Mark 11

1 Now when they drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples 1 അവർ യെരൂശലേമിനോടു സമീപിച്ചു ഒലീവ് മലയരികെ ബേത്ത്ഫാഗയിലും ബേഥാന്യയിലും എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ അയച്ചു അവരോടു: 1 जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उस ने अपके चेलोंमें से दो को यह कहकर भेजा।
2 and said to them, "Go into the village in front of you, and immediately as you enter it you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Untie it and bring it. 2 '''"നിങ്ങൾക്കു എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ; അതിൽ കടന്നാൽ ഉടനെ ആരും ഒരിക്കലും കയറീട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു കാണും; അതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവിൻ.''' 2 कि अपके साम्हने के गांव में जाओ, और उस में पंहुचते ही एक गदही का बच्‍चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बन्‍धाहुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ।
3 If anyone says to you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord has need of it and will send it back here immediately.'" 3 '''ഇതു ചെയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോടു ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന്നു ഇതിനെക്കൊണ്ടു ആവശ്യം ഉണ്ടു എന്നു പറവിൻ; അവൻ ക്ഷണത്തിൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ടു അയക്കും"''' എന്നു പറഞ്ഞു. 3 यदि तुम से कोई पूछे, यह क्‍योंकरते हो तो कहना, कि प्रभु को इस का प्रयोजन है; और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा।
4 And they went away and found a colt tied at a door outside in the street, and they untied it. 4 അവർ പോയി തെരുവിൽ പുറത്തു വാതിൽക്കൽ കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു അതിനെ അഴിച്ചു. 4 उन्‍होंने जाकर उस बच्‍चे को बाहर द्वार के पास चौक में बन्‍धा हुआ पाया, और खोलते लगे।
5 And some of those standing there said to them, "What are you doing, untying the colt?" 5 അവിടെ നിന്നവരിൽ ചിലർ അവരോടു: നിങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. 5 और उन में से जो वहां खड़े थे, कोई कोई कहने लगे कि यह क्‍या करते हो, गदही के बच्‍चे को क्‍योंखेलते हो
6 And they told them what Jesus had said, and they let them go. 6 യേശു കല്പിച്ചതുപോലെ അവർ അവരോടു പറഞ്ഞു; അവർ അവരെ വിട്ടയച്ചു. 6 उन्‍होंने जैसा यीशु ने कहा या, वैसा ही उन से कह दिया; तब उन्‍होंने उन्‍हें जाने दिया।
7 And they brought the colt to Jesus and threw their cloaks on it, and he sat on it. 7 അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അതിന്മേൽ ഇട്ടു; അവൻ അതിന്മേൽ കയറി ഇരുന്നു. 7 और उन्‍होंने बच्‍चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपके कपके डाले और वह उस पर बैठ गया।
8 And many spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the fields. 8 അനേകർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിരിച്ചു; മറ്റു ചിലർ പറമ്പുകളിൽ നിന്നു ചില്ലിക്കൊമ്പു വെട്ടി വഴിയിൽ വിതറി. 8 और बहुतोंने अपके कपके मार्ग में बिछाए और औरोंने खेतोंमें से डालियां काट काट कर फैला दीं।
9 And those who went before and those who followed were shouting, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord! 9 മുമ്പും പിമ്പും നടക്കുന്നവർ: ഹോശന്നാ, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ: 9 और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, कि होशाना; धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है।
10 Blessed is the coming kingdom of our father David! Hosanna in the highest!" 10 വരുന്നതായ രാജ്യം, നമ്മുടെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ രാജ്യം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ; അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോശന്നാ എന്നു ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 10 हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है; धन्य है: आकाश में होशाना।।
11 And he entered Jerusalem and went into the temple. And when he had looked around at everything, as it was already late, he went out to Bethany with the twelve. 11 അവൻ യെരൂശലേമിൽ ദൈവാലയത്തിലേക്കു ചെന്നു സകലവും ചുറ്റും നോക്കിയ ശേഷം നേരം വൈകിയതുകൊണ്ടു പന്തിരുവരോടും കൂടെ ബേഥാന്യയിലേക്കു പോയി. 11 और वह यरूशलेम पहुंचकर मन्‍दिर में आया, और चारोंओर सब वस्‍तुओं को देखकर बारहोंके साय बैतनिय्याह गया क्‍योंकि सांफ हो गई यी।।
12 On the following day, when they came from Bethany, he was hungry. 12 പിറ്റെന്നാൾ അവർ ബേഥാന്യ വിട്ടു പോരുമ്പോൾ അവന്നു വിശന്നു; 12 दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उस को भूख लगी।
13 And seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. 13 അവൻ ഇലയുള്ളോരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്തുനിന്നു കണ്ടു, അതിൽ വല്ലതും കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്നു വെച്ചു ചെന്നു, അതിന്നരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഇല അല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല; അതു അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലമല്ലാഞ്ഞു. 13 और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, कि क्‍या जाने उस में कुछ पाए: पर पत्तोंको छोड़ कुछ न पाया; क्‍योंकि फल का समय न या।
14 And he said to it, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard it. 14 അവൻ അതിനോടു; ''' ഇനി നിങ്കൽനിന്നു എന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ '''എന്നു പറഞ്ഞു; അതു ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു. 14 इस पर उस ने उस से कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे।
15 And they came to Jerusalem. And he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple, and he overturned the tables of the money-changers and the seats of those who sold pigeons. 15 അവർ യെരൂശലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു, ദൈവാലയത്തിൽ വില്ക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി; പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാക്കളെ വില്ക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചിട്ടു കളഞ്ഞു; 15 फिर वे यरूशलेम में आए, और वह मन्‍दिर में गया; और वहां जो लेन-देन कर रहे थे उन्‍हें बाहर निकालने लगा, और सर्राफोंके पीढ़े और कबूतर के बेचनेवालोंकी चौकियां उलट दीं।
16 And he would not allow anyone to carry anything through the temple. 16 ആരും ദൈവാലയത്തിൽകൂടി ഒരു വസ്തുവും കൊണ്ടു പോകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 16 और मन्‍दिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने न दिया।
17 And he was teaching them and saying to them, "Is it not written, 'My house shall be called a house of prayer for all the nations'? But you have made it a den of robbers." 17 '''പിന്നെ അവരെ ഉപദേശിച്ചു: എന്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയൊ? നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിത്തീർത്തു''' എന്നു പറഞ്ഞു. 17 और उपकेश करके उन से कहा, क्‍या यह नहीं लिखा है, कि मेरा घर सब जातियोंके लिथे प्रार्यना का घर कहलाएगा पर तुम ने इसे डाकुओं की खोह बना दी है।
18 And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they feared him, because all the crowd was astonished at his teaching. 18 അതു കേട്ടിട്ടു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതു എങ്ങനെ എന്നു അന്വേഷിച്ചു. പുരുഷാരം എല്ലാം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അതിശയിക്കയാൽ അവർ അവനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. 18 यह सुनकर महाथाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढ़ने लगे; क्‍योंकि उस से डरते थे, इसलिथे कि सब लोग उसके उपकेश से चकित होते थे।।
19 And when evening came they went out of the city. 19 സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ അവൻ നഗരം വിട്ടു പോകും. 19 और प्रति दिन सांफ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता या।
20 As they passed by in the morning, they saw the fig tree withered away to its roots. 20 രാവിലെ അവർ കടന്നുപോരുമ്പോൾ അത്തിവൃക്ഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയതു കണ്ടു. 20 फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्‍होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा।
21 And Peter remembered and said to him, "Rabbi, look! The fig tree that you cursed has withered." 21 അപ്പോൾ പത്രൊസിന്നു ഓർമ്മവന്നു: റബ്ബീ, നീ ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. 21 पतरस को वह बात स्क़रण आई, और उस ने उस से कहा, हे रब्‍बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तू ने स्राप दिया या सूख गया है।
22 And Jesus answered them, "Have faith in God. 22 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: '''ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിപ്പിൻ.''' 22 यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि परमेश्वर पर विश्वास रखो।
23 Truly, I say to you, whoever says to this mountain, 'Be taken up and thrown into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. 23 '''ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നതു സംഭവിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ചുംകൊണ്ടു ഈ മലയോടു: നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ''' 23 मैं तुम से सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे; कि तू उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, और अपके मन में सन्‍देह न करे, वरन प्रतीति करे, कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिथे वही होगा।
24 Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. 24 '''അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്നു വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.''' 24 इसलिथे मैं तुम से कहता हूं, कि जो कुछ तुम प्रार्यना करके मांगोंतो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिथे हो जाएगा।
25 And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses." 25 '''നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നില്ക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോടു ക്ഷമിപ്പിൻ.''' 25 और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्यना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और से कुछ विरोध, हो तो झमा करो: इसलिथे कि तुम्हारा स्‍वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध झमा करे।।
26 See Footnote 26 '''നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല.''' 26 और यदि तुम झमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्‍वर्ग में है, तुम्हारा अपराध झमा न करेगा।
27 And they came again to Jerusalem. And as he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him, 27 അവർ പിന്നെയും യെരൂശലേമിൽ ചെന്നു. അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു; 27 वे फिर यरूशलेम में आए, और जब वह मन्‍दिर में टहल रहा या तो महाथाजक और शास्त्री और पुरिनए उसके पास आकर पूछने लगे।
28 and they said to him, "By what authority are you doing these things, or who gave you this authority to do them?" 28 നീ എന്തു അധികാരംകൊണ്ടു ഇതു ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇതു ചെയ്‍വാനുള്ള അധികാരം നിനക്കു തന്നതു ആർ എന്നും അവനോടു ചോദിച്ചു. 28 कि तू थे काम किस अधिक्कारने से करता है और यह अधिक्कारने तुझे किस ने दिया है कि तू थे काम करे
29 Jesus said to them, "I will ask you one question; answer me, and I will tell you by what authority I do these things. 29 യേശു അവരോടു: '''ഞാൻ നിങ്ങളോടു ഒരു വാക്കു ചോദിക്കും; അതിന്നു ഉത്തരം പറവിൻ; എന്നാൽ ഇന്ന അധികാരംകൊണ്ടു ഇതു ചെയ്യുന്നു എന്നു ഞാനും നിങ്ങളോടു പറയും. ''' 29 यीशु ने उस से कहा: मैं भी तुम से एक बात पूछता हूं; मुझे उत्तर दो: तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि थे काम किस अधिक्कारने से करता हूं।
30 Was the baptism of John from heaven or from man? Answer me." 30 '''യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽനിന്നോ ഉണ്ടായതു? എന്നോടു ഉത്തരം പറവിൻ''' എന്നു പറഞ്ഞു. 30 यूहन्ना का बपतिस्क़ा क्‍या स्‍वर्ग की ओर से या वा मनुष्योंकी ओर से या मुझे उत्तर दो।
31 And they discussed it with one another, saying, "If we say, 'From heaven,' he will say, 'Why then did you not believe him?' 31 അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു: സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു അവൻ പറയും. 31 तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें, स्‍वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की प्रतीति क्‍योंनहीं की
32 But shall we say, 'From man'?"--they were afraid of the people, for they all held that John really was a prophet. 32 മനുഷ്യരിൽ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാലോ-എല്ലാവരും യോഹന്നാനെ സാക്ഷാൽ പ്രവാചകൻ എന്നു എണ്ണുകകൊണ്ടു അവർ ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. 32 और यदि हम कहें, मनुष्योंकी ओर से तो लोगोंका डर है, क्‍योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता है।
33 So they answered Jesus, "We do not know." And Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." 33 അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനോടു: ഞങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. '''" എന്നാൽ ഞാനും ഇതു ഇന്ന അധികാരം കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നു എന്നു നിങ്ങളോടു പറയുന്നില്ല " ''' എന്നു യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു. 33 सो उन्‍होंने यीशु को उत्तर दिया, कि हम नहीं जानते : यीशु ने उन से कहा, मैं भी तुम को नहीं बताता, कि थे काम किस अधिक्कारने से करता हूं।।