Zechariah 6

1 Again I lifted my eyes and saw, and behold, four chariots came out from between two mountains. And the mountains were mountains of bronze. 1 ഞാൻ വീണ്ടും തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു പർവ്വതങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു നാലു രഥം പുറപ്പെടുന്നതു കണ്ടു; ആ പർവ്വതങ്ങളോ താമ്രപർവ്വതങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 1 मैं ने फिर आंखें उठाईं, और क्या देखा कि दो पहाड़ोंके बीच से चार रय चले आते हैं; और वे पहाड़ पीतल के हैं।
2 The first chariot had red horses, the second black horses, 2 ഒന്നാമത്തെ രഥത്തിന്നു ചുവന്ന കുതിരകളെയും രണ്ടാമത്തെ രഥത്തിന്നു കറുത്ത കുതിരകളെയും 2 पहिले रय में लाल घोड़े और दूरे रय में काले,
3 the third white horses, and the fourth chariot dappled horses--all of them strong. 3 മൂന്നാമത്തെ രഥത്തിന്നു വെളുത്ത കുതിരകളെയും നാലാമത്തെ രഥത്തിന്നു പുള്ളിയും കരാൽനിറവും ഉള്ള കുതിരകളെയും പൂട്ടിയിരുന്നു. 3 तीसरे रय में श्वेत और चौथे रय में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं।
4 Then I answered and said to the angel who talked with me, "What are these, my lord?" 4 എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതനോടു: യജമാനനേ, ഇതു എന്താകുന്നു എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു. 4 तब मैं ने उस दूत से जो मुझ से बातें करता या, पूछा, हे मेरे प्रभु, थे क्या हैं?
5 And the angel answered and said to me, "These are going out to the four winds of heaven, after presenting themselves before the LORD of all the earth. 5 ദൂതൻ എന്നോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഇതു സർവ്വഭൂമിയുടെയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നിട്ടു പുറപ്പെടുന്ന ആകാശത്തിലെ നാലു കാറ്റു ആകുന്നു. 5 दूत ने मुझ से कहा, थे आकाश के चारोंवायु हैं जो सारी पृय्वी के प्रभु के पास उपस्यित रहते हैं, परन्तु अब निकल आए हैं।
6 The chariot with the black horses goes toward the north country, the white ones go after them, and the dappled ones go toward the south country." 6 കറുത്ത കുതിരകൾ ഉള്ളതു വടക്കെ ദേശത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു; വെളുത്തവ അവയുടെ പിന്നാലെ പുറപ്പെട്ടു; പുള്ളിയുള്ളവ തെക്കേ ദേശത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. 6 जिस रय में काले घोड़े हैं, वह उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोडे उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्खिन देश की ओर जाते हैं।
7 When the strong horses came out, they were impatient to go and patrol the earth. And he said, "Go, patrol the earth." So they patrolled the earth. 7 കരാൽനിറമുള്ളവ പുറപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിപ്പാൻ നോക്കി: നിങ്ങൾ പോയി ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിപ്പിൻ എന്നു അവൻ കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ അവ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു. 7 और बादामी घोड़ोंने निकलकर चाहा कि जाकर पृय्वी पर फेरा करें। सो दूत ने कहा, जाकर पृय्वी पर फेरा करो। तब वे पृय्वी पर फेरा करने लगे।
8 Then he cried to me, "Behold, those who go toward the north country have set my Spirit at rest in the north country." 8 അവൻ എന്നോടു ഉറക്കെ വിളിച്ചു; വടക്കെ ദേശത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ വടക്കെ ദേശത്തിങ്കൽ എന്റെ കോപത്തെ ശമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 8 तब उस ने मुझ से पुकारकर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं, उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठण्डा किया हैं।।
9 And the word of the LORD came to me: 9 യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: 9 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा :
10 "Take from the exiles Heldai, Tobijah, and Jedaiah, who have arrived from Babylon, and go the same day to the house of Josiah, the son of Zephaniah. 10 നീ ഹെല്ദായി, തോബീയാവു, യെദായാവു എന്നീ പ്രവാസികളോടു വാങ്ങുക; അവർ ബാബേലിൽനിന്നു വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന സെഫന്യാവിന്റെ മകനായ യോശീയാവിന്റെ വീട്ടിൽ നീ അന്നു തന്നേ ചെല്ലേണം. 10 बंधुआई के लोगोंमें से, हेल्दै, तोबिय्याह और यदायाह से कुछ ले और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशियाह के घर में जा जिस से वे बाबुल से आकर उतरे हैं।
11 Take from them silver and gold, and make a crown, and set it on the head of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. 11 അവരോടു നീ വെള്ളിയും പൊന്നും വാങ്ങി കിരീടം ഉണ്ടാക്കി മഹാപുരോഹിതനായി യെഹോസാദാക്കിന്റെ മകനായ യോശുവയുടെ തലയിൽ വെച്ചു അവനോടു പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ: 11 उनके हाथ से सोना चान्दी ले, और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महाथाजक के सिर पर रख;
12 And say to him, 'Thus says the LORD of hosts, "Behold, the man whose name is the Branch: for he shall branch out from his place, and he shall build the temple of the LORD. 12 സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: മുള എന്നു പേരുള്ളൊരു പുരുഷനുണ്ടല്ലോ; അവൻ തന്റെ നിലയിൽനിന്നു മുളെച്ചുവന്നു യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും. 12 और उस से यह कह, सेनाओं का यहोवा योंकहता है, उस पुरूष को देख जिस का नाम शाख है, वह अपके ही स्यान से उगकर यहोवा के मन्दिर को बनाएगा।
13 It is he who shall build the temple of the LORD and shall bear royal honor, and shall sit and rule on his throne. And there shall be a priest on his throne, and the counsel of peace shall be between them both."' 13 അവൻ തന്നേ യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും; അവൻ ബഹുമാനഭൂഷണം ധരിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു വാഴും; അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ പുരോഹിതനുമായിരിക്കും; ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ സമാധാനമന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. 13 वही यहोवा के मन्दिर को बनाएगा, और महिमा पाएगा, और अपके सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनोंके बीच मेल की सम्मति होगी।
14 And the crown shall be in the temple of the LORD as a reminder to Helem, Tobijah, Jedaiah, and Hen the son of Zephaniah. 14 ആ കിരീടമോ, ഹേലെം, തോബീയാവു, യെദായാവു, സെഫന്യാവിന്റെ മകനായ ഹേൻ എന്നിവരുടെ ഓർമ്മെക്കായി യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണം. 14 और वे मुकुट हेलेम, तोबिय्याह, यदायाह, और सपन्याह के पुत्र हेन को मिलें, और वे यहोवा के मन्दिर में स्मरण के लिथे बने रहें।।
15 "And those who are far off shall come and help to build the temple of the LORD. And you shall know that the LORD of hosts has sent me to you. And this shall come to pass, if you will diligently obey the voice of the LORD your God." 15 എന്നാൽ ദൂരസ്ഥന്മാർ വന്നു യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിങ്കൽ പണിയും; സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും; നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടനുസരിക്കുമെങ്കിൽ അതു സംഭവിക്കും. 15 फिर दूर दूर के लोग आ आकर यहोवा के मन्दिर बनाने में सहाथता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपके परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी।।