Mark 14

1 It was now two days before the Passover and the Feast of Unleavened Bread. And the chief priests and the scribes were seeking how to arrest him by stealth and kill him, 1 രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു പെസഹയുടെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെയും ഉത്സവം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ ഉപായത്താൽ പിടിച്ചു കൊല്ലേണ്ടതു എങ്ങനെ എന്നു അന്വേഷിച്ചു: 1 दो दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व्‍व होनेवाला या: और महाथाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्‍योंकर छल से पकड़ कर मार डालें।
2 for they said, "Not during the feast, lest there be an uproar from the people." 2 ജനത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ ഉത്സവത്തിൽ അരുതു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 2 परन्‍तु कहते थे, कि पर्व्‍व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगोंमे बलवा मचे।।
3 And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. 3 അവൻ ബേഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ ശിമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വെൺകൽഭരണി വിലയേറിയ സ്വച്ഛജടാമാംസി തൈലുവുമായി വന്നു ഭരണി പൊട്ടിച്ചു അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു. 3 जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ या जब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई; और पात्र तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उण्‍डेला।
4 There were some who said to themselves indignantly, "Why was the ointment wasted like that? 4 അവിടെ ചിലർ: തൈലത്തിന്റെ ഈ വെറും ചെലവു എന്തിന്നു? 4 परन्‍तु कोई कोई अपके मन में िरिसयाकर कहने लगे, इस इत्र को क्‍योंसत्यनाश किया गया
5 For this ointment could have been sold for more than three hundred denarii and given to the poor." And they scolded her. 5 ഇതു മുന്നൂറ്റിൽ അധികം വെള്ളിക്കാശിന്നു വിറ്റു ദരിദ്രർക്കു കൊടുപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നീരസപ്പെട്ടു അവളെ ഭർത്സിച്ചു. 5 क्‍योकि यह इत्र तो ती सौ दीनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालोंको बांटा जा सकता या, ओर वे उस को फिड़कने लगे।
6 But Jesus said, "Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. 6 എന്നാൽ യേശു:''' ഇവളെ വിടുവിൻ; അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തു? അവൾ എങ്കൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തതു. 6 यीशु ने कहा; उसे छोड़ दो; उसे क्‍योंसताते हो उस ने तो मेरे साय भालाई की है।
7 For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. 7 '''ദരിദ്രർ നിങ്ങൾക്കു എല്ലായ്പോഴും അടുക്കെ ഉണ്ടല്ലോ; ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു നന്മചെയ്‍വാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും; ഞാനോ എല്ലായ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കയില്ല. 7 कंगाल तुम्हारे साय सदा रहते हैं: और तुम जब चाहो तब उन से भलाई कर सकते हो; पर मैं तुम्हारे साय सदा न रहूंगा।
8 She has done what she could; she has anointed my body beforehand for burial. 8 '''അവൾ തന്നാൽ ആവതു ചെയ്തു; കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിന്നായി എന്റെ ദേഹത്തിന്നു മുമ്പുകൂട്ടി തൈലം തേച്ചു. 8 जो कुछ वह कर सकी, उस ने किया; उस ने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहिले से मेरी देह पर इत्र मला है।
9 And truly, I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her." 9 '''സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നേടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മെക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ''' 9 मैं तुम से सच कहता हूं, कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचर किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्क़रण में की जाएगी।।
10 Then Judas Iscariot, who was one of the twelve, went to the chief priests in order to betray him to them. 10 പിന്നെ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായി ഈസ്കര്യോത്താവായ യൂദാ അവനെ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. 10 तब यहूदा इसकिरयोती जो बारह में से एक या, महाथाजकोंके पास गया, कि उसे उन के हाथ पकड़वा दे।
11 And when they heard it, they were glad and promised to give him money. And he sought an opportunity to betray him. 11 അവർ അതു കേട്ടു സന്തോഷിച്ചു അവന്നു പണം കൊടുക്കാം എന്നു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു; അവനും അവനെ എങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാം എന്നു തക്കം അന്വേഷിച്ചുപോന്നു. 11 वे यह सुनकर आनन्‍दित हुए, और उस को रूपके देना स्‍वीकार किया, और यह अवसर ढूंढ़ने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे।।
12 And on the first day of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where will you have us go and prepare for you to eat the Passover?" 12 പെസഹകുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കുന്നതായ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: നീ പെസഹ കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ ഒരുക്കേണം എന്നു ചോദിച്ചു. 12 अखमीरी रोटी के पर्व्‍व के पहिले दिन, जिस में से फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलोंने उस से पूछा, तू कहां चाहता है, कि हम जाकर तेरे लिथे फसह खाने की तैयारी करे
13 And he sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him, 13 അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ അയച്ചു; '''നഗരത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ; അവിടെ ഒരു കുടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ എതിർപെടും. 13 उस ने अपके चेलोंमें से दो को यह कहकर भेजा, कि नगर में जाओ, और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए, हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना।
14 and wherever he enters, say to the master of the house, 'The Teacher says, Where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' 14 '''അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു അവൻ കടക്കുന്നേടത്തു ആ വിട്ടുടയവനോടു: ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി പെസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ശാല എവിടെ എന്നു ഗുരു ചോദിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ. 14 और वह जिस घर में जाए उस घर के स्‍वामी से कहना; गुरू कहता है, कि मेरी पाहुनशाला जिस में मैं अपके चेलोंके साय फसह खाऊं कहां है
15 And he will show you a large upper room furnished and ready; there prepare for us." 15 '''അവൻ വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു വന്മാളിക കാണിച്ചുതരും; അവിടെ നമുക്കു ഒരുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 15 वह तुम्हें एक सजी सजाई, और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिथे तैयारी करो।
16 And the disciples set out and went to the city and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. 16 ശിഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ടു നഗരത്തിൽ ചെന്നു അവൻ തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു പെസഹ ഒരുക്കി. 16 सो चेले निकलकर नगर में आथे और जैसा उस ने उन से कहा या, वैसा की पाया, और फसह तैयार किया।।
17 And when it was evening, he came with the twelve. 17 സന്ധ്യയായപ്പോൾ അവൻ പന്തിരുവരോടും കൂടെ വന്നു. 17 जब सांफ हुई, तो वह बारहोंके साय आया।
18 And as they were reclining at table and eating, Jesus said, "Truly, I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me." 18 അവർ ഇരുന്നു ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു: ''' നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്നേ, എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു '''എന്നു പറഞ്ഞു. 18 और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो यीशु ने कहा; मैं तुम से सच कहता हूं, कि तुम में से एक, जो मेरे साय भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा।
19 They began to be sorrowful and to say to him one after another, "Is it I?" 19 അവർ ദുഃഖിച്ചു, ഓരോരുത്തൻ: ഞാനോ, ഞാനോ എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. 19 उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उस से कहने लगे; क्‍या वह मैं हूं
20 He said to them, "It is one of the twelve, one who is dipping bread into the dish with me. 20 അവൻ അവരോടു: ''' പന്തിരുവരിൽ ഒരുവൻ, എന്നോടുകൂടെ താലത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ തന്നേ.''' 20 उस ने उन से कहा, वह बारहोंमें से एक है, जो मेरे साय याली में हाथ डालता है।
21 For the Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been better for that man if he had not been born." 21 '''മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നതു തന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ സത്യം; മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്നോ അയ്യോ കഷ്ടം; ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു കൊള്ളായിരുന്നു''' എന്നു പറഞ്ഞു. 21 क्‍योंकि मनुष्य का पुत्र तो, जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता ही है; परन्‍तु उस मनुष्य पर हाथ जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है! यदि उस मनुष्य का जन्क़ ही न होताख्‍ तो उसके लिथे भला होता।।
22 And as they were eating, he took bread, and after blessing it broke it and gave it to them, and said, "Take; this is my body." 22 അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്കു കൊടുത്തു:''' വാങ്ങുവിൻ; ഇതു എന്റെ ശരീരം''' എന്നു പറഞ്ഞു. 22 और जब वे खा ही रहे थे तो उस ने रोटी ली, और आशीष मांगकर तोड़ी, और उनहें दी, और कहा, लो, यह मेरी देह है।
23 And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, and they all drank of it. 23 പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്തു സ്തോത്രംചൊല്ലി അവർക്കു കൊടുത്തു; എല്ലാവരും അതിൽനിന്നു കുടിച്ചു; 23 फिर उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और उन्‍हें दिया; और उन सब ने उस में से पीया।
24 And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. 24 '''ഇതു അനേകർക്കു വേണ്ടി ചൊരിയുന്നതായി നിയമത്തിന്നുള്ള എന്റെ രക്തം. 24 और उस ने उन से कहा, यह वाचा का मेरा वह लोहू है, जो बहुतोंके लिथे बहाथा जाता है।
25 Truly, I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God." 25 '''മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പുതുതായി അനുഭവിക്കുംനാൾവരെ ഞാൻ അതു ഇനി അനുഭവിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. ''' 25 मैं तुम से सच कहता हूं, कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं।।
26 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. 26 പിന്നെ അവർ സ്തോത്രം പാടിയശേഷം ഒലീവുമലക്കു പോയി. 26 फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए।।
27 And Jesus said to them, "You will all fall away, for it is written, 'I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered.' 27 യേശു അവരോടു:''' നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടറിപ്പോകും; “ഞാൻ ഇടയനെ വെട്ടും, ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 27 तब यीशु ने उन से कहा; तुम सब ठोकर खाओगे, क्‍योंकि लिखा है, कि मैं रखवाले को मारूंगा, और भेड़ तित्तर बित्तर हो जाएंगी।
28 But after I am raised up, I will go before you to Galilee." 28 '''എന്നാൽ ഞാൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റശേഷം നിങ്ങൾക്കു മുമ്പെ ഗലീലെക്കു പോകും എന്നു പറഞ്ഞു. 28 परन्‍तु मैं अपके जी उठने के बाद तुम से पहिले गलील को जाऊंगा।
29 Peter said to him, "Even though they all fall away, I will not." 29 പത്രൊസ് അവനോടു: എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 29 पतरस ने उस से कहा; यदि एक ठोकर खाएं तो खांए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा।
30 And Jesus said to him, "Truly, I tell you, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me three times." 30 യേശു അവനോടു:''' ഇന്നു, ഈ രാത്രിയിൽ തന്നേ, കോഴി രണ്ടു വട്ടം കൂകും മുമ്പെ നീ മൂന്നു വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 30 यीशु ने उस से कहा; मैं तुझ से सच कहता हूं, कि आज ही इसी रात को मुर्गे के दो बार बांग देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा।
31 But he said emphatically, "If I must die with you, I will not deny you." And they all said the same. 31 അവനോ: നീന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറകയില്ല എന്നു അധികമായി പറഞ്ഞു; അങ്ങനെ തന്നേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 31 पर उस ने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साय मरना भी पके तौभी तेरा इन्‍कार कभी न करूंगा: इसी प्रकार और सब ने भी कहा।।
32 And they went to a place called Gethsemane. And he said to his disciples, "Sit here while I pray." 32 അവർ ഗെത്ത്ശേമന എന്നു പേരുള്ള തോട്ടത്തിൽ വന്നാറെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു: '''ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുതീരുവോളം ഇവിടെ ഇരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 32 फिर वे गतसमने नाम एक जगह में आए, और उस ने अपके चेलोंसे कहा, यहां बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्यना करूं।
33 And he took with him Peter and James and John, and began to be greatly distressed and troubled. 33 പിന്നെ അവൻ പത്രൊസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഭ്രമിപ്പാനും വ്യകുലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി: 33 और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपके साय ले गया: और बहुत ही अधीर, और व्याकुल होने लगा।
34 And he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch." 34 '''എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദനപോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിടെ പാർത്തു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 34 और उन से कहा; मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं: तुम यहां ठहरो, और जागते रहो।
35 And going a little farther, he fell on the ground and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him. 35 പിന്നെ അല്പം മുമ്പോട്ടു ചെന്നു നിലത്തു വീണു, '''കഴിയും എങ്കിൽ ആ നാഴിക നീങ്ങിപ്പോകേണം എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു: 35 और वह योड़ा आगे बढ़ा, और भूमि पर गिरकर प्रार्यना करने लगा, कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए।
36 And he said, "Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will." 36 '''അബ്ബാ, പിതാവേ, നിനക്കു എല്ലാം കഴിയും; ഈ പാനപാത്രം എങ്കൽ നിന്നു നീക്കേണമേ; എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല നീ ഇച്ഛിക്കുന്നതത്രേ ആകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 36 और कहा, हे अब्‍बा, हे पिता, तुझ से सब कुछ हो सकता है; इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले: तौभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो।
37 And he came and found them sleeping, and he said to Peter, "Simon, are you asleep? Could you not watch one hour? 37 പിന്നെ അവൻ വന്നു അവർ ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു പത്രൊസിനോടു: '''ശിമോനേ, നീ ഉറങ്ങുന്നുവേ? ഒരു നാഴിക ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിനക്കു കഴിഞ്ഞില്ലയോ? 37 फिर वह आया, और उन्‍हें सोते पाकर पतरस से कहा; हे शमौन तू सो रहा है क्‍या तू एक घड़ी भी न जाग सका
38 Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." 38 '''പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടായ്‍വാൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ; ആത്മാവു ഒരുക്കമുള്ളതു, ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ എന്നു പറഞ്ഞു. 38 जागते और प्रार्यना करते रहो कि तुम पक्कीझा में न पड़ो: आत्क़ा तो तैयार है, पर शरीर र्दुबल है।
39 And again he went away and prayed, saying the same words. 39 അവൻ പിന്നെയും പോയി ആ വചനം തന്നെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 39 और वह फिर चला गया, और वही बात कहकर प्रार्यना की।
40 And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they did not know what to answer him. 40 മടങ്ങിവന്നാറെ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കു ഭാരമേറിയിരുന്നതുകൊണ്ടു അവർ ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു; അവർ അവനോടു എന്തു ഉത്തരം പറയേണം എന്നു അറിഞ്ഞില്ല; 40 और फिर आकर उन्‍हें सोते पाया, क्‍योंकि उन की आंखे नींद से भरी यीं; और नहीं जानते थे कि उसे क्‍या उत्तर दें।
41 And he came the third time and said to them, "Are you still sleeping and taking your rest? It is enough; the hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. 41 അവൻ മൂന്നാമതു വന്നു അവരോടു: '''ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചുകൊൾവിൻ; മതി, നാഴിക വന്നു; ഇതാ, മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു. 41 फिर तीसरी बार आकर उन से कहा; अब सोते रहो और विश्रम करो, बस, घड़ी आ पहुंची; देखो मनुष्य का पुत्र पापियोंके हाथ पकड़वाया जाता है।
42 Rise, let us be going; see, my betrayer is at hand." 42 '''എഴുന്നേല്പിൻ; നാം പോക; ഇതാ, എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 42 उठो, चलें: देखो, मेरा पकड़वानेवाला निकट आ पहुंचा है।।
43 And immediately, while he was still speaking, Judas came, one of the twelve, and with him a crowd with swords and clubs, from the chief priests and the scribes and the elders. 43 ഉടനെ, അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ, പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂദയും അവനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ, ശാസ്ത്രിമാർ, മൂപ്പന്മാർ എന്നവർ അയച്ച ഒരു പുരുഷാരവും വാളും വടിയുമായി വന്നു. 43 वह यह कह ही रहा या, कि यहूदा जो बारहोंमें से या, अपके साय महाथाजकोंऔर शास्‍त्रियोंऔर पुरिनयोंकी ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरन्‍त आ पहुंची।
44 Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I will kiss is the man. Seize him and lead him away under guard." 44 അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ: ഞാൻ ഏവനെ ചുംബിക്കുമോ അവൻ തന്നേ ആകുന്നു; അവനെ പിടിച്ചു സൂക്ഷമതയോടെ കൊണ്ടു പോകുവിൻ എന്നു അവർക്കു ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു. 44 और उसके पकड़नेवाले ने उन्‍हें यह पता दिया या, कि जिस को मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना।
45 And when he came, he went up to him at once and said, "Rabbi!" And he kissed him. 45 അവൻ വന്നു ഉടനെ അടുത്തു ചെന്നു: റബ്ബീ, എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ചുംബിച്ചു. 45 और वह आया, और तुरन्‍त उसके पास जाकर कहा; हे रब्‍बी और उस को बहुत चूमा।
46 And they laid hands on him and seized him. 46 അവർ അവന്റെമേൽ കൈവച്ചു അവനെ പിടിച്ചു. 46 तब उन्‍होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया।
47 But one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. 47 അരികെ നില്ക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻ വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി കാതു അറുത്തു. 47 उन में से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींच कर महाथाजक के दास पर चलाई, और उसका कान उड़ा दिया।
48 And Jesus said to them, "Have you come out as against a robber, with swords and clubs to capture me? 48 യേശു അവരോടു: '''ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്നപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി പുറപ്പെട്ടു വന്നുവോ? 48 यीशु ने उन से कहा; क्‍या तुम डाकू जानकर मेरे पकड़ने के लिथे तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो
49 Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not seize me. But let the Scriptures be fulfilled." 49 ''' ഞാൻ ദിവസേന ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല; എങ്കിലും തിരുവെഴുത്തുകൾക്കു നിവൃത്തി വരേണ്ടിതിന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.''' 49 मैं तो हर दिन मन्‍दिर में तुम्हारे साय रहकर उपकेश दिया करता या, और तब तुम ने मुझे न पकड़ा: परन्‍तु यह इसलिथे हुआ है कि पवित्र शास्‍त्र की बातें पूरी हों।
50 And they all left him and fled. 50 ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവനെ വിട്ടു ഓടിപ്പോയി. 50 इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए।।
51 And a young man followed him, with nothing but a linen cloth about his body. And they seized him, 51 ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വെറും ശരീരത്തിന്മേൽ പുതപ്പു പുതെച്ചും കൊണ്ടു അവനെ അനുഗമിച്ചു; അവർ അവനെ പിടിച്ചു. 51 और एक जवान अपक्की नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीदे हो लिया; और लोगोंने उसे पकड़ा।
52 but he left the linen cloth and ran away naked. 52 അവനോ പുതപ്പു വിട്ടു നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയി. 52 पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया।।
53 And they led Jesus to the high priest. And all the chief priests and the elders and the scribes came together. 53 അവർ യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി. അവന്റെ അടുക്കൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും എല്ലാം വന്നു കൂടിയിരുന്നു. 53 फिर वे यीशु को महाथाजक के पास ले गए; और सब महाथाजक और पुरिनए और शास्त्री उसके यहां इकट्ठे हो गए।
54 And Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. And he was sitting with the guards and warming himself at the fire. 54 പത്രൊസ് മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനെക്കകത്തോളവും അവനെ ദൂരവേ അനുഗമിച്ചു, ഭൃത്യന്മാരോടു ചേർന്നു തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. 54 पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महाथाजक के आंगन के भीतर तक गया, और प्यादोंके साय बैठ कर आग तापके लगा।
55 Now the chief priests and the whole Council were seeking testimony against Jesus to put him to death, but they found none. 55 മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു അവന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാനും. 55 महाथाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिथे उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली।
56 For many bore false witness against him, but their testimony did not agree. 56 അനേകർ അവന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടും സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല. 56 क्‍योंकि बहुतेरे उसके विरोध में फूठी गवाही दे रहे थे, पर उन की गवाही एक सी न यी।
57 And some stood up and bore false witness against him, saying, 57 ചിലർ എഴുന്നേറ്റു അവന്റെ നേരെ: 57 तब कितनोंने उठकर उस पर यह फूठी गवाही दी।
58 "We heard him say, 'I will destroy this temple that is made with hands, and in three days I will build another, not made with hands.'" 58 ഞാൻ കൈപ്പണിയായ ഈ മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു കൈപ്പണിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നു പണിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞതു ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്നു കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 58 कि हम ने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मन्‍दिर को ढ़ा दूंगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से न बना हो।
59 Yet even about this their testimony did not agree. 59 എന്നിട്ടും അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല. 59 इस पर भी उन की गवाही एक सी न निकली।
60 And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, "Have you no answer to make? What is it that these men testify against you?" 60 മഹാപുരോഹിതൻ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടു യേശുവിനോടു: നീ ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലയോ? ഇവർ നിന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. 60 तब महाथाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा; कि तू कोई उत्तर नहीं देता थे लोग तेरे विरोध में क्‍या गवाही देते हैं
61 But he remained silent and made no answer. Again the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed?" 61 അവനോ മിണ്ടാതെയും ഉത്തരം പറയാതെയും ഇരുന്നു. മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോടു: നീ വന്ദ്യനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. 61 परन्‍तु वह मौन साधे रहा, और कुछ उत्तर न दिया: महाथाजक ने उस से फिर पूछा, क्‍या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है
62 And Jesus said, "I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of Power, and coming with the clouds of heaven." 62 '''ഞാൻ ആകുന്നു; മനുഷ്യപുത്രൻ സർവ്വശക്തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. 62 यीशु ने कहा; हां मैं हूं: और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दिहनी और बैठे, और आकाश के बादलोंके साय आते देखोगे।
63 And the high priest tore his garments and said, "What further witnesses do we need? 63 അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി: 63 तब महाथाजक ने अपके वस्‍त्र फाड़कर कहा; अब हमें गवाहोंका क्‍या प्रयोजन है
64 You have heard his blasphemy. What is your decision?" And they all condemned him as deserving death. 64 ഇനി സാക്ഷികളെകൊണ്ടു നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം? ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ; നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്നു എല്ലാവരും വിധിച്ചു. 64 तुम ने यह निन्‍दा सुनी: तुम्हारी क्‍या राय है उन सब ने कहा, वह वध के योग्य है।
65 And some began to spit on him and to cover his face and to strike him, saying to him, "Prophesy!" And the guards received him with blows. 65 ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവന്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്നു അവനോടു പറകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി; ചേവകർ അവനെ അടിച്ചുംകൊണ്ടു കയ്യേറ്റു. 65 तब कोई तो उस पर यूकने, और कोई उसका मुंह ढांपके और उसे घूसे मारने, और उस से कहने लगे, कि भविष्यद्वाणी कर: और प्यादोंने उसे लेकर यप्‍पड़ मारे।।
66 And as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, 66 പത്രൊസ് താഴെ നടുമുറ്റത്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളിൽ ഒരുത്തി വന്നു, 66 जब पतरस नीचे आंगन में या, तो महाथाजक की लौंडियोंमें से एक वहां आई।
67 and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You also were with the Nazarene, Jesus." 67 പത്രൊസ് തീ കായുന്നതു കണ്ടു അവനെ നോക്കി: നീയും ആ നസറായനായ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 67 और पतरस को आग तापके देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साय या।
68 But he denied it, saying, "I neither know nor understand what you mean." And he went out into the gateway and the rooster crowed. 68 നീ പറയുന്നതു തിരിയുന്നില്ല, ബോദ്ധ്യമാകുന്നതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു; പടിപ്പുരയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കോഴി കൂകി. 68 वह मुकर गया, और कहा, कि मैं तो नहीं जानता औश्र् नहीं समझता कि तू क्‍या कह रही है: फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया; और मुर्गे ने बांग दी।
69 And the servant girl saw him and began again to say to the bystanders, "This man is one of them." 69 ആ ബാല്യക്കാരത്തി അവനെ പിന്നെയും കണ്ടു സമീപത്തു നില്ക്കുന്നവരോടു: ഇവൻ ആ കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവൻ പിന്നെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 69 वह लौंडी उसे देखकर उन से जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, कि उन में से एक है।
70 But again he denied it. And after a little while the bystanders again said to Peter, "Certainly you are one of them, for you are a Galilean." 70 കുറയനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടു അരികെ നിന്നവർ പത്രൊസിനോടു: നീ ആ കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം; ഗലീലക്കാരനല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 70 परन्‍तु वह फिर मुकर गया और योड़ी देर बाद उन्‍होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा; निश्‍चय तू उन में से एक है; क्‍योंकि तू गलीली भी है।
71 But he began to invoke a curse on himself and to swear, "I do not know this man of whom you speak." 71 നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി. 71 तब वह धिक्कारने देन और शपय खाने लगा, कि मैं उस मनुष्य को, जिस की तुम चर्चा करते हो, नहंीं जानता।
72 And immediately the rooster crowed a second time. And Peter remembered how Jesus had said to him, "Before the rooster crows twice, you will deny me three times." And he broke down and wept. 72 ഉടനെ കോഴി രണ്ടാമതും കൂകി; കോഴി രണ്ടുവട്ടം കൂകുംമുമ്പെ നീ മൂന്നു വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്നു യേശു തന്നോടു പറഞ്ഞ വാക്കു പത്രൊസ് ഓർത്തു അതിനെക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചു കരഞ്ഞു. 72 तब तुरन्‍त दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी: पतरस को यह बात जो यीशु ने उस से कही यी स्क़रण आई, कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहिले तू तीन बार मेरा इन्‍कार करेगा: वह इस बात को सोचकर रोने लगा।।