Luke 20

1 One day, as Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders came up 1 ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ജനത്തോടു ഉപദേശിച്ചു സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരുമായി അടുത്തു വന്നു അവനോടു: 1 एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मन्‍दिर में लोगोंको उपकेश देता और सुसमाचार सुना रहा या, तो महाथाजक और शास्त्री, पुरिनयोंके साय पास आकर खड़े हुए।
2 and said to him, "Tell us by what authority you do these things, or who it is that gave you this authority." 2 നീ എന്തു അധികാരംകൊണ്ടു ഇതു ചെയ്യുന്നു? ഈ അധികാരം നിനക്കു തന്നതു ആർ? ഞങ്ങളോടു പറക എന്നു പറഞ്ഞു. 2 और कहने लगे, कि हमें बता, तू इन कामोंको किस अधिक्कारने से करता है, और वह कौन है, जिस ने तुझे यह अधिक्कारने दिया है
3 He answered them, "I also will ask you a question. Now tell me, 3 അതിന്നു ഉത്തരമായി അവൻ: '''“ഞാനും നിങ്ങളോടു ഒരു വാക്കു ചോദിക്കും; അതു എന്നോടു പറവിൻ. ''' 3 उस ने उन को उत्तर दिया, कि मैं भी तुम में से एक बात पूछता हूं; मुझे बताओ।
4 Was the baptism of John from heaven or from man?" 4 '''യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നോ മനുഷ്യരിൽനിന്നോ ഉണ്ടായതു”''' എന്നു ചോദിച്ചു. 4 यूहन्ना का बपतिस्क़ा स्‍वर्ग की ओर से या या मनुष्योंकी ओर से या
5 And they discussed it with one another, saying, "If we say, 'From heaven,' he will say, 'Why did you not believe him?' 5 അവർ തമ്മിൽ നിരൂപിച്ചു: സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു അവൻ ചോദിക്കും. 5 तब वे आपस में कहने लगे, कि यदि हम कहें स्‍वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की प्रतीति क्‍योंन की
6 But if we say, 'From man,' all the people will stone us to death, for they are convinced that John was a prophet." 6 മനുഷ്യരിൽനിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാലോ ജനം ഒക്കെയും യോഹന്നാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നു ഉറെച്ചിരിക്കകൊണ്ടു നമ്മെ കല്ലെറിയും എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു: 6 और यदि हम कहें, मनुष्योंकी ओर से, तो सब लोग हमें पत्यरवाह करेंगे, क्‍योंकि वे सचमुच जानते हैं, कि यूहन्ना भविष्यद्वकता या।
7 So they answered that they did not know where it came from. 7 എവിടെനിന്നോ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 7 सो उन्‍होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते, कि वह किस की ओर से या।
8 And Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." 8 യേശു അവരോടു: '''“എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു ചെയ്യുന്നതു ഇന്ന അധികാരം കൊണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതു ഞാനും നിങ്ങളോടു പറയുന്നില്ല ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 8 यीशु ने उन से कहा, तो मैं भी तुम को नहीं बताता, कि मैं थे काम किस अधिक्कारने से करता हूं।
9 And he began to tell the people this parable: "A man planted a vineyard and let it out to tenants and went into another country for a long while. 9 അനന്തരം അവൻ ജനത്തോടു ഉപമ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: '''“ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി കുടിയാന്മാരെ പാട്ടത്തിന്നു ഏല്പിച്ചിട്ടു ഏറിയ കാലം പരദേശത്തു പോയി പാർത്തു. ''' 9 तब वह लोगोंसे यह दृष्‍टान्‍त कहने लगा, कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, और किसानोंको उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनोंके लिथे पकेदश चला गया।
10 When the time came, he sent a servant to the tenants, so that they would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. 10 '''സമയമായപ്പോൾ കുടിയാന്മാരോടു തോട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന്നു അവരുടെ അടുക്കൽ ഒരു ദാസനെ അയച്ചു; അവനെ കുടിയാന്മാർ തല്ലി വെറുതെ അയച്ചുകളഞ്ഞു. ''' 10 समय पर उस ने किसानोंके पास एक दास को भेजा, कि वे दाख की बारी के कुछ फलोंका भाग उसे दें, पर किसानोंने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया।
11 And he sent another servant. But they also beat and treated him shamefully, and sent him away empty-handed. 11 '''അവൻ മറ്റൊരു ദാസനെ പറഞ്ഞയച്ചു; അവനെയും അവർ തല്ലി അപമാനിച്ചു വെറുതെ അയച്ചുകളഞ്ഞു. ''' 11 फिर उस ने एक और दास को भेजा, ओर उन्‍होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया।
12 And he sent yet a third. This one also they wounded and cast out. 12 '''അവൻ മൂന്നാമതു ഒരുത്തനെ പറഞ്ഞയച്ചു; അവർ അവനെയും മുറിവേല്പിച്ചു പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു. ''' 12 फिर उस ने तीसरा भेजा, और उन्‍होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया।
13 Then the owner of the vineyard said, 'What shall I do? I will send my beloved son; perhaps they will respect him.' 13 '''അപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ: ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? എന്റെ പ്രിയ പുത്രനെ അയക്കും; പക്ഷേ അവർ അവനെ ശങ്കിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ''' 13 तब दाख की बारी के स्‍वामी ने कहा, मैं क्‍या करूं मैं अपके प्रिय पुत्र को भेजूंगा क्‍या जाने वे उसका आदर करें।
14 But when the tenants saw him, they said to themselves, 'This is the heir. Let us kill him, so that the inheritance may be ours.' 14 '''കുടിയാന്മാർ അവനെ കണ്ടിട്ടു: ഇവൻ അവകാശി; അവകാശം നമുക്കു ആകേണ്ടതിന്നു നാം അവനെ കൊന്നുകളക എന്നു തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു. ''' 14 जब किसानोंने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, कि यह तो वारिस है; आओ, हम उसे मार डालें, कि मिरास हमारी हो जाए।
15 And they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? 15 '''അവർ അവനെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി കൊന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവരോടു എന്തു ചെയ്യും? ''' 15 और उन्‍होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला: इसलिथे दाख की बारी का स्‍वामी उन के साय क्‍या करेगा
16 He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others." When they heard this, they said, "Surely not!" 16 '''അവൻ വന്നു ആ കുടിയാന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു തോട്ടം അന്യന്മാർക്കു ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കും”'''. അതു കേട്ടിട്ടു അവർ അങ്ങനെ ഒരുനാളും സംഭവിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 16 वह आकर उन किसानोंको नाश करेगा, और दाख की बारी औरोंको सौंपेगा : यह सुनकर उन्‍होंने कहा, परमेश्वर ऐसा न करे।
17 But he looked directly at them and said, "What then is this that is written: "'The stone that the builders rejected has become the cornerstone'? 17 അവനോ അവരെ നോക്കി: '''“എന്നാൽ വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു എന്തു?''' 17 उस ने उन की ओर देखकर कहा; फिर यह क्‍या, लिखा है, कि जिस पत्यर को राजमिस्‍त्रियोंने निकम्मा ठहराया या, वही कोने का सिरा हो गया।
18 Everyone who falls on that stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him." 18 '''ആ കല്ലിന്മേൽ വീഴുന്ന ഏവനും തകർന്നുപോകും; അതു ആരുടെ മേൽ എങ്കിലും വീണാൽ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കും”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 18 जो कोई उस पत्यर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा, उसे वह पीस डालेगा।।
19 The scribes and the chief priests sought to lay hands on him at that very hour, for they perceived that he had told this parable against them, but they feared the people. 19 ഈ ഉപമ തങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നു ശാസ്ത്രിമാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഗ്രഹിച്ചിട്ടു ആ നാഴികയിൽ തന്നേ അവന്റെ മേൽ കൈവെപ്പാൻ നോക്കി എങ്കിലും ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. 19 उसी घड़ी शास्‍त्रियोंऔर महाथाजकोंने उसे पकड़ना चाहा, क्‍योंकि समझ गए, कि उस ने हम पर यह दृष्‍टान्‍त कहा, परन्‍तु वे लोगोंसे डरे।
20 So they watched him and sent spies, who pretended to be sincere, that they might catch him in something he said, so as to deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor. 20 പിന്നെ അവർ അവനെ നാടുവാഴിയുടെ അധീനതയിലും അധികാരത്തിലും ഏല്പിപ്പാന്തക്കവണ്ണം അവനെ വാക്കിൽ പിടിക്കേണ്ടതിന്നു തക്കം നോക്കി നീതിമാന്മാർ എന്നു നടിക്കുന്ന ഒറ്റുകാരെ അയച്ചു. 20 और वे उस की ताक में लगे और भेदिथे भेजे, कि धर्म का भेष धरकर उस की कोई न कोई बात पकड़ें, कि उसे हाकिम के हाथ और अधिक्कारने में सौंप दें।
21 So they asked him, "Teacher, we know that you speak and teach rightly, and show no partiality, but truly teach the way of God. 21 അവർ അവനോടു: ഗുരോ, നീ നേർ പറഞ്ഞു ഉപദേശിക്കയും മുഖപക്ഷം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി യഥാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 21 उन्‍होंने उस से यह पूछा, कि हे गुरू, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता, और सिखाता भी है, और किसी का पझपात नहीं करता; बरन परमेश्वर का मार्ग सच्‍चाई से बताता है।
22 Is it lawful for us to give tribute to Caesar, or not?" 22 നാം കൈസർക്കു കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു. 22 क्‍या हमें कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं।
23 But he perceived their craftiness, and said to them, 23 അവരുടെ ഉപായം ഗ്രഹിച്ചിട്ടു അവൻ അവരോടു: '''“ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കാണിപ്പിൻ; ''' 23 उस ने उन की चतुराई को ताड़कर उन से कहा; एक दीनार मुझे दिखाओ।
24 "Show me a denarius. Whose likeness and inscription does it have?" They said, "Caesar's." 24 '''അതിനുള്ള സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ആരുടേതു”''' എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: കൈസരുടേതു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 24 इस पर किस की मूत्तिर् और नाम है उन्‍होंने कहा, कैसर का।
25 He said to them, "Then render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." 25 '''എന്നാൽ കൈസർക്കുള്ളതു കൈസർക്കും ദൈവത്തിന്നുള്ളതു ദൈവത്തിന്നും കൊടുപ്പിൻ ”''' എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. 25 उस ने उन से कहा; तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो।
26 And they were not able in the presence of the people to catch him in what he said, but marveling at his answer they became silent. 26 അങ്ങനെ അവർ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അവനെ വാക്കിൽ പിടിപ്പാൻ കഴിയാതെ അവന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മിണ്ടാതിരുന്നു. 26 वे लोगोंके साम्हने उस बात को पकड़ न सके, बरन उसके उत्तर से अचम्भित होकर चुप रह गए।
27 There came to him some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, 27 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യരിൽ ചിലർ അടുത്തു വന്നു അവനോടു ചോദിച്ചതു: 27 फिर सदूकी जो कहते हैं, कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उन में से कितनोंने उसके पास आकर पूछा।
28 and they asked him a question, saying, "Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies, having a wife but no children, the man must take the widow and raise up offspring for his brother. 28 ഗുരോ, ഒരുത്തന്റെ സഹോദരൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടു മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചുപോയാൽ അവന്റെ സഹോദരൻ അവന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു സഹോദരന്നു സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കേണം എന്നു മോശെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 28 कि हे गुरू, मूसा ने हमारे लिथे यह लिखा है, कि यदि किसी का भाई अपक्की पत्‍नी के रहते हुए बिना सन्‍तान मर जाए, तो उसका भाई उस की पत्‍नी को ब्याह ले, और अपके भाई के लिथे वंश उत्‍पन्न करे।
29 Now there were seven brothers. The first took a wife, and died without children. 29 എന്നാൽ ഏഴു സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരിൽ ഒന്നാമത്തവൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചുപോയി. 29 सो सात भाई थे, पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्‍तान मर गया।
30 And the second 30 രണ്ടാമത്തവനും മൂന്നാമത്തവനും അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു. 30 फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह लिया।
31 and the third took her, and likewise all seven left no children and died. 31 അവ്വണ്ണം ഏഴുപേരും ചെയ്തു മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചുപോയി. 31 इसी रीति से सातोंबिना सन्‍तान मर गए।
32 Afterward the woman also died. 32 ഒടുവിൽ സ്ത്രീയും മരിച്ചു. 32 सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई।
33 In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the seven had her as wife." 33 എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ അവരിൽ ഏവന്നു ഭാര്യയാകും? ഏഴുവർക്കും ഭാര്യയായിരുന്നുവല്ലോ. 33 सो जी उठने पर वह उन में से किस की पत्‍नी होगी, क्‍योंकि वह सातोंकी पत्‍नी हो चुकी यी।
34 And Jesus said to them, "The sons of this age marry and are given in marriage, 34 അതിന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: '''“ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കയും വിവാഹത്തിന്നു കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു. ''' 34 यीशु ने उन से कहा; कि इस युग के सन्‍तानोंमें तो ब्याह शादी होती है।
35 but those who are considered worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage, 35 '''എങ്കിലും ആ ലോകത്തിന്നും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിന്നും യോഗ്യരായവർ വിവാഹം കഴിയക്കയുമില്ല വിവാഹത്തിന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല; അവർക്കു ഇനി മരിപ്പാനും കഴികയില്ല. ''' 35 पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्‍त करें, उन में ब्याह शादी न होगी।
36 for they cannot die anymore, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. 36 '''അവൻ പുനരുത്ഥാനപുത്രന്മാരാകയാൽ ദൈവദൂതതുല്യരും ദൈവ പുത്രന്മാരും ആകുന്നു. ''' 36 वे फिर मरने के भी नहीं; क्‍योंकि वे स्‍वर्गदूतोंके समान होंगे, और जी उठने के सन्‍तान होने से परमेश्वर के भी सन्‍तान होंगे।
37 But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. 37 '''മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കുന്നു എന്നതോ മോശെയും മുൾപ്പടർപ്പുഭാഗത്തു കർത്താവിനെ അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈവവും യിസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവും എന്നു പറയുന്നതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ''' 37 परन्‍तु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा न भी फाड़ी की कया में प्रगट की है, कि वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमश्‍ेवर कहता है।
38 Now he is not God of the dead, but of the living, for all live to him." 38 '''ദൈവമോ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ; എല്ലാവരും അവന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ''' 38 परमेश्वर तो मुरदोंका नहीं परन्‍तु जीवतोंका परमेश्वर है: क्‍योंकि उसके निकट सब जीवित हैं।
39 Then some of the scribes answered, "Teacher, you have spoken well." 39 അതിന്നു ചില ശാസ്ത്രിമാർ: ഗുരോ, നീ പറഞ്ഞതു ശരി എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 39 तब यह सुनकर शास्‍त्रियोंमें से कितनोंने कहा, कि हे गुरू, तू ने अच्‍छा कहा।
40 For they no longer dared to ask him any question. 40 പിന്നെ അവനോടു ഒന്നും ചോദിപ്പാൻ അവർ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. 40 और उन्‍हें फिर उस से कुछ और पूछने का हियाव न हुआ।।
41 But he said to them, "How can they say that the Christ is David's son? 41 എന്നാൽ അവൻ അവരോടു: '''“ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്നു പറയുന്നതു എങ്ങനെ? ''' 41 फिर उस ने उन से पूछा, मसीह को दाऊद का सन्‍तान क्‍योंकर कहते हैं।
42 For David himself says in the Book of Psalms, "'The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, 42 '''“കർത്താവു എന്റെ കർത്താവിനോടു: ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു”''' 42 दाऊद आप भजनसंहिता की पुस्‍तक में कहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा।
43 until I make your enemies your footstool.' 43 '''എന്നു സങ്കീർത്തനപുസ്തകത്തിൽ ദാവീദ് തന്നേ പറയുന്നുവല്ലോ. ''' 43 मेरे दिहने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियोंको तेरे पांवोंके तले न कर दूं।
44 David thus calls him Lord, so how is he his son?" 44 '''ദാവീദ് അവനെ കർത്താവു എന്നു വിളിക്കുന്നു; പിന്നെ അവന്റെ പുത്രൻ ആകുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു ചോദിച്ചു. ''' 44 दाऊद तो उसे प्रभु कहता है; तो फिर वह उस की सन्‍तान क्‍योंकर ठहरा
45 And in the hearing of all the people he said to his disciples, 45 എന്നാൽ ജനം ഒക്കെയും കേൾക്കെ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു: 45 जब सब लोग सुन रहे थे, तो उस ने अपके चेलोंसे कहा।
46 "Beware of the scribes, who like to walk around in long robes, and love greetings in the marketplaces and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, 46 '''നിലയങ്കികളോടെ നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കയും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ പ്രധാനസ്ഥലവും പ്രിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ. ''' 46 शास्‍त्रियोंसे चौकस रहो, जिन को लम्बे लम्बे वस्‍त्र पहिने हुए फिरना भला है, और जिन्‍हें बाजारोंमें नमस्‍कार, और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारोंमें मुख्य स्यान प्रिय लगते हैं।
47 who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation." 47 '''അവർ വിധവമാരുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയും ഉപായരൂപേണ ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അവർക്കു ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാവിധിവരും. ''' 47 वे विधवाओं के घर खा जाते हैं, और दिखाने के लिथे बड़ी देर तक प्रार्यना करते रहते हैं: थे बहुत ही दण्‍ड पाएंगे।।