്കേണം; മൂന്നിൽ ഒന്നു കാറ്റത്തു ചിതറിച്ചുകളയേണം; അവയുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ വാളൂരും. 2 जब नगर के घिरने के दिन पूरे हों, तब नगर के भीतर एक तिहाई आग में डालकर जलाना; और एक तिहाई लेकर चारोंओर तलवार से मारना; ओर एक तिहाई को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा।
3 And you shall take from these a small number and bind them in the skirts of your robe. 3 അതിൽനിന്നു കുറഞ്ഞോരു സംഖ്യ നീ എടുത്തു നിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കോന്തലെക്കൽ കെട്ടേണം. 3 तब इन में से योड़े से बाल लेकर अपके कपके की छोर में बान्धना।
4 And of these again you shall take some and cast them into the midst of the fire and burn them in the fire. From there a fire will come out into all the house of Israel. 4 ഇതിൽനിന്നു പിന്നെയും നീ അല്പം എടുത്തു തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; അതിൽനിന്നു യിസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലേക്കെല്ലാം ഒരു തീ പുറപ്പെടും. 4 फिर उन में से भी योड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाएं; तब उसी में से एक लो भड़ककर इस्राएल के सारे धराने में फैल जाएगी।
5 "Thus says the Lord GOD: This is Jerusalem. I have set her in the center of the nations, with countries all around her. 5 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഇതു യെരൂശലേം ആകുന്നു; ഞാൻ അതിനെ ജാതികളുടെ മദ്ധ്യേ വെച്ചിരിക്കുന്നു; അതിന്നു ചുറ്റും രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടു 5 प्रभु यहोवा योंकहता है, यरूशलेम गेसी ही है; मैं ने उसको अन्यजातियोंके बीच में ठहराया, और वह चारोंओर देशोंसे घिरी है।
6 And she has rebelled against my rules by doing wickedness more than the nations, and against my statutes more than the countries all around her; for they have rejected my rules and have not walked in my statutes. 6 അതു ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിയിൽ ജാതികളെക്കാൾ എന്റെ ന്യായങ്ങളോടും, ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ എന്റെ ചട്ടങ്ങളോടും മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്റെ ന്യായങ്ങളെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ അവർ അനുസരിച്ചുനടന്നിട്ടുമില്ല. 6 उस ने मेरे नियमोंके विरुद्ध काम करके अन्यजातियोंसे अधिक दुष्टता की, और मेरी विधियोंके विरुद्ध चारोंओर के देशोंके लोगोंसे अधिक बुराई की है; क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने, और वे मेरी विधियोंपर नहीं चले।
7 Therefore thus says the Lord GOD: Because you are more turbulent than the nations that are all around you, and have not walked in my statutes or obeyed my rules, and have not even acted according to the rules of the nations that are all around you, 7 അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളെക്കാൾ അധികം മത്സരിച്ചു, എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചുനടക്കാതെയും എന്റെ ന്യായങ്ങളെ പ്രമാണിക്കാതെയും ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുടെ ന്യായങ്ങളെപ്പോലും ആചരിക്കാതെയും ഇരിക്കകൊണ്ടു 7 इस कारण प्रभु यहोवा योंकहता है, तुम लोग जो अपके चारोंओर की जातियोंसे अधिक हुल्लड़ मचाते, और न मेरी विधियोंपर चलते, न मेरे नियमोंको मानते और अपके चारोंओर की जातियोंके नियमोंके अनुसार भी न किया,
8 therefore thus says the Lord GOD: Behold, I, even I, am against you. And I will execute judgments in your midst in the sight of the nations. 8 യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഇതാ, ഞാൻ തന്നേ നിനക്കു വിരോധമായിരിക്കുന്നു; ജാതികൾ കാൺകെ ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ ന്യായവിധികളെ നടത്തും. 8 इस कारण प्रभु यहोवा योंकहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ; और अन्यजातियोंके देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूंगा।
9 And because of all your abominations I will do with you what I have never yet done, and the like of which I will never do again. 9 ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും മേലാൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തതും ആയ കാര്യം നിന്റെ സകല മ്ലേച്ഛതകളും നിമിത്തം ഞാൻ നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കും. 9 और तेरे सब घिनौने कामोंके कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा, जैसा न अब तक किया है, और न भविष्य में फिर करूंगा।
10 Therefore fathers shall eat their sons in your midst, and sons shall eat their fathers. And I will execute judgments on you, and any of you who survive I will scatter to all the winds. 10 ആകയാൽ നിന്റെ മദ്ധ്യേ അപ്പന്മാർ മക്കളെ തിന്നും; മക്കൾ അപ്പന്മാരെയും തിന്നും; ഞാൻ നിന്നിൽ ന്യായവിധി നടത്തും; നിന്നിലുള്ള ശേഷിപ്പിനെ ഒക്കെയും ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റുകളിലേക്കും ചിതറിച്ചുകളയും. 10 सो तेरे बीच लड़केबाले अपके अपके बाप का, और बाप अपके अपके लड़केबालोंका मांस खाएंगे; और मैं तुझ को दण्ड दूंगा,
11 Therefore, as I live, declares the Lord GOD, surely, because you have defiled my sanctuary with all your detestable things and with all your abominations, therefore I will withdraw. My eye will not spare, and I will have no pity. 11 അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു: നിന്റെ എല്ലാ വെറുപ്പുകളാലും സകല മ്ലേച്ഛതകളാലും എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ നീ അശുദ്ധമാക്കിയതുകൊണ്ടു, എന്നാണ, ഞാനും നിന്നെ ആദരിയാതെ എന്റെ കടാക്ഷം നിങ്കൽനിന്നു മാറ്റിക്കളയും; ഞാൻ കരുണ കാണിക്കയുമില്ല. 11 और तेरे सब बचे हुओं को चारोंओर तितर-बितर करूंगा। इसलिथे प्रभु यहोवा की यह वाणी है, कि मेरे जीवन की सौगन्ध, इसलिथे कि तू ने मेरे पवित्रस्यान को अपक्की सारी घिनौनी मूरतोंऔर सारे घिनौने कामोंसे अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा, और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा, और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा।
12 A third part of you shall die of pestilence and be consumed with famine in your midst; a third part shall fall by the sword all around you; and a third part I will scatter to all the winds and will unsheathe the sword after them. 12 നിന്നിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നു മഹാമാരികൊണ്ടു മരിക്കും; ക്ഷാമംകൊണ്ടും അവർ നിന്റെ നടുവിൽ മുടിഞ്ഞുപോകും; മൂന്നിൽ ഒന്നു നിന്റെ ചുറ്റും വാൾ കൊണ്ടു വീഴും; മൂന്നിൽ ഒന്നു ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റുകളിലേക്കും ചിതറിച്ചുകളകയും അവരുടെ പിന്നാലെ വാളൂരുകയും ചെയ്യും. 12 तेरी एक तिहाई तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी; एक तिहाई तेरे आस पास तलवार से मारी जाएगी; और एक तिहाई को मैं चारोंओर तितर-बितर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा।
13 "Thus shall my anger spend itself, and I will vent my fury upon them and satisfy myself. And they shall know that I am the LORD--that I have spoken in my jealousy--when I spend my fury upon them. 13 അങ്ങനെ എന്റെ കോപത്തിന്നു നിവൃത്തി വരും; ഞാൻ അവരോടു എന്റെ ക്രോധം തീർത്തു തൃപ്തനാകും; എന്റെ ക്രോധം അവരിൽ നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ യഹോവയായ ഞാൻ എന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അതിനെ അരുളിച്ചെയ്തു എന്നു അവർ അറിയും. 13 इस प्रकार से मेरा कोप शान्त होगा, और अपक्की जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शान्ति पाऊंगा; और जब मैं अपक्की जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है।
14 Moreover, I will make you a desolation and an object of reproach among the nations all around you and in the sight of all who pass by. 14 വഴിപോകുന്നവരൊക്കെയും കാൺകെ ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ശൂന്യവും നിന്ദയുമാക്കും. 14 और मैं तुझे तेरे चारोंओर की जातियोंके बीच, सब बटोहियोंके देखते हुए उजाडूंगा, और तेरी नामधराई कराऊंगा।
15 You shall be a reproach and a taunt, a warning and a horror, to the nations all around you, when I execute judgments on you in anger and fury, and with furious rebukes--I am the LORD, I have spoken-- 15 ഞാൻ കോപത്തോടും ക്രോധത്തോടും കഠിനശിക്ഷകളോടും കൂടെ നിന്നിൽ ന്യായവിധി നടത്തുമ്പോൾ നീ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾക്കു നിന്ദയും ആക്ഷേപവും ബുദ്ധിയുപദേശവും സ്തംഭനഹേതുവും ആയിരിക്കും; യഹോവയായ ഞാൻ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 15 सो जब मैं तुझ को कोप और जलजलाहट और रिसवाली घुड़कियोंके साय दण्ड दूंगा, तब तेरे चारोंओर की जातियोंके साम्हने नामधराई, ठट्ठा, शिझा और विस्मय होगा, क्योंकि मूफ यहोवा ने यह कहा है।
16 when I send against you the deadly arrows of famine, arrows for destruction, which I will send to destroy you, and when I bring more and more famine upon you and break your supply of bread. 16 നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ക്ഷാമം എന്ന നാശകരമായ ദുരസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ എയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കു ക്ഷാമം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ അപ്പം എന്ന കോൽ ഒടിച്ചുകളയും. നിന്നെ മക്കളില്ലാതെയാക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ക്ഷാമത്തെയും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയക്കും; മഹാമാരിയും കൊലയും നിന്നിൽ കടക്കും; ഞാൻ വാളും നിന്റെ നേരെ വരുത്തും; യഹോവയായ ഞാൻ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 16 यह उस समय होगा, जब मैं उन लोगोंको नाश करने के लिथे तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर, तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे अन्नरूपी आधार को दूर करूंगा।
17 I will send famine and wild beasts against you, and they will rob you of your children. Pestilence and blood shall pass through you, and I will bring the sword upon you. I am the LORD; I have spoken." 17 और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जन्तु भेजूंगा जो तुम्हें नि:सन्तान करेंगे; और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे; और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा, मुझ यहोवा ने यह कहा है।