Zechariah 13

1 "On that day there shall be a fountain opened for the house of David and the inhabitants of Jerusalem, to cleanse them from sin and uncleanness. 1 അന്നാളിൽ ദാവീദുഗൃഹത്തിന്നും യെരൂശലേംനിവാസികൾക്കും പാപത്തിന്റെയും മാലിന്യത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിന്നായി ഒരു ഉറവു തുറന്നിരിക്കും. 1 उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियोंके लिथे पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा।।
2 "And on that day, declares the LORD of hosts, I will cut off the names of the idols from the land, so that they shall be remembered no more. And also I will remove from the land the prophets and the spirit of uncleanness. 2 അന്നാളിൽ ഞാൻ ദേശത്തുനിന്നു വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേർ ഇല്ലാതാക്കും; ഇനി അവയെ ഓർക്കയുമില്ല; ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും മലിനാത്മാവിനെയും ദേശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 2 और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, कि उस समय मैं इस देश मे से मूर्तो के नाम मिटा डालूंगा, और वे फिर स्मरण में न रहेंगी; और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा।
3 And if anyone again prophesies, his father and mother who bore him will say to him, 'You shall not live, for you speak lies in the name of the LORD.' And his father and mother who bore him shall pierce him through when he prophesies. 3 ആരെങ്കിലും ഇനി പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അവനെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും അമ്മയും അവനോടു: യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഭോഷ്ക്കു സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നീ ജീവനോടിരിക്കയില്ല എന്നു പറകയും അവനെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും അമ്മയും അവൻ പ്രവചിക്കയിൽതന്നേ അവനെ കുത്തിക്കളകയും ചെയ്യും. 3 और यदि कोई फिर भविष्यद्वााणी करे, तो उसके माता-पिता, जिन से वह उत्पन्न हुआ, उस से कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तू ने यहोवा के नाम से फूठ कहा है; सो जब वह भविष्यद्वाणी करे, तब उसके माता-पिता जिन से वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे।
4 "On that day every prophet will be ashamed of his vision when he prophesies. He will not put on a hairy cloak in order to deceive, 4 അന്നാളിൽ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കയിൽ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കും; ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന്നു അവർ രോമമുള്ള മേലങ്കി ധരിക്കയുമില്ല. 4 उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपके अपके दर्शन से लज्जित होंगे, और धोखा देने के लिथे कम्बल का वस्त्र न पहिनेंगे,
5 but he will say, 'I am no prophet, I am a worker of the soil, for a man sold me in my youth.' 5 ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല, കൃഷിക്കാരനത്രേ; എന്റെ ബാല്യത്തിൽ തന്നേ ഒരാൾ എന്നെ വിലെക്കു മേടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ പറയും. എന്നാൽ അവനോടു: 5 वरन्तु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूं; क्योंकि लड़कपन ही से मैं औरोंका दास हूं।
6 And if one asks him, 'What are these wounds on your back?' he will say, 'The wounds I received in the house of my friends.' 6 നിന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ മുറിവുകൾ എന്തു എന്നു ചോദിക്കുന്നതിന്നു അവൻ: എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിൽവെച്ചു ഞാൻ അടികൊണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. 6 तब उस से यह पूछा जाएगा, तेरी छाती पर थे घाव कैसे हुए, तब वह कहेगा, थे वे ही हैं जो मेरे प्रेमियोंके घर में मुझे लगे हैं।।
7 "Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me," declares the LORD of hosts."Strike the shepherd, and the sheep will be scattered; I will turn my hand against the little ones. 7 വാളേ, എന്റെ ഇടയന്റെ നേരെയും എന്റെ കൂട്ടാളിയായ പുരുഷന്റെ നേരെയും ഉണരുക എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകേണ്ടതിന്നു ഇടയനെ വെട്ടുക; ഞാൻ ചെറിയവരുടെ നേരെ കൈ തിരിക്കും. 7 सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरूद्ध अर्यात्‌ जो पुरूष मेरा स्वजाति है, उसके विरूद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़-बकरियां तितर-बितर हो जाएंगी; और बच्चोंपर मैं अपके हाथ बढ़ाऊंगा।
8 In the whole land, declares the LORD, two thirds shall be cut off and perish, and one third shall be left alive. 8 എന്നാൽ സർവ്വദേശത്തിലും മൂന്നിൽ രണ്ടംശം ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പ്രാണനെ വിടും; മൂന്നിൽ ഒരംശം ശേഷിച്ചിരിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 8 यहोवा की यह भी वाणी है, कि इस देश के सारे निवासियोंकी दो तिहाई मार डाली जाएगाी और बची हुई तिहाई उस में बनी रहेगी।
9 And I will put this third into the fire, and refine them as one refines silver, and test them as gold is tested. They will call upon my name, and I will answer them. I will say, 'They are my people'; and they will say, 'The LORD is my God.'" 9 മൂന്നിൽ ഒരംശം ഞാൻ തീയിൽ കൂടി കടത്തി വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നതുപോലെ അവരെ ഊതിക്കഴിക്കും; പൊന്നു ശോധന കഴിക്കുന്നതുപോലെ അവരെ ശോധനകഴിക്കും; അവർ എന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കയും ഞാൻ അവർക്കു ഉത്തരം അരുളുകയും ചെയ്യും; അവർ എന്റെ ജനം എന്നു ഞാൻ പറയും; യഹോവ എന്റെ ദൈവം എന്നു അവരും പറയും. 9 उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा, जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जाचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझ से प्रार्यना किया करेंगे, और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, थे मेरी प्रजा हैं, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है।।