Mark 6

1 He went away from there and came to his hometown, and his disciples followed him. 1 അവൻ അവിടെ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു, തന്റെ പിതൃനഗരത്തിൽ ചെന്നു; അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അനുഗമിച്ചു. 1 वहां से निकलकर वह अपके देश में आया, और उसके चेले उसके पीछे हो लिए।
2 And on the Sabbath he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished, saying, "Where did this man get these things? What is the wisdom given to him? How are such mighty works done by his hands? 2 ശബ്ബത്തായപ്പോൾ അവൻ പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചുതുടങ്ങി; പലരും കേട്ടു വിസ്മയിച്ചു: ഇവന്നു ഇവ എവിടെനിന്നു? ഇവന്നു കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനവും ഇവന്റെ കയ്യാൽ നടക്കുന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികളും എന്തു? 2 सब्‍त के दिन वह आराधनालय में उपकेश करने लगा; और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इस को थे बातें कहां से आ गई और यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया गया है और कैसे सामर्य के काम इसके हाथोंसे प्रगट होते हैं
3 Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. 3 ഇവൻ മറിയയുടെ മകനും യാക്കോബ് യോസെ, യൂദാ, ശിമോൻ എന്നവരുടെ സഹോദരനുമായ തച്ചനല്ലയോ? ഇവന്റെ സഹോദരികളും ഇവിടെ നമ്മോടു കൂടെ ഇല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കൽ ഇടറിപ്പോയി. 3 क्‍या यह वही बढ़ई नहीं, जो मरियम का पुत्र, और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है और क्‍या उस की बहिनें यहां हमारे बीच में नहीं रहतीं इसलिथे उन्‍होंने उसके विषय में ठोकर खाई।
4 And Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his hometown and among his relatives and in his own household." 4 യേശു അവരോടു: '''“ഒരു പ്രവാചകൻ തന്റെ പിതൃനഗരത്തിലും ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിലും സ്വന്ത ഭവനത്തിലും അല്ലാതെ ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 4 यीशु ने उन से कहा, कि भविष्यद्वक्ता अपके देश और अपके कुटुम्ब और अपके घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता।
5 And he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. 5 ഏതാനും ചില രോഗികളുടെ മേൽ കൈ വെച്ചു സൌഖ്യം വരുത്തിയതു അല്ലാതെ അവിടെ വീര്യപ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്‍വാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 5 और वह वहां कोई सामर्य का काम न कर सका, केवल योड़े बीमारोंपर हाथ रखकर उन्‍हें चंगा किया।।
6 And he marveled because of their unbelief.And he went about among the villages teaching. 6 അവരുടെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായി അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അവൻ ചുറ്റുമുള്ള ഊരുകളിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചു പോന്നു. 6 और उस ने उन के अविश्वास पर आश्‍चर्य किया और चारोंओर से गावोंमें उपकेश करता फिरा।।
7 And he called the twelve and began to send them out two by two, and gave them authority over the unclean spirits. 7 അനന്തരം അവൻ പന്തിരുവരെ അടുക്കെ വിളിച്ചു, അവരെ ഈരണ്ടായി അയച്ചു തുടങ്ങി, അവർക്കു അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുത്തു. 7 और वह बारहोंको अपके पास बुलाकर उन्‍हें दो दो करके भेजने लगा; और उन्‍हें अशुद्ध आत्क़ाओं पर अधिक्कारने दिया।
8 He charged them to take nothing for their journey except a staff--no bread, no bag, no money in their belts-- 8 അവർ വഴിക്കു '''“വടി അല്ലാതെ ഒന്നും എടുക്കരുതു; അപ്പവും പൊക്കണവും മടിശ്ശീലയിൽ കാശും അരുതു; ചെരിപ്പു ഇട്ടുകൊള്ളാം; ''' 8 और उस ने उन्‍हें आज्ञा दी, कि मार्ग के लिथे लाठी छोड़ और कुछ न लो; न तो रोटी, न फोली, न पटुके में पैसे।
9 but to wear sandals and not put on two tunics. 9 '''രണ്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കരുതു”''' എന്നിങ്ങനെ അവരോടു കല്പിച്ചു. 9 परन्‍तु जूतियां पहिनो और दो दो कुरते न पहिनो।
10 And he said to them, "Whenever you enter a house, stay there until you depart from there. 10 '''നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടം വിട്ടു പുറപ്പെടുവോളം അതിൽ തന്നേ പാർപ്പിൻ. ''' 10 और उस ने उन से कहा; जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो, तब तक उसी में ठहरे रहो।
11 And if any place will not receive you and they will not listen to you, when you leave, shake off the dust that is on your feet as a testimony against them." 11 '''ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളാതെയും നിങ്ങളുടെ വാക്കു കേൾക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ അവിടം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവർക്കു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി കുടഞ്ഞുകളവിൻ”''' എന്നും അവരോടു പറഞ്ഞു. 11 जिस स्यान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, और तुम्हारी न सुनें, वहां से चलते ही अपके तलवोंकी धूल फाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो।
12 So they went out and proclaimed that people should repent. 12 അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെടേണം എന്നു പ്രസംഗിച്ചു; 12 और उन्‍होंने जाकर प्रचार किया, कि मन फिराओ।
13 And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. 13 വളരെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും അനേകം രോഗികൾക്കു എണ്ണതേച്ചു സൌഖ്യം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. 13 और बहुतेरे दुष्‍टात्क़ाओं को निकाला, और बहुत बीमारोंपर तेल मलकर उन्‍हें चंगा किया।।
14 King Herod heard of it, for Jesus' name had become known. Some said, "John the Baptist has been raised from the dead. That is why these miraculous powers are at work in him." 14 ഇങ്ങനെ അവന്റെ പേർ പ്രസിദ്ധമായി വരികയാൽ ഹെരോദാരാജാവു കേട്ടിട്ടു; യോഹന്നാൻസ്നാപകൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഈ ശക്തികൾ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 14 और हेरोदेस राजा ने उस की चर्चा सुनी, क्‍योंकि उसका नाम फैल गया या, और उस ने कहा, कि यूहन्ना बपतिस्क़ा देनेवाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसी लिथे उस से थे सामर्य के काम प्रगट होते हैं।
15 But others said, "He is Elijah." And others said, "He is a prophet, like one of the prophets of old." 15 അവൻ ഏലീയാവാകുന്നു എന്നു മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു. വേറെ ചിലർ: അവൻ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 15 और औरोंने कहा, यह एलिय्याह है, परन्‍तु औरोंने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है।
16 But when Herod heard of it, he said, "John, whom I beheaded, has been raised." 16 അതു ഹെരോദാവു കേട്ടാറെ: ഞാൻ തലവെട്ടിച്ച യോഹന്നാൻ ആകുന്നു അവൻ; അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 16 हेरोदेस ने यह सुन कर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैं ने कटवाया या, वही जी उठा है।
17 For it was Herod who had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because he had married her. 17 ഹെരോദാ തന്റെ സഹോദരനായ ഫീലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യ ഹെരോദ്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടു അവൾനിമിത്തം ആളയച്ചു, യോഹന്നാനെ പിടിച്ചു തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു. 17 क्‍योंकि हेरोदेस ने आप अपके भाई फिलप्‍पुस की पत्‍नी हेरोदियास के कारण, जिस से उस ने ब्याह किया या, लोगोंको भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बन्‍दीगृह में डाल दिया या।
18 For John had been saying to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." 18 സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നതു നിനക്കു വിഹിതമല്ല എന്നു യോഹന്നാൻ ഹെരോദാവോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. 18 क्‍योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा या, कि अपके भाई की पत्‍नी को रखना तुझे उचित नहीं।
19 And Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death. But she could not, 19 ഹെരോദ്യയോ അവന്റെ നേരെ പകവെച്ചു അവനെ കൊല്ലുവാനും ഇച്ഛിച്ചു; സാധിച്ചില്ല താനും. 19 इसलिथे हेरोदियास उस से बैर रखती यी और यह चाहती यी, कि उसे मरवा डाले, परन्‍तु ऐसा न हो सका।
20 for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. When he heard him, he was greatly perplexed, and yet he heard him gladly. 20 യോഹന്നാൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷൻ എന്നു ഹെരോദാവു അറിഞ്ഞു അവനെ ഭയപ്പെടുകയും അവനെ കാത്തുകൊൾകയും ചെയ്തു; അവന്റെ വചനം കേട്ടിട്ടു വളരെ കലങ്ങിയെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടുപോന്നു. 20 क्‍योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरूष जानकर उस से डरता या, और उसे बचाए रखता या, और उस की सुनकर बहुत घबराता या, पर आनन्‍द से सुनता या।
21 But an opportunity came when Herod on his birthday gave a banquet for his nobles and military commanders and the leading men of Galilee. 21 എന്നാൽ ഹെരോദാവു തന്റെ ജനനോത്സവത്തിൽ തന്റെ മഹത്തുക്കൾക്കും സഹസ്രാധിപന്മാർക്കും ഗലീലയിലെ പ്രമാണികൾക്കും വിരുന്നു കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരം വന്നു. 21 और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपके जन्क़ दिन में अपके प्रधानोंऔर सेनापतियों, और गलील के बड़े लोगोंके लिथे जेवनार की।
22 For when Herodias's daughter came in and danced, she pleased Herod and his guests. And the king said to the girl, "Ask me for whatever you wish, and I will give it to you." 22 ഹെരോദ്യയുടെ മകൾ അകത്തു ചെന്നു നൃത്തം ചെയ്തു ഹെരോദാവിനെയും വിരുന്നുകാരെയും പ്രസാദിപ്പിച്ച സമയം: മനസ്സുള്ളതു എന്തെങ്കിലും എന്നോടു ചോദിച്ചു കൊൾക; നിനക്കു തരാം എന്നു രാജാവു ബാലയോടു പറഞ്ഞു. 22 और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई, और नाचकर हेरोदेस को और उसके साय बैठनेवालोंको प्रसन्न किया; तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझ से मांग मैं तुझे दूंगा।
23 And he vowed to her, "Whatever you ask me, I will give you, up to half of my kingdom." 23 എന്തു ചോദിച്ചാലും, രാജ്യത്തിൽ പകുതിയോളം ആയാലും നിനക്കു തരാം എന്നു സത്യം ചെയ്തു. 23 और उस ने शपय खाई, कि मैं अपके आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझ से मांगेगी मैं तुझे दूंगा।
24 And she went out and said to her mother, "For what should I ask?" And she said, "The head of John the Baptist." 24 അവൾ പുറത്തിറങ്ങി അമ്മയോടു: ഞാൻ എന്തു ചോദിക്കേണം എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തല എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 24 उस ने बाहर जाकर अपक्की माता से पूछा, कि मैं क्‍या मांगूं वह बोली; यूहन्ना बपतिस्क़ा देनेवाले का सिर।
25 And she came in immediately with haste to the king and asked, saying, "I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter." 25 ഉടനെ അവൾ ബദ്ധപ്പെട്ടു രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു: ഇപ്പോൾ തന്നെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തല ഒരു തളികളയിൽ തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 25 वह तुरन्‍त राजा के पास भीतर आई, और उस से बिनती की; मैं चाहती हूं, कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्क़ा देनेवाले का सिर एक याल में मुझे मंगवा दे।
26 And the king was exceedingly sorry, but because of his oaths and his guests he did not want to break his word to her. 26 രാജാവു അതിദുഃഖിനായി എങ്കിലും ആണയെയും വിരുന്നുകാരെയും വിചാരിച്ചു അവളോടു നിഷേധിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞു. 26 तब राजा बहुत उदास हुआ, परन्‍तु अपक्की शपय के कारण और साय बैठनेवालोंके कारण उसे टालना न चाहा।
27 And immediately the king sent an executioner with orders to bring John's head. He went and beheaded him in the prison 27 ഉടനെ രാജാവു ഒരു അകമ്പടിയെ അയച്ചു, അവന്റെ തല കൊണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ചു. 27 और राजा ने तुरन्‍त एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा, कि उसका सिर काट लाए।
28 and brought his head on a platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother. 28 അവൻ പോയി തടവിൽ അവനെ ശിരഃഛേദം ചെയ്തു; അവന്റെ തല ഒരു തളികയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബാലെക്കു കൊടുത്തു; ബാല അമ്മെക്കു കൊടുത്തു. 28 उस ने जेलखाने में जाकर उसका सिर काटा, और एक याल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपक्की मां को दिया।
29 When his disciples heard of it, they came and took his body and laid it in a tomb. 29 അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അതു കേട്ടിട്ടു വന്നു അവന്റെ ശവം എടുത്തു ഒരു കല്ലറയിൽ വെച്ചു. 29 यह सुनकर उसके चेले आए, और उस की लोय को उठाकर कब्र में रखा।
30 The apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught. 30 പിന്നെ അപ്പൊസ്തലന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി തങ്ങൾ ചെയ്തതും ഉപദേശിച്ചതും എല്ലാം അറിയിച്ചു. 30 प्रेरितोंने यीशु के पास इकट्ठे होकर, जो कुछ उन्‍होंने किया, और सिखाया या, सब उस को बता दिया।
31 And he said to them, "Come away by yourselves to a desolate place and rest a while." For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. 31 വരുന്നവരും പോകുന്നവരും വളരെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്കു ഭക്ഷിപ്പാമ്പോലും സമയം ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു അവൻ അവരോടു: '''“നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്തസ്ഥലത്തു വേറിട്ടുവന്നു അല്പം ആശ്വസിച്ചുകൊൾവിൻ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 31 उस ने उन से कहा; तुम आप अलग किसी जंगली स्यान में आकर योड़ा विश्रम करो; क्‍योंकि बहुत लोग आते जाते थे, और उन्‍हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता या।
32 And they went away in the boat to a desolate place by themselves. 32 അങ്ങനെ അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തു വേറിട്ടുപോയി. 32 इसलिथे वे नाव पर चढ़कर, सुनसान जगह में अलग चले गए।
33 Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. 33 അവർ പോകുന്നതു പലരും കണ്ടു അറിഞ്ഞു, എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽനടയായി അവിടേക്കു ഓടി, അവർക്കു മുമ്പെ എത്തി. 33 और बहुतोंने उन्‍हें जाते देखकर पचानि लिया, और सब नगरोंसे इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उन से पहिले जा पहुंचे।
34 When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. 34 അവൻ പടകിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയാറെ വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു, അവർ ഇടയൻ ഇല്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ ആകകൊണ്ടു അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു പലതും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി. 34 उस ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी, और उन पर तरस खाया, क्‍योंकि वे उन भेड़ोंके समान थे, जिन का कोई रखवाला न हो; और वह उन्‍हें बहुत सी बातें सिखाने लगा।
35 And when it grew late, his disciples came to him and said, "This is a desolate place, and the hour is now late. 35 പിന്നെ നേരം നന്നേ വൈകീട്ടു ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു; ഇതു നിർജ്ജനപ്രദേശം അല്ലോ; 35 जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे; यह सुनसान जगह है, और दिन बहुत ढल गया है।
36 Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat." 36 നേരവും നന്നേ വൈകി; ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇല്ലായ്കയാൽ അവർ ചുറ്റുമുള്ള കുടിലുകളിലും ഊരുകളിലും ചെന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും കൊള്ളേണ്ടതിന്നു അവരെ പറഞ്ഞയക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 36 उन्‍हें विदा कर, कि चारोंओर के गांवोंऔर बस्‍तियोंमें जाकर, अपके लिथे कुछ खाने को मोल लें।
37 But he answered them, "You give them something to eat." And they said to him, "Shall we go and buy two hundred denarii worth of bread and give it to them to eat?" 37 അവൻ അവരോടു: '''“നിങ്ങൾ അവർക്കു ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ"''' എന്നു കല്പിച്ചതിന്നു: ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുനൂറു വെള്ളിക്കാശിന്നു അപ്പം കൊണ്ടിട്ടു അവർക്കു തിന്മാൻ കൊടുക്കയോ എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. 37 उस ने उन्‍हें उत्तर दिया; कि तुम ही उन्‍हें खाने को दो : उनहोंने उस से कहा; क्‍या हम सौ दीनार की रोटियां मोल लें, और उन्‍हें खिलाएं
38 And he said to them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they had found out, they said, "Five, and two fish." 38 അവൻ അവരോടു: '''“നിങ്ങൾക്കു എത്ര അപ്പം ഉണ്ടു? ചെന്നു നോക്കുവിൻ ”''' എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ നോക്കിട്ടു: അഞ്ചു, രണ്ടു മീനും ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 38 उस ने उन से कहा; जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्‍होंने मालूम करके कहा; पांच और दो मछली भी।
39 Then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. 39 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: എല്ലാവരെയും പച്ചപ്പുല്ലിൽ പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്തുവാൻ കല്പിച്ചു. 39 तब उस ने उन्‍हें आज्ञा दी, कि सब को हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो।
40 So they sat down in groups, by hundreds and by fifties. 40 അവർ നൂറും അമ്പതും വീതം നിരനിരയായി ഇരുന്നു. 40 वे सौ सौ और पचास पचास करके पांति पांति बैठ गए।
41 And taking the five loaves and the two fish he looked up to heaven and said a blessing and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the two fish among them all. 41 അവൻ ആ അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു മീനും എടുത്തു സ്വർഗ്ഗത്തേക്കു നോക്കി വാഴ്ത്തി, അപ്പം നുറുക്കി, അവർക്കു വിളമ്പുവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുത്തു; ആ രണ്ടു മീനും എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. 41 और उस ने उन पांच रोटियोंको और दो मछिलयोंको लिया, और स्‍वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलोंको देता गया, कि वे लोगोंको परोसें, और वे दो मछिलयां भी उन सब में बांट दीं।
42 And they all ate and were satisfied. 42 എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി. 42 और सब खाकर तृप्‍त हो गए।
43 And they took up twelve baskets full of broken pieces and of the fish. 43 കഷണങ്ങളും മീൻ നുറുക്കും പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. 43 और उन्‍होंने टुकडोंसे बारह टोकिरयां भर कर उठाई, और कुछ मछिलयोंसे भी।
44 And those who ate the loaves were five thousand men. 44 അപ്പം തിന്നവരോ അയ്യായിരം പുരുഷാന്മാർ ആയിരുന്നു. 44 जिन्‍होंने रोटियां खाई, वे पांच हजार पुरूष थे।।
45 Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he dismissed the crowd. 45 താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉടനെ പടകു കയറി അക്കരെ ബേത്ത്സയിദെക്കു നേരെ മുന്നോടുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു. 45 तब उस ने तुरन्‍त अपके चेलोंको बरबस नाव पर चढाया, कि वे उस से पहिले उस पार बैतसैदा को चले जांए, जब तक कि वह लोगोंको विदा करे।
46 And after he had taken leave of them, he went up on the mountain to pray. 46 അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു വിട്ടശേഷം താൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ പോയി. 46 और उन्‍हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्यना करने को गया।
47 And when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on the land. 47 വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ പടകു കടലിന്റെ നടുവിലും താൻ ഏകനായി കരയിലും ആയിരുന്നു. 47 और जब सांफ हुई, तो नाव फील के बीच में यी, और वह अकेला भूमि पर या।
48 And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. He meant to pass by them, 48 കാറ്റു പ്രതികൂലം ആകകൊണ്ടു അവർ തണ്ടുവലിച്ചു വലയുന്നതു അവൻ കണ്ടു ഏകദേശം രാത്രി നാലാം യാമത്തിൽ കടലിന്മേൽ നടന്നു അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവരെ കടന്നുപോകുവാൻ ഭാവിച്ചു. 48 और जब उस ने देखा, कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्‍योंकि हवा उन के विरूद्ध यी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह फील पर चलते हुए उन के पास आया; और उन से आगे निकल जाना चाहता या।
49 but when they saw him walking on the sea they thought it was a ghost, and cried out, 49 അവൻ കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ഭൂതം എന്നു അവർ നിരൂപിച്ചു നിലവിളിച്ചു. 49 परन्‍तु उन्‍होंने उसे फील पर चलते देखकर समझा, कि भूत है, और चिल्ला उठे, क्‍योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे।
50 for they all saw him and were terrified. But immediately he spoke to them and said, "Take heart; it is I. Do not be afraid." 50 എല്ലാവരും അവനെ കണ്ടു ഭ്രമിച്ചിരുന്നു. ഉടനെ അവൻ അവരോടു സംസാരിച്ചു: '''ധൈര്യപ്പെടുവിൻ; “ഞാൻ തന്നേ ആകുന്നു; ഭയപ്പെടേണ്ടാ” '''എന്നു പറഞ്ഞു. 50 पर उस ने तुरन्‍त उन से बातें कीं और कहा; ढाढ़स बान्‍धों: मैं हूं; डरो मत।
51 And he got into the boat with them, and the wind ceased. And they were utterly astounded, 51 പിന്നെ അവൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു പടകിൽ കയറി, കാറ്റു അമർന്നു; അവർ ഉള്ളിൽ അത്യന്തം ഭ്രമിച്ചാശ്ചര്യപ്പെട്ടു. 51 तब वह उन के पास नाव पर आया, और हवा यम गई: वे बहुत ही आश्‍चर्य करने लगे।
52 for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened. 52 അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ടു അപ്പത്തിന്റെ സംഗതി അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല. 52 क्‍योंकि वे उन रोटियोंके विषय में ने समझे थे परन्‍तु उन के मन कठोर हो गए थे।।
53 When they had crossed over, they came to land at Gennesaret and moored to the shore. 53 അവർ അക്കരെ എത്തി ഗെന്നേസരത്ത് ദേശത്തു അണഞ്ഞു. 53 और वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे, और नाव घाअ पर लगाई।
54 And when they got out of the boat, the people immediately recognized him 54 അവർ പടകിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ജനങ്ങൾ അവനെ അറിഞ്ഞു. 54 और जब वे नाव पर से उतरे, तो लोग तुरन्‍त उस को पहचान कर।
55 and ran about the whole region and began to bring the sick people on their beds to wherever they heard he was. 55 ആ നാട്ടിൽ ഒക്കെയും ചുറ്റി ഓടി, അവൻ ഉണ്ടു എന്നു കേൾക്കുന്ന ഇടത്തേക്കു ദീനക്കാരെ കിടക്കയിൽ എടുത്തുംകൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങി. 55 आसपास के सारे देश में दोड़े, और बीमारोंको खांटोंपर डालकर, जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे।
56 And wherever he came, in villages, cities, or countryside, they laid the sick in the marketplaces and implored him that they might touch even the fringe of his garment. And as many as touched it were made well. 56 ഊരുകളിലോ പട്ടണങ്ങളിലോ കുടികളിലോ അവൻ ചെന്നെടത്തൊക്കെയും അവർ ചന്തകളിൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു, അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ എങ്കിലും തൊടേണ്ടതിന്നു അപേക്ഷിക്കയും അവനെ തൊട്ടവർക്കു ഒക്കെയും സൌഖ്യം വരികയും ചെയ്തു. 56 और जहां कहीं वह गांवों, नगरों, या बस्‍तियोंमें जाता या, तो लोग बीमारोंको बाजारोंमें रखकर उस से बिनती करते थे, कि वह उन्‍हें अपके वस्‍त्र के आंचल ही हो छू लेने दे: और जितने उसे छूते थे, सब चंगे हो जाते थे।।