Luke 21

1 Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, 1 അവൻ തലപൊക്കി ധനവാന്മാർ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വഴിപാടു ഇടുന്നതു കണ്ടു. 1 फिर उस ने आंख उठाकर धनवानोंको अपना अपना दान भण्‍डार में डालते देखा।
2 and he saw a poor widow put in two small copper coins. 2 ദരിദ്രയായോരു വിധവ രണ്ടു കാശു ഇടുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവൻ: 2 और उस ने एक कंगाल विधवा को भी उस में दो दमडिय़ां डालते देखा।
3 And he said, "Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all of them. 3 '''“ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ എല്ലാവരെക്കാളും അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു”''' എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 3 तब उस ने कहा; मैं तुम से सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सब से बढ़कर डाला है।
4 For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all she had to live on." 4 '''എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നല്ലോ വഴിപാടു ഇട്ടതു; ഇവളോ തന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നു തനിക്കുള്ള ഉപജീവനം ഒക്കെയും ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ''' 4 क्‍योंकि उन सब ने अपक्की बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परन्‍तु इस ने अपक्की घटी में से अपक्की सारी जीविका डाल दी है।।
5 And while some were speaking of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, he said, 5 ചിലർ ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ചു അതു മനോഹരമായ കല്ലുകളാലും വഴിപാടുകളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ: 5 जब कितने लोग मन्‍दिर के विषय में कह रहे थे, कि वह कैसे सुन्‍दर पत्यरोंऔर भेंट की वस्‍तुओं से संवारा गया है तो उस ने कहा।
6 "As for these things that you see, the days will come when there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." 6 '''ഈ കാണുന്നതിൽ ഇടിഞ്ഞുപോകാതെ കല്ലു കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാത്ത കാലം വരും”''' എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 6 वे दिन आएंगे, जिन में यह सब जो तुम देखते हो, उन में से यहां किसी पत्यर पर पत्यर भी न छूटेगा, जो ढाया न जाएगा।
7 And they asked him, "Teacher, when will these things be, and what will be the sign when these things are about to take place?" 7 ഗുരോ, അതു എപ്പോൾ ഉണ്ടാകും? അതു സംഭവിപ്പാറാകുമ്പോഴുള്ള ലക്ഷണം എന്തു എന്നു അവർ അവനോടു ചോദിച്ചു. 7 उन्‍होंने उस से पूछा, हे गुरू, यह सब कब होगा और थे बातें जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय का क्‍या चिन्‍ह होगा
8 And he said, "See that you are not led astray. For many will come in my name, saying, 'I am he!' and, 'The time is at hand!' Do not go after them. 8 അതിന്നു അവൻ: '''“ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ. ഞാൻ ആകുന്നു എന്നും സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അനേകർ എന്റെ പേരെടുത്തു വരും; അവരെ അനുഗമിക്കരുതു. ''' 8 उस ने कहा; चौकस रहो, कि भरमाए न जाओ, क्‍योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि मैं वही हूं; और यह भी कि समय निकट आा पहुंचा है: तुम उन के पीछे न चले जाना।
9 And when you hear of wars and tumults, do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once." 9 '''നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും കലഹങ്ങളെയും കുറിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകരുതു; അതു ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടതു തന്നേ. അവസാനം ഉടനെ അല്ലതാനും”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 9 और जब तुम लड़ाइयोंऔर बलवोंकी चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना; क्‍योंकि इन का पहिले होना अवश्य है; परन्‍तु उस समय तुरन्‍त अन्‍त न होगा।
10 Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 10 പിന്നെ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും. ''' 10 तब उस ने उन से कहा, कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा।
11 There will be great earthquakes, and in various places famines and pestilences. And there will be terrors and great signs from heaven. 11 '''വലിയ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധികളും അവിടവിടെ ഉണ്ടാകും; ഭയങ്കരകാഴ്ചകളും ആകാശത്തിൽ മഹാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ''' 11 और बड़ें बड़ें भूईडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पकेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्‍ह प्रगट होंगे।
12 But before all this they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name's sake. 12 '''ഇതു എല്ലാറ്റിന്നും മുമ്പെ എന്റെ നാമംനിമിത്തം അവർ നിങ്ങളുടെമേൽ കൈവെച്ചു രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിക്കയും പള്ളികളിലും തടവുകളിലും ഏല്പിക്കയും ചെയ്യും. ''' 12 परन्‍तु इन सब बातोंसे पहिले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, और सताएंगे, और पंचायतोंमें सौपेंगे, और बन्‍दीगृह मे डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमोंके साम्हने ले जाएंगे।
13 This will be your opportunity to bear witness. 13 '''അതു നിങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം പറവാൻ തരം ആകും. ''' 13 पर यह तुम्हारे लिथे गवाही देने का अवसर हो जाएगा।
14 Settle it therefore in your minds not to meditate beforehand how to answer, 14 '''ആകയാൽ പ്രതിവാദിപ്പാൻ മുമ്പുകൂട്ടി വിചാരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു മനസ്സിൽ ഉറെച്ചുകൊൾവിൻ. ''' 14 इसलिथे अपके अपके मन में ठान रखो कि हम पहिले से उत्तर देने की चिन्‍ता न करेंगे।
15 for I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. 15 '''നിങ്ങളുടെ എതിരികൾക്കു ആർക്കും ചെറുപ്പാനോ എതിർപറവാനോ കഴിയാത്ത വാക്കും ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരും. ''' 15 क्‍योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, कि तुम्हारे सब विरोधी साम्हना या खण्‍डन न कर सकेंगे।
16 You will be delivered up even by parents and brothers and relatives and friends, and some of you they will put to death. 16 '''എന്നാൽ അമ്മയപ്പന്മാരും സഹോദരന്മാരും ചാർച്ചക്കാരും ചങ്ങാതികളും നിങ്ങളെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും നിങ്ങളിൽ ചിലരെ കൊല്ലിക്കയും ചെയ്യും. ''' 16 और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब, और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे; यहां तक कि तुम में से कितनोंको मरवा डालेंगे।
17 You will be hated by all for my name's sake. 17 '''എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകെക്കും. ''' 17 और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे।
18 But not a hair of your head will perish. 18 '''നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമംപോലും നശിച്ചുപോകയില്ലതാനും. ''' 18 परन्‍तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा।
19 By your endurance you will gain your lives. 19 '''നിങ്ങൾ ക്ഷമകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ നേടും. ''' 19 अपके धीरज से तुम अपके प्राणोंको बचाए रखोगे।।
20 "But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. 20 '''സൈന്യങ്ങൾ യെരൂശലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ. ''' 20 जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है।
21 Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are inside the city depart, and let not those who are out in the country enter it, 21 '''അന്നു യെഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്കു ഓടിപ്പോകട്ടെ; അതിന്റെ നടുവിലുള്ളവർ പുറപ്പെട്ടുപോകട്ടെ; നാട്ടുപുറങ്ങളിലുള്ളവർ അതിൽ കടക്കരുതു. ''' 21 तब जो यहूदिया में होंवह पहाड़ोंपर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर होंवे बाहर निकल जाएं; और जो गावोंमें हो वे उस में न जांए।
22 for these are days of vengeance, to fulfill all that is written. 22 '''എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു ആ നാളുകൾ പ്രതികാരകാലം ആകുന്നു. ''' 22 क्‍योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे, जिन में लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी।
23 Alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! For there will be great distress upon the earth and wrath against this people. 23 '''ആ കാലത്തു ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം! ദേശത്തു വലിയ ഞെരുക്കവും ഈ ജനത്തിന്മേൽ ക്രോധവും ഉണ്ടാകും. ''' 23 उन दिनोंमें जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के लिथे हाथ, हाथ, क्‍योंकि देश में बड़ा क्‍लेश और इन लोगोंपर बड़ी आपत्ति होगी।
24 They will fall by the edge of the sword and be led captive among all nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. 24 '''അവർ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ വീഴുകയും അവരെ സകലജാതികളിലേക്കും ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോകയും ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ജാതികൾ യെരൂശലേം ചവിട്ടിക്കളകയും ചെയ്യും. ''' 24 वे तलवार के कौर हो जाएंगे, और सब देशोंके लोगोंमें बन्‍धुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियोंका समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियोंसे रौंदा जाएगा।
25 "And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations in perplexity because of the roaring of the sea and the waves, 25 '''സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും; കടലിന്റെയും ഓളത്തിന്റെയും മുഴക്കം നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്കു നിരാശയോടു കൂടിയ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകും. ''' 25 और सूरज और चान्‍द और तारोंमें चिन्‍ह दिखाई देंगें, और पृय्‍वी पर, देश देश के लोगोंको संकट होगा; क्‍योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरोंके कोलाहल से घबरा जाएंगे।
26 people fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world. For the powers of the heavens will be shaken. 26 '''ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുന്നതിനാൽ ഭൂലോകത്തിന്നു എന്തു ഭവിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്നു പേടിച്ചും നോക്കിപ്പാർത്തുംകൊണ്ടു മനുഷ്യർ നിർജ്ജീവന്മാർ ആകും. ''' 26 और भय के कारण और संसार पर आनेवाली घटनाओं की बांट देखते देखते लोगोंके जी में जी न रहेगा क्‍योंकि आकाश की शक्तियोंहिलाई जाएंगी।
27 And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 27 '''അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയോടും മഹാതേജസ്സോടും കൂടെ മേഘത്തിൽ വരുന്നതു അവർ കാണും. ''' 27 तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्य और बड़ी महिमा के साय बादल पर आते देखेंगे।
28 Now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is drawing near." 28 '''ഇതു സംഭവിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പു അടുത്തുവരുന്നതുകൊണ്ടു നിവിർന്നു തല പൊക്കുവിൻ. ''' 28 जब थे बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपके सिर ऊपर उठाना; क्‍योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा।।
29 And he told them a parable: "Look at the fig tree, and all the trees. 29 ഒരുപമയും അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും നോക്കുവിൻ. ''' 29 उस ने उन से एक दृष्‍टान्‍त भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ोंको देखो।
30 As soon as they come out in leaf, you see for yourselves and know that the summer is already near. 30 '''അവ തളിർക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വതവെ അറിയുന്നുവല്ലോ. ''' 30 ज्योंहि उन की कोंपकें निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो, कि ग्रीष्क़काल निकट है।
31 So also, when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. 31 '''അവ്വണ്ണം തന്നേ ഇതു സംഭവിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിപ്പിൻ. ''' 31 इसी रीति से जब तुम थे बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है।
32 Truly, I say to you, this generation will not pass away until all has taken place. 32 '''സകലവും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല ”''' എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 32 मैं तुम से सच कहता हूं, कि जब तक थे सब बातें न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अन्‍त न होगा।
33 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. 33 '''ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകും; എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല. ''' 33 आकाश और पृय्‍वी टल जाएंगे, परन्‍तु मेरी बातें कभी न टलेंगी।।
34 "But watch yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. 34 '''നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവനചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ടു ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്കു പെട്ടെന്നു കണിപോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊൾവിൻ. ''' 34 इसलिथे सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, और इस जीवन की चिन्‍ताओं से सुस्‍त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फन्‍दे की नाई अचानक आ पके।
35 For it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. 35 '''അതു സർവ്വഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വരും. ''' 35 क्‍योंकि वह सारी पृय्‍वी के सब रहनेवालोंपर इसी प्रकार आ पकेगा।
36 But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place, and to stand before the Son of Man." 36 '''ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നില്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന്നു സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുംകൊണ്ടിരിപ്പിൻ. ''' 36 इसलिथे जागते रहो और हर समय प्रार्यना करते रहो कि तुम इन सब आनेवाली घटनाओं से बचने, और मनुष्य के पुत्र के साम्हने खड़े होने के योग्य बनो।।
37 And every day he was teaching in the temple, but at night he went out and lodged on the mount called Olivet. 37 അവൻ ദിവസേന പകൽ ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുപോന്നു; രാത്രി ഓലിവ്മലയിൽ പോയി പാർക്കും. 37 और वह दिन को मन्‍दिर में उपकेश करता या; और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता या।
38 And early in the morning all the people came to him in the temple to hear him. 38 ജനം എല്ലാം അവന്റെ വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന്നു അതികാലത്തു ദൈവലായത്തിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. 38 और भोर को तड़के सब लोग उस की सुनने के लिथे मन्‍दिर में उसके पास आया करते थे।