Amos 1

1 The words of Amos, who was among the shepherds of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake. 1 തെക്കോവയിലെ ഇടയന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ ആമോസ് യെഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവിന്റെ കാലത്തും യിസ്രായേൽരാജാവായ യോവാശിന്റെ മകനായ യൊരോബെയാമിന്റെ കാലത്തും ഭൂകമ്പത്തിന്നു രണ്ടു സംവത്സരം മുമ്പെ യിസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചു ദർശിച്ച വചനങ്ങൾ. 1 आमोस तकोई जो भेड़-बकरियोंके चरानेवालोंमें से या, उसके थे वचन हैं जो उस ने यहूदा के राजा उज्जियाह के, और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनोंमें, भुईंडोल से दो वर्ष पहिले, इस्राएल के विषय में दर्शन देकर कहे।।
2 And he said: "The LORD roars from Zion and utters his voice from Jerusalem; the pastures of the shepherds mourn, and the top of Carmel withers." 2 അവൻ പറഞ്ഞതോ യഹോവ സീയോനിൽനിന്നു ഗർജ്ജിച്ചു, യെരൂശലേമിൽനിന്നു തന്റെ നാദം കേൾപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയന്മാരുടെ മേച്ചല്പുറങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; കർമ്മേലിന്റെ കൊടുമുടി വാടിപ്പോകും. 2 यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा; तब चरवाहोंकी चराइयां विलाप करेंगी, और कर्म्मेल की चोटी फुलस जाएगी।।
3 Thus says the LORD: "For three transgressions of Damascus, and for four, I will not revoke the punishment, because they have threshed Gilead with threshing sledges of iron. 3 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ദമ്മേശെക്കിന്റെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമംനിമിത്തം, അവർ ഗിലെയാദിനെ ഇരിമ്പുമെതിവണ്ടികൊണ്ടു മെതിച്ചിരിക്കയാൽ തന്നേ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 3 यहोवा योंकहता है, दमिश्क के तीन क्या, वरन चार अपराधोंके कारण मैं उसका दण्ड न छोडूंगा; क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दांवनेवाले यन्त्रोंसे रौंद डाला है।
4 So I will send a fire upon the house of Hazael, and it shall devour the strongholds of Ben-hadad. 4 ഞാൻ ഹസായേൽഗൃഹത്തിൽ ഒരു തീ അയക്കും; അതു ബെൻ ഹദദിന്റെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 4 इसलिथे मैं हजाएल के राजभवन में आग जलाऊंगा, और उस से बेन्हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे।
5 I will break the gate-bar of Damascus, and cut off the inhabitants from the Valley of Aven, and him who holds the scepter from Beth-eden; and the people of Syria shall go into exile to Kir," says the LORD. 5 ഞാൻ ദമ്മേശെക്കിന്റെ ഓടാമ്പൽ തകർത്തു, ആവെൻ താഴ്വരയിൽനിന്നു നിവാസിയെയും ഏദെൻ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു ചെങ്കോൽ പിടിക്കുന്നവനെയും ഛേദിച്ചുകളയും; അരാമ്യർ ബദ്ധന്മാരായി കീറിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 5 मैं दमिश्क के बेण्डोंको तोड़ डालूंगा, और आवेन नाम तराई के रहनेवालोंको और एदेन के घर में रहनेवाले राजदण्डधारी को नाश करूंगा; और अराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे, यहोवा का यही वचन है।।
6 Thus says the LORD: "For three transgressions of Gaza, and for four, I will not revoke the punishment, because they carried into exile a whole people to deliver them up to Edom. 6 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഗസ്സയുടെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമംനിമിത്തം, അവർ എദോമിന്നു ഏല്പിക്കേണ്ടതിന്നും ബദ്ധന്മാരെ ആസകലം കൊണ്ടുപോയിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 6 यहोवा योंकहता है, अज्जा के तीन क्या, वरन चार अपराधोंके कारण मैं उसका दण्ड न छोडूंगा; क्योंकि वे सब लोगोंको बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें।
7 So I will send a fire upon the wall of Gaza, and it shall devour her strongholds. 7 ഞാൻ ഗസ്സയുടെ മതിലിന്നകത്തു ഒരു തീ അയക്കും; അതു അതിന്റെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 7 इसलिथे मैं अज्जा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा, और उस से उसके भवन भस्म हो जाएंगे।
8 I will cut off the inhabitants from Ashdod, and him who holds the scepter from Ashkelon; I will turn my hand against Ekron, and the remnant of the Philistines shall perish," says the Lord GOD. 8 ഞാൻ അസ്തോദിൽനിന്നു നിവാസിയെയും അസ്കെലോനിൽനിന്നു ചെങ്കോൽ പിടിക്കുന്നവനെയും ഛേദിച്ചുകളയും; എന്റെ കൈ എക്രോന്റെ നേരെ തിരിക്കും; ഫെലിസ്ത്യരിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ നശിച്ചുപോകും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 8 मैं अशदोद के रहनेवालोंको और अश्कलोन के राजदण्डधारी को भी नाश करूंगा; मैं अपना हाथ एक्रोन के विरूद्ध चलाऊंगा, और शेष पलिश्ती लोग नाश होंगे, परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।।
9 Thus says the LORD: "For three transgressions of Tyre, and for four, I will not revoke the punishment, because they delivered up a whole people to Edom, and did not remember the covenant of brotherhood. 9 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സോരിന്റെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമംനിമിത്തം, അവർ സഹോദരസഖ്യത ഓർക്കാതെ ബദ്ധന്മാരെ ആസകലം എദോമിന്നു ഏല്പിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 9 यहोवा योंकहता है, सोर के तीन क्या, वरन चार अपराधोंके कारण मैं उसका दण्ड न छोडूंगा; क्योंकि उन्होंने सब लोगोंको बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया।
10 So I will send a fire upon the wall of Tyre, and it shall devour her strongholds." 10 ഞാൻ സോരിന്റെ മതിലിന്നകത്തു ഒരു തീ അയക്കും; അതു അതിന്റെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 10 इसलिथे मैं सोर की शहरपनाह पर आग लगाऊंगा, और उस से उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे।।
11 Thus says the LORD: "For three transgressions of Edom, and for four, I will not revoke the punishment, because he pursued his brother with the sword and cast off all pity, and his anger tore perpetually, and he kept his wrath forever. 11 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എദോമിന്റെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമംനിമിത്തം, അവൻ തന്റെ സഹോദരനെ വാളോടുകൂടെ പിന്തുടർന്നു, തന്റെ കോപം സദാകാലം കടിച്ചുകീറുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹതാപം വിട്ടുകളകയും ദ്വേഷ്യം സദാകാലം വെച്ചുകൊൾകയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 11 यहोवा योंकहता है, एदोम के तीन क्या, वरन चार अपराधोंके कारण मैं उसका दण्ड न छोडूंगा; क्योंकि उस ने अपके भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परन्तु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा, और अपके रोष को अनन्त काल के लिथे बनाए रहा।
12 So I will send a fire upon Teman, and it shall devour the strongholds of Bozrah." 12 ഞാൻ തേമാനിൽ ഒരു തീ അയക്കും; അതു ബൊസ്രയിലെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 12 इसलिथे मैं तेमान में आग लगाऊंगा, और उस से बोस्रा के भवन भस्म हो जाएंगे।।
13 Thus says the LORD: "For three transgressions of the Ammonites, and for four, I will not revoke the punishment, because they have ripped open pregnant women in Gilead, that they might enlarge their border. 13 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അമ്മോന്യരുടെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമം നിമിത്തം, അവർ തങ്ങളുടെ അതിർ വിസ്താരമാക്കേണ്ടതിന്നു ഗിലെയാദിലെ ഗർഭിണികളെ പിളർന്നുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 13 यहोवा योंकहता है, अम्मोन के तीन क्या, वरन चार अपराधोंके कारण मैं उसका दण्ड न छोडूंगा, क्योंकि उन्होंने अपके सिवाने को बढ़ा लेने के लिथे गिलाद की गभिर्णी स्त्रियोंका पेट चीर डाला।
14 So I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour her strongholds, with shouting on the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind; 14 ഞാൻ രബ്ബയുടെ മതിലിന്നകത്തു ഒരു തീ കത്തിക്കും; അതു യുദ്ധദിവസത്തിലെ ആർപ്പോടും പിശറുള്ള നാളിലെ കൊടുങ്കാറ്റോടുംകൂടെ അതിലെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 14 इसलिथे मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा, और उस से उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवण्डर का दिन होगा;
15 and their king shall go into exile, he and his princes together," says the LORD. 15 അവരുടെ രാജാവു പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും; അവനും അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരും ഒരുപോലെ തന്നേ എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 15 और उनका राजा अपके हाकिमोंसमेत बंधुआई में जाएगा, यहोवा का यही वचन है।।