Luke 22

1 Now the Feast of Unleavened Bread drew near, which is called the Passover. 1 പെസഹ എന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുനാൾ അടുത്തു. 1 अखमीरी रोटी का पर्व्‍व जो फसह कहलाता है, निकट या।
2 And the chief priests and the scribes were seeking how to put him to death, for they feared the people. 2 അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ജനത്തെ ഭയപ്പെടുകയാൽ അവനെ ഒടുക്കുവാൻ ഉപായം അന്വേഷിച്ചു. 2 और महाथाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उस को क्‍योंकर मार डालें, पर वे लोगोंसे डरते थे।।
3 Then Satan entered into Judas called Iscariot, who was of the number of the twelve. 3 എന്നാൽ പന്തിരുവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഈസ്കാര്യോത്തായൂദയിൽ സാത്താൻ കടന്നു: 3 और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्‍किरयोती कहलाता और बारह चेलोंमें गिना जाता या।
4 He went away and conferred with the chief priests and officers how he might betray him to them. 4 അവൻ ചെന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും പടനായകന്മാരോടും അവനെ അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന വഴിയെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. 4 उस ने जाकर महाथाजकोंऔर पहरूओं के सरदारोंके साय बातचीत की, कि उस को किस प्रकार उन के हाथ पकड़वाए।
5 And they were glad, and agreed to give him money. 5 അവർ സന്തോഷിച്ചു അവന്നു ദ്രവ്യം കൊടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞൊത്തു. 5 वे आनन्‍दित हुए, और उसे रूपके देने का वचन दिया।
6 So he consented and sought an opportunity to betray him to them in the absence of a crowd. 6 അവൻ വാക്കു കൊടുത്തു, പുരുഷാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്തു അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാൻ തക്കം അന്വേഷിച്ചുപോന്നു. 6 उस ने मान लिया, और अवसर ढूंढ़ने लगा, कि बिना उपद्रव के उसे उन के हाथ पकड़वा दे।।
7 Then came the day of Unleavened Bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. 7 പെസഹകുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കേണ്ടുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുനാൾ ആയപ്പോൾ 7 तब अखमीरी रोटी के पर्व्‍व का दिन आया, जिस में फसह का मेम्ना बली करना अवश्य या।
8 So Jesus sent Peter and John, saying, "Go and prepare the Passover for us, that we may eat it." 8 അവൻ പത്രൊസിനെയും യോഹന്നാനെയും അയച്ചു: '''“നിങ്ങൾ പോയി നമുക്കു പെസഹ കഴിപ്പാൻ ഒരുക്കുവിൻ ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 8 और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, कि जाकर हमारे खाने के लिथे फसह तैयार करो।
9 They said to him, "Where will you have us prepare it?" 9 ഞങ്ങൾ എവിടെ ഒരുക്കേണം എന്നു അവർ ചോദിച്ചതിന്നു: 9 उन्‍होंने उस से पूछा, तू कहां चाहता है, कि हम तैयार करें
10 He said to them, "Behold, when you have entered the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him into the house that he enters 10 '''നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു കുടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കു എതിർപെടും; അവൻ കടക്കുന്ന വീട്ടിലേക്കു പിൻചെന്നു വീട്ടുടയവനോടു: ''' 10 उस ने उन से कहा; देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए; तुम उसके पीछे चले जाना।
11 and tell the master of the house, 'The Teacher says to you, Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' 11 '''ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി പെസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ശാല എവിടെ എന്നു ഗുരു നിന്നോടു ചോദിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ. ''' 11 और उस घर के स्‍वामी से कहो, कि गुरू तुझ से कहता है; कि वह पाहुनशाला कहां है जिस में मैं अपके चेलोंके साय फसह खाऊं
12 And he will show you a large upper room furnished; prepare it there." 12 '''അവൻ വിരിച്ചൊരുക്കിയോരു വന്മാളിക കാണിച്ചുതരും; അവിടെ ഒരുക്കുവിൻ ”'''എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 12 वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा; वहां तैयारी करना।
13 And they went and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. 13 അവർ പോയി തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു പെസഹ ഒരുക്കി. 13 उन्‍होंने जाकर, जैसा उस ने उन से कहा या, वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया।।
14 And when the hour came, he reclined at table, and the apostles with him. 14 സമയം ആയപ്പോൾ അവൻ അപ്പൊസ്തലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്നു ഇരുന്നു. 14 जब घड़ी पहुंची, तो वह प्रेरितोंके साय भोजन करने बैठा।
15 And he said to them, "I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. 15 അവൻ അവരോടു: '''“ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കും മുമ്പെ ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടുകൂടെ കഴിപ്പാൻ വാഞ്ഛയോടെ ആഗ്രഹിച്ചു. ''' 15 और उस ने उन से कहा; मुझे बड़ी लालसा यी, कि दुख-भोगने से पहिले यह फसह तुम्हारे साय खाऊं।
16 For I tell you I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God." 16 '''അതു ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുവോളം ഞാൻ ഇനി അതു കഴിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”''' എന്നുപറഞ്ഞു. 16 क्‍योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा।
17 And he took a cup, and when he had given thanks he said, "Take this, and divide it among yourselves. 17 പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്തു വാഴ്ത്തി: '''“ഇതു വാങ്ങി പങ്കിട്ടുകൊൾവിൻ. ''' 17 तब उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और कहा, इस को लो और आपस में बांट लो।
18 For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes." 18 '''ദൈവരാജ്യം വരുവോളം ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവം ഇന്നു മുതൽ കുടിക്കില്ല ”''' എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 18 क्‍योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख रस अब से कभी न पीऊंगा।
19 And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." 19 പിന്നെ അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്കു കൊടുത്തു: '''“ഇതു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നല്കുന്ന എന്റെ ശരീരം; എന്റെ ഓർമ്മെക്കായി ഇതു ചെയ്‍വിൻ ”'''എന്നു പറഞ്ഞു. 19 फिर उस ने रोटी ली, और धन्यवाद करके तोड़ी, और उन को यह कहते हुए दी, कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिथे दी जाती है: मेरे स्क़रण के लिथे यही किया करो।
20 And likewise the cup after they had eaten, saying, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. 20 അവ്വണ്ണം തന്നേ അത്താഴം കഴിഞ്ഞശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും കൊടുത്തു: '''“ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന എന്റെ രക്തത്തിലെ പുതിയ നിയമം ആകുന്നു. ''' 20 इसी रीति से उस ने बियारी के बाद कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिथे बहाथा जाता है नई वाचा है।
21 But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table. 21 '''എന്നാൽ എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവന്റെ കൈ എന്റെ അരികെ മേശപ്പുറത്തു ഉണ്ടു. ''' 21 पर देखो, मेरे पकड़वानेवाले का हाथ मेरे साय मेज पर है।
22 For the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed!" 22 '''നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു സത്യം; എങ്കിലും അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്നു അയ്യോ കഷ്ടം!”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 22 क्‍योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिथे ठहराया गया जाता ही है, पर हाथ उस मनुष्य पर, जिस के द्वारा वह पकड़वाया जाता है!
23 And they began to question one another, which of them it could be who was going to do this. 23 ഇതു ചെയ്‍വാൻ പോകുന്നവൻ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർ ആയിരിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. 23 तब वे आपस में पूछ पाछ करने लगे, कि हम में से कौन है, जो यह काम करेगा
24 A dispute also arose among them, as to which of them was to be regarded as the greatest. 24 തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെ ആകുന്നു വലിയവനായി എണ്ണേണ്ടതു എന്നതിനെച്ചൊല്ലി ഒരു തർക്കവും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി. 24 उन में यह वाद-विवाद भी हुआ; कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है
25 And he said to them, "The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. 25 അവനോ അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നു; അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നവരെ ഉപകാരികൾ എന്നു പറയുന്നു. ''' 25 उस ने उन से कहा, अन्यजातियोंके राजा उन पर प्रभुता करते हैं; और जो उन पर अधिक्कारने रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं।
26 But not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. 26 '''നിങ്ങളോ അങ്ങനെയല്ല; നിങ്ങളിൽ വലിയവൻ ഇളയവനെപ്പോലെയും നായകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെപ്പോലെയും ആകട്ടെ. ''' 26 परन्‍तु तुम ऐसे न होना; वरन जो तुम में बड़ा है, वह छोटे की नाई और जो प्रधान है, वह सेवक की नाई बने।
27 For who is the greater, one who reclines at table or one who serves? Is it not the one who reclines at table? But I am among you as the one who serves. 27 '''ആരാകുന്നു വലിയവൻ? ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുന്നവനോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനോ? ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുന്നവനല്ലയോ? ഞാനോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെപ്പോലെ ആകുന്നു. ''' 27 क्‍योंकि बड़ा कौन है; वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है क्‍या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाईं हूं।
28 "You are those who have stayed with me in my trials, 28 '''നിങ്ങൾ ആകുന്നു എന്റെ പരീക്ഷകളിൽ എന്നോടുകൂടെ നിലനിന്നവർ. ''' 28 परन्‍तु तुम वह हो, जो मेरी पक्कीझाओं में लगातार मेरे साय रहे।
29 and I assign to you, as my Father assigned to me, a kingdom, 29 '''എന്റെ പിതാവു എനിക്കു രാജ്യം നിയമിച്ചുതന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നിയമിച്ചു തരുന്നു. ''' 29 और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिथे एक राज्य ठहराया है,
30 that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. 30 '''നിങ്ങൾ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്റെ മേശയിങ്കൽ തിന്നുകുടിക്കയും സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു യിസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കയും ചെയ്യും. ''' 30 वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिथे ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ-पिओ; बरन सिंहासनोंपर बैठकर इस्‍त्राएल के बारह गोत्रोंका न्याय करो।
31 "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, 31 '''ശിമോനേ, ശിമോനെ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പുപോലെ പാറ്റേണ്ടതിന്നു കല്പന ചോദിച്ചു. ''' 31 शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगोंको मांग लिया है कि गेंहूं की नाई फटके।
32 but I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers." 32 '''ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പൊയ്പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു; എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്നശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചുകൊൾക. ''' 32 परन्‍तु मैं ने तेरे लिथे बिनती की, कि तेरा विश्वास जाता न रहे: और जब तू फिरे, तो अपके भाइयोंको स्यिर करना।
33 Peter said to him, "Lord, I am ready to go with you both to prison and to death." 33 അവൻ അവനോടു: കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ തടവിലാകുവാനും മരിപ്പാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 33 उस ने उस से कहा; हे प्रभु, मैं तेरे साय बन्‍दीगृह जाने, वरन मरने को भी तैयार हूं।
34 Jesus said, "I tell you, Peter, the rooster will not crow this day, until you deny three times that you know me." 34 അതിന്നു അവൻ: '''“പത്രൊസെ, നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്നു മൂന്നുവട്ടം തള്ളിപ്പറയുംമുമ്പെ ഇന്നു കോഴി കൂകുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 34 उस ने कहा; हे पतरस मैं तुझ से कहता हूं, कि आज मुर्ग बांग देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्‍कार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता।।
35 And he said to them, "When I sent you out with no moneybag or knapsack or sandals, did you lack anything?" They said, "Nothing." 35 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: '''“ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശ്ശീലയും പൊക്കണവും ചെരിപ്പും കൂടാതെ അയച്ചപ്പോൾ വല്ല കുറവുമുണ്ടായോ ”''' എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 35 और उस ने उन से कहा, कि जब मैं ने तुम्हें बटुए, और फोली, और जूते बिना भेजा या, तो क्‍या तुम को किसी वस्‍तु की घटी हुई यी उन्‍होंने कहा; किसी वस्‍तु की नहीं।
36 He said to them, "But now let the one who has a moneybag take it, and likewise a knapsack. And let the one who has no sword sell his cloak and buy one. 36 അവൻ അവരോടു: '''“എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മടിശ്ശീലയുള്ളവൻ അതു എടുക്കട്ടെ; അവ്വണ്ണം തന്നേ പൊക്കണമുള്ളവനും; ഇല്ലാത്തവനോ തന്റെ വസ്ത്രം വിറ്റു വാൾ കൊള്ളട്ടെ. ''' 36 उस ने उन से कहा, परन्‍तु अब जिस के पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही फोली यी, और जिस के पास तलवार न हो वह अपके कपके बेचकर एक मोल ले।
37 For I tell you that this Scripture must be fulfilled in me: 'And he was numbered with the transgressors.' For what is written about me has its fulfillment." 37 '''അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്നു ഇനി എന്നിൽ നിവൃത്തിവരേണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്നു നിവൃത്തി വരുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 37 क्‍योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि यह जो लिखा है, कि वह अपराधियोंके साय गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है; क्‍योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होन पर हैं।
38 And they said, "Look, Lord, here are two swords." And he said to them, "It is enough." 38 കർത്താവേ, ഇവിടെ രണ്ടു വാൾ ഉണ്ടു എന്നു അവർ പറഞ്ഞതിന്നു: '''“മതി ”''' എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. 38 उन्‍होंने कहा; हे प्रभु, देख, यहां दो तलवारें हैं: उस ने उन से कहा; बहुत हैं।।
39 And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. 39 പിന്നെ അവൻ പതിവുപോലെ ഒലീവ് മലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപോയി; ശിഷ്യന്മാരും അവനെ അനുഗമിച്ചു. 39 तब वह बाहर निकलकर अपक्की रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए।
40 And when he came to the place, he said to them, "Pray that you may not enter into temptation." 40 ആ സ്ഥലത്തു എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവരോടു: '''“നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ”'''എന്നു പറഞ്ഞു. 40 उस जगह पहुंचकर उस ने उन से कहा; प्रार्यना करो, कि तुम पक्कीझा में न पड़ो।
41 And he withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and prayed, 41 താൻ അവരെ വിട്ടു ഒരു കല്ലേറുദൂരത്തോളം വാങ്ങിപ്പോയി മുട്ടുകുത്തി; 41 और वह आप उन से अलग एक ढेला फेंकने के टप्‍पे भर गया, और घुटने टेककर प्रार्यना करने लगा।
42 saying, "Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours, be done." 42 '''പിതാവേ, നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കൽ നിന്നു നീക്കേണമേ; എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടംതന്നെയാകട്ടെ”''' എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. 42 कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तौभी मेरी नहीं परन्‍तु तेरी ही इच्‍छा पूरी हो।
43 And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. 43 അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഒരു ദൂതൻ അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി. 43 तब स्‍वर्ग से एक दूत उस को दिखाई दिया जो उसे सामर्य देता या।
44 And being in an agony he prayed more earnestly; and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. 44 പിന്നെ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു; അവന്റെ വിയർപ്പു നിലത്തു വീഴുന്ന വലിയ ചോരത്തുള്ളിപോലെ ആയി. 44 और वह अत्यन्‍त संकट में व्याकुल होकर और भी ह्रृदय वेदना से प्रार्यना करने लगा; और उसका पक्कीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बून्‍दोंकी नाई भूमि पर गिर रहा या।
45 And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow, 45 അവൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു, അവർ വിഷാദത്താൽ ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു അവരോടു: 45 तब वह प्रार्यना से उठा और अपके चेलोंके पास आकर उन्‍हें उदासी के मारे सोता पाया; और उन से कहा, क्‍योंसोते हो
46 and he said to them, "Why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation." 46 '''നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതു എന്തു? പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 46 उठो, प्रार्यना करो, कि पक्कीझा में न पड़ो।।
47 While he was still speaking, there came a crowd, and the man called Judas, one of the twelve, was leading them. He drew near to Jesus to kiss him, 47 അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ ഇതാ, ഒരു പുരുഷാരം; പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ അവർക്കു മുന്നടന്നു യേശുവിനെ ചുംബിപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു. 47 वह यह कह ही रहा या, कि देखो एक भीड़ आई, और उन बारहोंमें से एक जिस का नाम यहूदा या उनके आगे आगे आ रहा या, वह यीशु के पास आया, कि उसका चूमा ले।
48 but Jesus said to him, "Judas, would you betray the Son of Man with a kiss?" 48 യേശു അവനോടു: '''“യൂദയേ, മനുഷ്യപുത്രനെ ചുംബനംകൊണ്ടോ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 48 यीशु ने उस से कहा, हे यहूदा, क्‍या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है
49 And when those who were around him saw what would follow, they said, "Lord, shall we strike with the sword?" 49 സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നതു അവന്റെ കൂടെയുള്ളവർ കണ്ടു: കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വാൾകൊണ്ടു വെട്ടേണമോ എന്നു ചോദിച്ചു. 49 उसके सायियोंने जब देखा कि क्‍या होनेवाला है, तो क्‍हा; हे प्रभु, क्‍या हम तलवार चलाएं
50 And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. 50 അവരിൽ ഒരുത്തൻ മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ വലത്തെ കാതു അറുത്തു. 50 और उन में से एक ने महाथाजक के दास पर चलाकर उसका दिहना कान उड़ा दिया।
51 But Jesus said, "No more of this!" And he touched his ear and healed him. 51 അപ്പോൾ യേശു; '''“ഇത്രെക്കു വിടുവിൻ ”'''എന്നു പറഞ്ഞു അവന്റെ കാതു തൊട്ടു സൌഖ്യമാക്കി. 51 इस पर यीशु ने कहा; अब बस करो : और उसका कान छूकर उसे अच्‍छा किया।
52 Then Jesus said to the chief priests and officers of the temple and elders, who had come out against him, "Have you come out as against a robber, with swords and clubs? 52 യേശു തന്റെ നേരെ വന്ന മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകന്മാരോടും മൂപ്പന്മാരോടും: '''“ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്നപോലെ നിങ്ങൾ വാളും വടിയുമായി പുറപ്പെട്ടുവന്നുവോ? ''' 52 तब यीशु ने महाथाजकों; और मन्‍दिर के पहरूओं के सरदरोंऔर पुरिनयोंसे, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा; क्‍या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो
53 When I was with you day after day in the temple, you did not lay hands on me. But this is your hour, and the power of darkness." 53 '''ഞാൻ ദിവസേന ദൈവാലയത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നിട്ടും എന്റെ നേരെ കൈ ഓങ്ങിയില്ല; എന്നാൽ ഇതു നിങ്ങളുടെ നാഴികയും ഇരുളിന്റെ അധികാരവും ആകുന്നു”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 53 जब मैं मन्‍दिर में हर दिन तुम्हारे साय या, तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाला; पर यह तुम्हारी घड़ी है, और अन्‍धकार का अधिक्कारने है।।
54 Then they seized him and led him away, bringing him into the high priest's house, and Peter was following at a distance. 54 അവർ അവനെ പിടിച്ചു മഹാപുരോഹിതന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി; പത്രൊസും അകലം വിട്ടു പിൻചെന്നു. 54 फिर वे उसे पकड़कर ले चले, और महाथाजक के घर में लाए और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता या।
55 And when they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat down among them. 55 അവർ നടുമുറ്റത്തിന്റെ മദ്ധ്യേ തീ കത്തിച്ചു ഒന്നിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പത്രൊസും അവരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു. 55 और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उन के बीच में बैठ गया।
56 Then a servant girl, seeing him as he sat in the light and looking closely at him, said, "This man also was with him." 56 അവൻ തീവെട്ടത്തിന്നടുക്കെ ഇരിക്കുന്നതു ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി കണ്ടു അവനെ ഉറ്റു നോക്കി: ഇവനും അവനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 56 और एक लौंडी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उस की ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साय या।
57 But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." 57 അവനോ; സ്ത്രിയേ, ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 57 परनतु उस ने यह कहकर इन्‍कार किया, कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता।
58 And a little later someone else saw him and said, "You also are one of them." But Peter said, "Man, I am not." 58 കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു മറ്റൊരുവൻ അവനെ കണ്ടു: നീയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ എന്നു പറഞ്ഞു; പത്രൊസോ: മനുഷ്യാ, ഞാൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 58 योड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्‍हीं में से है: पतरस ने कहा; हे मनुष्य मैं नहीं हूं।
59 And after an interval of about an hour still another insisted, saying, "Certainly this man also was with him, for he too is a Galilean." 59 ഏകദേശം ഒരു മണി നേരം കഴിഞ്ഞാറെ വേറൊരുവൻ: ഇവനും അവനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു സത്യം; ഇവൻ ഗലീലക്കാരനല്ലോ എന്നു നിഷ്കർഷിച്ചു പറഞ്ഞു. 59 कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्‍चय यह भी तो उसके साय या; क्‍योंकि यह गलीली है।
60 But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. 60 മനുഷ്യാ, നീ പറയുന്നതു എനിക്കു തിരിയുന്നില്ല എന്നു പത്രൊസ് പറഞ്ഞു. അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ പെട്ടെന്നു കോഴി കൂകി. 60 पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्‍या कहता है वह कह ही रहा या कि तुरन्‍त मुर्ग ने बांग दी।
61 And the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, "Before the rooster crows today, you will deny me three times." 61 അപ്പോൾ കർത്താവു തിരിഞ്ഞു പത്രൊസിനെ ഒന്നു നോക്കി: '''“ഇന്നു കോഴി കൂകുംമുമ്പെ നീ മൂന്നുവട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും”''' എന്നു കർത്താവു തന്നോടു പറഞ്ഞ വാക്കു പത്രൊസു ഓർത്തു 61 तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उस ने कही यी, कि आज मुर्ग के बांग देने से पहिले, तू तीन बार मेरा इन्‍कार करेगा।
62 And he went out and wept bitterly. 62 പുറത്തിറങ്ങി അതിദുഃഖത്തോട കരഞ്ഞു. 62 और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा।।
63 Now the men who were holding Jesus in custody were mocking him as they beat him. 63 യേശുവിനെ പിടിച്ചവർ അവനെ പരിഹസിച്ചു കണ്ണുകെട്ടി തല്ലി: 63 जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, वे उसे ठट्ठोंमें उड़ाकर पीटने लगे।
64 They also blindfolded him and kept asking him, "Prophesy! Who is it that struck you?" 64 പ്രവചിക്ക; നിന്നെ അടിച്ചവൻ ആർ എന്നു ചോദിച്ചു 64 और उस की आंखे ढांपकर उस से पूछा, कि भविष्यद्वाणी करके बता कि तुझे किसने मारा।
65 And they said many other things against him, blaspheming him. 65 മറ്റു പലതും അവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു. 65 और उन्‍होंने बहुत सी और भी निन्‍दा की बातें उसके विरोध में कहीं।।
66 When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes. And they led him away to their council, and they said, 66 നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരായ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും വന്നുകൂടി അവനെ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ വരുത്തി: നീ ക്രിസ്തു എങ്കിൽ ഞങ്ങളോടു പറക എന്നു പറഞ്ഞു. 66 जब दिन हुआ तो लोगोंके पुरिनए और महाथाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए, और उसे अपक्की महासया में लाकर पूछा,
67 "If you are the Christ, tell us." But he said to them, "If I tell you, you will not believe, 67 അവൻ അവരോടു: '''“ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കയില്ല; ''' 67 यदि तू मसीह है, तो हम से कह दे! उस ने उन से कहा, यदि मैं तुम से कहूं तो प्रतीति न करोगे।
68 and if I ask you, you will not answer. 68 '''ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല. ''' 68 और यदि पूंछूं, तो उत्तर न दोगे।
69 But from now on the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God." 69 '''എന്നാൽ ഇന്നുമുതൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കും”''' എന്നു പറഞ്ഞു. 69 परनतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दिहनी और बैठा रहेगा।
70 So they all said, "Are you the Son of God, then?" And he said to them, "You say that I am." 70 എന്നാൽ നീ ദൈവപുത്രൻ തന്നെയോ എന്നു എല്ലാവരും ചോദിച്ചതിന്നു: '''“നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരി; ഞാൻ ആകുന്നു”''' എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 70 इस पर सब ने कहा, तो क्‍या तू परमेश्वर का पुत्र है उस ने उन से कहा; तुम आप ही कहते हो, क्‍योंकि मैं हूं।
71 Then they said, "What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips." 71 അപ്പോൾ അവർ ഇനി സാക്ഷ്യംകൊണ്ടു നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം? നാം തന്നേ അവന്റെ വാമൊഴി കേട്ടുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 71 तब उन्‍होंने कहा; अब हमें गवाही का क्‍या प्रयोजन है; क्‍योंकि हम ने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है।।