Amos 2

1 Thus says the LORD: "For three transgressions of Moab, and for four, I will not revoke the punishment, because he burned to lime the bones of the king of Edom. 1 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: മോവാബിന്റെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമം നിമിത്തം അവൻ എദോംരാജാവിന്റെ അസ്ഥികളെ ചുട്ടു കുമ്മായമാക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കയാൽ തന്നെ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 1 यहोवा योंकहता है, मोआब के तीन क्या, वरन चार अपराधोंके कारण, मैं उसका दण्ड न छोडूंगा; क्योंकि उस ने एदोम के राजा की हड्डियोंको जलाकर चूना कर दिया।
2 So I will send a fire upon Moab, and it shall devour the strongholds of Kerioth, and Moab shall die amid uproar, amid shouting and the sound of the trumpet; 2 ഞാൻ മോവാബിൽ ഒരു തീ അയക്കും; അതു കെരീയോത്തിന്റെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; മോവാബ് കലഹത്തോടും ആർപ്പോടും കാഹളനാദത്തോടും കൂടെ മരിക്കും. 2 इसलिथे मैं मोआब में ाग लगाऊंगा, और उस से करिय्योत के भवन भस्म हो जाएंगे; और मोआब हुल्लड़ और ललकार, और नरसिंगे के शब्द होते-होते मर जाएगा।
3 I will cut off the ruler from its midst, and will kill all its princes with him," says the LORD. 3 ഞാൻ ന്യായാധിപതിയെ അതിന്റെ നടുവിൽനിന്നു ഛേദിച്ചു, അതിന്റെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരെയും അവനോടുകൂടെ കൊല്ലും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 3 मैं उसके बीच में से न्यायी को नाश करूंगा, और साय ही साय उसके सब हाकिमोंको भी घात करूंगा, यहोवा का यही वचन है।।
4 Thus says the LORD: "For three transgressions of Judah, and for four, I will not revoke the punishment, because they have rejected the law of the LORD, and have not kept his statutes, but their lies have led them astray, those after which their fathers walked. 4 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യെഹൂദയുടെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമംനിമിത്തം, അവർ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ നിരസിക്കയും അവന്റെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിക്കാതെയിരിക്കയും അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പിന്തുടർന്നുപോന്ന അവരുടെ വ്യാജമൂർത്തികൾ അവരെ തെറ്റിനടക്കുമാറാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ തന്നേ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 4 यहोवा योंकहता है, यहूदा के तीन क्या, वरन चार अपराधोंके कारण, मैं उसका दण्ड न छोडूंगा; क्योंकि उनहोंने यहोवा की व्यवस्या को तुच्छ जाना और मेरी विधियोंका नहीं माना; और अपके फूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे, वे भी भटक गए हैं।
5 So I will send a fire upon Judah, and it shall devour the strongholds of Jerusalem." 5 ഞാൻ യെഹൂദയിൽ ഒരു തീ അയക്കും; അതു യെരൂശലേമിലെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 5 इसलिथे मैं यहूदा में आग लगाऊंगा, और उस से यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे।।
6 Thus says the LORD: "For three transgressions of Israel, and for four, I will not revoke the punishment, because they sell the righteous for silver, and the needy for a pair of sandals-- 6 യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്രായേലിന്റെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമം നിമിത്തം, അവർ നീതിമാനെ പണത്തിന്നും ദരിദ്രനെ ഒരുകൂട്ടു ചെരിപ്പിന്നും വിറ്റുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ തന്നേ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. 6 यहोवा योंकहता है, इस्राएल के तीन क्या, वरन चार अपराधोंके कारण, मैं उसका दण्ड न छोडूंगा; क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रूपके के लिथे और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियोंके लिथे बेच डाला है।
7 those who trample the head of the poor into the dust of the earth and turn aside the way of the afflicted; a man and his father go in to the same girl, so that my holy name is profaned; 7 അവർ എളിയവരുടെ തലയിൽ മൺപൊടി കാണ്മാൻ കാംക്ഷിക്കയും സാധുക്കളുടെ വഴി മറിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നു: എന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പുരുഷനും അവന്റെ അപ്പനും ഒരേ യുവതിയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു. 7 वे कंगालोंके सिर पर की धूलि का भी लालच करते, और नम्र लोगोंको मार्ग से हटा देते हैं; और बाप-बेटा दोनोंएक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिस से मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं।
8 they lay themselves down beside every altar on garments taken in pledge, and in the house of their God they drink the wine of those who have been fined. 8 അവർ ഏതു ബലിപീഠത്തിന്നരികത്തും പണയം വാങ്ങിയ വസ്ത്രം വിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുകയും പിഴ അടെച്ചവരുടെ വീഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽവെച്ചു കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 8 वे हर एक वेदी के पास बन्धक के वस्त्रोंपर सोते हैं, और दण्ड के रूपके से मोल लिया हुआ दाखमधु अपके देवता के घर में पी लेते हैं।।
9 "Yet it was I who destroyed the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars and who was as strong as the oaks; I destroyed his fruit above and his roots beneath. 9 ഞാനോ അമോർയ്യനെ അവരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു; അവന്റെ ഉയരം ദേവദാരുക്കളുടെ ഉയരംപോലെയായിരുന്നു; അവൻ കരുവേലകങ്ങൾപോലെ ശക്തിയുള്ളവനുമായിരുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ മീതെ അവന്റെ ഫലവും താഴെ അവന്റെ വേരും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. 9 मैं ने उनके साम्हने से एमोरियोंको नाश किया या, जिनकी लम्बाई देवदारोंकी सी, और जिनका बल बांज वृझोंका सा या; तौभी मैं ने ऊपर से उसके फल, और नीचे से उसकी जड़ नाश की।
10 Also it was I who brought you up out of the land of Egypt and led you forty years in the wilderness, to possess the land of the Amorite. 10 ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു, അമോർയ്യന്റെ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളെ നാല്പതു സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽകൂടി നടത്തി. 10 और मैं तुम को मिस्र देश से निकाल लाया, और जंगल में चालीस वर्ष तक लिए फिरता रहा, कि तुम एमोरियोंके देश के अधिक्कारनेी हो जाओ।
11 And I raised up some of your sons for prophets, and some of your young men for Nazirites. Is it not indeed so, O people of Israel?" declares the LORD. 11 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരിൽ ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും നിങ്ങളുടെ യൌവനക്കാരിൽ ചിലരെ വ്രതസ്ഥന്മാരായും എഴുന്നേല്പിച്ചു; അങ്ങനെ തന്നേ അല്ലയോ യിസ്രായേൽമക്കളേ, എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 11 और मैं ने तुम्हारे पुत्रोंमें से नबी होने के लिथे और तुम्हारे कुछ जवानोंमें से नाजीर होने के लिथे ठहराया। हे इस्राएलियो, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यही वाणी है।
12 "But you made the Nazirites drink wine, and commanded the prophets, saying, 'You shall not prophesy.' 12 എന്നാൽ നിങ്ങൾ വ്രതസ്ഥന്മാർക്കു വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കയും പ്രവാചകന്മാരോടു: പ്രവചിക്കരുതു എന്നു കല്പിക്കയും ചെയ്തു. 12 परन्तु तुम ने नाजीरोंको दाखमधु पिलाया, और नबियोंको आज्ञा दी कि भविष्यद्ववाणी न करें।।
13 "Behold, I will press you down in your place, as a cart full of sheaves presses down. 13 കറ്റ കയറ്റി വണ്ടി അമർത്തുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തു അമർത്തിക്കളയും. 13 देखो, मैं तुम को ऐसा दबाऊंगा, जैसी पूलोंसे भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है।
14 Flight shall perish from the swift, and the strong shall not retain his strength, nor shall the mighty save his life; 14 അങ്ങനെ വേഗവാന്മാർക്കു ശരണം നശിക്കും; ബലവാന്റെ ശക്തി നിലനിൽക്കയില്ല; വീരൻ തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കയില്ല; 14 इसलिथे वेग दौड़नेवाले को भाग जाने का स्यान न मिलेगा, और सामर्यी का सामर्य कुछ काम न देगा; और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा;
15 he who handles the bow shall not stand, and he who is swift of foot shall not save himself, nor shall he who rides the horse save his life; 15 വില്ലാളി ഉറെച്ചുനിൽക്കയില്ല; ശീഘ്രഗാമി തന്നെത്താൻ വിടുവിക്കയില്ല; കുതിര കയറി ഓടുന്നവൻ തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കയുമില്ല. 15 धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा, और फुर्ती से दौड़नेवाला न बचेगा; सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा;
16 and he who is stout of heart among the mighty shall flee away naked in that day," declares the LORD. 16 വീരന്മാരിൽ ധൈര്യമേറിയവൻ അന്നാളിൽ നഗ്നനായി ഓടിപ്പോകും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 16 और शूरवीरोंमें जो अधिक धीर हो, वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा, यहोवा की यही वाणी है।।