Mark 15

1 And as soon as it was morning, the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole Council. And they bound Jesus and led him away and delivered him over to Pilate. 1 ഉടനെ അതികാലത്തു തന്നെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരുമായി ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെയും കൂടി ആലോചിച്ചു യേശുവിനെ കെട്ടി കൊണ്ടുപോയി പീലാത്തൊസിനെ ഏല്പിച്ചു. 1 और भोर होते ही तुरन्‍त महाथाकों, पुरिनयों, और शास्‍त्रियोंने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बन्‍धवाया, और उसे ले जाकर पीलातुस के हाथ सौंप दिया।
2 And Pilate asked him, "Are you the King of the Jews?" And he answered him, "You have said so." 2 പീലാത്തൊസ് അവനോടു: നീ യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു:''' ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 2 और पीलातुस ने उस से पूछा, क्‍या तू यहूदियोंका राजा है उस ने उस को उत्तर दिया; कि तू आप ही कह रहा है।
3 And the chief priests accused him of many things. 3 മഹാപുരോഹിതന്മാർ അവനെ ഏറിയോന്നു കുറ്റം ചുമത്തി. 3 और महाथाजक उस पर बहुत बातोंका दोष लगा रहे थे।
4 And Pilate again asked him, "Have you no answer to make? See how many charges they bring against you." 4 പീലാത്തൊസ് പിന്നെയും അവനോടു ചോദിച്ചു: നീ ഒരുത്തരവും പറയുന്നില്ലയോ? ഇതാ, അവർ നിന്നെ എന്തെല്ലാം കുറ്റം ചുമത്തുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 4 पीलातुस ने उस से फिर पूछा, क्‍या तू कुछ उत्तर नहीं देता, देख थे तुझ पर कितनी बातोंका दोष लगाते हैं
5 But Jesus made no further answer, so that Pilate was amazed. 5 യേശു പിന്നെയും ഉത്തരം ഒന്നും പറയായ്കയാൽ പീലാത്തൊസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. 5 यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया; यहां तक कि पीलातुस को बड़ा आश्‍चर्य हुआ।।
6 Now at the feast he used to release for them one prisoner for whom they asked. 6 അവൻ ഉത്സവംതോറും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ അവർക്കു വിട്ടുകൊടുക്ക പതിവായിരുന്നു. 6 और वह उस पर्व्‍व में किसी एक बन्‍धुए को जिसे वे चाहते थे, उन के लिथे छोड़ दिया करता या।
7 And among the rebels in prison, who had committed murder in the insurrection, there was a man called Barabbas. 7 എന്നാൽ ഒരു കലഹത്തിൽ കൊല ചെയ്തവരായ കലഹക്കാരോടുകൂടെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ബറബ്ബാസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 और बरअब्‍बा नाम एक मनुष्य उन बलवाइयोंके साय बन्‍धुआ या, जिन्‍होंने बलवे में हत्या की यी।
8 And the crowd came up and began to ask Pilate to do as he usually did for them. 8 പുരുഷാരം കയറി വന്നു, അവൻ പതിവുപോലെ ചെയ്യേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി. 8 और भीड़ ऊपर जाकर उस से बिनती करने लगी, कि जैसा तू हमारे लिथे करता आया है वैसा ही कर।
9 And he answered them, saying, "Do you want me to release for you the King of the Jews?" 9 മഹാപുരോഹിതന്മാർ അസൂയകൊണ്ടു അവനെ ഏല്പിച്ചു എന്നു പീലാത്തൊസ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടു അവരോടു: 9 पीलातुस ने उन को यह उत्तर दिया, क्‍या तुम चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिथे यहूदियोंके राजा को छोड़ दूं
10 For he perceived that it was out of envy that the chief priests had delivered him up. 10 യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ നിങ്ങൾക്കു വിട്ടുതരേണം എന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. 10 क्‍योंकि वह जानता या, कि महाथाजकोंने उसे डाह से पकड़वाया या।
11 But the chief priests stirred up the crowd to have him release for them Barabbas instead. 11 എന്നാൽ അവൻ ബറബ്ബാസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ചോദിപ്പാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാർ പുരുഷാരത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 11 परन्‍तु महाथाजकोंने लोगोंको उभारा, कि वह बरअब्‍बा ही को उन के लिथे छोड़ दे।
12 And Pilate again said to them, "Then what shall I do with the man you call the King of the Jews?" 12 പീലാത്തൊസ് പിന്നെയും അവരോടു: എന്നാൽ യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നവനെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു ചോദിച്ചു. 12 यह सून पीलातुस ने उन से फिर पूछा; तो जिसे तुम यहूदियोंका राजा कहते हो, उस को मैं क्‍या करूं वे फिर चिल्लाए, कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे।
13 And they cried out again, "Crucify him." 13 അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്നു അവർ വീണ്ടും നിലവിളിച്ചു. 13 पीलातुस ने उन से कहा; क्‍यों, इस ने क्‍या बुराई की है
14 And Pilate said to them, "Why, what evil has he done?" But they shouted all the more, "Crucify him." 14 പീലാത്തൊസ് അവരോടു: അവൻ എന്തു ദോഷം ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞാറെ, അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്നു അവർ അധികമായി നിലവിളിച്ചു. 14 परन्‍तु वे और भी चिल्लाए, कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे।
15 So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas, and having scourged Jesus, he delivered him to be crucified. 15 പീലാത്തൊസ് പുരുഷാരത്തിന്നു തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ചു ബറബ്ബാസിനെ അവർക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു യേശുവിനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടിപ്പിച്ചു ക്രൂശിപ്പാൻ ഏല്പിച്ചു. 15 तक पीलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्‍छा से, बरअब्‍बा को उन के लिथे छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया, कि क्रूस पर चढ़ाया जाए।
16 And the soldiers led him away inside the palace (that is, the governor's headquarters), and they called together the whole battalion. 16 പടയാളികൾ അവനെ ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപത്തിന്നകത്തു കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി. 16 और सिपाही उसे किले के भीतर आंगत में ले गए जो प्रीटोरियुन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए।
17 And they clothed him in a purple cloak, and twisting together a crown of thorns, they put it on him. 17 അവനെ രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ചു, മുള്ളുകൊണ്ടു ഒരു കിരീടം മെടഞ്ഞു അവനെ ചൂടിച്ചു: 17 और उन्‍होंने उसे बैंजनी वस्‍त्र पहिनाया और कांटोंका मुकुट गूंयकर उसके सिर पर रखा।
18 And they began to salute him, "Hail, King of the Jews!" 18 യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവേ, ജയജയ എന്നു പറഞ്ഞു വന്ദിച്ചു; 18 और यह कहकर उसे नमस्‍कार करने लगे, कि हे यहूदियोंके राजा, नमस्‍कार!
19 And they were striking his head with a reed and spitting on him and kneeling down in homage to him. 19 കോൽകൊണ്ടു അവന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു, അവനെ തുപ്പി, മുട്ടുകുത്തി അവനെ നമസ്കരിച്ചു. 19 और वे उसके सिर पर सरकण्‍डे मारते, और उस पर यूकते, और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे।
20 And when they had mocked him, they stripped him of the purple cloak and put his own clothes on him. And they led him out to crucify him. 20 അങ്ങനെ അവനെ പരിഹസിച്ച ശേഷം അവർ രക്താംബരം നീക്കി സ്വന്തവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു അവനെ ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി. 20 और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, तो उस पर बैंजनी वस्‍त्र उतारकर उसी के कपके पहिनाए; और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिथे बाहर ले गए।
21 And they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. 21 അലക്സന്തരിന്റെയും രൂഫൊസിന്റെയും അപ്പനായി വയലിൽ നിന്നു വരുന്ന കുറേനക്കാരനായ ശിമോനെ അവന്റെ ക്രൂശ് ചുമപ്പാൻ അവർ നിർബന്ധിച്ചു. 21 और सिकन्‍दर और रूफुस का पिता, शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य, जो गांव से आ रहा या उधर से निकला; उन्‍होंने उसे बेगार में पकड़ा, कि उसका क्रूस उठा ले चले।
22 And they brought him to the place called Golgotha (which means Place of a Skull). 22 തലയോടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഗൊല്ഗോഥാ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കു അവനെ കൊണ്ടുപോയി; 22 और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर जिस का अर्य खोपड़ी की जगह है लाए।
23 And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. 23 കണ്ടിവെണ്ണ കലർത്തിയ വീഞ്ഞു അവന്നു കൊടുത്തു; അവനോ വാങ്ങിയില്ല. 23 और उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परन्‍तु उस ने नहीं लिया।
24 And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them, to decide what each should take. 24 അവനെ ക്രൂശിച്ചശേഷം അവന്റെ വസ്ത്രം ഇന്നവന്നു ഇന്നതു കിട്ടേണം എന്നു ചീട്ടിട്ടു പകുതി ചെയ്തു. 24 तब उन्‍होंने उस को क्रूस पर चढ़ाया, और उसके कपड़ोंपर चिट्ठियां डालकर, कि किस को क्‍या मिले, उन्‍हें बांट लिया।
25 And it was the third hour when they crucified him. 25 മൂന്നാം മണി നേരമായപ്പോൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു. 25 और पहर दिन चढ़ा या, जब उन्‍होंने उस को क्रूस पर चढ़ाया।
26 And the inscription of the charge against him read, "The King of the Jews." 26 യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവു എന്നിങ്ങനെ അവന്റെ കുറ്റം മീതെ എഴുതിയിരുന്നു. 26 और उसका दोषपत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि ?यहूदियोंका राजा।
27 And with him they crucified two robbers, one on his right and one on his left. 27 അവർ രണ്ടു കള്ളന്മാരെ ഒരുത്തനെ വലത്തും ഒരുത്തനെ ഇടത്തുമായി അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചു. 27 और उन्‍होंने उसके साय दो डाकू, एक उस की दिहनी और एक उस की बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए।
28 See Footnote 28 (അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനെ എണ്ണി എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തു നിവൃത്തിയായി.) 28 तब धर्मशास्‍त्र का वह वचन कि वह अपराधियोंके संग गिना गया पूरा हुआ।
29 And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, "Aha! You who would destroy the temple and rebuild it in three days, 29 കടന്നു പോകുന്നവർ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ടു: ഹാ, ഹാ, മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു നാളുകൊണ്ടു പണിയുന്നവനേ, 29 और मार्ग में जानेवाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उस की निन्‍दा करते थे, कि वाह! मन्‍दिर के ढानेवाले, और तीन दिन में बनानेवाले! क्रूस पर से उतर कर अपके आप को बचा ले।
30 save yourself, and come down from the cross!" 30 നിന്നെത്തന്നേ രക്ഷിച്ചു ക്രൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവാ എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ദുഷിച്ചു. 30 इसी रीति से महाथाजक भी, शास्‍त्रियोंसमेत,
31 So also the chief priests with the scribes mocked him to one another, saying, "He saved others; he cannot save himself. 31 അങ്ങനെ തന്നേ മഹാപുരോഹിതന്മാരും അവനെ പരിഹസിച്ചു: ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ വഹിയാ. 31 आपस में ठट्ठे से कहते थे; कि इस ने औरोंको बचाया, और अपके को नहीं बचा सकता।
32 Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe." Those who were crucified with him also reviled him. 32 നാം കണ്ടു വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു ക്രിസ്തു എന്ന യിസ്രായേൽ രാജാവു ഇപ്പോൾ ക്രൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരട്ടെ എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു; അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരും അവനെ പഴിച്ചു പറഞ്ഞു. 32 इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें: और जो उसके साय क्रूसोंपर चढ़ाए गए थे, वे भी उस की निन्‍दा करते थे।।
33 And when the sixth hour had come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. 33 ആറാം മണിനേരമായപ്പോൾ ഒമ്പതാം മണിനേരത്തോളം ദേശത്തു എല്ലാം ഇരുട്ടു ഉണ്ടായി. ഒമ്പതാം മണിനേരത്തു യേശു: '''എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതു എന്തു എന്നു അർത്ഥമുള്ള എലോഹീ, എലോഹീ ലമ്മാ ശബ്ബക്താനീ എന്നു അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. 33 और दोपहर होने पर, सारे देश में अन्‍धिक्कारनेा छा गया; और तीसरे पहर तक रहा।
34 And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, "Eloi, Eloi, lema sabachthani?" which means, "My God, my God, why have you forsaken me?" 35 അരികെ നിന്നവരിൽ ചിലർ കേട്ടിട്ടു: അവൻ ഏലീയാവെ വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34 तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्‍द से पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा शबक्तनी जिस का अर्य है; हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्‍योंछोड़ दिया
35 And some of the bystanders hearing it said, "Behold, he is calling Elijah." 36 ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു സ്പോങ്ങിൽ പുളിച്ചവീഞ്ഞു നിറെച്ചു ഒരു ഓടക്കോലിന്മേലാക്കി: നില്പിൻ; ഏലീയാവു അവനെ ഇറക്കുവാൻ വരുമോ എന്നു നമുക്കു കാണാം എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു. 35 जो पास खड़े थे, उन में से कितनोंने यह सुनकर कहा: देखो यह एलिय्याह को पुकारता है।
36 And someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, "Wait, let us see whether Elijah will come to take him down." 37 യേശു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു. 36 और एक ने दौड़कर इस्‍पंज को सिरके से डुबोया, और सरकण्‍डे पर रखकर उसे चुसाया; और कहा, ठहर जाओ, देखें, कि एलिय्याह उसे उतारने कि लिथे आता है कि नहीं।
37 And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. 38 ഉടനെ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല മേൽതൊട്ടു അടിയോളവും രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി. 37 तब यीशु ने बड़े शब्‍द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिथे।
38 And the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom. 39 അവന്നു എതിരെ നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രാണനെ വിട്ടതു കണ്ടിട്ടു: ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു. 38 और मन्‍दिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया।
39 And when the centurion, who stood facing him, saw that in this way he breathed his last, he said, "Truly this man was the Son of God!" 40 സ്ത്രീകളും ദൂരത്തുനിന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു; അവരിൽ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും ചെറിയ യാക്കോബിന്റെയും യോസെയുടെയും അമ്മ മറിയയും ശലോമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 39 जो सूबेदार उसके सम्हने खड़ा या, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उस ने कहा, सचमुच यह मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र या।
40 There were also women looking on from a distance, among whom were Mary Magdalene, and Mary the mother of James the younger and of Joses, and Salome. 41 അവൻ ഗലീലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചും ശുശ്രൂഷിച്ചും പോന്നു; അവനോടുകൂടെ യെരൂശലേമിലേക്കു വന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 40 कई स्‍त्रियां भी दूर से देख रही यीं: उन में मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी यीं।
41 When he was in Galilee, they followed him and ministered to him, and there were also many other women who came up with him to Jerusalem. 42 വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ശബ്ബത്തിന്റെ തലനാളായ ഒരുക്കനാൾ ആകകൊണ്ടു ശ്രേഷ്ഠമന്ത്രിയും ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമത്ഥ്യയിലെ യോസേഫ് വന്നു ധൈര്യത്തോടെ പീലാത്തൊസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു. 41 जब वह गलील में य, तो थे उसके पीछे हो लेती यीं और उस की सेवाटहल किया करती यीं; और और भी बहुत सी स्‍त्रियां यीं, जो उसके साय यरूशलेम में आई यीं।।
42 And when evening had come, since it was the day of Preparation, that is, the day before the Sabbath, 44 അവൻ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവോ എന്നു പീലാത്തൊസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ശതാധിപനെ വിളിച്ചു: അവൻ മരിച്ചിട്ടു ഒട്ടുനേരമായോ എന്നു ശതാധിപനോടു വസ്തുത ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു ഉടൽ യോസേഫിന്നു നല്കി. 42 जब संध्या हो गई, तो इसलिथे कि तैयारी का दिन या, जो सब्‍त के एक दिन पहिले होता है।
43 Joseph of Arimathea, a respected member of the Council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate and asked for the body of Jesus. 46 അവൻ ഒരു ശീല വാങ്ങി അവനെ ഇറക്കി ശീലയിൽ ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞു, പാറയിൽ വെട്ടീട്ടുള്ള കല്ലറയിൽ വെച്ചു, കല്ലറവാതിൽക്കൽ ഒരു കല്ലു ഉരുട്ടിവെച്ചു; 43 अिरिमतिया का रहेनवाला यूसुुफ आया, जो प्रतिष्‍ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता या; वह हियाव करके पीलातुस के पास गया और यीशु की लोय मांगी।
44 Pilate was surprised to hear that he should have already died. And summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. 47 അവനെ വെച്ച ഇടം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യോസെയുടെ അമ്മ മറിയയും നോക്കിക്കണ്ടു. 44 पीलातुस ने आश्‍चर्य किया, कि वह इतना शीघ्र मर गया; और सूबेदार को बुलाकर पूछा, कि क्‍या उस को मरे हुए देर हुई
45 And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the corpse to Joseph. 45 सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, तो लोय यूसुफ को दिला दी।
46 And Joseph bought a linen shroud, and taking him down, wrapped him in the linen shroud and laid him in a tomb that had been cut out of the rock. And he rolled a stone against the entrance of the tomb. 46 तब उस ने एक पतली चादर मोल ली, और लोय को उतारकर चादर में लपेटा, और एक कब्र मे जो चट्टान में खोदी गई यी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्यर लुढ़कार दिया।
47 Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where he was laid. 47 और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही यीं, कि वह कहां रखा गया है।।