Matthew 26

1 When Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples, 1 ഈ വചനങ്ങൾ ഒക്കെയും പറഞ്ഞു തീർന്നശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരോടു: 1 जब यीशु थे सब बातें कह चुका, तो अपके चेलोंसे कहने लगा।
2 "You know that after two days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." 2 '''“രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു പെസഹ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ; അന്നു മനുഷ്യപുത്രനെ ക്രൂശിപ്പാൻ ഏല്പിക്കും”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 2 तुम जानते हो, कि दो दिन के बाद फसह का पर्व्‍व होगा; और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिथे पकड़वाया जाएगा।
3 Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, 3 അന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും കയ്യഫാമഹാപുരോഹിതന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ വന്നു കൂടി. 3 तब महाथाजक और प्रजा के पुरिनए काइफा नाम महाथाजक के आंगन में इकट्ठे हुए।
4 and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. 4 യേശുവിനെ ഉപായത്താൽ പിടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു; 4 और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छत से पकड़कर मार डालें।
5 But they said, "Not during the feast, lest there be an uproar among the people." 5 എങ്കിലും ജനത്തിൽ കലഹമുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ പെരുനാളിൽ അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 5 परन्‍तु वे कहते थे, कि पर्व्‍व के समय नहीं; कहीं ऐसा न हो कि लोगोंमें बलवा मच जाए।
6 Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, 6 യേശു ബേഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന ശീമോന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ 6 जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में या।
7 a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at table. 7 ഒരു സ്ത്രീ വിലയേറിയ പരിമളതൈലം നിറഞ്ഞ ഒരു വെണ്‍കൽഭരണി എടുത്തുംകൊണ്ടു അവന്റെ അടുക്കെ വന്നു, അവൻ പന്തിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതു അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു. 7 तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा या, तो उसके सिर पर उण्‍डेल दिया।
8 And when the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? 8 ശിഷ്യന്മാർ അതു കണ്ടിട്ടു മുഷിഞ്ഞു: ഈ വെറും ചെലവു എന്തിന്നു? 8 यह देखकर, उसके चेले रिसयाए और कहने लगे, इस का क्‍योंसत्यनाश किया गया
9 For this could have been sold for a large sum and given to the poor." 9 ഇതു വളരെ വിലെക്കു വിറ്റു ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്കാമായിരുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 यह तो अच्‍छे दाम पर बिककर कंगालोंको बांटा जा सकता या।
10 But Jesus, aware of this, said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me. 10 യേശു അതു അറിഞ്ഞു അവരോടു: '''“സ്ത്രീയെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തു? അവൾ എങ്കൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തതു. ''' 10 यह जानकर यीशु ने उन से कहा, स्त्री को क्‍योंसताते हो उस ने मेरे साय भलाई की है।
11 For you always have the poor with you, but you will not always have me. 11 '''ദരിദ്രർ നിങ്ങൾക്കു എല്ലായ്പോഴും അടുക്കെ ഉണ്ടു; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എല്ലായ്പേഴും ഇല്ലതാനും. ''' 11 कंगाल तुम्हारे साय सदा रहते हैं, परन्‍तु मैं तुम्हारे साय सदैव न रहूंगा।
12 In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. 12 '''അവൾ ഈ തൈലം എന്റെ ദേഹത്തിന്മേൽ ഒഴിച്ചതു എന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന്നായി ചെയ്തതാകുന്നു. ''' 12 उस ने मेरी देह पर जो यह इत्र उण्‍डेला है, वह मेरे गाढ़े जाने के लिथे किया है
13 Truly, I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her." 13 '''ലോകത്തിൽ എങ്ങും, ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നേടത്തെല്ലാം, അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മെക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 13 मैं तुम से सच कहता हूं, कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्क़रण में किया जाएगा।
14 Then one of the twelve, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priests 14 അന്നു പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂദാ ഈസ്കര്യോത്താവു മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു: 14 तब यहूदा इस्‍किरयोती नाम बारह चेलोंमें से एक ने महाथाजकोंके पास जाकर कहा।
15 and said, "What will you give me if I deliver him over to you?" And they paid him thirty pieces of silver. 15 നിങ്ങൾ എന്തു തരും? ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു: അവർ അവന്നു മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശു തൂക്കിക്കൊടുത്തു. 15 यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो मुझे क्‍या दोगे उन्‍होंने उसे तीस चान्‍दी के सिक्के तौलकर दे दिए।
16 And from that moment he sought an opportunity to betray him. 16 അന്നു മുതൽ അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാൻ അവൻ തക്കം അന്വേഷിച്ചു പോന്നു. 16 और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढ़ने लगा।।
17 Now on the first day of Unleavened Bread the disciples came to Jesus, saying, "Where will you have us prepare for you to eat the Passover?" 17 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: നീ പെസഹ കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതു എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചു. 17 अखमीरी रोटी के पर्व्‍व के पहिले दिन, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे; तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिथे फसह खाने की तैयारी करें
18 He said, "Go into the city to a certain man and say to him, 'The Teacher says, My time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples.'" 18 അതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: '''“നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ഇന്നവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു: എന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യരുമായി നിന്റെ അടുക്കൽ പെസഹ കഴിക്കും എന്നു ഗുരു പറയുന്നു എന്നു പറവിൻ.”''' 18 उस ने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उस से कहो, कि गुरू कहता है, कि मेरा समय निकट है, मैं अपके चेलोंके साय तेरे यहां पर्व्‍व मनाऊंगा।
19 And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. 19 ശിഷ്യന്മാർ യേശു കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു പെസഹ ഒരുക്കി. 19 सो चेलोंने यीशु की आज्ञा मानी, और फसह तैयार किया।
20 When it was evening, he reclined at table with the twelve. 20 സന്ധ്യയായപ്പോൾ അവൻ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പന്തിയിൽ ഇരുന്നു. 20 जब सांफ हुई, तो वह बारहोंके साय भोजन करने के लिथे बैठा।
21 And as they were eating, he said, "Truly, I say to you, one of you will betray me." 21 അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ: '''“നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 21 जब वे खा रहे थे, तो उस ने कहा, मैं तुम से सच कहता हूं, कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा।
22 And they were very sorrowful and began to say to him one after another, "Is it I, Lord?" 22 അപ്പോൾ അവർ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു: ഞാനോ, ഞാനോ, കർത്താവേ, എന്നു ഓരോരുത്തൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 22 इस पर वे बहुत उदास हुए, और हर एक उस से पूछने लगा, हे गुरू, क्‍या वह मैं हूं
23 He answered, "He who has dipped his hand in the dish with me will betray me. 23 അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: '''“എന്നോടുകൂടെ കൈ താലത്തിൽ മുക്കുന്നവൻ തന്നേ എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കും. ''' 23 उस ने उत्तर दिया, कि जिस ने मेरे साय याली में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा।
24 The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been better for that man if he had not been born." 24 '''തന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു സത്യം; മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്നോ ഹാ കഷ്ടം; ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു കൊള്ളായിരുന്നു.”''' 24 मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता ही है; परन्‍तु उस मनुष्य के लिथे शोक है जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है: यदि उस मनुष्य का जन्क़ न होता, तो उसके लिथे भला होता।
25 Judas, who would betray him, answered, "Is it I, Rabbi?" He said to him, "You have said so." 25 എന്നാറെ അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന യൂദാ: ഞാനോ, റബ്ബീ, എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: '''“നീ തന്നേ”''' എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 25 तब उसके पकड़वानेवाले यहूदा ने कहा कि हे रब्‍बी, क्‍या वह मैं हूं
26 Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it broke it and gave it to the disciples, and said, "Take, eat; this is my body." 26 അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുത്തു: '''“വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ; ഇതു എന്റെ ശരീരം”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 26 उस ने उस से कहा, तू कह चुका: जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली, और आशीष मांगकर तोड़ी, और चेलोंको देकर कहा, लो, खाओ; यह मेरी देह है।
27 And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, saying, "Drink of it, all of you, 27 പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്കു കൊടുത്തു: '''“എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു കുടിപ്പിൻ. ''' 27 फिर उस ने कटोरा लेकर, धन्यवाद किया, और उन्‍हें देकर कहा, तुम सब इस में से पीओ।
28 for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. 28 '''ഇതു അനേകർക്കുവേണ്ടി പാപമോചനത്തിന്നായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിന്നുള്ള എന്റെ രക്തം; എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പുതുതായി കുടിക്കുംനാൾവരെ ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നു ഇനി കുടിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 28 क्‍योंकि यह वाचा का मेरा वह लोहू है, जो बहुतोंके लिथे पापोंकी झमा के निमित्त बहाथा जाता है।
29 I tell you I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." 30 പിന്നെ അവർ സ്തോത്രം പാടിയശേഷം ഒലീവ് മലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപോയി. 29 मैं तुम से कहता हूं, कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साय अपके पिता के राज्य में नया न पीऊं।।
30 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. 31 യേശു അവരോടു: '''“ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്കൽ ഇടറും; ഞാൻ ഇടയനെ വെട്ടും; കൂട്ടത്തിലെ ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ''' 30 फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए।।
31 Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night. For it is written, 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.' 32 '''എന്നാൽ ഞാൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റശേഷം നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി ഗലീലെക്കു പോകും.”''' 31 तब यीशु ने उन से कहा; तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे; क्‍योंकि लिखा है, कि मैं चरवाहे को मारूंगा; और फुण्‍ड की भेड़ें तित्तर बित्तर हो जाएंगी।
32 But after I am raised up, I will go before you to Galilee." 33 അതിന്നു പത്രൊസ്; എല്ലാവരും നിങ്കൽ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഒരുനാളും ഇടറുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 32 परन्‍तु मैं अपके जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाऊंगा।
33 Peter answered him, "Though they all fall away because of you, I will never fall away." 34 യേശു അവനോടു: '''“ഈ രാത്രിയിൽ കോഴി കൂകുംമുമ്പെ നീ മൂന്നുവട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിന്നോടു പറയുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 33 इस पर पतरस ने उस से कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परन्‍तु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा।
34 Jesus said to him, "Truly, I tell you, this very night, before the rooster crows, you will deny me three times." 35 നിന്നോടു കൂടെ മരിക്കേണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറകയില്ല എന്നു പത്രൊസ് അവനോടു പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നേ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 34 यीशु ने उस से कहा, मैं तुम से सच कहता हूं, कि आज ही राज को मुर्गे के बांग देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा।
35 Peter said to him, "Even if I must die with you, I will not deny you!" And all the disciples said the same. 36 അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗെത്ത്ശെമന എന്ന തോട്ടത്തിൽ വന്നു ശിഷ്യന്മാരോടു: '''“ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുവോളം ഇവിടെ ഇരിപ്പിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു, 35 पतरस ने उस से कहा, यदि मुझे तेरे साय मरना भी हो, तौभी, मैं तुझ से कभी न मुकरूंगा: और ऐसा ही सब चेलोंने भी कहा।।
36 Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here, while I go over there and pray." 37 പത്രൊസിനെയും സെബെദിപുത്രന്മാർ ഇരുവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ദുഃഖിച്ചും വ്യാകുലപ്പെട്ടും തുടങ്ങി: 36 तब यीशु ने अपके चेलोंके साय गतसमनी नाम एक स्यान में आया और अपके चेलोंसे कहने लगा कि यहीं बैठे रहना, जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्यना करूं।
37 And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. 38 '''“എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദനപോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിടെ താമസിച്ചു എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ” എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 37 और वह पतरस और जब्‍दी के दोनोंपुत्रोंको साय ले गया, और उदास और व्याकुल होने लगा।
38 Then he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me." 39 പിന്നെ അവൻ അല്പം മുമ്പോട്ടുചെന്നു കവിണ്ണുവീണു: '''“പിതാവേ, കഴിയും എങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കൽ നിന്നു നീങ്ങിപ്പോകേണമേ; എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ അല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ ആകട്ടെ”''' എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. 38 तब उस ने उन से कहा; मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते: तुम यहीं ठहरो, और मेरे साय जागते रहो।
39 And going a little farther he fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will." 40 പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു, അവർ ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു, പത്രൊസിനോടു: '''“എന്നോടു കൂടെ ഒരു നാഴികപോലും ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ലയോ? ''' 39 फिर वह योड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, और यह प्रार्यना करने लगा, कि हे मेरे पिता, यदि हो सके, तो यह कटोरा मुझ से टल जाए; तौभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परन्‍तु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो।
40 And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, "So, could you not watch with me one hour? 41 '''പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ; ആത്മാവു ഒരുക്കമുള്ളതു, ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 40 फिर चेलोंके पास आकर उन्‍हें सोते पाया, और पतरस से कहा; क्‍या तुम मेरे साय एक घड़ी भी न जाग सके
41 Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." 42 രണ്ടാമതും പോയി: '''“പിതാവേ, ഞാൻ കുടിക്കാതെ അതു നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ആകട്ടെ”''' എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. 41 जागते रहो, और प्रार्यना करते रहो, कि तुम पक्कीझा में न पड़ो: आत्क़ा तो तैयार है, परन्‍तु शरीर र्दुबल है।
42 Again, for the second time, he went away and prayed, "My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done." 43 അനന്തരം അവൻ വന്നു, അവർ കണ്ണിന്നു ഭാരം ഏറുകയാൽ പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നതുകണ്ടു. 42 फिर उस ने दूसरी बार जाकर यह प्रार्यना की; कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पीए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्‍छा पूरी हो।
43 And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. 44 അവരെ വിട്ടു മൂന്നാമതും പോയി ആ വചനം തന്നേ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 43 तब उस ने आकर उन्‍हें फिर सोते पाया, क्‍योंकि उन की आंखें नींद से भरी यीं।
44 So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. 45 പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു: '''“ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചു കൊൾവിൻ; നാഴിക അടുത്തു; മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു; ''' 44 और उन्‍हें छोड़कर फिर चला गया, और वही बात फिर कहकर, तीसरी बार प्रार्यना की।
45 Then he came to the disciples and said to them, "Sleep and take your rest later on. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. 46 '''എഴുന്നേല്പിൻ, നാം പോക; ഇതാ, എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 45 तब उस ने चेलोंके पास आकर उन से कहा; अब सोते रहो, और विश्रम करो: देखो, घड़ी आ पहुंची है, और मनुष्य का पुत्र पापियोंके हाथ पकड़वाया जाता है।
46 Rise, let us be going; see, my betrayer is at hand." 47 അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂദയും അവനോടു കൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിയോരു പുരുഷാരവും വാളും വടികളുമായി വന്നു. 46 उठो, चलें; देखो, मेरा पकड़वानेवाला निकट आ पहुंचा है।।
47 While he was still speaking, Judas came, one of the twelve, and with him a great crowd with swords and clubs, from the chief priests and the elders of the people. 48 അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ; ഞാൻ ഏവനെ ചുംബിക്കുമോ അവൻ തന്നേ ആകുന്നു; അവനെ പിടിച്ചുകൊൾവിൻ എന്നു അവർക്കു ഒരു അടയാളം കൊടുത്തിരുന്നു. 47 वह यह कह ही रहा या, कि देखो यहूदा जो बारहोंमें से एक या, आया, और उसके साय महाथाजकोंऔर लोगोंके पुरिनयोंकी ओर से बड़ी भीड़, तलवारें और लाठियां लिए हुए आई।
48 Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I will kiss is the man; seize him." 49 ഉടനെ അവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: റബ്ബീ, വന്ദനം എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ചുംബിച്ചു. 48 उसके पकड़वानेवाले ने उन्‍हें यह पता दिया या कि जिस को मैं चूम लूं वही है; उसे पकड़ लेना।
49 And he came up to Jesus at once and said, "Greetings, Rabbi!" And he kissed him. 50 യേശു അവനോടു: '''“സ്നേഹിതാ, നീ വന്ന കാര്യം എന്തു”''' എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അടുത്തു യേശുവിന്മേൽ കൈ വെച്ചു അവനെ പിടിച്ചു. 49 और तुरन्‍त यीशु के पास आकर कहा; हे रब्‍बी नमस्‍कार; और उस को बहुत चूमा।
50 Jesus said to him, "Friend, do what you came to do." Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. 51 അപ്പോൾ യേശുവിനോടു കൂടെയുള്ളവരിൽ ഒരുവൻ കൈനീട്ടി വാൾ ഊരി, മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ കാതു അറുത്തു. 50 यीशु ने उस से कहा; हे मित्र, जिस काम के लिथे तू आया है, उसे कर ले। तब उन्‍होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले, और उसे पकड़ लिया।
51 And behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. 52 യേശു അവനോടു: '''“വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക; വാൾ എടുക്കുന്നവർ ഒക്കെയും വാളാൽ നശിച്ചുപോകും. ''' 51 और देखो, यीशु के सायियोंमें से एक ने हाथ बढ़ाकर अपक्की तलवार खींच ली और महाथाजक के दास पर चलाकर उस का कान उड़ा दिया।
52 Then Jesus said to him, "Put your sword back into its place. For all who take the sword will perish by the sword. 53 '''എന്റെ പിതാവിനോടു ഇപ്പോൾ തന്നേ പന്ത്രണ്ടു ലെഗ്യോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ എന്റെ അരികെ നിറുത്തേണ്ടതിന്നു എനിക്കു അപേക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്നു തോന്നുന്നുവോ? ''' 52 तब यीशु ने उस से कहा; अपक्की तलवार काठी में रख ले क्‍योंकि जो तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे।
53 Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve legions of angels? 54 '''എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കേണം എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾക്കു എങ്ങനെ നിവൃത്തിവരും”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 53 क्‍या तू नहीं समझता, कि मैं अपके पिता से बिनती कर सकता हूं, और वह स्‍वर्गदूतोंकी बारह पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्यित कर देगा
54 But how then should the Scriptures be fulfilled, that it must be so?" 55 ആ നാഴികയിൽ യേശു പുരുഷാരത്തോടു: '''“ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്നപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദിവസേന ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല. ''' 54 परन्‍तु पवित्र शास्‍त्र की बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, क्‍योंकर पूरी होंगी
55 At that hour Jesus said to the crowds, "Have you come out as against a robber, with swords and clubs to capture me? Day after day I sat in the temple teaching, and you did not seize me. 56 '''എന്നാൽ ഇതു ഒക്കെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു സംഭവിച്ചു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവനെ വിട്ടു ഓടിപ്പോയി. 55 उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा; क्‍या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिथे निकले हो मैं हर दिन मन्‍दिर में बैठकर उपकेश दिया करता या, और तुम ने मुझे नहीं पकड़ा।
56 But all this has taken place that the Scriptures of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples left him and fled. 57 യേശുവിനെ പിടിച്ചവരോ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫായുടെ അടുക്കൽ ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്നേടത്തു അവനെ കൊണ്ടുപോയി. 56 परन्‍तु यह सब इसलिथे हुआ है, कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन के पूरे हों: तब सब चेलें उसे छोड़कर भाग गए।।
57 Then those who had seized Jesus led him to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders had gathered. 58 എന്നാൽ പത്രൊസ് ദൂരവെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയോളം പിൻചെന്നു, അകത്തു കടന്നു അവസാനം കാണ്മാൻ സേവകന്മാരോടുകൂടി ഇരുന്നു 57 और यीशु के पकड़नेवाले उस को काइफा नाम महाथाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरिनए इकट्ठे हुए थे।
58 And Peter was following him at a distance, as far as the courtyard of the high priest, and going inside he sat with the guards to see the end. 59 മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു അവന്റെ നേരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു; 58 और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महाथाजक के आंगन तक गया, और भीतर जाकर अन्‍त देखने को प्यादोंके साय बैठ गया।
59 Now the chief priests and the whole Council were seeking false testimony against Jesus that they might put him to death, 60 കള്ളസ്സാക്ഷികൾ പലരും വന്നിട്ടും പറ്റിയില്ല. 59 महाथाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिथे उसके विरोध में फूठी गवाही की खोज में थे।
60 but they found none, though many false witnesses came forward. At last two came forward 61 ഒടുവിൽ രണ്ടുപേർ വന്നു: ദൈവമന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു വീണ്ടും പണിവാൻ എനിക്കു കഴിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു. 60 परन्‍तु बहुत से फूठे गवाहोंके आने पर भी न पाई।
61 and said, "This man said, 'I am able to destroy the temple of God, and to rebuild it in three days.'" 62 മഹാപുരോഹിതൻ എഴുന്നേറ്റു അവനോടു: നീ ഒരു ഉത്തരവും പറയുന്നില്ലയോ? ഇവർ നിന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. 61 अन्‍त में दो जनोंने आकर कहा, कि उस ने कहा है; कि मैं परमेश्वर के मन्‍दिर को ढा सकता हूं और उसे तीन दिन में बना सकता हूं।
62 And the high priest stood up and said, "Have you no answer to make? What is it that these men testify against you?" 63 യേശുവോ മിണ്ടാതിരുന്നു. മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോടു: നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുതന്നേയോ? പറക എന്നു ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കൊണ്ടു നിന്നോടു ആണയിട്ടു ചോദിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 62 तब महाथाजक ने खड़े होकर उस से कहा, क्‍या तू कोई उत्तर नहीं देता थे लोग तेरे विरोध में क्‍या गवाही देते हैं परन्‍तु यीशु चुप रहा: महाथाजक ने उस से कहा।
63 But Jesus remained silent. And the high priest said to him, "I adjure you by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God." 64 യേശു അവനോടു: '''“ഞാൻ ആകുന്നു; ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവ്വശക്തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 63 मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपय देता हूं, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो हम से कह दे।
64 Jesus said to him, "You have said so. But I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of Power and coming on the clouds of heaven." 65 ഉടനെ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി: ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു; ഇനി സാക്ഷികളെക്കൊണ്ടു നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം? നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവദൂഷണം കേട്ടുവല്ലോ: 64 यीशु ने उस से कहा; तू ने आप ही कह दिया: बरन मैं तुम से यह भी कहता हूं, कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दिहनी ओर बैठे, और आकाश के बादलोंपर आते देखोगे।
65 Then the high priest tore his robes and said, "He has uttered blasphemy. What further witnesses do we need? You have now heard his blasphemy. 66 നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 65 तब महाथाजक ने अपके वस्‍त्र फाड़कर कहा, इस ने परमेश्वर की निन्‍दा की है, अब हमें गवाहोंका क्‍या प्रयोजन
66 What is your judgment?" They answered, "He deserves death." 67 അപ്പോൾ അവർ അവന്റെ മുഖത്തു തുപ്പി, അവനെ മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തി, ചിലർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു: 66 देखो, तुम ने अभी यह निन्‍दा सुनी है! तुम क्‍या समझते हो उन्‍होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है।
67 Then they spit in his face and struck him. And some slapped him, 68 ഹേ, ക്രിസ്തുവേ, നിന്നെ തല്ലിയതു ആർ എന്നു ഞങ്ങളോടു പ്രവചിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 67 तब उन्‍होंने उस से मुंह पर यूका, और उसे घूंसे मारे, औरोंने यप्‍पड़ मार के कहा।
68 saying, "Prophesy to us, you Christ! Who is it that struck you?" 69 എന്നാൽ പത്രൊസ് പുറത്തു നടുമുറ്റത്തു ഇരുന്നു. അവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വേലക്കാരത്തി വന്നു: നീയും ഗലീലക്കാരനായ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 68 हे मसीह, हम से भविष्यद्ववाणी करके कह: कि किस ने तुझे मारा
69 Now Peter was sitting outside in the courtyard. And a servant girl came up to him and said, "You also were with Jesus the Galilean." 70 അതിന്നു അവൻ: നീ പറയുന്നതു എനിക്കു തിരിയുന്നില്ല എന്നു എല്ലാവരും കേൾക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 69 और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ या: कि एक लौंड़ी ने उसके पास आकर कहा; तू भी यीशु गलीली के साय या।
70 But he denied it before them all, saying, "I do not know what you mean." 71 പിന്നെ അവൻ പടിപ്പുരയിലേക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തി അവനെ കണ്ടു അവിടെയുള്ളവരോടു: ഇവനും നസറായനായ യേശുവിനോടു കൂടെയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 70 उस ने सब के साम्हने यह कह कर इन्‍कार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्‍या कह रही है।
71 And when he went out to the entrance, another servant girl saw him, and she said to the bystanders, "This man was with Jesus of Nazareth." 72 ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ രണ്ടാമതും ആണയോടെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 71 जब वह बाहर डेवढ़ी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर उन से जो वहां थे कहा; यह भी तो यीशु नासरी के साय या।
72 And again he denied it with an oath: "I do not know the man." 73 അല്പനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവിടെ നിന്നവർ അടുത്തുവന്നു പത്രൊസിനോടു: നീയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം; നിന്റെ ഉച്ചാരണവും നിന്നെ വെളിവാക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 72 उस ने शपय खाकर फिर इन्‍कार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता।
73 After a little while the bystanders came up and said to Peter, "Certainly you too are one of them, for your accent betrays you." 74 അപ്പോൾ അവൻ: ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി; ഉടനെ കോഴി കൂകി. 73 योड़ी देर के बाद, जो वहां खड़े थे, उन्‍होंने पतरस के पास आकर उस से कहा, सचमुच तू भी उन में से एक है; क्‍योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है।
74 Then he began to invoke a curse on himself and to swear, "I do not know the man." And immediately the rooster crowed. 75 എന്നാറെ: '''“കോഴി കൂകുംമുമ്പേ നീ മൂന്നു വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും”''' എന്നു യേശു പറഞ്ഞ വാക്കു പത്രൊസ് ഓർത്തു പുറത്തു പോയി അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു. 74 तब वह धिक्कारने देने और शपय खाने लगा, कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता; और तुरन्‍त मुर्ग ने बांग दी।
75 And Peter remembered the saying of Jesus, "Before the rooster crows, you will deny me three times." And he went out and wept bitterly. 75 तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्क़रण आई की मुर्ग के बांग देने से पहिले तू तीन बार मेरा इन्‍कार करेगा और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा।।