Mark 12

1 And he began to speak to them in parables. "A man planted a vineyard and put a fence around it and dug a pit for the winepress and built a tower, and leased it to tenants and went into another country. 1 പിന്നെ അവൻ ഉപമകളാൽ അവരോടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു: '''ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ചുറ്റും വേലികെട്ടി ചക്കും കുഴിച്ചുനാട്ടി ഗോപുരവും പണിതു കുടിയാന്മാരെ ഏല്പിച്ചിട്ടു പരദേശത്തു പോയി. ''' 1 फिर वह दृष्‍टान्‍त में उन से बातें करने लगा: कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, और उसके चारोंओर बाड़ा बान्‍धा, और रस का कुंड खोदा, और गुम्मट बनाया; और किसानोंको उसका ठीका देकर परदेश चला गया।
2 When the season came, he sent a servant to the tenants to get from them some of the fruit of the vineyard. 2 '''കാലം ആയപ്പോൾ കുടിയാന്മാരോടു തോട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന്നു അവൻ ഒരു ദാസനെ കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു.''' 2 फिर फल के मौसम में उस ने किसानोंके पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलोंका भाग ले।
3 And they took him and beat him and sent him away empty-handed. 3 '''അവർ അവനെ പിടിച്ചു തല്ലി വെറുതെ അയച്ചുകളഞ്ഞു.''' 3 पर उन्‍होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया।
4 Again he sent to them another servant, and they struck him on the head and treated him shamefully. 4 '''പിന്നെ മറ്റൊരു ദാസനെ അവരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു; അവനെ അവർ തലയിൽ മുറിവേല്പിക്കയും അവമാനിക്കയും ചെയ്തു.''' 4 फिर उस ने एक और दास को उन के पास भेजा और उन्‍होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया।
5 And he sent another, and him they killed. And so with many others: some they beat, and some they killed. 5 '''അവൻ മറ്റൊരുവനെ പറഞ്ഞയച്ചു; അവനെ അവർ കൊന്നു; മറ്റു പലരെയും ചിലരെ അടിക്കയും ചിലരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു.''' 5 फिर उस ने एक और को भेजा, और उन्‍होंने उसे मार डाला: तब उस ने और बहुतोंको भेजा: उन में से उन्‍होंने कितनो को पीटा, और कितनोंको मार डाला।
6 He had still one other, a beloved son. Finally he sent him to them, saying, 'They will respect my son.' 6 '''അവന്നു ഇനി ഒരുത്തൻ, ഒരു പ്രിയമകൻ, ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മകനെ അവർ ശങ്കിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ഒടുക്കം അവനെ അവരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു. ''' 6 अब एक ही रह गया या, जो उसका प्रिय पुत्र या; अन्‍त में उस ने उसे भी उन के पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे।
7 But those tenants said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours.' 7 '''ആ കുടിയാന്മാരോ: ഇവൻ അവകാശി ആകുന്നു; വരുവിൻ; നാം ഇവനെ കൊല്ലുക; എന്നാൽ അവകാശം നമുക്കാകും എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 7 पर उन किसानोंने आपस में कहा; यही तो वारिस है; आओ, हम उसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी।
8 And they took him and killed him and threw him out of the vineyard. 8 '''അവർ അവനെ പിടിച്ചു കൊന്നു തോട്ടത്തിൽ നിന്നു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 8 और उन्‍होंने उसे पकड़कर मार डाला, और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया।
9 What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the tenants and give the vineyard to others. 9 '''എന്നാൽ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ എന്തു ചെയ്യും? അവൻ വന്നു ആ കുടിയാന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു തോട്ടം മറ്റുള്ളവരെ ഏല്പിക്കും. ''' 9 इसलिथे दाख की बारी का स्‍वामी क्‍या करेगा वह आकर उन किसानोंको नाश करेगा, और दाख की बारी औरोंको दे देगा।
10 Have you not read this Scripture: "'The stone that the builders rejected has become the cornerstone; 10 '''“വീടു പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു മൂലക്കല്ലായിതീർന്നിരിക്കുന്നു.” 10 क्‍या तुम ने पवित्र शास्‍त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, कि जिस पत्यर को राजमिस्‍त्रयोंने निकम्मा ठहराया या, वही कोने का सिरा हो गया
11 this was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes'?" 11 '''“ഇതു കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ചു. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു” എന്ന തിരുവെഴുത്തു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ?''' 11 यह प्रभु की ओर से हुआ, और हमारी दुष्‍टि मे अद्भुत है।
12 And they were seeking to arrest him but feared the people, for they perceived that he had told the parable against them. So they left him and went away. 12 ഈ ഉപമ തങ്ങളെക്കുറിച്ചു ആകുന്നു പറഞ്ഞതു എന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ടു അവർ അവനെ പിടിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചു; എന്നാൽ പുരുഷാരത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവനെ വിട്ടുപോയി. 12 तब उन्‍होंने उसे पकड़ना चाहा; क्‍योंकि समझ गए थे, कि उस ने हमारे विरोध में यह दृष्‍टान्‍त कहा है: पर वे लोगोंसे डरे; और उसे छोड़ कर चले गए।।
13 And they sent to him some of the Pharisees and some of the Herodians, to trap him in his talk. 13 അനന്തരം അവനെ വാക്കിൽ കുടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പരീശന്മാരിലും ഹെരോദ്യരിലും ചിലരെ അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു. 13 तब उन्‍होंने उसे बातोंमें फंसाने के लिथे कई एक फरीसियोंऔर हेरोदियोंको उसके पास भेजा।
14 And they came and said to him, "Teacher, we know that you are true and do not care about anyone's opinion. For you are not swayed by appearances, but truly teach the way of God. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not? Should we pay them, or should we not?" 14 അവർ വന്നു: ഗുരോ, നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവനും എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; കൈസർക്കു കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ? ഞങ്ങൾ കൊടുക്കയോ കൊടുക്കാതിരിക്കയോ വേണ്ടതു എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. 14 और उन्‍होंने आकर उस से कहा; हे गुरू, हम जानते हैं, कि तू सच्‍चा है, और किसी की परवा नहीं करता; क्‍योंकि तू मनुष्योंका मुंह देख कर बातें नहीं करता, परन्‍तु परमेश्वर का मार्ग सच्‍चाई से बताता है।
15 But, knowing their hypocrisy, he said to them, "Why put me to the test? Bring me a denarius and let me look at it." 15 അവൻ അവരുടെ കപടം അറിഞ്ഞു:''' നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു? ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ടുവരുവിൻ; ഞാൻ കാണട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 15 तो क्‍या कैसा को कर देना उचित है, कि नहीं हम दें, या न दें उस ने उन का कपट जानकर उन से कहा; मुझे क्‍योंपरखते हो एक दीनार मेरे पास लाओ, कि मैं देखूं।
16 And they brought one. And he said to them, "Whose likeness and inscription is this?" They said to him, "Caesar's." 16 അവർ കൊണ്ടു വന്നു.''' ഈ സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ആരുടേതു '''എന്നു അവരോടു ചോദിച്ചതിന്നു: കൈസരുടേതു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 16 वे ले आए, और उस ने उन से कहा; यह मूतिर् और नाम किस का है उन्‍होंने कहा, कैसर का।
17 Jesus said to them, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." And they marveled at him. 17 യേശു അവരോടു: '''കൈസർക്കുള്ളതു കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളതു ദൈവത്തിന്നും കൊടുപ്പിൻ '''എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവങ്കൽ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. 17 यीशु ने उन से कहा; जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो: तब वे उस पर बहुत अचम्भा करने लगे।।
18 And Sadducees came to him, who say that there is no resurrection. And they asked him a question, saying, 18 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ചോദിച്ചതെന്തെന്നാൽ: 18 फिर सदूकियोंने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उसे पूछा।
19 "Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife, but leaves no child, the man must take the widow and raise up offspring for his brother. 19 ഗുരോ, ഒരുത്തന്റെ സഹോദരൻ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു ഭാര്യ ശേഷിച്ചാൽ ആ ഭാര്യയെ അവന്റെ സഹോദരൻ പരിഗ്രഹിച്ചു തന്റെ സഹോദരന്നു സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കേണം എന്നു മോശെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 19 कि हे गुरू, मूसा ने हमारे लिथे लिखा है, कि यदि किसी का भाई बिना सन्‍तान मर जाए, और उस की पत्‍नी रह जाए, तो उसका भाई उस की पत्‍नी को ब्याह ले और अपके भाई के लिथे वंश उत्‍पन्न करे : सात भाई थे।
20 There were seven brothers; the first took a wife, and when he died left no offspring. 20 എന്നാൽ ഏഴു സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരിൽ മൂത്തവൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു പോയി. 20 पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्‍तान मर गया।
21 And the second took her, and died, leaving no offspring. And the third likewise. 21 രണ്ടാമത്തവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു; മൂന്നാമത്തവനും അങ്ങനെ തന്നേ. 21 तब दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना सन्‍तान मर गया; और वैसे ही तीसरे ने भी।
22 And the seven left no offspring. Last of all the woman also died. 22 ഏഴുവരും സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു; എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ സ്ത്രീയും മരിച്ചു. 22 और सातोंसे सन्‍तान न हुई: सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई।
23 In the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For the seven had her as wife." 23 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ അവരിൽ ഏവന്നു ഭാര്യയാകും? ഏഴുവർക്കും ഭാര്യ ആയിരുന്നുവല്ലോ. 23 सो जी उठने पर वह उन में से किस की पत्‍नी होगी क्‍योंकि वह सातोंकी पत्‍नी हो चुकी यी।
24 Jesus said to them, "Is this not the reason you are wrong, because you know neither the Scriptures nor the power of God? 24 യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായ്കകൊണ്ടല്ലയോ തെറ്റിപ്പോകുന്നതു? 24 यीशु ने उन से कहा; क्‍या तुम इस कारण से भूल में नहीं पके हो, कि तुम न तो पवित्र शास्‍त्र ही को जानते हो, और न परमेश्वर की सामर्य को।
25 For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. 25 '''മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കയില്ല വിവാഹത്തിന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല; സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെപ്പോലെ ആകും. 25 क्‍योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे, तो उन में ब्याह शादी न होगी; पर स्‍वर्ग में दूतोंकी नाई होंगे।
26 And as for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God spoke to him, saying, 'I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob'? 26 '''എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു മോശെയുടെ പുസ്തകത്തിൽ മുൾപടർപ്പുഭാഗത്തു ദൈവം അവനോടു: ഞാൻ അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈവവും യിസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തപ്രകാരം വായിച്ചിട്ടില്ലയോ?''' 26 मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्‍या तुम ने मूसा की पुस्‍तक में फाड़ी की कया में नही पढ़ा, कि परमेश्वर ने उस से कहा, मैं इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूं
27 He is not God of the dead, but of the living. You are quite wrong." 27 '''അവൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ; നിങ്ങൾ വളരെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു.''' 27 परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, वरन जीवतोंका परमेश्वर है: सो तुम बड़ी भूल में पके हो।।
28 And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, "Which commandment is the most important of all?" 28 ശാസ്ത്രിമാരിൽ ഒരുവൻ അടുത്തുവന്നു അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നതു കേട്ടു അവൻ അവരോടു നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്രകാരം ബോധിച്ചിട്ടു: എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പന ഏതു എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. അതിന്നു യേശു: 28 और शास्‍त्रियोंमें से एक ने आकर उन्‍हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उस ने उन्‍हें अच्‍छी रीति से उत्तर दिया; उस से पूछा, सब से मुख्य आज्ञा कौन सी है
29 Jesus answered, "The most important is, 'Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. 29 എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പനയോ: '''“യിസ്രായേലേ, കേൾക്ക; നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവു ഏക കർത്താവു.''' 29 यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है; हे इस्राएल सुन; प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है।
30 And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.' 30 '''നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം, എന്നു ആകുന്നു.''' 30 और तू प्रभु अपके परमेश्वर से अपके सारे मन से और अपके सारे प्राण से, और अपक्की सारी बुद्धि से, और अपक्की सारी शक्ति से प्रेम रखना।
31 The second is this: 'You shall love your neighbor as yourself.' There is no other commandment greater than these." 31 '''രണ്ടാമത്തേതോ: “കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം” എന്നത്രേ; ഇവയിൽ വലുതായിട്ടു മറ്റൊരു കല്പനയും എല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ''' 31 और दूसरी यह है, कि तू अपके पड़ोसी से अपके समान प्रेम रखना: इस से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं।
32 And the scribe said to him, "You are right, Teacher. You have truly said that he is one, and there is no other besides him. 32 ശാസ്ത്രി അവനോടു: നന്നു, ഗുരോ, നീ പറഞ്ഞതു സത്യം തന്നേ; ഏകനേയുള്ളൂ; അവനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനുമില്ല. 32 शास्त्री ने उस से कहा; हे गुरू, बहुत ठीक! तू ने सच कहा, कि वह एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं।
33 And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices." 33 അവനെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടുംകൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തന്നെപ്പോലെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും സകല സർവ്വാംഗഹോമങ്ങളെക്കാളും യാഗങ്ങളെക്കാളും സാരമേറിയതു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 33 और उस से सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साय प्रेम रखना और पड़ोसी से अपके समान प्रेम रखना, सारे होमोंऔर बलिदानोंसे बढ़कर है।
34 And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And after that no one dared to ask him any more questions. 34 അവൻ ബുദ്ധിയോടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു യേശു കണ്ടിട്ടു: '''നീ ദൈവരാജ്യത്തോടു അകന്നവനല്ല '''എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ശേഷം അവനോടു ആരും ഒന്നും ചോദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. 34 जब यीशु ने देखा कि उस ने समझ से उत्तर दिया, तो उस से कहा; तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं: और किसी को फिर उस से कुछ पूछने का साहस न हुआ।।
35 And as Jesus taught in the temple, he said, "How can the scribes say that the Christ is the son of David? 35 യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു:''' ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്നു ശാസ്ത്രിമാർ പറയുന്നതു എങ്ങനെ? 35 फिर यीशु ने मन्‍दिर में उपकेश करते हुए यह कहा, कि शास्त्री क्‍योंकर कहते हैं, कि मसीह दाऊद का पुत्र है
36 David himself, in the Holy Spirit, declared, "'The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet.' 36 '''“കർത്താവു എന്റെ കർത്താവിനോടു: ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു” എന്നു ദാവീദ് താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലായി പറയുന്നു. 36 दाऊद ने आपक्की पवित्र आत्क़ा में होकर कहा है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा; मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियोंको तेरे पांवोंकी पीढ़ी न कर दूं।
37 David himself calls him Lord. So how is he his son?" And the great throng heard him gladly. 37 '''ദാവീദ് തന്നേ അവനെ കർത്താവു എന്നു പറയുന്നവല്ലോ; പിന്നെ അവന്റെ പുത്രൻ ആകുന്നതു എങ്ങനെ? '''എന്നാൽ വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ വാക്കു സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടുപോന്നു. 37 दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा और भीड़ के लोग उस की आनन्‍द से सुनते थे।।
38 And in his teaching he said, "Beware of the scribes, who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces 38 അവൻ തന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അവരോടു: '''അങ്കികളോടെ നടക്കുന്നതും അങ്ങാടിയിൽ 38 उस ने अपके उपकेश में उन से कहा, शस्‍त्रियोंसे चौकस रहो, जो लम्बे वस्‍त्र पहिने हुए फिरना।
39 and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, 39 '''വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ പ്രധാനസ്ഥലവും ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ. 39 और बाजारोंमें नमस्‍कार, और आराधनालयोंमें मुख्य मुख्य आसन और जेवनारोंमें मुख्य मुख्य स्यान भी चाहते हैं।
40 who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation." 40 '''അവർ വിധവമാരുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയും ഉപായത്താൽ നീണ്ട പ്രാർത്ഥന കഴിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അവർക്കു ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരും '''എന്നു പറഞ്ഞു. 40 वे विधवाओं के घरोंको खा जाते हैं, और दिखाने के लिथे बड़ी देर तक प्रार्यना करते रहते हैं, थे अधिक दण्‍ड पाएंगे।।
41 And he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums. 41 പിന്നെ യേശു ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിന്നു നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം ഇടുന്നതു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു; ധനവാന്മാർ പലരും വളരെ ഇട്ടു. 41 और वह मन्‍दिर के भण्‍डार के साम्हने बैठकर देख रहा या, कि लोग मन्‍दिर के भण्‍डार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानोंने बहुत कुछ डाला।
42 And a poor widow came and put in two small copper coins, which make a penny. 42 ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ വന്നു ഒരു പൈസക്കു ശരിയായ രണ്ടു കാശ് ഇട്ടു. 42 इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमडिय़ां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली।
43 And he called his disciples to him and said to them, "Truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. 43 അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു: '''ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട എല്ലാവരെക്കാളും ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 43 तब उस ने अपके चेलोंको पास बुलाकर उन से कहा; मैं तुम से सच कहता हूं, कि मन्‍दिर के भण्‍डार में डालने वालोंमें से इस कंगाल विधवा ने सब से बढ़कर डाला है।
44 For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on." 44 '''എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നു ഇട്ടു; ഇവളോ തന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നു തനിക്കുള്ളതു ഒക്കെയും തന്റെ ഉപജീവനം മുഴുവനും ഇട്ടു''' എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 44 क्‍योंकि सब ने अपके धन की बढ़ती में से डाला है, परन्‍तु इस ने अपक्की घटी में से जो कुछ उसका या, अर्यात्‍ अपक्की सारी जीविका डाल दी है।