John 10

1 "Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. 1 '''“ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ആട്ടിൻ തൊഴിത്തിൽ വാതിലൂടെ കടക്കാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു. ''' 1 मैं तुम से सच सच कहता हूं, कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परन्‍तु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है।
2 But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. 2 '''വാതിലൂടെ കടക്കുന്നവനോ ആടുകളുടെ ഇടയൻ ആകുന്നു. ''' 2 परन्‍तु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ोंका चरवाहा है।
3 To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. 3 '''അവന്നു വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു; ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു; തന്റെ ആടുകളെ അവൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ''' 3 उसके लिथे द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेंड़ें उसका शब्‍द सुनती हैं, और वह अपक्की भेड़ोंको नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है।
4 When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. 4 '''തനിക്കുള്ളവയെ ഒക്കെയും പുറത്തുകൊണ്ടു പോയശേഷം അവൻ അവെക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു; ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞു അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. ''' 4 और जब वह अपक्की सब भेड़ोंको बाहर निकाल चुकता है, तो उन के आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं; क्‍योंकि वे उसक शब्‍द पहचानती हैं।
5 A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers." 5 '''അന്യന്മാരുടെ ശബ്ദം അറിയായ്കകൊണ്ടു അവ അന്യനെ അനുഗമിക്കാതെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകും. ''' 5 परन्‍तु वे पराथे के पीछे नहीं जाएंगी, परन्‍तु उस से भागेंगी, क्‍योंकि वे परायोंका शब्‍द नहीं पहचानती।
6 This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. 6 ഈ സാദൃശ്യം യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു ഇന്നതു എന്നു അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല. 6 यीशु ने उन से यह दृष्‍टान्‍त कहा, परन्‍तु वे न समझे कि थे क्‍या बातें हैं जो वह हम से कहता है।।
7 So Jesus again said to them, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. 7 യേശു പിന്നെയും അവരോടു പറഞ്ഞതു: '''“ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാൻ ആകുന്നു. ''' 7 तब यीशु ने उन से फिर कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूं, कि भेड़ोंका द्वार मैं हूं।
8 All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. 8 '''എനിക്കു മുമ്പെ വന്നവർ ഒക്കെയും കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും അത്രേ; ആടുകളോ അവരുടെ വാക്കു കേട്ടില്ല. ''' 8 जितने मुझ से पहिले आए; वे सब चोर और डाकू हैं परन्‍तु भेड़ोंने उन की न सुनी।
9 I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. 9 '''ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്നു; എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും; അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തുപോകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ''' 9 द्वार मैं हूं: यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा औश्र् भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा।
10 The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. 10 '''മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു. ''' 10 चोर किसी और काम के लिथे नहीं परन्‍तु केवल चोरी करने और घात करने और नष्‍ट करने को आता है। मैं इसलिथे आया कि वे जीवन पाएं, और बहुतायत से पाएं।
11 I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 11 '''ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആകുന്നു; നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. ''' 11 अच्‍छा चरवाहा मैं हूं; अच्‍छा चरवाहा भेड़ोंके लिथे अपना प्राण देता है।
12 He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. 12 '''ഇടയനും ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനുമല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായ് വരുന്നതു കണ്ടു ആടുകളെ വിട്ടു ഓടിക്കളയുന്നു; ചെന്നായ് അവയെ പിടിക്കയും ചിന്നിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നു. ''' 12 मजदूर जो न चरवाहा है, और न भेड़ोंका मालिक है, भेडिए को आते हुए देख, भेड़ोंको छोड़कर भाग जाता है, और भेडिय़ा उन्‍हें पकड़ता और तित्तर बित्तर कर देता है।
13 He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. 13 '''അവൻ കൂലിക്കാരനും ആടുകളെക്കുറിച്ചു വിചാരമില്ലാത്തവനുമല്ലോ. ''' 13 वह इसलिथे भाग जाता है कि वह मजदूर है, और उस को भेड़ोंकी चिन्‍ता नहीं।
14 I am the good shepherd. I know my own and my own know me, 14 '''ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ; പിതാവു എന്നെ അറികയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറികയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെ അറികയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെ അറികയും ചെയ്യുന്നു. ''' 14 अच्‍छा चरवाहा मैं हूं; जिस तरह पिता मुझे जानता है, और मैं पिता को जानता हूं।
15 just as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for the sheep. 15 '''ആടുകൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. ''' 15 इसी तरह मैं अपी भेड़ोंको जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ोंके लिथे अपना प्राण देता हूं।
16 And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. 16 '''ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കു ഉണ്ടു; അവയെയും ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു; അവ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും; ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടവും ഒരിടയനും ആകും. ''' 16 और मेरी और भी भेड़ें हैं, जो इस भेड़शाला की नहीं; मुझे उन का भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्‍द सुनेंगी; तब एक ही फुण्‍ड और एक ही चरवाहा होगा।
17 For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. 17 '''എന്റെ ജീവനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു പിതാവു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ''' 17 पिता इसलिथे मुझ से प्रेम रखता है, कि मैं अपना प्राण देता हूं, कि उसे फिर ले लूं।
18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father." 18 '''ആരും അതിനെ എന്നോടു എടുത്തുകളയുന്നില്ല; ഞാൻ തന്നേ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു; അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്കു അധികാരം ഉണ്ടു; വീണ്ടും പ്രാപിപ്പാനും അധികാരം ഉണ്ടു; ഈ കല്പന എന്റെ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ''' 18 कोई उसे मुझ से छीनता नहीं, बरन मैं उसे आप ही देता हूं: मुझे उसके देने का अधिक्कारने है, और उसे फिर लेने का भी अधिक्कारने है: यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है।।
19 There was again a division among the Jews because of these words. 19 ഈ വചനം നിമിത്തം യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 19 इन बातोंके कारण यहूदियोंमें फिर फूट पड़ी।
20 Many of them said, "He has a demon, and is insane; why listen to him?" 20 അവരിൽ പലരും; അവന്നു ഭൂതം ഉണ്ടു; അവൻ ഭ്രാന്തൻ ആകുന്നു; അവന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 उन में से बहुतेरे कहने लगे, कि उस में दुष्‍टात्क़ा है, और वह पागल है; उस की क्‍योंसुनते हो
21 Others said, "These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" 21 മറ്റു ചിലർ: ഇതു ഭൂതഗ്രസ്തന്റെ വാക്കല്ല; ഭൂതത്തിന്നു കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറപ്പാൻ കഴിയുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 औरोंने कहा, थे बात ऐसे मनुष्य की नहीं जिस में दुष्‍टात्क़ा हो: क्‍या दुष्‍टात्क़ा अन्‍धोंकी आंखे खोल सकती है
22 At that time the Feast of Dedication took place at Jerusalem. It was winter, 22 അനന്തരം യെരൂശലേമിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം ആചരിച്ചു; അന്നു ശീതകാലമായിരുന്നു. 22 यरूशलेम में स्यापन पर्ब्‍ब हुआ, और जाड़े की ऋतु यी।
23 and Jesus was walking in the temple, in the colonnade of Solomon. 23 യേശു ദൈവലായത്തിൽ ശലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. 23 और यीशु मन्‍दिर में सुलैमान के ओसारे में टहल रहा या।
24 So the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." 24 യെഹൂദന്മാർ അവനെ വളഞ്ഞു: നീ എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആശിപ്പിക്കുന്നു? നീ ക്രിസ്തു എങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായി പറക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. 24 तब यहूदियोंने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा यदि तू मसीह है, तो हम से साफ कह दे।
25 Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, 25 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: '''“ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എനിക്കു സാക്ഷ്യം ആകുന്നു. ''' 25 यीशु ने उन्‍हें उत्तर दिया, कि मैं ने तुम से कह दिया, और तुम प्रतीति करते ही नहीं, जो काम मैं अपके पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं।
26 but you do not believe because you are not part of my flock. 26 '''നിങ്ങളോ എന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായ്കയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു; ''' 26 परन्‍तु तुम इसलिथे प्रतीति नहीं करते, कि मेरी भेड़ोंमें से नहीं हो।
27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 27 '''ഞാൻ അവയെ അറികയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ''' 27 मेरी भेड़ें मेरा शब्‍द सुनती हैं, और मैं उन्‍हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं।
28 I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. 28 '''ഞാൻ അവെക്കു നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു; അവ ഒരുനാളും നശിച്ചു പോകയില്ല; ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ചുപറിക്കയും ഇല്ല. ''' 28 और मैं उन्‍हें अनन्‍त जीवन देता हूं, और वे कभी नाश नहीं होंगी, और कोई उन्‍हें मेरे हाथ से छीन न लेगा।
29 My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. 29 '''അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവു എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ചുപറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല ''' 29 मेरा पिता, जिस ने उन्‍हें मुझ को दिया है, सब से बड़ा है, और कोई उन्‍हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता।
30 I and the Father are one." 30 '''ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു.”''' 30 मैं और पिता एक हैं।
31 The Jews picked up stones again to stone him. 31 യെഹൂദന്മാർ അവനെ എറിവാൻ പിന്നെയും കല്ലു എടുത്തു. 31 यहूदियोंने उसे पत्यरवाह करते को फिर पत्यर उठाए।
32 Jesus answered them, "I have shown you many good works from the Father; for which of them are you going to stone me?" 32 യേശു അവരോടു: '''“പിതാവിന്റെ കല്പനയാൽ ഞാൻ പല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഏതു പ്രവൃത്തിനിമിത്തം നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നു?”''' എന്നു ചോദിച്ചു. 32 इस पर यीशु ने उन से कहा, कि मैं ने तुम्हें अपके पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उन में से किस काम के लिथे तुम मुझे पत्यरवाह करते हो
33 The Jews answered him, "It is not for a good work that we are going to stone you but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God." 33 യെഹൂദന്മാർ അവനോടു: നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല, ദൈവദൂഷണം നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെത്തന്നേ ദൈവം ആക്കുന്നതുകൊണ്ടുമത്രേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 33 यहूदियोंने उस को उत्तर दिया, कि भले काम के लिथे हम तुझे पत्यरवाह नहीं करते, परन्‍तु परमेश्वर की निन्‍दा के कारण और इसलिथे कि तू मनुष्य होकर अपके आप को परमेश्वर बनाता है।
34 Jesus answered them, "Is it not written in your Law, 'I said, you are gods'? 34 യേശു അവരോടു: '''“നിങ്ങൾ ദേവന്മാർ ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നു നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയോ? ''' 34 यीशु ने उन्‍हें उत्तर दिया, क्‍या तुम्हारी व्यवस्या में नहीं लिखा है कि मैं ने कहा, तुम ईश्वर हो
35 If he called them gods to whom the word of God came--and Scripture cannot be broken-- 35 '''ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരെ ദേവന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ-തിരുവെഴുത്തിന്നു നീക്കം വന്നുകൂടായല്ലോ- ''' 35 यदि उस ने उन्‍हें ईश्वर कहा जिन के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा (और पवित्र शास्‍त्र की बात लोप नहीं हो सकती।)
36 do you say of him whom the Father consecrated and sent into the world, 'You are blaspheming,' because I said, 'I am the Son of God'? 36 '''ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു: നീ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നു പിതാവു വിശുദ്ധീകരിച്ചു ലോകത്തിൽ അയച്ചവനോടു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവോ? ''' 36 तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उस से कहते हो कि तू निन्‍दा करता है, इसलिथे कि मैं ने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं।
37 If I am not doing the works of my Father, then do not believe me; 37 '''ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടാ; ''' 37 यदि मैं अपके पिता के काम नहीं करता, तो मेरी प्रतीति न करो।
38 but if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father." 38 '''ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവു എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു അറിയേണ്ടതിന്നു പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസിപ്പിൻ”. 38 परन्‍तु यदि मैं करता हूं, तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परन्‍तु उन कामोंकी तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो, और समझो, कि पिता मुझ में है, और मैं पिता में हूं।
39 Again they sought to arrest him, but he escaped from their hands. 39 അവർ അവനെ പിന്നെയും പിടിപ്പാൻ നോക്കി; അവനോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോയി. 39 तब उन्‍होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्‍न किया परन्‍तु वह उन के हाथ से निकल गया।।
40 He went away again across the Jordan to the place where John had been baptizing at first, and there he remained. 40 അവൻ യോർദ്ദാന്നക്കരെ യോഹന്നാൻ ആദിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു പിന്നെയും ചെന്നു അവിടെ പാർത്തു. 40 फिर वह यरदन के पार उस स्यान पर चला गया, जहां यूहन्ना पहिले बपतिस्क़ा दिया करता या, और वहीं रहा।
41 And many came to him. And they said, "John did no sign, but everything that John said about this man was true." 41 പലരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: യോഹന്നാൻ അടയാളം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല; എന്നാൽ ഇവനെക്കുറിച്ചു യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതു ഒക്കെയും സത്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവിടെ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. 41 और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे, कि युहन्ना ने तो कोई चिन्‍ह नहीं दिखाया, परन्‍तु जो कुछ यूहन्ना ने इस के विषय में कहा या वह सब सच या।
42 And many believed in him there. 42 और वहां बहुतेरोंने उस पर विश्वास किया।।