Mark 4

1 Again he began to teach beside the sea. And a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole crowd was beside the sea on the land. 1 അവൻ പിന്നെയും കടൽക്കരെവെച്ചു ഉപദേശിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുകകൊണ്ടു അവൻ പടകിൽ കയറി കടലിൽ ഇരുന്നു; പുരുഷാരം ഒക്കെയും കടലരികെ കരയിൽ ആയിരുന്നു. 1 वह फिर फील के किनारे उपकेश देने लगा: और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, कि वह फील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर फील के किनारे खड़ी रही।
2 And he was teaching them many things in parables, and in his teaching he said to them: 2 അവൻ ഉപമകളാൽ അവരെ പലതും ഉപദേശിച്ചു, ഉപദേശത്തിൽ അവരോടു പറഞ്ഞതു: 2 और वह उन्‍हें दृष्‍टान्‍तोंमें बहुत सी बातें सिखाने लगो, और अपके उपकेश में उन से कहा।
3 "Listen! A sower went out to sow. 3 '''“കേൾപ്പിൻ; വിതെക്കുന്നവൻ വിതെപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു. ''' 3 सुनो: देखो, एक बोनेवाला, बीज बाने के लिथे निकला!
4 And as he sowed, some seed fell along the path, and the birds came and devoured it. 4 '''വിതെക്കുമ്പോൾ ചിലതു വഴിയരികെ വിണു; പറവകൾ വന്നു അതു തിന്നുകളഞ്ഞു. ''' 4 और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पझियोंने आकर उसे चुग लिया।
5 Other seed fell on rocky ground, where it did not have much soil, and immediately it sprang up, since it had no depth of soil. 5 '''മറ്റു ചിലതു പാറസ്ഥലത്തു ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തേടത്തു വീണു; മണ്ണിന്നു താഴ്ച ഇല്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളെച്ചുവന്നു. ''' 5 और कुछ पत्यरीली भूमि पर गिरा जहां उस की बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया।
6 And when the sun rose it was scorched, and since it had no root, it withered away. 6 '''സൂര്യൻ ഉദിച്ചാറെ ചൂടു തട്ടി, വേരില്ലായ്കകൊണ്ടു ഉണങ്ങിപ്പോയി. ''' 6 और जब सूर्य निकला, तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया।
7 Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. 7 '''മറ്റു ചിലതു മുള്ളിന്നിടയിൽ വീണു; മുള്ളു മുളെച്ചു വളർന്നു അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു; അതു വിളഞ്ഞതുമില്ല. ''' 7 और कुछ तो फाडिय़ोंमें गिरा, और फाडिय़ोंने बढ़कर उसे दबा लिया, और वह फल न लाया।
8 And other seeds fell into good soil and produced grain, growing up and increasing and yielding thirtyfold and sixtyfold and a hundredfold." 8 '''മറ്റു ചിലതു നല്ലമണ്ണിൽ വീണിട്ടു മുളെച്ചു വളർന്നു ഫലം കൊടുത്തു; മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളഞ്ഞു. ''' 8 परन्‍तु कुछ अच्‍छी भूमि पर गिरा; और वह उगा, और बढ़कर फलवन्‍त हुआ; और कोई तीस गुणा, कोई साठ गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया।
9 And he said, "He who has ears to hear, let him hear." 9 '''“കേൾപ്പാൻ ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ”''' എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. 9 और उस ने कहा; जिस के पास सुनने के लिथे कान होंवह सुन ले।।
10 And when he was alone, those around him with the twelve asked him about the parables. 10 അനന്തരം അവൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനോടുകൂടെയുള്ളവർ പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു. 10 जब वह अकेला रह गया, तो उसके सायियोंने उन बारह समेत उस से इन दृष्‍टान्‍तोंके विषय में पूछा।
11 And he said to them, "To you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside everything is in parables, 11 അവരോടു അവൻ പറഞ്ഞതു: '''“ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മം നിങ്ങൾക്കു നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; പുറത്തുള്ളവർക്കോ സകലവും ഉപമകളാൽ ലഭിക്കുന്നു.”''' 11 उस ने उन से कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परन्‍तु बाहरवालोंके लिथे सब बातें दृष्‍टान्‍तोंमें होती हैं।
12 so that "they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not understand, lest they should turn and be forgiven." 12 '''അവർ മനംതിരിയാതെയും അവരോടു ക്ഷമിക്കാതെയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കണ്ടിട്ടും അറിയാതിരിപ്പാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും സംഗതിവരും. ''' 12 इसलिथे कि वे देखते हुए देखें और उन्‍हें सुफाई न पके और सुनते हुए सुनें भी और न समझें; ऐसा न हो कि वे फिरें, और झमा किए जाएं।
13 And he said to them, "Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? 13 പിന്നെ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“ഈ ഉപമ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ? പിന്നെ മറ്റെ ഉപമകൾ ഒക്കെയും എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും?”''' 13 फिर उस ने उन से कहा; क्‍या तुम यह दृष्‍टान्‍त नहीं समझते तो फिर और सब दृष्‍टान्‍तोंको क्‍योंकर समझोगे
14 The sower sows the word. 14 '''“വിതെക്കുന്നവൻ വചനം വിതെക്കുന്നു. ''' 14 बानेवाला वचन बोता है।
15 And these are the ones along the path, where the word is sown: when they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. 15 '''വചനം വിതച്ചിട്ടു വഴിയരികെ വീണതു, കേട്ട ഉടനെ സാത്താൻ വന്നു ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതെക്കപ്പെട്ട വചനം എടുത്തുകളയുന്നതാകുന്നു. ''' 15 जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, थे वे हैं, कि जब उन्‍होंने सुना, तो शैतान तुरन्‍त आकर वचन को जो उन में बोया गया या, उठा ले जाता है।
16 And these are the ones sown on rocky ground: the ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy. 16 '''അങ്ങനെ തന്നേ പാറസ്ഥലത്തു വിതെച്ചതു വചനം കേട്ട ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർ; ''' 16 और वैसे ही जो पत्यरीली भूमि पर बोए जाते हैं, थे वे हैं, कि जो वचन को सुनकर तुरन्‍त आनन्‍द से ग्रहण कर लेते हैं।
17 And they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. 17 '''എങ്കിലും അവർ ഉള്ളിൽ വേരില്ലാതെ ക്ഷണികന്മാർ ആകുന്നു; വചനം നിമിത്തം ഉപദ്രവമോ പീഡയോ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു. ''' 17 परन्‍तु अपके भीतर जड़ न रखते के कारण वे योड़े भी दिनोंके लिथे रहते हैं; इस के बाद जब वचन के कारण उन पर क्‍लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरन्‍त ठोकर खाते हैं।
18 And others are the ones sown among thorns. They are those who hear the word, 18 '''മുള്ളിന്നിടയിൽ വിതെക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേട്ടിട്ടു ''' 18 और जो फाडियोंमें बोए गए थे वे हैं जिन्‍होंने वचन सुना।
19 but the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. 19 '''ഇഹലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും മറ്റുവിഷയ മോഹങ്ങളും അകത്തു കടന്നു, വചനത്തെ ഞെരുക്കി നഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു. ''' 19 और संसार की चिन्‍ता, और धन का धोखा, और और वस्‍तुओं का लोभ उन में समाकर वचन को दबा देता है। और वह निष्‍फल रह जाता है।
20 But those that were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit, thirtyfold and sixtyfold and a hundredfold." 20 '''നല്ലമണ്ണിൽ വിതെക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേൾക്കയും അംഗീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നേ; അവർ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളയുന്നു.”''' 20 और जो अच्‍छी भूमि में बोए गए, थे वे हैं, जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई तीस गुणा, कोई साठ गुणा, और कोई सौ गुणा।।
21 And he said to them, "Is a lamp brought in to be put under a basket, or under a bed, and not on a stand? 21 പിന്നെ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“വിളക്കു കത്തിച്ചു പറയിൻ കീഴിലോ കട്ടിൽക്കീഴിലോ വെക്കുമാറുണ്ടോ? വിളക്കുതണ്ടിന്മേലല്ലയോ വെക്കുന്നതു? ''' 21 और उस ने उन से कहा; क्‍या दिथे को इसलिथे लाते हैं कि पैमाने या खाट के निचे रखा जाए क्‍या इसलिथे नहीं, कि दीवट पर रखा जाए
22 For nothing is hidden except to be made manifest; nor is anything secret except to come to light. 22 '''വെളിപ്പെടുവാനുള്ളതല്ലാതെ ഗൂഢമായതു ഒന്നും ഇല്ല; വെളിച്ചത്തു വരുവാനുള്ളതല്ലാതെ മറവായതു ഒന്നും ഇല്ല. ''' 22 क्‍योंकि कोई वस्‍तु छिपी नहीं, परन्‍तु इसलिथे कि प्रगट हो जाए;
23 If anyone has ears to hear, let him hear." 23 '''കേൾപ്പാൻ ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ''' 23 और न कुछ गुप्‍त है पर इसलिथे कि प्रगट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हों, तो सुन ले।
24 And he said to them, "Pay attention to what you hear: with the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. 24 '''നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതു എന്തു എന്നു സൂക്ഷിച്ചു കൊൾവിൻ; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവു കൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ടും; അധികമായും കിട്ടും. ''' 24 फिर उस ने उन से कहा; चौकस रहो, कि क्‍या सुनते हो जिस नाप से तुम नापके हो उसी से तुम्हारे लिथे भी नापा जाएगा, और तुम को अधिक दिय जाएगा।
25 For to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away." 25 '''ഉള്ളവന്നു കൊടുക്കും; ഇല്ലാത്തവനോടോ ഉള്ളതുംകൂടെ എടുത്തുകളയും”''' എന്നും അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. 25 क्‍योंकि जिस के पास है, उस को दिया जाएगा; परन्‍तु जिस के पास नहीं है उस से वह भी जो उसके पास है; ले लिया जाएगा।।
26 And he said, "The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. 26 പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞതു: '''“ദൈവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്തു എറിഞ്ഞശേഷം ''' 26 फिर उस ने कहा; परमेश्वर का राजय ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे।
27 He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows; he knows not how. 27 '''രാവും പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുന്നേറ്റും ഇരിക്കെ അവൻ അറിയാതെ വിത്തു മുളെച്ചു വളരുന്നതുപോലെ ആകുന്നു. ''' 27 और रात को सोए, और दिन को जागे और वह बीच ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने।
28 The earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. 28 '''ഭൂമി സ്വയമായി മുമ്പെ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു. ''' 28 पृय्‍वी आप से आप फल लाती है पलिे अंकुर, तब बाल, और तब बालोंमें तैयार दाना।
29 But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come." 29 '''ധാന്യം വിളയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തായതുകൊണ്ടു അവൻ ഉടനെ അരിവാൾ വെക്കുന്നു.”''' 29 परन्‍तु जब दाना पक जाता है, तब वह तुरन्‍त हंसिया लगाता है, क्‍योंकि कटनी आ पहुंची है।।
30 And he said, "With what can we compare the kingdom of God, or what parable shall we use for it? 30 പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞതു: '''“ദൈവരാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ഉപമിക്കേണ്ടു? ഏതു ഉപമയാൽ അതിനെ വർണ്ണിക്കേണ്ടു? ''' 30 फिर उस ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें, और किस दृष्‍टान्‍त से उसका वर्णन करें
31 It is like a grain of mustard seed, which, when sown on the ground, is the smallest of all the seeds on earth, 31 '''അതു കടുകുമണിയോടു സദൃശം; അതിനെ മണ്ണിൽ വിതെക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാവിത്തിലും ചെറിയതു. ''' 31 वह राई के दाने के समान हैं; कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजोंसे छोटा होता है।
32 yet when it is sown it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches, so that the birds of the air can make nests in its shade." 32 '''എങ്കിലും വിതെച്ചശേഷം വളർന്നു, സകലസസ്യങ്ങളിലും വലുതായിത്തീർന്നു, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതിന്റെ നിഴലിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലുതായ കൊമ്പുകളെ വിടുന്നു. ''' 32 परन्‍तु जब बोया गया, तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं, कि आकाश के पक्की उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं।।
33 With many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it. 33 അവൻ ഇങ്ങനെ പല ഉപമകളാൽ അവർക്കു കേൾപ്പാൻ കഴിയുംപോലെ അവരോടു വചനം പറഞ്ഞുപോന്നു. 33 और वह उन्‍हें इस प्रकार के बहुत से दृष्‍टान्‍त दे देकर उन की समझ के अनुसार वचन सुनाता या।
34 He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything. 34 ഉപമ കൂടാതെ അവരോടു ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല; തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു സകലവും വ്യാഖ്യാനിക്കും. 34 और बिना दृष्‍टान्‍त कहे उन से कुछ भी नहीं कहता या; परन्‍तु एकान्‍त में वह अपके निज चेलोंको सब बातोंका अर्य बताता या।।
35 On that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." 35 അന്നു സന്ധ്യയായപ്പോൾ: '''“നാം അക്കരെക്കു പോക”''' എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു 35 उसी दिन जब सांफ हुई, तो उस ने उन से कहा; आओ, हम पार चलें,।
36 And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. 36 അവർ പുരുഷാരത്തെ വിട്ടു, താൻ പടകിൽഇരുന്നപാടെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി; മറ്റു ചെറുപടകുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; 36 और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह या, वैसा की उसे नाव पर साय ले चले; और उसके साय, और भी नावें यीं।
37 And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. 37 അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റു ഉണ്ടായി: പടകിൽ തിര തള്ളിക്കയറുകകൊണ്ടു അതു മുങ്ങുമാറായി. 37 तब बड़ी आन्‍धी आई, और लहरें नाव पर यहां तक लगीं, कि वह अब पानी से भरी जाती यी।
38 But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" 38 അവൻ അമരത്തു തലയണ വെച്ചു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; അവർ അവനെ ഉണർത്തി: ഗുരോ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുന്നതിൽ നിനക്കു വിചാരം ഇല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു. 38 और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा या; तब उन्‍होंने उसे जगाकर उस से कहा; हे गुरू, क्‍या तुझे चिन्‍ता नहीं, कि हम नाश हुए जाते हैं
39 And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace! Be still!" And the wind ceased, and there was a great calm. 39 അവൻ എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു, കടലിനോടു: '''“അനങ്ങാതിരിക്ക, അടങ്ങുക”''' എന്നു പറഞ്ഞു; കാറ്റു അമർന്നു, വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി. 39 तब उस ने उठकर आन्‍धी को डांटा, और पानी से कहा; ?शान्‍त रह, यम जा : और आन्‍धी यम गई और बड़ा चैन हो गया।
40 He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" 40 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: '''“നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കൾ ആകുവാൻ എന്തു? നിങ്ങൾക്കു ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ” '''എന്നു പറഞ്ഞു. 40 और उन से कहा; तुम क्‍योंडरते हो क्‍या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं
41 And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this, that even wind and sea obey him?" 41 അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു: കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ; ഇവൻ ആർ എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 41 और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले; यह कौन है, कि आन्‍धी और पानी भी उस की आज्ञा मानते हैं