Mark 10

1 And he left there and went to the region of Judea and beyond the Jordan, and crowds gathered to him again. And again, as was his custom, he taught them. 1 അവിടെ നിന്നു അവൻ പുറപ്പെട്ടു യോർദ്ദാന്നക്കരെ യെഹൂദ്യദേശത്തിന്റെ അതിരോളം ചെന്നു; പുരുഷാരം പിന്നെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി, പതിവുപോലെ അവൻ അവരെ പിന്നെയും ഉപദേശിച്ചു. 1 फिर वह वहां से उठकर यहूदिया के सिवानोंमें और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपक्की रीति के अनुसार उन्‍हें फिर उपकेश देने लगा।
2 And Pharisees came up and in order to test him asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" 2 അപ്പോൾ പരീശന്മാർ അടുക്കെ വന്നു: ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു പുരുഷന്നു വിഹിതമോ എന്നു അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു അവനോടു ചോദിച്ചു. 2 तब फरीसियोंने उसके पास आकर उस की पक्कीझा करने को उस से पूछा, क्‍या यह उचित है, कि पुरूष अपक्की पत्‍नी को त्यागे
3 He answered them, "What did Moses command you?" 3 അവൻ അവരോടു: '''മോശെ നിങ്ങൾക്കു എന്തു കല്പന തന്നു''' എന്നു ചോദിച്ചു. 3 उस ने उन को उत्तर दिया, कि मूसा ने तुम्हें क्‍या आज्ञा दी है
4 They said, "Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away." 4 ഉപേക്ഷണപത്രം എഴുതിക്കൊടുത്തു അവളെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശെ അനുവദിച്ചു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 4 उन्‍होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है।
5 And Jesus said to them, "Because of your hardness of heart he wrote you this commandment. 5 യേശു അവരോടു: '''നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തമത്രേ അവൻ നിങ്ങൾക്കു ഈ കല്പന എഴുതിത്തന്നതു.''' 5 यीशु ने उन से कहा, कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उस ने तुम्हारे लिथे यह आज्ञा लिखी।
6 But from the beginning of creation, 'God made them male and female.' 6 '''സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിങ്കലോ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി ഉണ്ടാക്കി.''' 6 पर सृष्‍टि के आरम्भ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उन को बनाया है।
7 'Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, 7 '''അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും;''' 7 इस कारण मनुष्य अपके माता-पिता से अलग होकर अपक्की पत्‍नी के साय रहेगा, और वे दोनोंएक तन होंगे।
8 and they shall become one flesh.' So they are no longer two but one flesh. 8 '''ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും; അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ.''' 8 इसलिथे वे अब दो नहीं पर एक तन हैं।
9 What therefore God has joined together, let not man separate." 9 '''ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുതു''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 इसलिथे जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे।
10 And in the house the disciples asked him again about this matter. 10 വീട്ടിൽ വെച്ചു ശിഷ്യന്മാർ പിന്നെയും അതിനെക്കുറിച്ചു അവനോടു ചോദിച്ചു. 10 और घर में चेलोंने इस के विषय में उस से फिर पूछा।
11 And he said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her, 11 അവൻ അവരോടു: '''ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ അവൾക്കു വിരോധമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു.''' 11 उस ने उन से कहा, जो कोई अपक्की पत्‍नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहिली के विरोध में व्यभिचार करता है।
12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." 12 '''സ്ത്രീയും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരുത്തനുമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 12 और यदि पत्‍नी अपके पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे, तो वह व्यभिचार करता है।
13 And they were bringing children to him that he might touch them, and the disciples rebuked them. 13 അവൻ തൊടേണ്ടതിന്നു ചിലർ ശിശുക്കളെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാരോ അവരെ ശാസിച്ചു. 13 फिर लोग बालकोंको उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलोंने उनको डांटा।
14 But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, "Let the children come to me; do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. 14 യേശു അതു കണ്ടാറെ മുഷിഞ്ഞു അവരോടു: '''ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ; അവരെ തടുക്കരുതു; ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെതല്ലോ.''' 14 यीशु ने यह देख क्रुध होकर उन से कहा, बालकोंको मेरे पास आने दो और उन्‍हें मना न करो, क्‍योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसोंही का है।
15 Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it." 15 '''ദൈവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്നപോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരുനാളും അതിൽ കടക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു''' എന്നു പറഞ്ഞു. 15 मैं तुम से सच कहता हूं, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे, वह उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा।
16 And he took them in his arms and blessed them, laying his hands on them. 16 പിന്നെ അവൻ അവരെ അണെച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈ വെച്ചു, അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 16 और उस ने उन्‍हें गोद में लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्‍हें आशीष दी।।
17 And as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good Teacher, what must I do to inherit eternal life?" 17 അവൻ പുറപ്പെട്ടു യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഓടിവന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി: നല്ല ഗുരോ, നിത്യജീവനെ അവകാശം ആക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. 17 और जब वह निकलकर मार्ग में जाता या, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेककर उस से पूछा हे उत्तम गुरू, अनन्‍त जीवन का अधिक्कारनेी होने के लिथे मैं क्‍यां करूं
18 And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. 18 അതിന്നു യേശു: '''എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നതു എന്തു? ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ല.''' 18 यीशु ने उस से कहा, तू मुझे उत्तम क्‍योंकहता है कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्यात्‍ परमेश्वर।
19 You know the commandments: 'Do not murder, Do not commit adultery, Do not steal, Do not bear false witness, Do not defraud, Honor your father and mother.'" 19 '''കൊലചെയ്യരുതു, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു, മോഷ്ടിക്കരുതു, കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു, ചതിക്കരുതു, നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നീ കല്പനകളെ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ''' എന്നു പറഞ്ഞു. 19 तू आज्ञाओं को तो जानता है; हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, फूठी गवाही न देना, छल न करना, अपके पिता और अपक्की माता का आदर करना।
20 And he said to him, "Teacher, all these I have kept from my youth." 20 അവൻ അവനോടു: ഗുരോ, ഇതു ഒക്കെയും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ പ്രമാണിച്ചുപോരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 उस ने उस से कहा, हे गुरू, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं।
21 And Jesus, looking at him, loved him, and said to him, "You lack one thing: go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me." 21 യേശു അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു: '''ഒരു കുറവു നിനക്കുണ്ടു; നീ പോയി നിനക്കുള്ളതു എല്ലാം വിറ്റു ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്ക; എന്നാൽ നിനക്കു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും; പിന്നെ വന്നു എന്നെ അനുഗമിക്ക '''എന്നു പറഞ്ഞു. 21 यीशु ने उस पर दृष्‍टि करके उस से प्रेम किया, और उस से कहा, तुझ में एक बात की घटी है; जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेच कर कंगालोंको दे, और तुझे स्‍वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।
22 Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. 22 അവൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവൻ ആകകൊണ്ടു ഈ വചനത്തിങ്കൽ വിഷാദിച്ചു ദുഃഖിതനായി പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. 22 इस बात से उसके चिहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्‍योंकि वह बहुत धनी या।
23 And Jesus looked around and said to his disciples, "How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God!" 23 യേശു ചുറ്റും നോക്കി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു:''' സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു എത്ര പ്രയാസം''' എന്നു പറഞ്ഞു. 23 यीशु ने चारोंओर देखकर अपके चेलोंसे कहा, धनवानोंको परमेश्वरके राज्य में प्रवेश करना कैसा किठन है!
24 And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God! 24 അവന്റെ ഈ വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചു; എന്നാൽ യേശു പിന്നെയും: '''മക്കളേ, സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു എത്ര പ്രയാസം.''' 24 यीशु ने चारोंऔर देखकर अपके चेलोंसे कहा, धनवानोंको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा किठन है!
25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." 25 '''ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയൂടെ കടക്കുന്നതു എളുപ്പം''' എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 25 चेले उस की बातोंसे अचम्भित हुए, इस पर यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उन के लिथे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा किठन है!
26 And they were exceedingly astonished, and said to him, "Then who can be saved?" 26 അവർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു: എന്നാൽ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ആർക്കു കഴിയും എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 26 वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे तो फिर किस का उद्धार हो सकता है।
27 Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." 27 യേശു അവരെ നോക്കി; '''മനുഷ്യർക്കു അസാദ്ധ്യം തന്നേ, ദൈവത്തിന്നു അല്ലതാനും; ദൈവത്തിന്നു സകലവും സാദ്ധ്യമല്ലോ''' എന്നു പറഞ്ഞു. 27 यीशु ने उन की ओर देखकर कहा, मनुष्योंसे तो यह नहीं हो सकता, परन्‍तु परमेश्वर से हो सकता है; क्‍योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
28 Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." 28 പത്രൊസ് അവനോടു: ഇതാ, ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ടു നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 28 पतरस उस से कहने लगा, कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिथे हैं।
29 Jesus said, "Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel, 29 അതിന്നു യേശു: '''എന്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷം നിമിത്തവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അമ്മയെയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ,''' 29 यीशु ने कहा, मैं तुम से सच कहता हूं, कि ऐसा कोई नहीं, जिस ने मेरे और सुसमाचार के लिथे घर या भाइयोंया बहिनोंया माता या पिता या लड़के-बालोंया खेतोंको छोड़ दिया हो।
30 who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life. 30 '''ഈ ലോകത്തിൽ തന്നേ, ഉപദ്രവങ്ങളോടും കൂടെ നൂറു മടങ്ങു വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.''' 30 और अब इस समय सौ गुणा न पाए, घरोंऔर भाइयोंऔर बहिनोंऔर माताओं और लड़के-बालोंऔर खेतोंको पर उपद्रव के साय और परलोक में अनन्‍त जीवन।
31 But many who are first will be last, and the last first." 31 '''എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആകും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.''' 31 पर बहुतेरे जो पहिले हैं, पिछले होंगे; और जो पिछले हैं, वे पहिले होंगे।
32 And they were on the road, going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. And they were amazed, and those who followed were afraid. And taking the twelve again, he began to tell them what was to happen to him, 32 അവർ യെരൂശലേമിലേക്കു യാത്രചെയ്കയായിരുന്നു; യേശു അവർക്കു മുമ്പായി നടന്നു; അവർ വിസ്മയിച്ചു; അനുഗമിക്കുന്നവരോ ഭയപ്പെട്ടു. അവൻ പിന്നെയും പന്തിരുവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അവരോടു: 32 और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु उन के आगे आगे जा रहा या: और वे अचम्भा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे, तब वह फिर उन बारहोंको लेकर उन से वे बातें कहने लगा, जो उस पर आनेवाली यीं।
33 saying, "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles. 33 '''ഇതാ, നാം യെരൂശലേമിലേക്കു പോകുന്നു; അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടും; അവർ അവനെ മരണത്തിനു വിധിച്ചു ജാതികൾക്കു ഏല്പിക്കും. ''' 33 कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महाथाजकोंऔर शास्‍त्रियोंके हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे, और अन्यजातियोंके हाथ में सौंपेंगे।
34 And they will mock him and spit on him, and flog him and kill him. And after three days he will rise." 34 '''അവർ അവനെ പരിഹസിക്കയും തുപ്പുകയും തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും''' എന്നിങ്ങനെ തനിക്കു സംഭവിക്കാനുള്ളതു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. 34 और वे उस को ठट्ठोंमें उड़ाएंगे, और उस पर यूकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे, और उसे घात करेंगे, और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा।।
35 And James and John, the sons of Zebedee, came up to him and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." 35 സെബെദിയുടെ മക്കളായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടു: ഗുരോ, ഞങ്ങൾ നിന്നോടു യാചിപ്പാൻ പോകുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു ചെയ്തുതരുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 35 तब जब्‍दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरू, हम चाहते हैं, कि जो कुछ हम तुझ से मांगे, वही तू हमारे लिथे करे।
36 And he said to them, "What do you want me to do for you?" 36 അവൻ അവരോടു: '''ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ചെയ്തുതരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.''' 36 उस ने उन से कहा, तुम क्‍या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिथे करूं
37 And they said to him, "Grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in your glory." 37 നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ ഇടത്തും ഇരിക്കാൻ വരം നല്കേണം എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 37 उन्‍होंने उस से कहा, कि हमें यह दे, कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दिहने और दूसरा तेरे बांए बैठे।
38 Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized?" 38 യേശു അവരോടു: '''നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതു ഇന്നതു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാനും ഞാൻ ഏല്ക്കുന്ന സ്നാനം ഏല്പാനും നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ''' എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു കഴിയും എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 38 यीशु न उन से कहा, तुम नहीं जानते, कि क्‍या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्‍या पी सकते हो और जो बपतिस्क़ा मैं लेने पर हूं, क्‍या ले सकते हो
39 And they said to him, "We are able." And Jesus said to them, "The cup that I drink you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized, 39 യേശു അവരോടു: '''ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കയും ഞാൻ ഏല്ക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കയും ചെയ്യും നിശ്ചയം.''' 39 उन्‍होंने उस से कहा, हम से हो सकता है: यीशु ने उन से कहा: जो कटोरा मैं पीने पर हूं, तुम पीओंगे; और जो बपतिस्क़ा मैं लेने पर हूं, उसे लोगे।
40 but to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared." 40 '''എന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നല്കുന്നതോ എന്റേതല്ല; ആർക്കു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കു കിട്ടും എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 40 पर जिन के लिथे तैयार किया गया है, उन्‍हें छोड़ और किसी को अपके दिहने और अपके बाएं बिठाना मेरा काम नहीं।
41 And when the ten heard it, they began to be indignant at James and John. 41 അതു ശേഷം പത്തു പേരും കേട്ടിട്ടു യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും നീരസപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. 41 यह सुनकर दसोंयाकूब और यूहन्ना पर िरिसयाने लगे।
42 And Jesus called them to him and said to them, "You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. 42 യേശു അവരെ അടുക്കെ വിളിച്ചു അവരോടു: '''ജാതികളിൽ അധിപതികളായവർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു; അവരിൽ മഹത്തുക്കളായവർ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.''' 42 और यीशु ने उन को पास बुला कर उन से कहा, तुम जानते हो, कि जो अन्यजातियोंके हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं; और उन में जो बड़ें हैं, उन पर अधिक्कारने जताते हैं।
43 But it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, 43 '''നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ അരുതു; നിങ്ങളിൽ മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആകേണം;''' 43 पर तुम में ऐसा नहीं है, बरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने।
44 and whoever would be first among you must be slave of all. 44 '''നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനാകേണം. ''' 44 और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वह सब का दास बने।
45 For even the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many." 45 '''മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല, ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രെ വന്നതു.''' 45 क्‍योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिथे नहीं आया, कि उस की सेवा अहल की जाए, पर इसलिथे आया, कि आप सेवा टहल करे, और बहुतोंकी छुड़ौती के लिथे अपना प्राण दे।।
46 And they came to Jericho. And as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. 46 അവർ യെരീഹോവിൽ എത്തി; പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടും വലിയ പുരുഷാരത്തോടും കൂടെ യെരീഹോവിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുമ്പോൾ തിമായിയുടെ മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വഴിയരികെ ഇരുന്നിരുന്നു. 46 और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती यी, तो तिमाई का पुत्र बरितमाई एक अन्‍धा भिखारी सड़क के किनारे बैठा या।
47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have mercy on me!" 47 നസറായനായ യേശു എന്നു കേട്ടിട്ടു അവൻ ദാവീദ്പുത്രാ, യേശുവേ, എന്നോടു കരുണ തോന്നേണമേ എന്നു നിലവിളിച്ചു തുടങ്ങി. 47 वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा; कि हे दाऊद की सन्‍तान, यीशु मुझ पर दया कर।
48 And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me!" 48 മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ പലരും അവനെ ശാസിച്ചിട്ടും: ദാവീദുപുത്രാ, എന്നോടു കരുണ തോന്നേണമേ എന്നു അവൻ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 48 बहुतोंने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, कि हे दाऊद की सन्‍तान, मुझ पर दया कर।
49 And Jesus stopped and said, "Call him." And they called the blind man, saying to him, "Take heart. Get up; he is calling you." 49 അപ്പോൾ യേശു നിന്നു: '''അവനെ വിളിപ്പിൻ''' എന്നു പറഞ്ഞു. ധൈര്യപ്പെടുക, എഴുന്നേൽക്ക, നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു കുരുടനെ വിളിച്ചു. 49 तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ; और लोगोंने उस अन्‍धे को बुलाकर उस से कहा, ढाढ़स बान्‍ध, उठ, वह तुझे बुलाता है।
50 And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. 50 അവൻ തന്റെ പുതപ്പു ഇട്ടും കളഞ്ഞു ചാടിയെഴുന്നേറ്റു യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. 50 वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा, और यीशु के पास आया।
51 And Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" And the blind man said to him, "Rabbi, let me recover my sight." 51 യേശു അവനോടു: '''"ഞാൻ നിനക്കു എന്തു ചെയ്തുതരേണമെന്നു നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു"''' എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: റബ്ബൂനീ, എനിക്കു കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണമെന്നു കുരുടൻ അവനോടു പറഞ്ഞു. 51 इस पर यीशु ने उस से कहा; तू क्‍या चाहता है कि मैं तेरे लिथे करूं अन्‍धे ने उस से कहा, हे रब्‍बी, यह कि मैं देखने लगूं।
52 And Jesus said to him, "Go your way; your faith has made you well." And immediately he recovered his sight and followed him on the way. 52 യേശു അവനോടു: '''പോക; നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു''' എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു യാത്രയിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചു. 52 यीशु ने उस से कहा; चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है: और वह तुरन्‍त देखने लगा, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया।।